Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kunst og kultur Events Sådan meddeler du kommunen om et udendørsarrangement i forhold til brandsikkerhed

Sådan meddeler du kommunen om et udendørsarrangement i forhold til brandsikkerhed

Du skal give kommunen besked, hvis du fx skal opsætte telte, scener, tribuner eller skal have et salgsområde til flere end 150 personer. Det kan også kræve en byggetilladelse.

Hvad du skal vide før du afholder dit arrangement

Arrangementer skal indrettes og afholdes i henhold til bygningsreglementet, kap 5 bilag 11. Er der forhold ved arrangementet, som ikke overholder bilag 11, skal du søge om byggetilladelse.

Undersøg om dit arrangement overholder Bygningsregelmentet her

Hvad kommunen skal vide om dit arrangement

Når du meddeler kommunen om dit forestående udendørsarrangement, skal du vedhæfte følgende:

 • Arrangementsplan (Madboder, markeder, byfester, festivaler med overnatning)
 • Pladsfordelingsplan (Hvis der er tale om et telt til mere end 150 personer)
 • Certifikat til transportable konstruktioner fx telte og scene
 • Ansøgning om byggetilladelse, hvis du ikke har et certifikat

Eksempel på en Arrangementsplan (PDF) og en Pladsfordelingsplan (PDF)

Meddel dit arrangement 4 uger før afholdelse

Du skal meddele kommunen om dit arrangement og indsende obligatoriske planer via portalen Byg og Miljø, senest 4 uger før arrangementet afholdes.

Indsend meddelelse om dit arrangement til kommunen her

Din meddelelse behandles af Team Byg i Teknik og Miljøafdelingen.   

Vejledning til hvordan du anmelder dit arrangement i Byg & Miljø

Hvad du skal sikre, mens arrangementet afholdes

Når dit arrangement starter - og mens det afholdes - skal du kunne fremvise:

 • Driftsjournal i henhold til brandsikkerhed 
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Ordensregler om forebyggelse af brand

 Se skabeloner til Driftsjournal, Brand - og evakueringsinstruks og Ordensregler her

Obligatoriske planer som skal indsendes til kommunen

Arrangementsplan

Når du skal afholde et arrangement, skal der udarbejdes en Arrangementsplan, der giver et samlet overblik over de enkelte områder og beredskabets muligheder for at kunne komme frem på området.

Eksempel:

Klik for at se billedet i stor format

Det skal Arrangementsplanen indeholde

En Arrangementsplan skal indeholde følgende:

 • Målfast situationsplan med placering, indretning og brug af området (eksempelvis telte, scener salgsboder, parkering)
 • Afstand til skel, bygninger og andre elementer på pladsen skal målsætte på tegningen
 • Beskrivelse af om arrangementet er fysisk afgrænset med hegn, beplantning eller andet
 • Anvisning af udgange til evakueringsområde
 • Beredskabets indsatsmuligheder på pladsen
 • Beredskabets indsatsmuligheder i forhold til eksisterende bebyggelse

Vejledning til hvordan du laver en Arrangementsplan (Bilag 11a)

Kan beredskabet komme ind og rundt på pladsen?

Ved udendørsarrangementer skal der udlægges brandveje, så beredskabet kan køre frem med deres køretøjer.

Brandvejene skal udlægges, så der fra brandvejen til ethvert sted på området er en ganglinje på højst 80 m.

Brandvejene skal have en bredde på minimum 3 m og skal være friholdt i en højde på mindst 3,4 m.

Brandvejene må godt være sammenfaldende med de udlagte friområder. Brandvejene skal være befæstet og kørefaste, så beredskabernes køretøjer kan komme frem. Herudover skal området hvor de stiger ud af køretøjet være mindst 5 m bred.

Pladsfordelingsplan

Der skal laves en Pladsfordelingsplan, hvis teltet skal benyttes af mere end 150 personer. Planen skal vise inventaropstilling samt flugtveje til terræn i det fri.

Hvis teltet anvendes uden inventaropstilling, skal der ophænges et opslag med det største antal personer, der må opholde sig i teltet. Alle opslag eller pladsfordelingsplaner skal ophænges på et tydeligt ved alle primære indgange.  

Eksempel: 

Klik for at se billedet i stor format

Det skal Pladsfordelingsplanen indeholde

I teltet er det som udgangspunkt tilstrækkeligt at vise følgende:

 • Inventaropstilling, der viser opstilling af borde, stole, scener, barer, andre transportable konstruktioner m.v., samt flugtvejspassager
 • Udgange til det fri
 • Antal personer der må være i lokalet med pladsfordelingsplanen
 • Mål på bredde af flugtvejspassager og fri åbningsbredde
 • Aktiveringstryk for varslingsanlæg
 • Flugtvejsarmaturer og flugtvejspiktogrammer
 • Brandslukningsudstyr
 • Ophængningssted for den aktuelle pladsfordelingsplan
 • Godkendelsespåtegning

Vejledning til hvordan du laver en Pladsfordelingsplan (Bilag 11c)

Plan over salgsområde

Der skal laves en plan over salgsområdet, hvis der forventes mere end 150 personer i salgsområdet samtidigt.

Følgende skal fremgå af planen:

 • Størrelse og placering af felter med salgsområder.
 • Friområder mellem felter med salgsområder, herunder friområder der anvendes til evakuering. Det skal fremgå hvor brede friområderne er.
 • Oplag af gasser og brandfarlige væsker.
 • Brandslukningsmateriel.
 • Placering og brug af kogeapparater, herunder grill og friture, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder.
 • Affaldsbeholdere med et rumindhold på mere end 1 m3.
 • Beredskabets indsatsmuligheder.

Værktøj til at tegne en arrangementsplan 

 1. Gå ind på Silkeborg Kommunens webkort
 2. Søg adressen for dit arrangement (øverst til højre)
 3. Vælg ”Tegn en skitse” øverst i menuen. Herefter åbner en værktøjskasse til højre på siden. Tegn dine elementer.
 4. Klik på udskriv i øverste menu, når du er færdig og gem en PDF af din arrangementsplan på din computer.

Scener, tribuner, telte og andre transportable konstruktioner

Konstruktioner som kræver byggetilladelse

Nedenstående liste med transportable konstruktioner kræver byggetilladelse. Med mindre de har et certifikat. 

Telte

 • Alle telte i mere end én etage.
 • Mastesejl, parasoller og telte, der ikke er til privat brug, med et samlet areal på mere end 100 m².

  Scener, tribuner m.v.

 • Transportable konstruktioner i mere end én etage.
 • Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1 meter i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
 • Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².
 • Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1 meter i højden. Målt fra terræn til gulvhøjde.
 • Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².
 • Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

  Tårne, gangbroer, storskærme, skillevægge m.v.

 • Gangbroer, der er over 1 meter i højden, med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
 • Alle overdækninger over gangbroer.
 • Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
 • Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Forsamlingstelte

Placering af teltet

 • Et forsamlingstelt skal placeres mindst 5 m fra skel.
 • Et forsamlingstelt skal placeres i tilpas afstand fra salgsområder, campingområder, bygninger og brandfarlige oplag. Tilpas afstand er summen af afstanden som ”området/bygningen” skal have til skel og de 5 meter fra forsamlingsteltet

Eksempel:

Klik for at se billedet i stor format


Placering af teltet i forhold til brandsikkerhed

Ved placeringen af forsamlingsteltet, skal du være opmærksom på, at det ikke hindrer brug af udgange fra forsamlingsteltet eller fra bygninger som forsamlingsteltet placeres i nærheden af.

Ved placering af teltet skal det også sikres at beredskabets indsatsmuligheder ikke forringes.

Teltet må ikke placeres på udlagte brandveje, eller sådan at redningsarealer eller lign. ikke kan anvendes. Det gælder også barduner til teltet.

Større mængder brandfarligt oplag som halm, brandfarlig emballage og affald der placeres uden for forsamlingstelte, kan udgøre en risiko for brandspredning og skal hermed placeres i en afstand på mindst 10 m. fra forsamlingstelte. 

Nødudgange fra teltet

Der skal som udgangspunkt være følgende antal udgange i et telt:

 • Forsamlingstelte til mere end 150 personer skal have mindst tre udgange direkte til terræn i det fri, og den samlede bredde af udgangene skal svare til mindst 1 cm pr. person. Den samlede bredde på udgangene skal fordeles jævnt på antallet af udgange. Det anbefales, at der etableres yderligere en udgang, hver gang personantallet øges med 200 personer.

 • Udgange i forsamlingstelte til mere end 150 personer skal have en bredde på mindst 1,2 m.

Panik og flugtvejsbelysning

I forsamlingstelte til mere end 150 personer skal der installeres flugtvejsbelysning ved udgangene og panikbelysning i de flugtvejspassager, der fører til udgangene. 

Hvor telte ikke anvendes efter mørkets frembrud, og teltets materialer og udformning ikke udelukker en rimelig dagslysmængde, kan belysning af flugtvejsskilte og panikbelysning udelades.

Oplag

Der ikke må placeres oplag i forsamlingstelte til mere end 150 personer, hvis oplaget er omfattet af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter, eller oplag, der medfører, at der i forsamlingsteltet er en brandbelastning større end 800 MJ/m2 gulvareal.

Ordensregler

Der gælder særlige ordensregler om forebyggelses af brand i telte. Find 'Ordensregler for forsamlingstelte' hos Midtjysk Brand og Redning

Telte med flere end 150 personer

I forsamlingstelte med et etageareal større end 1.000 m2 eller til flere end 150 personer skal der opstilles brandslukningsudstyr, så der kan foretages en indledende slukning.

For traditionelle forsamlingstelte er det tilstrækkeligt, at der placeres håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere, så der højst er 30 m. til det nærmeste slukningsudstyr.

Ud over trykvandslukkere og håndsprøjtebatterier skal der, i forsamlingstelte til flere end 150 personer, opsættes kulsyreslukker ved el-tavler, mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.

Håndslukningsudstyr skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Det bør været placeret ved teltets udgange. 

Flaskegas, kogeapparater og gasflasker

Der må ikke anvendes gas i telte til mere end 150 personer. I telte til højst 150 personer må der maksimalt anbringes 5 stk. flaskegasinstallationer, herunder kogeapparater, transportable varmeovne mv. inkl. de gasflasker, der aktuelt er i brug. 

Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet udstedt af Sikkerhedsstyrelsen.

Se vejledning til Gasinstallationsklasse 8 – midlertidige gasinstallationer hos Sikkerhedsstyrelsen

 

Brandsikkerhed mens arrangementet gennemføres

Under hele arrangementet skal brandsikkerheden opretholdes. Bygningsreglementets bestemmelser om drift, kontrol og vedligehold skal til enhver tid overholdes.

Følgende skal sikres:

 • I telte som anvendes af flere end 150 personer skal der udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan.
 • Der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.
 • Der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Personalet skal være instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer
 • At der er klare retningslinjer for at tage imod redningsberedskabet

De brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal løbende kontrolleres og funktionsafprøves.

Det er den driftsansvarlige der har ansvaret for ovenstående.

Salgs- og campingområder

Hvad er et salgsområde? 

Et salgsområde er et sammenhængende område i det fri, hvor der stilles salgsboder eller lignende op. Salgsboder kan f.eks. bestå af:

 • Almindelige borde.
 • Små telte (pavilloner), salgstelte og boder opbygget i træ eller lignende på højst 100 m², hvor der primært foregår handel, og som anvendes af højst 50 personer. Personer, der er tilknyttet salgsboden, skal medregnes i personantallet.
 • Foodtrucks, boder og telte, hvor der tilberedes og sælges mad fra, men hvor der ikke er ophold for kunder.
 • Campingvogne med fortelte.

Hvornår er det omfattet af Bygningsreglementet? 

Et salgsområde til flere end 150 personer skal overholde Bygningsreglementet. 

Krav til indretning af et salgsområde

Salgsområder skal opdeles i felter med en størrelse af højst 1.000 m2, og felterne skal placeres med en afstand, der sikrer, at en brand ikke kan brede sig fra et felt til et andet.

Klik for at se billedet i stor format

Nødudgange fra salgsboden 

Hvis der er flere end 150 personer til stede eller salgsboden er større end 150 m2, skal retningslinjerne for flugtveje fra telte anvendes.

Panik- og flugtvejsbelysning

Såfremt et salgsområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. 

Ordensregler

Der gælder særlige ordensregler om forebyggelses af brand i salgsområder. Find 'Ordensregler for salgsområder' hos Midtjysk Brand og Redning.

Krav til brandslukningsudstyr

På salgsområder skal der opsættes trykvandslukkere eller håndsprøjtebatterier, så der alle steder er højst 30 m. til nærmeste enhed.

Hvis underlaget er græs, skal slukningsudstyret ledsages af branddaskere.

I salgsboder med opvarmning, kogeapparater og lign. skal der opsættes mindst en egnet håndildslukker og et brandtæppe ved alle udgange til friområder.

Håndildslukkere skal placeres, så de er synlige, let tilgængelige og forsynet med skilte, hvilket skal sikre, at placeringen af håndildslukkere hurtigt kan identificeres, og at håndildslukkere hurtigt kan anvendes i tilfælde af brand. 

Opvarmning af salgsboder

Opvarmning af salgsboder må kun ske med elvarme og flaskegas-anlæg. Der må højst anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningssted.

Anvendelse af kogeapparater og åben ild

Anvendelse af kogeapparater skal så vidt muligt ske med apparater, der er tilsluttet elnettet.

Ved brug af apparater, der drives af gas, væske eller fast stof, skal kogeapparaterne være godkendt og placeres, så risikoen for brand mindskes.

Bål eller grill (typisk kulgrill), hvor der anvendes fast brændstof, skal placeres jf. Afbrændingsbekendtgørelsen samt Beredskabsstyrelsens vejledning hertil, der bl.a. indeholder vejledende afstande fra bål. 

Flaskegas

Der kan anvendes flaskegas i salgsboder under følgende forudsætninger:

 • Der må højst anvendes 1 gasflaske pr. kogeapparat/grill
 • Gasflaskerne må ikke have en tilladelig fyldning på mere end 11 kg
 • Gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg skal anbringes i det fri, afskærmet fra publikum
 • Reservegasflasker skal opstilles i det fri
 • Gasflasker skal sikres mod påkørsel og placeres oprejst
 • Det samlede gasoplag pr. felt på 1.000 m2 må højst være 100 gasoplagsenheder (1 kg gas = 1 gasoplagsenhed)

Hvis ovenstående ikke opfyldes, henvises der til Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for gasser. 

Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet udstedt af Sikkerhedsstyrelsen. 

Læs vejledning til Gasinstallationsklasse 11 – gasinstallationer i cateringvogne og skurvogne hos Sikkerhedsstyrelsen

Indretning af campingområder

Campingområder til mere 150 personer er omfattet af Bygningsreglementet, og skal indrettes som beskrevet i Bygningsregelmentet bilag 11.

Personantallet bestemmes som det forventede maksimale antal personer, der vil være på campingområdet samtidig. Personer der er tilknyttet arrangementet m.m. skal medregnes i personantallet.

Brandsikkerhed mens arrangementet gennemføres

Under hele arrangementet skal brandsikkerheden opretholdes. Bygningsreglementets bestemmelser om drift, kontrol og vedligehold skal til enhver tid overholdes.

Følgende skal sikres:

 • I telte som anvendes af flere end 150 personer skal der udarbejdes en driftsjournal og en pladsfordelingsplan.
 • Der udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks.
 • Der udarbejdes ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Personalet skal være instrueret i de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks, placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer
 • At der er klare retningslinjer for at tage imod redningsberedskabet

De brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr skal løbende kontrolleres og funktionsafprøves.

Det er den driftsansvarlige der har ansvaret for ovenstående.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje