Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Forretningsorden Them-Salten Lokalråd

Forretningsorden Them-Salten Lokalråd

§ 1. Lokalrådet konstituerer sig selv efter ordinært valg og igen efter 2 års virksomhed - med formand,  næstformand, kasserer og sekretær.

Lokalrådet tiltræder 1. januar efter ordinært valg

§ 2. Lokalrådets beslutninger træffes på møder med almindeligt flertal. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§ 3. Lokalrådet møder indkaldes normalt med 8 dages varsel efter formandens indkaldelse eller når det ønskes af et medlem af lokalrådet, dog mindst en gang i kvartalet.

Lokalrådets ordinære møder fastlægges for 1 år ad gangen.

Lokalrådets møder er offentlige, men rådet kan beslutte at et møde helt eller delvis skal holdes lukket.

§ 4. Lokalrådets formand indkalder til lokalrådets møder og udsender dagsorden, ligesom formanden er ansvarlig for afvikling af mødet og udførelse af rådets beslutninger.

Formanden varetager kontakten til presse og offentlighed, såfremt andet ikke er vedtaget af rådet. I formandens fravær overtager næstformanden formandens forpligtelser.

§ 5. Lokalrådets sekretær fører beslutningsprotokol over lokalrådets møder samt varetager korrespondance efter aftale med formanden.

§ 6. Lokalrådets kasserer fører regnskab over lokalrådets indtægter og udgifter. Midlerne indsættes på konto i anerkendt pengeinstitut.

Lokalrådets regnskab føres og revideres efter regler godkendt af Silkeborg Kommune.

§ 7. Lokalrådet vælger en ansvarlig for Lokalrådets hjemmeside, som sørger for at denne regelmæssigt ajourføres.

§ 8. Lokalrådet kan på et møde udpege et eller flere medlemmer til at repræsentere rådet i særlige sager.

§ 9. Lokalrådet kan nedsætte særlige udvalg, som kan suppleres med interesserede borgere udenfor rådet. udvalgets forslag forelægges til godkendelse i Lokalrådet.

§ 10.Lokalrådets forretningsorden godkendes på rådets konstituerende møde og kan ændres af rådet efter drøftelse på 2 ordinære møder.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje