Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Forretningsorden For Funder-Lysbro Lokalråd

Forretningsorden For Funder-Lysbro Lokalråd

Formål:

Lokalrådet dækker området, der har Funder Skole som skoledistrikt.

Lokalrådet skal virke for områdets fælles interesse og fremtidige udvikling.

Lokalrådsvalgregler:

 1. Lokalrådet består sædvanligvis af 7 borgere valgt i Funder-Lysbro området.
 2. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalget.
 3. Valgbar er alle borgere over 18 år, der er bosiddende i skoledistriktet, og som på et opstillingsmøde eller ved tilkendegivelse til det siddende lokalråd senest 4 uger før kommunalvalget/lokalrådsvalget har ønsket at opstille.
 4. Valgretsalder fra det fyldte 18. år.
 5. Der vælges sædvanligvis 7 lokalrådsmedlemmer og op til 7 suppleanter. Som minimum vælges 5 medlemmer. Der er mulighed for fredsvalg. Hvis antallet af lokalrådsmedlemmer, i en valgperiode, bliver reduceret til under 5 personer, og der ikke er valgte suppleanter der kan træde i stedet, kan lokalrådet i den resterende valgperiode supplere sig med ikke valgte personer.
 6. Skriftlig afstemning.
 7. Der kan stemmes på op til 4 personer, de første 7 personer er valgt til rådet, de næstfølgende personer er suppleanter.
 8. Det nyvalgte lokalråd tiltræder pr. 1. januar umiddelbart efter valget.

Konstituering:

Lokalrådet konstituerer sig på første møde i det nye år med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Konstitueringen gælder for et år ad gangen , men genvalg kan foretages. Kassereren fører kassebog over samtlige lokalrådets indtægter og udgifter. Lokalrådets midler indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut. Ledelsen er ansvarlig for lokalrådets midler.

I januar kvartal indsendes der årligt et revideret regnskab til Silkeborg Kommune. Lokalrådet kan frit nedsætte specielle udvalg. Udvalgsmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af lokalrådet. Udvalgene fører deres egen protokol. Der udleveres kopi af referat til alle medlemmer.

Mødeindkaldelse:

Lokalrådet kan fastlægge møder for et halvt år ad gangen, eventuelt efter behov. Indkaldelse til ordinære lokalrådsmøder udsendes med mindst en uges varsel af formanden. Der vedlægges referat fra sidste møde. Mødeindkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden. Forslag til dagsorden sendes til formanden som indpasser det i dagsordenen. Afbud til et lokalrådsmøde skal gives til formanden senest dagen før mødets afholdelse. Udover de fastlagte møder afholdes møder i fornødent omfang. Lokalrådet er forpligtet til at indkalde til borgermøde en gang om året.

Dagsorden:

Ved lokalrådets ordinære møder skal dagsordenen minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift af samme.
 4. Korte meddelelser siden sidst: Formand/ næstformand/ kasserer/ sekretær/ udvalg/ andre.
 5. Sager til behandling.
 6. Forslag til næste dagsorden.
 7. Eventuelt.

Dagsordenens punkter ledsages i fornødent omfang af bilag til brug for vurderingen af en aktuel sag. Referat fra et møde udsendes senest 14 dage efter mødet.

Beslutninger:

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mødet er lovligt indkaldt 1 uge før mødet, og når mindst 4 medlemmer er tilstede. Uanset varsel kan et møde erklæres beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er tilstede, og erklærer sig enige i mødets afholdelse.

I tilfælde af manglende enighed om vedtagelse af en beslutning, træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Repræsentation:

Lokalrådet tegnes af formand eller næstformand eller af det samlede lokalråd.

Lokalrådet udpeger på sine møder, en repræsentant til at give møde/ repræsentere rådet i en aktuel sag. Repræsenterer man i en sådan aktuel sag rådet, handler man ud fra det mandat, der er vedtaget af det samlede lokalråd ved den pågældende sags behandling. Opstår der tvivl om lokalrådets mandat, kontakter man formand eller næstformand for en uddybning, eller sagen må behandles på et efterfølgende lokalrådsmøde.

Ændringer i forretningsordenen:

Ændringer af forretningsordenen kan foretages:

 1. Såfremt det samlede lokalråd er enige herom, eller
 2. såfremt det besluttes ved almindelig stemmeflerhed på 2 på hinanden efterfølgende møder, indkaldt med fornødent varsel jf. mødeindkaldelse.

Forretningsordenen er vedtaget på lokalrådsmøde:

Funder, den 6. april 1998
Revideret, den 24. oktober 2001
Revideret den 3. november 2013

Tillæg til forretningsorden 3. november 2013 - Støttekonto:

Lokalrådet har i forbindelse med Broløbet den 30. juni 2012 optjent et beløb, der er indsat på en støttekonto i Folkesparekassen i Lysbro. Beløbet kan kun anvendes til støtte af diverse projekter i lokalområdet. Kontoen er spærret. Der kræves underskrift fra lokalrådets formand og næstformand for at kunne hæve på kontoen. Kontoen kan nedlægges, hvis indestående igennem en periode på 1 år er 1000 kr. eller derunder. Restbeløbet overføres til lokalrådets driftskonto.

Hvis der i forbindelse med et lokalrådsvalg ikke kan findes det nødvendige antal medlemmer og følgen heraf bliver, at lokalrådet bliver nedlagt, skal støttekontoens midler fordeles af det afgående lokalråd til foreninger/organisationer for børn og unge i lokalområdet.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje