Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Social støtte og psykiatri Oversigt over bosteder, bofællesskaber og aktivitetstilbud for voksne Botilbuddet Birkeparken

Botilbuddet Birkeparken

Birkeparken er en ikke-døgndækkende boform for 12 borgere i den voksne målgruppe. Formålet med en større boform er at tilbyde en variant af botilbud til en borgergruppe, der har et større behov for tæt kontakt til personale og personaletilstedeværelse i fællesrummene, -end det vi almindeligvis finder i SP&R's bofællesskaber.

Lidt om tilbuddet:

Birkeparken er en ikke-døgndækkende boform for 12 borgere i den voksne målgruppe.

Formålet med en større boform er at tilbyde en variant af botilbud til en borgergruppe, der har et større behov for tæt kontakt til personale og personaletilstedeværelse i fællesrummene, - end det vi almindeligvis finder i SP&R´s bofællesskaber.

Samtidig tilgodeses de borgere der efterspørger mindre indgribende tilbud end vores døgntilbud i dag tilbyder – og dermed udgør Birkeparken et sprængbræt til at flytte ud fra eksempelvis et længere forløb på et døgndækket botilbud, inden borgeren flytter i egen bolig. 
Birkeparken skal således udfylde et behov hos borgerne for at bo selv og leve selvstændigt kombineret med støttet og guidet samvær med andre samt mulighed for at være i meningsfulde fællesskaber.

Tilbuddet er karakteriseret ved:

  • En samling af private hjem med fællesfaciliteter som opholdsrum, køkken og lignende.
  • Et tilbud om at kunne være sammen med andre beboere omkring madlavning og andre aktiviteter.
  • Et sted man bor for en periode, en årrække, mens man har behov for støtte til sig selv og til at være social med andre.
  • Et sted hvor der arbejdes med individuelle mål og hvor hovedformålet er mestring på flest mulige områder på bedst mulig måde.
  • Personale med høj faglighed, som arbejder med anerkendte støttemetoder, træning og opbakning i den tid borgeren har problematikker i sit liv.
  • Personale som borgeren oplever er i nærheden, - og i tilpas afstand, således at målet om selvstændighed og fremmelse af mestring hele tiden er i spil.

Der er personale til stede i tidsrummet
7.30-9.30 og igen 16.00-20.00 på hverdage, i weekender og på helligdage er det mellem 9.00 og 17.00.

Ud over denne fællestid har alle borgere individuel støttetid som leveres af to medarbejdere/bostøtter fra personalegruppe.

Målgruppe:

Der er 12 pladser i Birkeparken

Tilbuddets målgruppe er borgere mellem 35-65 år. Diagnoser vil primært være almene psykiatriske og sociale problematikker som skizofreni, personlighedsforstyrrelse, depression og angst og nedsat socialt funktionsniveau.

Målgruppen vil have behov for pædagogisk støtte til medicinhåndtering.

Borgernes funktionsniveau skal være på et niveau, så de kan klare sig uden nattevagt i tilbuddet. De skal kunne opsøge støtte i fælleslokalet, kombineret med støtte i egen bolig.

Borgerne skal have et ønske om at indgå i fællesaktiviteter i fælleshuset.

Som eksempler på fællesaktiviteter, hvor der er personale til stede, kan nævnes madlavning og fællesspisning, husmøder, gåture, motion, filmaften – listen er ikke udtømmende og vil tage udgangspunkt i borgernes ønsker og medarbejders ideer.

Borgere i denne målgruppe har ofte et mindre forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol. Indtagelsen af stoffer må ikke være til hindre for at borgeren fortsat kan arbejde med sine mål for opholdet. Der skal løbende være opmærksomhed på at indgå aftale om at arbejde med at reducere forbruget. Rusmiddelbrug der influerer negativt på tilbuddets andre beboere eller personale kan ikke accepteres.

Borgerne der visiteres til tilbuddet skal være i målgruppen til et § 107/108.

Boligoplysninger:

Birkeparken har 12 pladser fordelt på lejligheder af ca. 50 kvm., som ligger i rækkehuse i nær forbindelse med hovedhuset. Hovedhuset rummer fællesstuer og køkken, samt kontor- og mødelokalefaciliteter. Herudover er der i hovedhuset en lejlighed uden køkken, som i korte perioder kan fungere, som en indslusningslejlighed til tilbuddet.

Elever og studerende

Botilbuddet Birkeparken er praktiksted for ergoterapeutstuderende og SSA-elever.
Læs mere om elever og studerende i Socialafdelingen

Kontakt
Birkeparken Kejlstrupvej 32 8600 Silkeborg
 
 

Funktionsleder

Pernille Vibjerg Bech

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje