Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Kjellerup Lokalråd

Kjellerup Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Kjellerup

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Juni 2024

Der arbejdes på at fjerne spærring af Tange Å i 2024    

Ved Humle Mølle nordvest for Kjellerup er Tange Å spærret for dyrelivet af et stemmeværk fra 1970’erne, som leder vandet til to turbiner, der producerer el til en ejendom på Humle Møllevej. Der er aldrig søgt eller givet tilladelse til at etablere stemmeværket eller turbinerne.

Siden 2011 har der været et krav om, at spærringen i åen skulle fjernes. Det har været forsøgt flere gange. Nu arbejdes der på, at det gennemføres i 2024. Staten har givet tilsagn om at betale udgifterne.  

Klima- og Miljøudvalget beslutter at give tilladelse til fjerne spærringen i Tange Å.

(Klima- og Miljøudvalget, 10.06.2024, punkt 4)

Trafiktiltag på Hasselvej afsluttes i år

På Hasselvej mellem Bøge Allé og Gran Allé i Kjellerup skal der etableres krydsningsheller, afmærkningen strammes op og laves en tydelig markering af byzonegrænsen.

Det skal være med til at sænke bilisternes hastighed. 57,3 % kører for stærkt på strækningen, fordi den nu bliver opfattet som en slags omfartsvej.

Projektet har en anslået pris på 300.000 kr. Projektet er i gang, og det forventes afsluttet i år. Byrådet godkender en anlægsbevilling, der gør det muligt at afslutte projektet.

(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2024, punkt 5, byrådet, 25.06.2024, punkt 5)

Historiske Venner holder huske-arrangement på plejecentret Bakkegården 

Foreningen Historiske Venner holder foredraget ”Minder i nutid og datid” på Bakkegården i Kjellerup og tre andre plejecentre i kommunen.

Til arrangement vil en uddannet historiker tage tilhørerne med på en sanselig tidsrejse gennem Danmarks kulturarv. Formålet er at forbedre trivslen og livskvaliteten for tilhørerne og skabe dialog mellem borgere. Arrangementet er åbent for alle.

Historiske Venner står også for alt praktisk, og Bakkegården stiller lokaler til rådighed. Foreningen søger om 28.160 kr. i tilskud til at afholde i alt fire arrangementer på fire plejecentre. Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor – og Idrætsudvalget, 03.06.2024, punkt 12)

Maj 2024

Forslag om 50 nye boliger i Kjellerup SV

Plan- og Vejudvalget godkender, at der bliver sat gang i arbejdet med at lave et forslag til en lokalplan for flere boliger mellem Granmosevej og Industrivej.

Det er den 3. etape i udbygningen af Kjellerup SV.  Ønsket er at skabe plads til både parcelhuse og rækkehuse. I alt 45-50 boliger. Området har to naturbeskyttede områder, som skal udgøre en kile mellem det nuværende boligområde ved Granmosevej og de nye boliger.

Der kommer også en grøn kile i den østlige del af området for at skabe afstand til erhvervsområdet mod øst, så produktionen dér ikke bliver berørt af krav, der er til et boligområde, fx omkring støj. 

(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2024, punkt 25)

Forslag om at udskyde byggeriet af Børnehuset Vestergade

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har drøftet anlægsbehovet på daginstitutionsområdet, og de anbefaler at udskyde byggeriet af Børnehuset Vestergade med to år og reducere byggeriet med et børnehavegrupperum.

Det vil betyde, at børnehuset tages i brug i 2031 i stedet for 2029. Børnehuse Ågade og Mælkebøtten udfases, når Vestergade tages i brug.

I Kjellerup er pasningsbehovet fortsat stigende frem til 2034, men det er på et lavere niveau end med sidste års prognose. Når der er taget højde for ændringerne, forventes det, at der vil være et overskud af pasningspladser i Kjellerup.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 13.05.2024. punkt 12)

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Kjellerup og Vinderslev

En analyse viser, at der i 2023 var 212 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Kjellerup og Vinderslev, som dem i kommunen der har 11. færrest antal brugere per indendørs facilitet.

Der er 517 forenings-fodboldspillere på 112.495 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 218 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Kjellerup og Vinderslev som dem, der har 4. flest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Kjellerup

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Kjellerup.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

Penge givet til at rive bygninger ned i Kjellerup

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at der bruges 0,8 mio. kr. på at rive ejendommen på Teglværkssvinget 9 sydvest for Kjellerup ned, som består af et fritliggende hus med et udhus til.

Bevillingen skal også dække nedrivningen af Vestergade 23F, som husede børnehuset Satellitten

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.05.2024, punkt 11)

April 2024

Mælkevejen mellem Levring og Kjellerup genetableres

Borgerkontakten i Levring har i samarbejde med Kjellerup Lokalråd søgt og fået 40.000 kr. til at genetablere den gamle mælkevej mellem Levring og Kjellerup.

Det gør det muligt for borgerne at bevæge sig mellem de to byer uden at skulle gå i vejkanten eller på cykelstien. Strækningen bliver samtidig en sløjfe på Krabbes Grønne Ring.

Den tre kilometer lange markvej er med årene groet til på det midterste stykke på ca. 750 meter, men underlaget fra den oprindelige vej er intakt, så når der er fjernet jord m.m., kan der lægges grus på.

Det er Sundheds- og Nærhedsudvalget, der har fordelt pengene i puljen til klima, outdoor og trafiksikkerhedsinitiativer.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 11.04.2024, punkt 2)

Prognose: Skolen i Kjellerup får 22,5 % flere elever på 12 år

I dag er der 573 elever på skolen i Kjellerup fordelt på 25 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 617 elever. En stigning på 7,7 %. I 2036/37 ventes der at være 702 elever. Det er 22,5 % flere end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Kjellerup er i 2024 129 børn, og det ventes at stige til 123 i 2036. For 3-6-årige er tallet 192 børn i 2024, og det ventes at stige til 206 børn i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Almene boliger på Fuglemosevej bliver renoveret

Boligselskabet Sct. Jørgen ønsker at renovere 23 almene boliger på Fuglemosevej, så de bliver til 23 tidssvarende boliger. Boligerne er fra 1952 og lever ikke op til nutidens standard.

Kun få af boligerne er udlejet i øjeblikket, og det skal renoveringen være med til at ændre. Boligernes størrelse og antallet af værelser ændres, så der bliver flere 2 og 3-værelseslejligheder og ingen 5-værelses.

Renoveringen begynder i slutningen af i år, og forventes at koste 16,257 mio. kr. Byrådet godkender at give tilsagn om særlig støtte til driften og stille garanti for realkreditlånet.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 10, Byrådet, 30.04.2024, punkt 20)

Grund på Slagtehusvej sættes til salg

Byrådet godkender, at parcelhusgrunden på Slagtehusvej 16 sættes til salg for en mindstepris på 375.000 kr. inklusive moms.

Grunden er på 763 m2., og der er allerede en interesseret køber.

Samtidig bliver en del af grunden på 31 m2 sat til salg for 10.000 kr. eksklusive moms. På den del af grunden står der i øjeblikket et teknikhus fra N1, som N1 gerne vil købe til den pris.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 5 og 6, byrådet, 30.04.2024, punkt 16 og 17)

Borgermøde om CO2-lagring i Kjellerup

Folketinget har vedtaget en målsætning om, at der skal fanges og lagres 34 mio. tons CO2 i den danske undergrund. Et af områderne, der er undersøgt og vurderet egnet til lagring, er et område omkring Thorning.

Den 6. maj. Kl. 18.30-20.00 i Mosaikken i Kjellerup bliver der holdt borgermøde om CO2-lagring i undergrunden. Der bliver holdt oplæg fra blandt andet Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, og der vil også være mulighed for spørgsmål og dialog.

Der vil i den kommende tid blive lavet en udbudsrunde for interesserede parter om muligheden for at lagre CO2 i området. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om borgermødet.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 17)

Mañana Band giver gående koncert i Kjellerups gader

Mañana Band søger om tilskud til at holde 20 koncerter fra maj til december 2024 i Silkeborg by, Kjellerup og Them på hverdage i tidsrummet kl. 14-17.

Formålet med de gående koncerter rundt i byerne er at få byrummet til at boble af liv og sprede en positiv atmosfære, der kan sætte Kjellerup på landkortet som en sprudlende og kulturel handelsby.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give tilskud på 50.000 kr. til fire koncerter i Silkeborg by, én i Them og én i Kjellerup.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 14)

Kys-og-kør-bane ved Trekløverskolen

Plan- og Vejudvalget har godkendt en række projekter, der i 2024 skal gøre det sikrere at komme til og fra skole.

Blandt andet skal en kys-og-kør-bane hjælpe på trafikken ved Trekløverskolen i Kjellerup. Der skal også laves tiltag, der opfordrer trafikanter til at være meget opmærksomme.

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 12)

Marts 2024

Første skitser til det ’nye’ gl. Apothek godkendt

Plan- og Vejudvalget har fået et kig på de første skitser til det byggeri, der skal afløse Det gl. Apothek i Kjellerup.

Det ser umiddelbart ud til at leve op til de krav om byggestil og kendetegn, der er i lokalplanen – bortset fra at der er mørkegrønne vinduesrammer i stedet for hvide, men det er historisk set også almindeligt.

Hensigten er, at den nye bygning viderefører træk fra den gamle, som var bevaringsværdig. Plan- og Vejudvalget beslutter, at der kan arbejdes videre med skitserne med henblik på at behandle byggetilladelse og eventuel dispensation til vinduesrammernes farve.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 22)

To legepladser i Kjellerup bevares i 2024

Legepladserne ved Bjerget og Tjørnvej stod til at blive nedlagt fra 1. april 2024 sammen med 10 andre, men byrådet har nu besluttet af bruge 100.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter i 2024 for indtil videre at bevare legepladserne.

I juni 2023 besluttede Kultur-, Fritid-, Outdoor-, og Idrætsudvalget at nedlægge legepladserne sammen med 10 andre legepladser i Silkeborg kommune for at spare 150.000 kr. om året.

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2025 skal finansieringen af legepladserne og en legepladsstrategi for Silkeborg kommunes drøftes.

(Byrådet, 19.03.2024, punkt 18)

Kjellerup ventes at vokse med 1.000 borgere på 13 år 

I 2023 blev der i Kjellerup taget 54 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 415 nye, indflyttede boliger. I år ventes der 17 nye boliger og i de efterfølgende to år ventes der 44 og 45 nye boliger.

Der bor i dag 5.992 i Kjellerup, og det tal forventes at stige hvert år de næste 13 år, hvor det ventes at ende på 7.041 i 2037.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Regnskab for trafiktiltag på Hasslevej godkendt

På Hasselvej er forholdende blevet forbedret for de lette trafikanter ved krydsning af vejen, og der er blevet lavet tiltag for at dæmpe bilisternes fart, fordi vejen var udpeget som problemsted i Trafiksikkerhedsplanen.

Plan- og Vejudvalget godkender nu regnskabet tiltagene, som sammen med tre andre anlægsprojekter holder sig inden for budgettet.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 12)

Februar 2024

Brugen af Krabbes Grønne Ring er evalueret – resultaterne er klar

Evalueringen viser, at Krabbes Grønne Ring opfylder formålet om at være et attraktivt grønt byrum i Kjellerup.

Næsten 1.000 borgere svarede på spørgeskemaet, og 2 ud af 3 svarede, at de bruger Krabbes Grønne Ring ugentligt eller flere gange om ugen.

Omkring halvdelen af respondenterne ønsker at udvikle og forbedre Krabbes Grønne Ring. Fællestræk for input til forbedringer var generel vedligeholdelse af område, opstilling af skraldespande og bordbænkesæt og forbedring af stierne.

Hele 96 % af de adspurgte svarede, at de vil anbefale Krabbes Grønne Ring til andre. Klima- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om evalueringen. Find evalueringen via dette link.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 5, Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 19)

Plejecenter Sandgårdsparken har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte 14. november 2023 Plejecenter Sandgårdsparken og gav et påbud om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, sikre systematiske sygeplejefaglige vurderinger og sikre tilstrækkelig journalføring. 

Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg i 2024 har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Der var også mangler i forhold til inddragelse og samarbejde med borgere og pårørende og dokumentationspraksis.

Siden tilsynet er der arbejdet med at udbedre forholdene. Ældreudvalget er orienteret om sagen. 

(Ældreudvalget, 05.02.2024, punkt 4)

Der søges om medfinansiering til cykelsti på Silkeborgvej

Silkeborg Kommune ønsker at skabe en sammenhængende cykelstirute mellem Kjellerup og Silkeborg by. Der er en strækning på Silkeborgvej mellem Kjellerup og Vinderslev et missing link.  

Der kører i gennemsnit ca. 2.900 køretøjer på Silkeborgvej. 

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune søger om 40 % medfinansiering fra statens Cykelpulje 2024 til projektet, der i alt koster 6,3 mio. kr. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 14)

Klassik4 planlægger koncert i Arena Midt med Sigurd Barret og skoleelever

Klassik4 er et ensemble, der spiller klassisk musik. De søger et tilskud på 50.000 kr. til at gennemføre projektet Carl Nielsen Maraton for at udbrede musikken fra den største komponist i Danmarks historie. 

Maratonet skal foregå 17-19. maj 2024. Den 18. maj planlægger Klassisk4 en koncert for og med børn i Arena Midt, hvor de kan se og høre fortællingen om Carl Nielsens barndom og musik sammen med Sigurd Barrett og et stort kor af skolebørn fra hele kommunen.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 11) 

Januar 2024

Mere skov plantes omkring Kjellerup i 2024

I 2023 plantede Silkeborg Kommune 3,5 ha skov ved Digterparken i Kjellerup. I 2024 fortsættes der med at plante skov omkring Kjellerup.

I 2024 bliver Bøgild skov et par km vest for Kjellerup udvidet med 5 ha ny skov, og på Kjellerupvej 61 lige sydvest for Kjellerup bliver der plantet 14 ha skov kaldet Fuglemoseskoven. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Skov spiller en vigtig rolle i målsætningen om at blive CO2-neutral ved at binde CO2 fra atmosfæren. Skov kan også bidrage til biodiversitet, outdooraktiviteter, klimatilpasning og til byggematerialer.

(Klima- og Miljøudvalget, 15.01.2024, punkt 8)

Byggemodningen af erhvervsområde på Fabriksvej gøres for færre penge

Silkeborg Kommune har gennemgået kommunens byggemodninger, og der er mulighed for at reducere bevillingen til byggemodningen af Fabriksvej fra 7 mio. kr. til 6,25 mio. kr.

Erhvervsområdet er udviklet i flere etaper, først af Kjellerup Kommune, senest af Silkeborg Kommune. I 2008 godkendte byrådet en byggemodning af et erhvervsområde ved Fabriksvej med tilslutning af Fabriksvej til Astrupvej mod syd.

En del af grundene er solgt eller reserveret, og der er derfor mindre driftsomkostninger. Byrådet godkender, at 0,75 mio. kr. fra byggemodningen tilføres kommunekassen. Pengene skal bruges til et nyt vejanlæg i Virklund, som har vist sig dyrere end ventet.

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 5, byrådet, 30.01.2024, punkt 3)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Se tegningerne for et nyt bo- og dagtilbud i Kjellerup 

Siden maj 2023 er der arbejdet på at lave et dispositionsforslag og byggeprogram af et nyt bo- og dagtilbud på Granmosevej i Kjellerup til borgere med handicap. 

Nu er det færdigt og godkendt af Socialudvalget, og blandt andet plantegning og snittegning af byggeriet kan nu ses. 

Der vil nu blive arbejdet videre med en yderligere konkretisering af projektet. Til maj 2024 bliver byggeriet sendt i udbud. Der forventes første spadestik i august, og at det kan tages i brug til januar 2026. 

(Socialudvalget, 06.12.2023, punkt 9)

Mindre renoveringer af børnehuse

I 2024 er der givet penge til kapacitetstilpasninger og mindre renoveringer af børnehusene, indtil et nyt børnehus på Vestergade står færdigt.

Det er børnehusene Mælkebøtten og Ågade, som tidligere hed Storkereden, der får mindre renoveringer.  

Til et nyt børnehus på Vestergade er der sat penge af på budgettet fra 2026-2028. Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

November 2023

To foreninger i Kjellerup får mere i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Kjellerup og Omegns Rideklub stiger i lokaletilskud fra 215.535 kr. om året til 266.139 kr. Det er en stigning på 23 %.

Kjellerup Skytteforening stiger 88 % i lokaletilskud fra 19.967 kr. til 37.440 kr. Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Der skal kigges på trafiksikkerheden i og omkring Kjellerup

Sundheds- og Nærhedsudvalget har sat 50.000 kr. af til at forbedre trafiksikkerheden i og omkring Kjellerup.

Det gælder blandt andet steder, hvor det er svært for cyklister og fodgængere at krydse vejen.

Sundheds- og Nærhedsudvalget besøgte Kjellerup Lokalråd i oktober, hvor projekterne blev drøftet. Silkeborg Kommune vil sammen med Kjellerup Lokalråd vurdere, hvad der skal ske.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 14.11.23, punkt 10)

Busrute 805 og 806 nedlægges og erstattes af skolebusser 

Plan- og Vejudvalget beslutter at nedlægge rute 805 Kjellerup-Nørskovlund-Ans og 806 Kjellerup-Levring-Ans, fordi der stort set ikke er andre passagerer end elever til skolerne.

Ruterne bliver nedlagt fra 2025. Øvrige kunder henvises til at bruge Flextur som kollektiv trafik.

Plan- og Vejudvalget opfordrer Dagtilbuds, Skole- og Familieudvalget, som skal stå for oprettelsen af skolebusser, om, at ikke-skoleelever også kan benytte skolebussen, hvis der er plads.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 6)

Dobbelthuse på Almtoften i stedet for parcelhus

Plan- og Vejudvalget vil ikke stå i vejen for, at der kan bygges to dobbelthuse – i alt 4 boliger – på Almtoften 10 i Kjellerup.

I kommuneplanen er området udlagt til parcelhuse, og Plan- og Vejudvalget kunne nedlægge forbud mod opførelsen af dobbelthusene, som er i strid med kommuneplanen og kan danne præcedens i området. Men det beslutter udvalget ikke at gøre.

De fire boliger vil hver være på 104 m² med tilhørende carport og udhus. Adgang til boligerne skal ske via en fælles adgangsvej, hvor der er indkørsel fra Almtoftvej.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 11)

Seniorboliger på Rådhusparken blev lidt dyrere end ventet

Den samlede pris for at bygge 25 almene boliger på Rådhusparken, der fortrinsvist udlejes til beboere, der er fyldt 50 år, er 54,038 mio. kr.

Det er 1,802 mio. kr. mere, end da Boligselskabet Sct. Jørgen i 2019 søgte om tilsagn fra Silkeborg Kommune til projektet.

Byggeriet er afsluttet med skæringsdag 1. april 2022. Byrådet godkender den endelig pris.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.11.2023, punkt 9, byrådet, 28.11.2023)

Oktober 2023

En mere økonomisk bæredygtig tilskudsmodel for Arena Midt skal undersøges

Arena Midt stod til at gå fra 5,96 mio. kr. om året i tilskud til 4,42 mio. kr. om året med den nye tilskudsmodel for de selvejende haller, som byrådet netop har godkendt.

Byrådet besluttede dog også, at Arena Midt som udgangspunkt ikke skal indgå i modellen.

I stedet skal mulighederne undersøges for en mere økonomisk bæredygtig konstruktion for Arena Midt.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 10)

Grussti og træbro i Krabbes Grønne Ring etableres i slutningen af året

I slutningen af 2023 laves der cirka 180 meter grussti ved Krabbes Grønne Ring ved Hørup Mølle. Indtil nu har vejene Kirkebakken og Østergade været en del af Krabbes Grønne Ring. 

Når stien og broen står klar, kan man i stedet tage en grussti ved Hørup Mølle og krydse Tange Å ad den nye bro. 

Byrådet godkender, at der bevilliges 150.000 kr. til projektet. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13) 

Der er 912 medlemmer af indendørs idræt i Kjellerup og Vinderslev

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Hauge UGF, Kjellerup Badmintonklub, Kjellerup Gymnastikforening, Kjellerup Håndboldklub, Vinderslev Idrætsforening og Vinding Folkedansere var 912 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 228 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 over 1.700 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der knap 400 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Etablering af fjernvarme i erhvervsområde er i gang

Silkeborg Kommune har godkendt, at Kjellerup Fjernvarme A.m.b.a. kan etablere fjernvarme i to erhvervsområder i Kjellerup.

Arbejdet med at etablere fjernvarme i erhvervsområdet ved Vinkelvej/Fabriksvej er nu påbegyndt af Kjellerup Fjernvarme.

Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 6)

Kjellerup fik besøg af Sundheds- og Nærhedsudvalget

Byrådspolitikerne fra Sundheds- og Nærhedsudvalget har besøgt Kjellerup Lokalråd i Aktivitetscentret AL-Huset. 

Formålet var at orientere hinanden om, hvad der foregår på området for blandt andet nærdemokrati.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.2023, punkt 11)

September 2023

Forslag til ny tilskudsmodel betyder færre penge til Arena Midt

Efter ønske fra byrådet har Silkeborg Kommune lavet et forslag til en ny tilskudsmodel for de selvejende haller. 

Arena Midt får 5,96 mio. kr. om året i tilskud i den nuværende model. Med forslaget til den nye model vil de ende med at få 4,42 mio. kr. om året. 

Forslaget til tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. Forslaget kan blive implementeret gradvist over 5 eller 10 år med start fra 2024. 

Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget godkender, at forslaget sendes i høring blandt de selvejende haller og lokalråd. 

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 3)

August 2023

Forslag på vej til ny tilskudsmodel for Arena Midt

Arena Midt har haft besøg af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget til et dialogmøde, fordi udvalget gerne vil høre om Arena Midts udfordringer og muligheder.

Arena Midt har en udfordring med stor gæld på 32 mio. kr. De har 3,8 mio. kr. kontant og en egenkapital på 16,6 mio. kr. Sidste år var der et underskud på 0,6 mio. kr. efter gældsafdrag, så de likvide midler falder.

Arena Midt tror, at implementering af tilskudsmodel 1 og 2 fra Silkeborg Kommune fører til lukning om nogle år. Arena Midt ønsker, at udvalget i en ny tilskudsmodel overvejer forskelle i gældsforpligtelsen i de selvejende haller. På udvalgets næste møde fremlægges et forslag til en ny tilskudsmodel for alle de selvejende haller i kommunen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 5)

Krabbes Grønne Ring ændres ved Hørup Mølle

Der skal laves cirka 180 meter sti ved Krabbes Grønne Ring ved Hørup Mølle. Indtil nu har vejene Kirkebakken og Østergade været en del af Krabbes Grønne Ring. 

Når stien og broen står klar, kan man i stedet tage en grussti ved Hørup Mølle og krydse Tange Å ad den nye bro. 

Projektet forventes at koste 150.000 kr., og pengene kommer fra puljen til etablering, renovering og forbedring af stier. Der er givet de nødvendige tilladelser til projektet. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.2023, punkt 9)

Hasselvejs Børnehus forventes færdigbygget i efteråret 2023

Byggeriet af et nyt børnehus på Hasselvej forventes at være færdigbygget og taget i brug i løbet af efteråret 2023.

Et nyt børnehus på Vestergade er projekteret sammen med projektet på Hasselvej, men opstarten af projektet er udskudt til første kvartal af 2027. Det forventes, at det er færdig i 2029.  

På grund af en ny prognose udvides antallet af pladser i børnehuset fra 110 til 147. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret.  

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)

Arena Midt får tilskud til CTS- og ventilationsanlæg 

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. Arena Midt ansøgte om 100.000 kr. til opdeling af ventilationsanlæg, så forskellige zoner kan driftes uafhængigt af hinanden. De får derfor 61.909 kr. i tilskud til projektet. Det beslutter byrådet.

Ansøgningen dækker også en udskiftning af CTS-anlægget for at kunne optimere ventilationsanlægget. Årligt vil det give en besparelse på 10.000 kWh på el samt 10.000 kr. på vand. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Det Gamle Apoteks fremtid er afgjort

Plan- og Vejudvalget har vedtaget en ny lokalplan for Det Gamle Apotek. Soklen under den bevaringsværdige del af Det Gamle Apotek i Kjellerup på Vestergade 13-15 bliver grænsen for, hvilket område planen dækker. 

Dermed er det muligt at bygge nyt med samme kendetegn og facadeudtryk som den oprindelige bygnings. Udvalget har bedt om at se byggeplanerne, inden en endelig afgørelse. 

Lokalplanen har været i 8 ugers høring, og der kom 2 høringssvar, som ikke har givet anledning til at ændre i planen.
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 6)

Bostedet Kjellerup får nye boliger og servicearealer

Som en del af forberedelserne til budget 2024-2027 er der kommet 10 forslag til investeringer fra de politiske udvalg. Et af forslagene er at opføre 5 boliger ved Bostedet Kjellerup, så der bliver plads til flere borgere fra midlertidige, eksterne botilbud.

Forslaget omhandler også opførsel af servicearealer til værestedet og personalefaciliteter til bostøtten og en ombygning af 3 lejligheder for at skabe handicapvenlige badeværelser. 

Det forventes at tage ca. 2 år at lave, inklusivt et halvår til at ændre lokalplanen. I gennemsnit er eksterne pladser 460.000 kr. dyrere om året. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at forslaget indarbejdes i budgettet. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 10)

Kjellerupegnens Kunstsamling overdrages til kommunen

I forbindelse med Kjellerupegnens Kunstsamling kommende opløsning ønsker den selvejende institution at overdrage en stor del af samlingen til Silkeborg Kommune. 

Kjellerupegnens Kunstsamling og Silkeborg Kommune er enige om, at overdragelsen sker uden omkostninger for kommunen, og at de efter overdragelsen råder frit over kunstværkerne. 

Kommunen overtager den løbende drift og vedligeholdelse af kunstværkerne. De kunstværker, der tidligere er blevet foræret til andre institutioner, driftes og rådes nu over af dem.  

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender, at Silkeborg Kommune overtager samlingen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 8)

To udløb til Sygehusbækken med i Miljøministeriets plan

Miljøministeriet har vedtaget en ny Vandområdeplan 2021-2027. 

I den står der, at der skal laves en spildevandsindsats overfor to regnbetinget udløb til Sygehusbækken i Kjellerup.

Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om. 

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 6)

Juni 2023

10 almene boliger i Kjellerup laves til skæve boliger

I samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen bliver der lige nu ombygget 10 almene boliger til 8 skæve boliger i Kjellerup. 

De skæve boliger skal bruges til at tilbyde hjemløse og særligt udsatte grupper tag over hovedet, som ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. 

De skæve boliger forventes klar til indflytning 1. december 2023. Det er Socialudvalget orienteret om samtidig med, at de har fået en status omkring omlægningen af hjemløseindsatsen. 

(Socialudvalget, 07.06.2023, punkt 2)

Den Gamle Biograf får tilskud til vedligeholdelse 

Den Gamle Biograf har søgt og fået tilskud på 10.000 kr. til at udskifte fire vinduer. 

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til vedligeholdelse

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Udfordringer med at etablere legeplads ved Digterparken

Foreningen Digterparkens Legeplads er stødt på udfordringer omkring placeringen, da den påtænkte plads ved kirken har en fredning. Der er derfor igangsat et arbejde med at finde en løsning i samarbejde med Silkeborg kommune.

Foreningen har fået tilskud på 350.000 kr. fra Silkeborg Kommunes pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Projektet har et samlet budget på 700.000 kr. 

Tilskuddet udløb 30. juni 2023, men Økonomi- og Erhvervsudvalget har efter en ansøgning fra foreningen forlænget tilsagnet om tilskud til 31. december 2023.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.06.2023, punkt 7)

Fartgrænsen sættes ned på del af Silkeborgvej

Politiet har delvist imødekommet ønsket om at sætte fartgrænse ned på Silkeborgvej. De har sag ja til, at hastigheden sættes ned til 60 km/t fra Silkeborgvej 128 mod nord til byskiltet ved Kjellerup. 

Derimod siger de nej til at sætte hastigheden ned fra 80 km/t til 70 km/t fra Silkeborgvej 128 og mod syd til Kjellerupvej. 

Afslaget begrundes med, at det er et lige stræk med gode oversigtsforhold, og at der ikke er noget i vejens forløb eller landskabet, som fordrer lavere hastighedsgrænse.

(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 19)

Sundhedsplejen afprøver pilotprojekt med konsultation i klinik i Kjellerup

Sundhedsplejen planlægger fra sommeren 2023 et pilotprojekt i Kjellerup. Sundhedsplejens besøg ved 2-3 måneder, 4-6 måneder samt 8-10 måneder tilbydes som konsultation i klinik i stedet for hjemmebesøg.

Pilotprojektet afprøves i Kjellerup, da der i Kjellerup er mulighed for at låne lokaler på skolen i Kjellerup. Sundhedsplejen er i dialog med dagtilbud om fremadrettet at anvende lokaler i børnehusene i Kjellerup som fx Børnehuset Hasselvej.

Det er byrådet, der i forbindelse med budget 2023 har besluttet, at Sundhedsplejen skal arbejde med udvikling af nye måder for organisering af sundhedsplejens tilbud. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om sagen. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12.06.2023, punkt 15)

Mañana Band spiller i Kjellerup i sommeren 2023

Mañana Band søger om tilskud på 92.760 kr. til honorar til musikere til at spille 10 koncerter i Silkeborg Kommune fra juni til august 2023. 

De fleste koncerter vil foregå i Silkeborg by, og de øvrige koncerter i oplandsbyer som Them og Kjellerup. Koncerterne vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 14:00-17:00, hvor der er flest mennesker i byen.

Formålet med koncerterne er at give borgere og mulighed for at opleve levende, akustisk musik på gågader, torve og stræder. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give et tilskud på 50.000 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 9) 

Maj 2023

Det gode ungeliv i Kjellerup skal styrkes

Frem til sommeren 2024 kører projektet ’Fælles om børn og unge’ på Trekløverskolen, som skal skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv.

Det skal ske ved tydelige voksne, hvor både forældre, skolen og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe sunde fællesskaber igennem organiseret fritidsliv og reducere indtaget af alkohol, tobak, nikotin og andre rusmidler gennem god kommunikation.

Projektet er en del af en national afprøvning af den såkaldte ’Islandsmodel’. På Island er de igennem de sidste 20 år lykkes med at nedbringe unges forbrug af tobak, alkohol og hash. Tre politiske udvalg har drøftet, hvordan modellen skal fortsætte frem til 2027.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 01.05.23, punkt 4)

Ingen butikker med lukkede facader og uden kundeadgang i Kjellerups bymidte 

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der ikke kan placeres butikker med lukkede facader og uden kundeadgang i Kjellerups bymidte.

Detailhandelen i Kjellerup skal fortsat være i den centrale bymidte og med et lokalcenter ved Parallelvej. Yderligere understøttelse af Kjellerup som handelsby skal ske gennem andre tiltag.

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Dagplejere i Kjellerup får nye faciliteter til september 

Når det kommende børnehus på Hasselvej er færdigbygget til september 2023, får dagplejerne i Kjellerup også nye faciliteter.

Der bliver nemlig etableret en legestue til dagplejere og deres børn i det nye børnehus. Legestuen kan også bruges som mødelokale for kommunens dagplejere til faglig sparring.

Indtil 1. april 2023 har dagplejerne brugt en pavillon til legestue nær børnehuset Broparken, men frem til september bliver der holdt legestue i midlertidige outdoorfaciliteter.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om dagplejernes legestue-muligheder i Kjellerup.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 08.05.2023, punkt 11)

Grønt lys til at separatkloakere i og omkring Kjellerup 

Der skal etableres regn- og spildevandskloak frem til Almtoftvej 23A-E, Almtoftvej 23F-H og Hyldevangen 2-8 i Kjellerup, og der skal også etableres en spildevandskloak og en pumpestation ved Midstrup i forbindelse med kloakering af Hindbjerg og Midstrup.

Nu har Klima- og Miljøudvalget godkendt et tillæg til spildevandsplanen, så arbejdet kan udføres

Forslaget, der nu er godkendt, var i offentlig høring, som ikke gav anledning til ændringer i planerne.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 12)

April 2023

Fartgrænsen på Silkeborgvej skal ned

I fremtiden skal det ikke være lovligt at køre mere end 60 kilometer i timen på det stykke af Silkeborgvej ved Kjellerup, hvor man i dag må køre 70 kilometer i timen.

Det har Plan- og Vejudvalget besluttet. Der er tale om cirka 400 meter fra Silkeborgvej til byskiltet, og der er registreret 3 uheld i løbet af de seneste 2 år.

Grænsen bliver ændret af hensyn til skoleeleverne, der krydser Silkeborgvej, når de kommer fra Vinderslevvej. Politiet skal godkende den nye fartgrænse. Det samme gælder et forslag fra Plan- og Vejudvalget om at ændre fartgrænsen til 70 kilometer i timen ud fra Silkeborgvej 128 og syd på til lyskrydset ved Kjellerupvej.

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 6)

Nu muligt at bygge handicapboliger på Granmosevej

Det er det, efter byrådet har besluttet at vedtage lokalplanen bag de kommende handicapboliger på Granmosevej i Kjellerup.

Boligerne får adgang via Granmosevej. Der skal være stier og grønne arealer samt let adgang til Krabbes Grønne Ring og naturen mod vest.

Planen var i høring, og her kom der 7 høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer. Planen gør det også muligt eventuelt at bygge et dagtilbud samt en anden offentlig institution.

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 22, byrådet, 25.04.2023, punkt 7)

Der afsættes ikke ressourcer til udvikling af udendørs skydebaner

På baggrund af en rapport over muligheder for udvikling af skydebaner beslutter Klima- og Miljøudvalget, at de ikke vil bruge ressourcer på at finde en placering til en ny skydebane. 

Samtidigt gør kommunen heller ikke mere i forhold til at se på, hvad der er af muligheder for mere skydetid på de nuværende skydebaner, herunder skydebanerne i Kjellerup.

Dialogen med skytteforeningerne og sagsbehandlingen af deres ansøgninger til nye skydebaner- og tider fortsætter uændret.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 7)

Fjernvarmeprojekt i Kjellerup et skridt videre

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojektet i to erhvervsområder i Kjellerup.

Status er, at projektet har fået godkendt sin ansøgning og er blevet bevilliget tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 8)

Biblioteket i Kjellerup bliver permanent brevstemmested for valg 

Det sker fra med virkning fra EU-parlamentsvalg i maj/juni 2024. Det beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ved Folkeafstemningen 1. juni 2022 og Folketingsvalget 1. november 2022 har det været muligt at brevstemme på biblioteket i Kjellerup som et forsøg for at øge tilgængeligheden og servicen for borgerne.

Ved Folkeafstemningen blev 15,6% af brevstemmerne afgivet ved et af de tre lokalbiblioteker. Til Folketingsvalget var det 19,3%.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11.04.2023, punkt 5)

Marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Kjellerup

Der bor i dag 5.968 i Kjellerup og Levring. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at være steget med 10 % i 2030 til 6.554 og med 23 % i 2036 til 7.329.

I 2022 er der kommet 56 nye, indflyttede boliger i Kjellerup. Over de næste 13 år forventes der at komme 462 nye, indflyttede boliger. I år forventes der 47 og til næste år 65.

Der går 569 elever på Trekløverskolen afd. Kjellerup i dette skoleår. Det antal forventes at stige frem mod 2035/36 til 739. Antallet af børn mellem 0-5 år er 387, og det tal forventes at stige til 465 i 2036.

Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Forslag til lokalplan for Det Gamle Apotek i høring

De næste 8 uger kan du komme med din mening om et forslag til lokalplan for Det Gamle Apotek i Kjellerup. Det er byrådet, der beslutter at sende forslaget i høring.

Forslaget til planen gør det muligt at bevare den gamle bygning, men også at rive bygningen ned og opføre en ny.

En ny skal dog have samme hovedform. Det betyder sadeltag og max 2 etager, hvor den øverste kan bruges til bolig. Hovedindgangen skal markeres og støbejernsskiltet fra ombygningen i 1932 skal bevares og placeres centralt over hovedindgangen.
(Plan- og Vejudvalget 07.03.2023, punkt 2, byrådet 28.03.2023, punkt 9)

Forslag om færre busafgange i Kjellerup vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer busserne i Kjellerup til at have færre afgange. Det gælder lokalbus 801, 802 og 804, som kommer til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Der kigges på betalingen for brugen af Arena Midt

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Arena Midt får, når den nuværende aftale ender, er 5.481.000 kr. Med model 1 vil de få 52,8 % mindre (3.586.000 kr.) og med model 2 vil de få 41 % mindre (3.886.000 kr.)

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Februar 2023

Tre nye skove plantes omkring Kjellerup

En del af planen for at Silkeborg Kommune kan blive CO2-neutral er at plante min. 800.000 m2 skov. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt de steder, hvor der skal plantes noget af den skov.

Det er tre områder nord, syd og vest for Kjellerup, som alle er ejet af Silkeborg Kommune.

Det ene areal syd for Kjellerup er på ca. 140.000 m2 og ligger mellem Teglværkssvinget og Kjellerupvej. Det andet areal nord for Kjellerup er på 35.000 m2 og ligger mellem Ansvej og Digterparken.

Det sidste areal vest for Kjellerup og er på ca. 55.000 m2 og ligger nær Oustruplund. Det areal blev frastykket i forbindelse med salget af Oustruplund og er i dag bortforpagtet til en landmand. Silkeborg Kommune ejer i forvejen et stort stykke fredskov nord for arealet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 5)

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Kjellerup

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Kjellerup. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Søger finansiering til bedre cykelforhold på Silkeborgvej

Cirka fra byskiltet til der, hvor Kjellerupvej rammer Silkeborgvej, søger Silkeborg Kommune om tilskud fra en statslig pulje til at sikre bedre cykelforhold.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget. Strækningen er et missing link, der sikrer cykelforbindelse mellem Kjellerup og Silkeborg, og gavner derfor især pendlere og uddannelsessøgende.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Skovbegravelsesplads på vej ved Kjellerup

Ved ejendommen Illervej 2 øst for Kjellerup ønsker ejeren at etablere en skovbegravelsesplads. Nu har ejerne og Silkeborg Kommune indgået en drifts- og forpagtningsaftale, som en skovbegravelsesplads kræver. Det godkender byrådet.

På en skovbegravelsesplads kan man i ikke-indviet jord og mod betaling få nedsat en urne for foden af et træ. Der er offentlig adgang til skovbegravelsespladsen.

Byrådet er bestyrelse for en skovbegravelsesplads med ansvar for administration og drift af skovbegravelsespladsen. Med drifts- og forpagtningsaftale overgår ansvaret til ejerne af ejendommen, og Silkeborg Kommune skal årligt lave tilsyn med pladsen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 10, byrådet, 27.02.2023, punkt 19)

Fjernvarmeprojekt i Kjellerup er ét af fire godkendte projekter

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. Lige nu er der fire fjernvarmeprojekter, som har fået deres ansøgning godkendt.

Ét af dem er projektet i Kjellerup, hvor der arbejdes på at koble to erhvervsområder på fjernvarmen. En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være at skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Aktivitetstilbuddet Kernen renoveres i år

Aktivitetstilbuddet Kernen skal i 2023 renoveres for 7,5 mio. kr. Det beslutter byrådet, som netop har frigivet pengene.

Renoveringen består af en ny tilbygning med modulelementer, nyt køkken og diverse mindre vedligehold og ændringer.
(Socialudvalget, 08.02.2023, punkt 2, byrådet, 27.02.2023, punkt 11)

Sundhedsskadelig bolig skal renoveres

Træengen 3 i Kjellerup er så ramt af skimmelsvamp, at det udgør en fare for sundheden.

Lejeren af huset skal flytte ud og genhuses, indtil bygningen er renoveret. Det er lejeren selv, der har gjort opmærksom på, at der er problemer med skimmelsvamp.

Plan- og Vejudvalget nedlægger forbud mod ophold i huset efter byfornyelsesloven indtil, at boligen er renoveret.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 8)

Januar 2023

Det Gamle Apotek må rives ned – nybyg skal ligne

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Det Gamle Apotek må rives ned, hvis det nybyggede har samme kendetegn og facadeudtryk som det oprindelige.

I april 2022 besluttede udvalget, at Det Gamle Apotek ikke måtte rives ned, og der skulle laves en bevarende lokalplan for hele området mellem Vestergade, Tinghusvej og busterminalen.

I december 202 besluttede udvalget, at den bevarende lokalplan kun skulle dække den bevaringsværdige bygning.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 8)

Byggeri af børnehus forsinket

Det nye børnehus på Hasselvej er forsinket på grund af forhold på arbejdspladsen. Byggeriet forventes i skrivende stund færdigt omkring 1. juni 2023.

Indtil da fortsætter børnene i de eksisterende børnehuse, og der bliver oprettet en midlertidig vuggestue på Vestergade i Mariehønens legestue i Kjellerup.

Efter børnene er flyttet fra Storkereden, flytter børn fra børnehuset Broparken samt den midlertidige vuggestue over i Storkeredens lokaler.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 9)

Forslag til ny plan for detailhandel kommer i høring

En detailhandelsanalyse konkluderer, at Kjellerup er under pres som. Detailhandelsstrukturen i Kjellerup består af den centrale bymidte og et lokalcenter ved Parallelvej.

Det bliver der ikke ændret på i forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune. I forslaget er der en ny retningslinje, som skal sikre, at der ikke kan placeres butikker med lukkede facader og uden kundeadgang i Kjellerups bymidte.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Del din mening om separatkloakering på Almtoftvej og placering af kloakledning til Midstrup

Almtoftvej 23A-D, Almtoftvej 23F-H og Hyldevangen 2-8 skal byggemodnes, og der skal etableres regn- og spildevandskloak frem til byggemodningen. I den forbindelse ønsker Silkeborg Forsyning også at separatkloakere Almtoftvej 23E.

I forbindelse med kloakering af Hindbjerg og Midstrup skal der etableres en spildevandskloak og en pumpestation ved Midstrup. Der er nu et forslag til, hvor de skal placeres.

Sammen med 9 andre spildevandsprojekter kommer det i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om det. Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Mindre bemanding i Kjellerup Svømmehal

Der bliver skåret i bemandingen i Kjellerup Svømmehal ved at arbejdsgangene lægges om.

Der skal spares på grund af færre indtægter fra husleje, fald i salget af billetter og de stigende priser på energi, som har betydet at budgettet er overskredet.
Det beslutter Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 4)

Dispensation til kørsel på sti er ok

Planklagenævnet har stadfæstet Silkeborg Kommunes afgørelse om at give dispensation til kørsel på Broparksstien i Kjellerup mellem Søndergade 41A-B og 43 fra områdets lokalplan.

Lokalplanen blev vedtaget i 1979 og dengang indgik kommunen og ejeren af nr. 41 et forlig om, at denne kunne køre på stien mod at afgive noget af sin ejendom. Sommeren 2022 fik ejeren af nr. 43 en dispensation, så beboere i ejendommen også kan køre på vejen.

Planklagenævnet mener ikke, at Silkeborg Kommunes afgørelse om dispensation strider mod principperne i områdets lokalplan. Afgørelsen er endelig, men Planklagenævnet bemærker, at aftalen mellem ejeren af nr. 41 og kommunen hører under privatret, og nævnet derfor ikke er kompetent til at vurdere om dispensationen er i strid med denne aftale.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 18)

Om lokalrådet

Formand:
Marianne Nørgaard

Næstformand:
Lars Daugaard

Sekretær:
Mette Louise Jensen

Bestyrelsesmedlem:
Anders Hartvig

Bestyrelsesmedlem:
Steen B. Jessen

Bestyrelsesmedlem:
Freddy Christensen

Kontakt Kjellerup lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje