Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Voksenundervisning Vejledning og vedtægter

Vejledning og vedtægter

Hvordan oprettes en forening, hvis formål det er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning.

 1. En gruppe enes om at danne en forening
 2. Der udarbejdes et forslag til vedtægter for foreningen 
 3. Gruppen indkalder til møde med henblik på at etablere foreningen – dette kaldes den stiftende generalforsamling og herefter kan foreningens arbejde begynde 

På møderne føres en protokol over bestyrelsens beslutninger, ligesom generalforsamlingens dagsorden og beslutninger indføres i protokollen.

Hvorfor vedtægter?

Man kan kalde vedtægter for ”foreningens spilleregler”, for det er her, at alle væsentlige regler for foreningens virke er fastlagt.

For at kunne godkendes som en folkeoplysende forening, skal der foreligge vedtægter. Og i situationer, hvor der i en forening opstår personstridigheder og konflikter, er det nødvendig med klare spilleregler. Samtidig er vedtægterne det enkelte medlems mulighed for at sætte sig ind i de spilleregler der gælder i hans/hendes forening.

Som minimum skal vedtægterne indeholde bestemmelser om de i forslaget nævnte overskrifter.

Forslag til vedtægter

§1 Navn og hjemsted

 • Stk. 1 Foreningens navn er __________________
 • Stk. 2 Foreningens hjemsted er _____________ kommune

§2 Foreningens formål er _________________

§3 Medlemskreds Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle over 18 år, som kan tilslutte sig foreningens formål.

§4 Generalforsamlingen Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 • Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af _____ måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne eller annoncering i dagspressen.
 • Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 • Stk. 4 Ethvert medlem har stemmeret og er valgbar til bestyrelse og revision, bortset fra personer, som i henhold til Folkeoplysningsloven er inhabile.
 • Stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremtidig virksomhed
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af formand (hvert andet år)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 10. Eventuelt
 • Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest _____ dage før generalforsamlingen.
 • Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer).
 • § 5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftlig udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Valg af deltagerrepræsentant Ifølge Folkeoplysningsloven kan deltagere i undervisningen vælge en repræsentant og en suppleant til bestyrelsen, valgt af og blandt deltagerne i undervisningen. Dette gøres for et år ad gangen og foregår på selvstændigt møde.

§ 7 Foreningens daglige ledelse Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer og evt. en deltagerrepræsentant. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges 2 medlemmer.

 • Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
 • Stk. 4 Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder.
 • Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§8 Økonomi, regnskab og revision. Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 • Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.
 • Stk. 3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • Stk. 4 Foreningens regnskab skal underskrives af hele bestyrelsen.

§9 Tegningsregler og hæftelse.

 • Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald, tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 • Stk. 2 For foreningens økonomiske forpligtigelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelses medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning i forhold, som kan betegnes forsætlig eller uagtsom.

§10 Vedtægtsændringer

 • Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 • Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§11 Opløsning

 • Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst fire ugers mellemrum.
 • Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål. 

§12 Datering Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den ______ og senest ændret på den ordinære generalforsamling den ______

Dirigentens og bestyrelsens underskrift 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje