Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Byrådets arbejde Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Styrelsesvedtægt blev vedtaget med virkning pr. 1. januar 2007 og er efterfølgende blevet ændret flere gange, senest med virkning pr. 1. januar 2023.

Styrelsesvedtægten er vedtaget af Silkeborg Byråd, og indeholder de generelle overordnede rammer for kommunens styrelse.

I vedtægten er der bl.a. fastsat:

 • Antallet af medlemmer i byrådet
 • Hvilke udvalg, der skal nedsættes
 • Antal medlemmer i hvert udvalg
 • Udvalgenes opgaveområder
 • Vederlag til udvalgsformænd  

Silkeborg Kommunes Styrelsesvedtægt - januar 2023

§ 1 Silkeborg Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

§ 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

Stk. 2. Borgmesteren indkalder en stedfortræder til det kommende byrådsmøde ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

§ 4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2 Borgmesteren sørger for, at der til sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3 Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5 Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler.

Stk. 2. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet.

§ 6 Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget
 2. Plan- og Vejudvalget
 3. Klima- og Miljøudvalget
 4. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget
 5. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
 6. Socialudvalget
 7. Ældreudvalget
 8. Sundheds- og Nærhedsudvalget
 9. Arbejdsmarkedsudvalget

Stk. 2. Den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald af de grunde, som er nævnt i § 3, stk. 2, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2. Det samme gælder for udvalg, som er nedsat efter styrelseslovens § 17, stk. 4 eller 5.

Stk. 3. Den gruppe, som har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling, jf. styrelseslovens § 28, stk. 3.

§ 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2 Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

Stk. 3 Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8 Hvis et stående udvalg vil foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21, stk. 2, og 31a.

§ 9 De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Stk. 2. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3 Økonomi- og Erhvervsudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder.

Stk. 4 Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet.

Stk. 5 Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til byrådet.

Stk. 6 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Stk. 7 Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 8 Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Stk. 9 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende:

 • erhvervsmæssige, turistmæssige og udviklingsmæssige forhold samt lignende spørgsmål,
 • borgerservice,
 • IT og digitalisering
 • kommunikation
 • uddannelse
 • køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom,
 • kommunens boligforsyning
 • ejerinteresser
 • mellemkommunale/regionale og nationale forhold
 • forsikringer
 • indkøbsfunktioner
 • opkrævning
 • drift og vedligeholdelse af alle kommunens bygninger med tilhørende udenomsarealer
 • drift og vedligeholdelse af arealer og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område,
 • kommunale bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, det vil sige administrationsbygninger og øvrige bygninger, som benyttes til formål under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg,
 • kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål, som ikke ved denne vedtægt, eller byrådets beslutning i det enkelte tilfælde er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 10 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42,
 • bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

Stk. 11 Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11 Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12,
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres og
 • kommunens indkøb og udbud.

§ 12 Økonomi- og Erhvervsudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke,
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
 • løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

§ 13 Plan- og Vejudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det planmæssige område, herunder arealanvendelsesområdet, samt på vej- og trafikområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • planlægning af kommunens fysiske udvikling, jf. dog § 10, stk. 4
 • byggesagsbehandling
 • naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer i sager, der vedrører lokalplanlægning og byggeri.
 • miljøvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger af planer, programmer og konkrete projekter under udvalgets område
 • byfornyelse
 • mobilitet og infrastruktur, herunder parkering
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,
 • byggemodning samt bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

§ 14 Klima- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på klima-, natur- og miljøområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • klima og energi, herunder udarbejdelse af forslag til klimastrategi, klimapolitik, klimaplan, energiforsyningsplan mv.
 • beskyttelse og benyttelse af natur og miljø
 • miljøvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger af planer, programmer og konkrete projekter under udvalgets område
 • grundvand
 • skadedyrsbekæmpelse
 • tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende forsyningsområdet herunder affald og genanvendelse,
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,
 • bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

§ 15 Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • biblioteker
 • folkeoplysning
 • idrætsanlæg og haller
 • rekreative grønne områder i byzone
 • forsamlingshuse, medborgerhuse mv.
 • campingpladser, vandrehjem mv.
 • lystbådehavne
 • museer og udstillingssteder
 • lokalhistoriske arkiver
 • almenkulturelle opgaver, herunder børnekultur, musikskoler mv.
 • events, herunder større kulturelle og sportslige arrangementer
 • øvrige kulturelle områder, herunder teaterområdet, kulturprojekter mv.
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme for tilskud til foreninger m.v. under udvalgets område,
 • bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

§ 16 Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og ungdomsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • folkeskolen og ungdomsskolen,
 • dagpleje og børnepasning i kommunens institutioner og private og selvejende institutioner m.v., som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser,
 • fritids- og ungdomsklubber,
 • rådgivning, forebyggelse og tilbud til børn og familier, herunder misbrugsbehandling for unge under 18 år
 • opgaver vedrørende børn inden for handicap- og psykiatriområdet,
 • sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder tandpleje og sundhedspleje
 • tilsynet med døgntilbud til udsatte børn og voksne i Region Midtjylland
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,
 • bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

§ 17 Socialudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social-, handicap-, misbrugs- og psykiatriområderne, herunder opgaver vedrørende:

 • handicapområdet for voksne, herunder botilbud, bostøtte mv,
 • misbrugsområdet for voksne,
 • socialt udsatte voksne, herunder botilbud og andre indsatser,
 • det socialpsykiatriske område for voksne, herunder dag- og aktivitetstilbud, støtte i eget hjem, botilbud og væresteder,
 • specialundervisning for voksne,
 • specialtandpleje,
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område.

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,
 • bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

§ 18 Ældreudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet, herunder:

 • plejeboliger, plejehjem, plejecentre, ældreboliger og daghjem,
 • hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice,
 • generelle aktivitetstilbud for ældre og forebyggende hjemmebesøg,
 • genoptræning, vedligeholdelsestræning, hjælpemidler, boligændringer m.v.,
 • befordring til læge m.v.,
 • omsorgstandpleje,
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 •  politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,
 • bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

§ 19 Sundheds- og Nærhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det nære sundhedsområde og opgaver inden for nærdemokrati, herunder:

 • borgerrettet forebyggelse, genoptræning efter sygehusophold og vederlagsfri fysioterapi,
 • aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusudgifter og sygesikring,
 • sundhedsaftaler
 • koordinering og styring af tværgående og generelle opgaver og aktivitetstilbud vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme
 • nærdemokrati,
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,
 • bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

§ 20 Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet, herunder:

 • udførelse af den aktive beskæftigelsesrettede indsats i forhold til alle målgrupper under jobcentret
 • organisering og understøttelse af den beskæftigelsesrettede indsats
 • forsørgelsesydelser ved ledighed, sygdom, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet mv., hjælp i særlige tilfælde samt tilskudsordninger til beskæftigelsesindsatsen
 • Forberedende Grund Uddannelse (FGU), kommunal ungeindsats (KUI)
 • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • handicapkompenserende ordninger til personer i erhverv
 • tilbagetrækningsordninger fra arbejdsmarkedet
 • integration, repatriering og danskuddannelse til voksne
 • servicering af private og offentlige arbejdsgivere i kommunen omkring at tiltrække, fastholde og opkvalificere arbejdskraft
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt selskaber inden for udvalgets område

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • politikker, planer og strategier inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10,
 • bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, for så vidt byrådet ikke ved særlig beslutning i det enkelte tilfælde har henlagt denne beføjelse til et andet udvalg.

§ 21 Formanden for Plan-, og Vejudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2 Formanden for Klima- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,0 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,0 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4 Formanden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5 Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,0 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6 Formanden for Ældreudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,0 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7 Formanden for Sundheds- og Nærhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,0 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8 Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 22,0 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9 Formanden for det i henhold til lov om retssikkerhed og administration nedsatte børn og unge-udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 14,0 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 10 Den i stk. 1 - 9 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende formand fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget formandshvervet.

§ 22 Byrådet opretter en borgerrådgiverfunktion, jf. lov om kommunernes styrelse § 65 e.

Stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under de stående udvalgs eller Økonomi- og Erhvervsudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Stk. 3 Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

§ 23 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2 Forslag til ændringer i vedtægten og tillæg til vedtægten skal behandles på to møder i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til det kommunale tilsyn v/ Ankestyrelsen

Vedtaget på møder i Silkeborg Byråd, den 31. oktober 2022 og den 19. december 2022.

Organisation og Personale
Jurateamet Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje