Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Forretningsorden for Gjern Lokalråd

Forretningsorden for Gjern Lokalråd

Revision B, Gjern d. 19. oktober 2018

§1 Lokalrådet arbejder på grundlag af vedtægter for Gjern Lokalråd – herunder formål, valgregler og bestemmelse om årligt borgermøde.

§2 Lokalrådet konstituerer sig på første møde efter valget med formand, næstformand, sekretær og kasserer, jf. vedtægterne. Konstitueringen kan gentages.
Kassereren fører regnskab over samtlige lokalrådets indtægter og udgifter.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Lokalrådets midler indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut. I januar kvartal indsendes der årligt et revideret regnskab til Silkeborg Kommune.
Lokalrådet kan frit nedsætte ad-hoc udvalg. Udvalgsmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af lokalrådet. Udvalgene fører deres egen protokol. Der sendes e-mail med referat til alle medlemmer.

§3 Lokalrådet fastlægger møder for et år af gangen. Indkaldelse til ordinære lokalrådsmøder udsendes med mindst en uges varsel af formanden. Mødeindkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden. Forslag til yderligere dagsordenpunkter sendes til formanden, som indpasser det i dagsordenen. Afbud til et lokalrådsmøde skal gives til formanden senest dagen før mødets afholdelse. Hvis et medlem er forhindret gennem længere tid, indkaldes 1. suppleanten om muligt.

Lokalrådets møder er lukkede møder.

Lokalrådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem eller lokalrådet ønsker sagkyndig assistance. Udover de fastlagte møder afholdes møder i fornødent omfang. Lokalrådet er forpligtet til at indkalde til borgermøde en gang om året inden den 1. april, jf. vedtægterne.

§4 Ved lokalrådets ordinære møder skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. 3. Korte meddelelser siden sidst.
  4. 4. Sager til behandling.
  5. 5. Forslag til næste dagsorden.
  6. 6. Eventuelt.

Dagsordenens punkter ledsages i fornødent omfang af bilag til brug for vurderingen af en aktuel sag.

Formanden eller næstformanden for lokalrådet er ordstyrer.

Sekretæren for lokalrådet tager referat af møderne. Referatet udsendes senest 8 dage efter mødet til hvert medlem af lokalrådet samt suppleanter. 

§5 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mødet er lovligt indkaldt jf. § 3., og når mindst 4 medlemmer er til stede. Uanset varsel kan et møde erklæres beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er til
stede og erklærer sig enige i mødets afholdelse og den behandlede dagsorden. I tilfælde af manglende enighed om vedtagelse af en beslutning, træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

§6 Lokalrådet tegnes af formand eller næstformand eller af det samlede lokalråd. Lokalrådet udpeger på sine møder en repræsentant til at give møde eller repræsentere rådet i en aktuel sag.

Repræsenterer man i en sådan aktuel sag rådet, handler man ud fra det mandat, der er vedtaget af det samlede lokalråd ved den pågældende sags behandling. Kassereren meddeles prokura.

§7 Lokalrådet tilstræber at være garant for, at der findes en styregruppe for Teglværksgrunden, som kan indgå i et samarbejde med Silkeborg Kommune vedrørende drift og udvikling. Lokalrådet kan udpege ét eller flere medlemmer til styregruppen.

§8 Ændringer af forretningsordenen kan foretages:

  1. Såfremt det samlede lokalråd er enigt herom, eller
  2. såfremt det besluttes ved almindelig stemmeflerhed på 2 på hinanden efterfølgende møder, indkaldt med fornødent varsel jf. § 3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. maj 2006 (Rev. A/09052006) 
Formand: Kirsten Secher Andersen
Næstformand: Jørgen Krog
Kasserer: Jens H. Poulsen
Sekretær: Erling Jensen Lemming
Medlem: Ulla Kvist
Medlem: Ejvind Svejstrup, Trehøjevej 1, 8883 Gjern 
Medlem: Claus Møller-Nielsen, Falkenkær 19, 8883 Gjern 

19. oktober 2018 (Rev. B/19102018)
Formand Vagn Brostrup Jensen
Næstformand: Ejvind Kjøge
Kasserer: Jørgen Krog
Sekretær: Peter Sehested
Medlem: Anne Søndergaard Pedersen
Medlem: Henrik Gram-Poulsen
Medlem: Jette Bredesen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje