Skip til hoved indholdet

Høringer og Afgørelser

I Din Kommune

Informér dig om

Høringer

Filtrér efter kategori

Forslag til lokalplan 41-013 – boligområde syd for Vesterlundvej

Høring af forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand i Silkeborg Kommune

Vandmiljø: Lavbundsprojekt øst for Mollerup ved genåbning af et rørlagt vandløb

Miljøgodkendelsen til Grauballegaard Biogas Aps på Allingvej 13B, 8632 Lemming tages op til revurdering

Landzonetilladelse Pederstrupvej 49, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering faunapassage i Tange Å ved Humle Mølle

Forslag til kommuneplantillæg 41 og lokalplan 12-036 for et boligområde ved Vestre Ringvej, Hvinningdal

Offentliggørelse af endelig Natura 2000-handleplan for område nr. 36 Nipgård Sø

Offentliggørelse af endelig Natura 2000-handleplan for område nr. 49 Gudenå og Gjern Bakker

Offentliggørelse af endelig Natura 2000-handleplan for område nr. 52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå

Offentliggørelse af endelig Natura 2000-handleplan for område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Offentliggørelse af endelig Natura 2000-handleplan for område nr. 57 Silkeborgskovene

Offentliggørelse af endelig Natura 2000-handleplan for område nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose

Landzonetilladelse til afholdelse af arrangementer på Bøgedal 23, 8643 Ans

Landzonetilladelse til et fritidshus med indbygget udhus på Bøgedal 9, 8643 Ans

Landzonetilladelse til arealoverførsel med ændret anvendelse fra landbrugsjord til havejord på Skelleruptoften 30-32, 8600 Silkeborg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for lavbundsprojekt i Kallund Mose, Gødvad.

Tilladelse til at etablere faunapassage i Tange Å ved Humle Mølle

Landzonetilladelse til vandhul på maks. 500 m2 på matr.nr. 14f Sorring By, Dallerup

Afgørelse om ikke VVM-pligt til lovliggørelse af entreprenørvirksomhed på Nisset Sønderhede 3, 8632 Lemming

Vandmiljø: Naturgenopretning og okkerfjernelse på det nedlagte Banbjerg Dambrug

Vandmiljø: Flytning og rørlægning af kortere strækning i grøft/vandløb ved Ansøvej 30

Høring af udkast til § 16 b miljøtilladelse på Aalborgvej 28, 8620 Kjellerup

Landzonetilladelse til udstykning af ny landbrugsejendom fra Toustrup Stationsvej 51 8472 Sporup

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt genopførelse af stald efter brand på Allingvej 16, Lemming

Høring af udkast til tillæg nr. 1 til § 16 b miljøtilladelse på St. Bredlundvej 14 i Bryrup

Nedsivning af regnvand, Marienlundsvej 11-13-15, 8600 Silkeborg

Høring af § 16a miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 1 og 3, 8620 Kjellerup

Landzonetilladelse til ny bolig og maskinhus - Langmosevej 8, 8643 Ans

Landzonetilladelse til shelter ved Nyløkke i Nordskoven

Landzonetilladelse til garage og et vognskjul på matr.nr. 3d Lovdal Gde., Them

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje