Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Frederiksdal-Kragelund

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Juni 2024

Kragelund Forsamlingshus får tilskud til vedligeholdelse

Kragelund Forsamlingshus får tilskud på 25.268 kr. til at renovere gulvet og male døre og paneler.

Forsamlingshuset har søgt om tilskud fra puljen til vedligeholdelse og renovering af forsamlingshuse, som kan søges hvert år.

I år er der lavet en ekstra ansøgningsrunde, da der var få ansøgninger ved første ansøgningsrunde. Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget godkender tilskuddene.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget, 03.06.2024, punkt 4)

Maj 2024

Tilskud til nye solfangere til Kragelund Svømmebad

Byrådet har givet et tilskud på 152.000 kr. til Kragelund Svømmebad projekt med at etablere nye og mere effektive solfangere ved Kragelund Svømmebad.

På den måde kan brugen af gas til at varme vandet op minimeres. Hele projektet koster 304.000 kr.

Svømmebadet er i sommerhalvåret et samlingspunkt i landsbyen, hvor både børn og deres forældre, voksne og ældre samles for at hygge sig, nyde det opvarmede vand og de hyggelige omgivelser eller holde formen ved lige med motionssvømning.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 18, byrådet, 28.05.2024, punkt 20)

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Kragelund

En analyse viser, at der i 2023 var 204 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Kragelund, som dem i kommunen der har 10. færrest antal brugere per indendørs facilitet.

Der er 65 forenings-fodboldspillere på 30.114 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 463 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Kragelund som dem, der har flest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Kragelund

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Kragelund.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

April 2024

Prognose: Kragelund får 7,8 % flere elever på 12 år

I dag er der 90 elever på skolen i Kragelund Funder fordelt på 7 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 93, og i 2036/37 ventes der at være 97 elever. Det er 7,8 % flere end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Funder er i 2024 34 børn, og det ventes at falde en smule til 31 i 2036. For 3-6-årige er tallet 38 børn i 2024, og det ventes at stige en smule til 42 i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Marts 2024

Kragelund og Frederiksdal ventes at vokse med 170 borgere  

I 2023 blev der i Kragelund og Frederiksdal taget én ny bolig i brug, men frem mod 2036 ventes der at komme 71 nye, indflyttede boliger. I år ventes der 7 nye boliger og i 2025 9.

Der bor i dag 1.236 i Kragelund og Frederiksdal, og det tal forventes at stige stødt hvert år frem til 2037 – bortset fra to år – så befolkningstallet ventes at ende på 1.413.                .

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Lavbundsprojekt færdig ved Stenholt Mose i foråret 

Der er indgået aftale med lodsejere og entreprenør til anlægsarbejdet for et klima-lavbundsprojekt på arealer ved Stenholt Mose. Projektet forventes færdigt senest forår 2024.

Klima-lavbundsprojektet tager kulstofholdige landbrugsjord ud af drift og hæve vandstanden på arealerne for at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser.

Projektet er et led i Silkeborg Kommunes mål om at blive CO2-neutral. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2024, punkt 5)

Shelter ved på Hærvejen er renovere og udvidet

Vest for Frederiksdal ved Christianshøj, hvor Hærvejen passerer forbi, er shelteret blevet renoveret og udvidet.

Det er for at forbedre friluftslivet. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.03.2024, punkt 5)

Februar 2024

Natura 2000-handleplan for Stenholt Mose og Stenholt skov er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Stenholt Mose og Stenholt Skov er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at området udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Stenholt Mose og Stenholt Skov er et Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Varmepuljen videreføres i 2024

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd fik i 2023 bevilget 30.000 kr. i støtte til deres arbejde med en fælles varmeløsning i byen.

I 2024 videreføres varmepuljen, da der fortsat er 105.000 kr. i puljen. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

De beslutter også, at tidligere støttede projekter kan søge igen til nye aktiviteter. Der kan maksimalt søges om støtte på 30.000 kr. Formålet med puljen er at støtte lokale initiativer indenfor varmeområdet, som bidrager til at udfase naturgas og olie fra varmeforsyningen.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 3)

Tilsyn: Patientsikkerheden er som den skal være på Kragelund Plejecenter 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et ældretilsyn den 25. maj 2023 på Kragelund Plejecenter.

Styrelsen samlede vurdering af tilsynet var, at der ingen problemer er i kvaliteten, og alle målepunkter er opfyldt.

Ældreudvalget er orienteret om i alt 10 tilsyn fra styrelsen i løbet af 2023. 

(Ældreudvalget, 05.02.2024, punkt 4)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Lokalrådet får tilskud til tre bord-bænkesæt i Kragelund

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd søger om tilskud på 15.000 kr. til tre bord-bænkesæt, som skal placeres på torvet, ved forsamlingshuset og hjørnet ved Kragelund Møllevej. 

Lokalrådet ønsker med bord-bænkesættene at etablere sammenhænge mellem de tre steder og gavne det sociale liv.

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkender ansøgningen til puljen for aktivitetsbestemt tilskud til lokalråd.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 07.12.2023, punkt 8)

Evaluering af formidlingsrute ved Bølling Sø

En ny midtvejsevaluering samler op på erfaringer og resultater fra de første formidlingsruter ’I Fortidens Fodspor’. Nordea-fonden, som støtter projektet med 3,6 mio. kr., er meget tilfredse med fremgangen i projektet. 

Undersøgelserne viser dog, at mange besøgende ikke ser formidlingen - men dem, der gør, vurderer den positivt. Samtidigt ses en stigning i besøgende på mellem 12-21% pr. måned set i forhold til før formidlingsruterne blev etableret. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.23, punkt 3)

November 2023

Slut med bus til Frederiksdal og mellem Kragelund og Funder

Borgerne i Frederiksdal må fra 2025 finde alternative måder at komme til Kragelund og stå på rute 32 derfra, hvis de skal med kollektiv trafik.

Rute 32 vil nemlig fra 2025 ikke længere betjene området, da passagertallet er for lavt. Der er under 2 kunder i gennemsnit på de to ture, bussen betjener Frederiksdal. Et alternativ til at komme til Kragelund er Flextur.

Rute 35 Frederiksdal-Kragelund-Funder nedlægges helt, og bliver erstattet af skolebus fra 2025, da ruten stort set ikke har andre passagerer end elever.

Det godkender Plan- og Vejudvalget samtidig med, at de opfordrer Dagtilbuds, Skole- og Familieudvalget om, at ikke-skoleelever også kan benytte skolebussen, hvis der er plads.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 6)

FK73 IF får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at FK73 reduceres i lokaletilskud fra 44.380 kr. om året til 31.191 kr. Det er en reducering på 30 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Oktober 2023

Kragelund har fået støtte fra puljen Fælles energiløsninger

I Kragelund er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for en fælles varmeløsning for byen.

Kragelund har nu fået støtte fra Region Midtjyllands pulje til ”Fælles energiløsninger”, og de kan derfor komme videre med at undersøge muligheder.

Silkeborg Kommune har også støttet projektet via midler fra Varmepuljen. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 6)

Der er 173 medlemmer af indendørs idræt i Kragelund

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i FK73 var 173 medlemmer af indendørs idræt i 2022 til en hal.

Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 1.200 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der knap 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

August 2023

Flere varmeløsninger undersøges i Kragelund 

I Kragelund er lokale kræfter i gang med at undersøge mulighederne for en fælles varmeløsning for byen. 

Som en del af TERMUN+ projektet er der lavet en screeningsrapport af et fælles jordvarmeanlæg. Rapporten belyser brugerøkonomien i forskellige scenarier. 

I Kragelund arbejdes der videre med at belyse økonomi og muligheder i andre varmeløsninger udover fælles jordvarmeanlæg. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 15)

Kragelund Forsamlingshus får tilskud til loftsisolering og ny gangbro 

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. Kragelund Forsamlingshus har søgt om 100.000 kr. i tilskud til loftisolering og en ny gangbro. 

De får dermed 61.909 kr. i tilskud til projektet. Det beslutter byrådet.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Juni 2023

10 almene familieboliger på vej i Kragelund

Silkeborg Boligselskab har i marts købt arealet på Kragelund Skovvej 46 af Silkeborg Kommune, hvor de vil bygge 10 almene familieboliger.

Boligerne bygges som rækkehuse i ét plan med 2, 3 og 4 rum. Hver bolig får egen indgang, eget skur, et mindre udeareal, og egen p-plads. Der etableres også 4 fælles p-pladser og én handicapparkering.

Den månedlige husleje ligger mellem til 5.850 kr. for en 2- rumsbolig på 70 m2 og 8.750 kr. for en 4-rumsbolig på 105 m2. Byrådet godkender tilsagn om at støtte opførelsen, som har en samlet pris på 22,7 mio. kr.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.06.2023, punkt 10, byrådet, 27.06.2023, punkt 15)

Kragelund og Frederiksdal forsamlingshuse får tilskud til vedligeholdelse 

Kragelund Forsamlingshus har søgt og fået tilskud på 10.000 kr. til at male døre og paneler og renovere gulve.

Frederiksdal Forsamlingshus har søgt og fået tilskud på 8.900 kr. til reparationer af gulv og maling af dørkarme og vægge.  

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Støtte til at undersøge fælles varmeløsning i Kragelund 

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd har fået støtte til undersøgelser af en fælles varmeløsning i Kragelund samt information herom.

Støtten kommer fra de resterende midler fra Klimapuljen, som Klima- og Miljøudvalget besluttede skulle gå til at understøtte omstillingen af varmeforsyningen.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen, og de ønsker en evaluering af resultatet af puljen efter sommerferien.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 15)

Maj 2023

Kragelund skal undersøges som muligt termonet-område

Silkeborg Kommune peger på, at Kragelund skal screenes for, om der er grundlag for at arbejde med en termonet-løsning til opvarmning af området i stedet for gas.

Kragelund er valgt, fordi det er en naturgas by, som ikke planlægges at få fjernvarme, og der er en borgergruppe, som arbejder med at finde en fælles varmeløsning.

Udpegningen sker som en del af TERMUN+, som er et EU-finansieret projekt, der ledes af rådgivningsvirksomheden Sustain. De har udviklet en screeningsprocedure, hvor det afdækkes, om der er grundlag for at arbejde med en termonet løsning i et konkret område.  

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.23, punkt 19)

April 2023

Der afsættes ikke ressourcer til udvikling af udendørs skydebaner

På baggrund af en rapport over muligheder for udvilking af skydebaner beslutter Klima- og Miljøudvalget, at de ikke vil bruge ressourcer på at finde en placering til en ny skydebane. 

Samtidigt gør kommunen heller ikke mere i forhold til at se på, hvad der er af muligheder for mere skydetid på de nuværende skydebaner, herunder skydebanen ved Christianshøj vest for Frederiksdal.

Dialogen med skytteforeningerne og sagsbehandlingen af deres ansøgninger til nye skydebaner- og tider fortsætter uændret.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 7)

Marts 2023

Silkeborg Boligselskab køber grund i Kragelund til almene boliger

I 2019 blev Silkeborg Boligselskab tildelt 10 kvoter til at opføre almene boliger i Kragelund. Nu ønsker Silkeborg Boligselskab at købe en grund på Kragelund Skovvej på 3.228 m2, hvor de vil bygge de boliger.

Ifølge lokalplanen må der bygges maks. 10 rækkehuse, hvor boligerne gennemsnitligt maks. må være 110 m2 per bolig. Der er således mulighed for at bygge op til 1.100 m2 etageareal.

Prisen på grunden er vurderet til at være 1,818 mio. kr. svarende til 1.653 kr. ekskl. moms per etage-m2. Byrådet godkender prisen og sælger arealet til Silkeborg Boligselskab.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 11, byrådet, 28.03.2023, punkt 16)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Kragelund

Der bor i dag 1.248 i Kragelund og Frederiksdal. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige hvert år – bortset fra næste år – frem mod 2036, hvor der ventes at være 1.404 borgere. Det vil være en stigning på 12 %.

I 2022 er der kommet 12 nye, indflyttede boliger i Kragelund. Over de næste 13 år forventes der at komme 72 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 1 og til næste år 18.

Der går 95 elever på Kragelund Skolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige frem mod 2035/36 til 119. Antallet af børn mellem 0-5 år er 78, og det tal forventes at stige til 96 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Kragelund er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning. I Kragelund er 290 ejendomme ud af 360 opvarmet med naturgas eller olie.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Forslag om færre busafgange i Kragelund vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer lokalbus 35 til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Kragelund

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Kragelund. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Lokalrådet og lokalavisen går sammen om konference om fjernvarme

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd og Midtjyllands Avis søger om tilskud på 10.000 kr. til at holde en konference om fjernvarme i mindre bysamfund i Silkeborg Kommune.

Konferencen planlægges at blive holdt den 25. februar i Arena Midt i Kjellerup. Det ansøgte beløb skal gå til at dække udgifter til leje af hallen. Alle lokalråd og lokalområder kan deltage gratis.

På konferencen skal der være deltagelse af forskellige udbydere af lokal fjernvarme, og der skal være personer, der informerer om allerede anvendte løsninger.

Sundheds- og Nærhedsvalget godkender ansøgningen og støtter Frederiksdal-Kragelund Lokalråd med 10.000 kr. fra puljen fra den aktivitetsbestemte pulje.
(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 09.02.2023, punkt 4)

Byggegrunde er sat til salg

Byggemodningen af et nyt boligområde nord for Kragelund er nu så langt fremme, at byggegrundene er sat til salg.

Det er Plan- og Vejudvalget orienteret om.

Det nye boligområde ligger vest for Engesvangvej, og skal indeholde række- og parcelhuse.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 16)

Januar 2023

Kragelund Forsamlingshus får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Kragelund skal have malet i festsalen og skiftet tæppefliser ud i forgangen og den lille sal og har søgt om et tilskud fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse på 22.948 kr.

Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og giver 11.474 kr. i tilskud. Puljen kan max. dække halvdelen af udgiften.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Om lokalrådet

Formand

Ejner Eg Rahbek

Næstformand

Marianne Lund Nielsen 

Kasserer/sekretær

Birgit Ginnerup

Hjemmeside/sekretær

Lone Rosenkvist

Kontakt Frederiksdal-Kragelund Lokalråd
Formand Ejner Eg Rahbek Ejner Eg Rahbek
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje