Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Sjørslev-Demstrup Lokalråd

Sjørslev-Demstrup Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Sjørslev-Demstrup

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Maj 2024

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Sjørslev-Demstrup

En analyse viser, at der i 2023 var 188 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Sjørslev-Demstrup, som dem i kommunen der har 8. færrest antal brugere per indendørs facilitet.

Der er 162 forenings-fodboldspillere på 16.902 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 104 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Sjørslev-Demstrup som dem, der har 5. færrest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Sjørslev og Demstrup

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandet nu og i fremtiden i den nordlige del af Silkeborg Kommune herunder Sjørslev og Demstrup.

Forslaget til Indsatsplan Nord, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer, mål og konkrete indsatser for vandværkerne i området.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om forslaget til planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.05.2024, punkt 9, byrådet, 28.05.2024, punkt 11)

Sjørslev-Demstrup Lokalråd fik besøg af Sundheds- og Nærhedsudvalget

Sjørslev-Demstrup Lokalråd var 14. maj vært for et besøg af seks byrådspolitikere fra Sundheds- og Nærhedsudvalget i Egnscentret.

Mødet blev afholdt med henblik på gensidig orientering om, hvad der rører sig på området, status på nærdemokratiet og de mest aktuelle emner for lokalrådet.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 14.05.2024, punkt 10)

April 2024

Prognose: Skolen i Sjørslev får 8,6 % flere elever på 12 år

I dag er der 81 elever på skolen i Sjørslev fordelt på 7 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 83, og i 2036/37 ventes der at være 88 elever. Det er 8,6 % flere end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Kjellerup er i 2024 25 børn, og det ventes at ligge stabilt i det niveau frem til 2036. For 3-6-årige er tallet 29 børn i 2024, og det ventes at stige til 35 børn i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Flere penge tilbage i Grøn Pulje fra Marsvinlund-vindmøller

Der er 209.595,20 kr. tilbage i Grøn Pulje, som opstillerne af vindmøllerne ved Marsvinslund har indbetalt og som lokalområdet kan søge om at få del i.

I februar 2024 fik otte ansøgninger bevilget penge fra puljen. Det var blandt andet til at etablere en aktivitetsskov mellem Sjørslev og Demstrup og til at etablere solceller på Sjørslev Demstrup Egnscenter. 

Det er formandskabet for Sundheds- og Nærhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget, der vurderer ansøgningerne, og de lagde ved sidste ansøgningsrunde vægt på almennyttige projekter og de borgere, der bliver berørt forholdsvist mest af vindmøllerne.

Næste ansøgningsrunde til den grønne pulje ventes at komme til efteråret.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 8)

Marts 2024

Sjørslev-Demstrup ventes at vokse med 160 nye borgere 

I 2023 blev der i Sjørslev-Demstrup taget 0 nye boliger i brug, men frem mod 2036 ventes der at komme 83 nye, indflyttede boliger. I 2025 ventes der 10 nye boliger og tallet for de efterfølgende to år er 11 og 21. 

Der bor i dag 986 i Sjørslev og Demstrup, og det tal forventes at stige til 1.067 i 2028 og til 1.145 i 2033 og 1.153 i 2037. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Febarur 2024

To projekter i Sjørslev og Demstrup får tilskud fra Grøn pulje

Egnscentrets Kultur og Aktivitetsforening, Sjørslev Demstrup Idrætsforening og Sjørslev Demstrup Lokalråd har søgt og fået 400.000 kr. til at etablere en aktivitetsskov mellem Sjørslev og Demstrup på et 2 ha stort areal.

Skoven skal være et bindeled mellem de to byer og indrettes med stier, bænke, shelter, muldoilet, frugttræer og faciliteter til aktiviteter. Formålet er at gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig i området.

Sjørslev Demstrup Egnscenter har søgt og fået 60.000 kr. til at etablere solceller på hallens tag for at nedbringe energiudgifter. Pengene kommer fra opstillerne af vindmøllerne ved Marsvinslund, som skal indbetale til en grøn pulje, der skal komme lokalområdet til gavn.

Otte projekter i Sjørslev-Demstrup og på Blicheregnen har i alt fået 1,03 mio. kr. i tilskud. Der resterer 209.595 kr. i puljen til næste ansøgningsrunde.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 08.02.2024, punkt 5)

Tilsyn: Patientsikkerheden er som den skal være på Solgården 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et ældretilsyn den 30. oktober 2023 på Plejecenter Solgården på baggrund af en henvendelse, der var bekymret for kvaliteten af hjælp, pleje og omsorg.

Styrelsen samlede vurdering af tilsynet var, at der ingen problemer er for den fornødne kvalitet, og alle målepunkter er opfyldt.

Ældreudvalget er orienteret om i alt 10 tilsyn fra styrelsen i løbet af 2023.

(Ældreudvalget, 05.02.2024, punkt 4)

Politiske beslutninger fra 2023

November 2023

Demstrup: Plan for et nyt boligområde med 70 boliger sat i gang

Et nyt boligområde med op til 70 boliger er undervejs ved Sognegårdsvej i Demstrup. Plan- og Vejudvalget siger ja til, at arbejdet med at lave et forslag til en lokalplan og tillæg til kommuneplanen kan gå i gang.

Det er på den tidligere gartnerigrund, at Bach Gruppen og Boligbyg ønsker at udvikle et nyt boligområde primært med dobbelthuse og enkelte parcelhuse, som skal understøtte bosætningen og udviklingen i lokalområdet.

Samtidig sætter Plan- og Vejudvalget gang i en to ugers forhøring, hvor interesserede kan komme med ideer og input til planerne.  

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 13)

Oktober 2023

Energistyrelsen inviterer til borgermøde i Sjørslev-Demstrup om varmeforsyning og energi 

Sammen med Energistyrelsen inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde i Sjørslev-Demstrup-området, hvor der ikke er udsigt til fjernvarme. 

På borgermødet vil der være oplæg om, hvordan man kan spare energi i hverdagen og på lang sigt med fokus på strømforbrug, varmeforbrug og renovering generelt. 

Mødet holdes i løbet af november. Borgermødet er tænkt som en hjælp til ejere af naturgas- og oliefyr i forhold til at skifte varmeforsyning og spare på energien.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 6)

Egnscenteret får færre penge i tilskud 

Byrådet godkender den nye tilskudsmodel for de selvejende haller, som gradvist over de næste 10 år reducerer i tilskuddet til Sjørslev Demstrup Egnscenter fra 1,4 mio. kr. om til 1,1 mio. kr. om året. 

Tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. 

Ønsket med den nye tildelingsmodel er, at harmoniserer tilskuddene til de selvejende haller.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 10)

Bordbænkesæt og vejviserpæle etableres i slutningen af 2023

I slutningen af 2023 etableres bordbænkesæt med flisebelægning ved Kratskoven og arealet udenfor p-pladsen og kirken i Sjørslev. 

Der opsættes også et hegn omkring det område i Kratskoven, der ofte står under vand om vinteren. Der kommer også vejviserpæle ved stierne omkring Sjørslev og Demstrup. 

Byrådet godkender, at pengene bevilliges fra puljen til nærhedsprojekter. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 05.10.23, punkt 9, byrådet, 31.10.2023, punkt 13) 

Der er 172 medlemmer af indendørs idræt i Sjørslev-Demstrup

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Sjørslev - Demstrup Idrætsforening var 172 medlemmer af indendørs idræt i 2022 til en hal.

Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 1.000 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 200 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Forslag til ny tilskudsmodel betyder færre penge til Egnscenteret 

Efter ønske fra byrådet har Silkeborg Kommune lavet et forslag til en ny tilskudsmodel for de selvejende haller.

Sjørslev Demstrup Egnscenter får 1,4 mio. kr. om året i den nuværende model. Med forslaget til den nye model vil de ende med at få 1,1 mio. kr. om året.

Forslaget til tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. Forslaget kan blive implementeret gradvist over 5 eller 10 år med start fra 2024.

Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget godkender, at forslaget sendes i høring blandt de selvejende haller og lokalråd.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 3)

August 2023

Forslag på vej til ny tilskudsmodel for Sjørslev-Demstrup Egnscenter 

Sjørslev-Demstrup Egnscenter har haft besøg af Silkeborg Kommune til et dialogmøde. 

Egnscenteret vil have en økonomisk bæredygtig tilskudsmodel fra Silkeborg Kommune til de selvejende haller. Driften af egnscenteret koster ca. en million årligt.

Hvis udlejningen fortsætter, ser driften ud til at løbe rundt, men hvis der skal laves større investeringer, kan regningerne ikke betales.

På udvalgets næste møde fremlægges et forslag til en ny tilskudsmodel for alle de selvejende haller i kommunen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 5)

Sjørslev-Demstrup Egnscenter får tilskud til solceller og LED belysning

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. Det beslutter byrådet.

Sjørslev-Demstrup Egnscenter ansøgte om 75.000 kr. til etablering af solcelleanlæg og LED sportsbelysning. De får derfor 46.431 kr. i tilskud. Årligt giver det en besparelse på 17.550 kr.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Bordbænkesæt og vejviserpæle på vej ved Sjørslev-Demstrup 

Der opstilles bordbænkesæt med flisebelægning ved Kratskoven og arealet udenfor p-pladsen og kirken i Sjørslev. Pengene kommer fra puljen til etablering, renovering og forbedring af stier. 

Der opsættes også et hegn omkring det område i Kratskoven, der ofte står under vand om vinteren. 

Der kommer også vejviserpæle ved stierne omkring Sjørslev og Demstrup. Vejviserpælene skal hjælpe med at gøre opmærksom på stierne.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.23, punkt 9)

Juni 2023

Penge fra Marsvinlund-vindmøller kan gå til projekter nær naboer og lokalsamfund

Der står 900.000 kr. i en grøn pulje, og der forventes at komme 700.000 kr. mere, som kan bruges til byfornyelse, grønne områder, støtte til grønt varmeprojekt, sport- og fritidsforeninger eller andet, som kunne være relevant for lokalsamfundet nær møllerne.

Når der bliver opført vindmøller, så skal opstillerne betale et beløb afhængig af, hvor stor elproduktionen er. Det er for at tilskynde opbakning til grøn energi. Puljen administreres af kommunen. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, hvordan puljen skal administreres. Pengene skal prioriteres højest til projekter nær naboer til vindmøllerne og til projekter fra naboer selv. Pengene kan også bruges til projekter til grønne tiltag, og andre borgere i kommunen kan også søge penge fra puljen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.2023, punkt 10, Sundheds- og Nærhedsudvalget, 13.06.2023, punkt 6)

Interesse for at opføre vindmøller ved Aunsbjerg 

Klima- og Miljøudvalget har fået en status på kommuneplanlægningen for tekniske anlæg som vindmøller og solceller. 

Der er en dialog med lodsejere omkring vindmøller ved Aunsbjerg, hvor Silkeborg Kommune forventer at modtage en ansøgning om et vindmølleprojekt på 3-5 vindmøller.

I forbindelse med den kommende behandling af kommuneplantillægget vil der blive fremlagt en anbefaling til en prioriteret rækkefølge af de enkelte projekter.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Maj 2023

Der er åbnet for at etablere butik i hele Sjørslev og Demstrup

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres butik i hele byernes geografi. 

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Det gode ungeliv i Sjørslev-Demstrup skal styrkes

Frem til sommeren 2024 kører projektet ’Fælles om børn og unge’ på Trekløverskolen, som skal skabe et lokalsamfund, der styrker det gode ungeliv.

Det skal ske ved tydelige voksne, hvor både forældre, skolen og lokalsamfund aktivt bidrager til at skabe sunde fællesskaber igennem organiseret fritidsliv og reducere indtaget af alkohol, tobak, nikotin og andre rusmidler gennem god kommunikation. 

Projektet er en del af en national afprøvning af den såkaldte ’Islandsmodel’. På Island er de igennem de sidste 20 år lykkes med at nedbringe unges forbrug af tobak, alkohol og hash. Tre politiske udvalg har drøftet, hvordan modellen skal fortsætte frem til 2027. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 01.05.23, punkt 4)

Marts 2023

Der kigges på betalingen for brugen af Sjørslev Demstrup Egnscenter

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Sjørslev Demstrup Egnscenter får, når den nuværende aftale ender, er 1.364.000 kr. Med model 1 vil de få 48,7 % mindre (917.000 kr.) og med model 2 vil de få 34,1 % mindre (1.017.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Sjørslev-Demstrup

Der bor i dag 998 i Sjørslev-Demstrup. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 1.069 i 2028 – svarende til en stigning på 7 % - og til 1.159 i 2036 svarende til en stigning på 16 %.

I 2022 er der kommet 0 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 83 nye, indflyttede boliger. Der ventes 0 i år og 11 næste år.

Der går 89 elever på Trekløverskolen afd. Sjørslev i dette skoleår. Det antal forventes at falde til 72 i 2024/25 og derfra at stige hvert år frem til 2033/34 til 103. Antallet af børn mellem 0-5 år er 65, og det tal forventes at stige til 80 i 2033. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

Silkeborg Kommune har ingen lovhjemmel til at arbejde for at etablere fælles varmeløsninger, men hvis lokale kræfter stifter et varmeforsyningsselskab, kan Silkeborg Kommune hjælpe.

Det er for eksempel ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

I Sjørslev er 117 ejendomme ud af 160 opvarmet med naturgas eller olie. I Demstrup er det 90 ud af 127. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Forslag om en bustur mindre for rute 804 vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer bussen på rute 804 i Sjørslev-Demstrup til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Sjørslev-Demstrup

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Sjørslev-Demstrup. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Sjørslev-Demstrup på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Vindmøller ved Aunsbjerg skal undersøges igen

Et område ved Aunsbjerg syd for Sjørslev er udpeget i kommuneplanen som et vindmølleområde, og der har tidligere være sat gang i planlægningen af at få etableret vindmøller her.

Det er af forskellige årsager blevet standset, men nu vil Silkeborg Kommune undersøge, om der er grundlag for at sætte gang i planlægningen igen.

Det skyldes, at Silkeborg Kommune vil være CO2-neutral senest i 2050, og i 2030 at have reduceret C02-udledningen med 70 %. Byrådet er orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Høring om forslag om at udvide mulighederne for at placere butik i Sjørslev og Demstrup

I Sjørslev og Demstrup, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byernes geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Dispensation til to vindmøller er ok

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Silkeborg Kommunes afgørelse om dispensation til opsætning af to vindmøller inden for skovbyggelinjen ved Marsvinslund.

Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at den østligste vindmølle er ansøgt placeret i udkanten af skovbyggelinjen, at den midterste vindmølle kun overskrider skovbyggelinjen med sit vingeslag.

Der sker derfor ikke en væsentlig merpåvirkning af skovbrynet. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at vindmøllerne tilkobles det offentlige energiforsyningsnet, hvorfor vindmøllerne tjener et samfundsmæssigt formål.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 18)

Kontakt Sjørslev-Demstrup Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje