Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Them-Salten Lokalråd

Them-Salten Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Them-Salten

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Juni 2024

Them Hallerne får tilskud til energisparende tiltag

Them Hallerne søger om 100.000 kr. i tilskud til at udskifte lys. Det forventes at give en besparelse på 13.675 kWh om året.

De søger fra puljen til energibesparende og klimaforbedrende tiltag, der er på 500.000 kr. Puljen er oprettet for at nedbringe driftsudgifter for selvejende haller og forsamlingshuse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender i alt 11 ansøgninger til puljen. For at alle kan imødekommes for hver tilskud på 93 % af det søgte beløb. Them Hallerne får derfor 92.575 kr.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 04.06.2024, punkt 4, byrådet, 25.06.2024, punkt 19)

Salten Skov Forsamlingshus får tilskud til at udskifte vinduer

Forsamlingshuset søger om 56.818 kr. i tilskud til at skifte vinduerne i vestgavlen. Det forventes at give en besparelse på 2.760 kWh om året.

De søger fra puljen til energibesparende og klimaforbedrende tiltag, der er på 500.000 kr. Puljen er oprettet for at nedbringe driftsudgifter for selvejende haller og forsamlingshuse.

Byrådet godkender i alt 11 ansøgninger til puljen. For at alle kan imødekommes for hver tilskud på 93 % af det søgte beløb. Salten Skov Forsamlingshus får derfor 52.599 kr.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 04.06.2024, punkt 4, byrådet, 25.06.2024, punkt 19)

Maj 2024

Hvordan skal fremtidens Them-Salten se ud?

Plan- og Vejudvalget har besluttet, at Them-Salten skal prioriteres først i forhold til at få revideret kommuneplanen som det næste område. Kommuneplanen udstikker de overordnede rammer for udvikling ud.

Them og Salten er i vækst, og der er behov for flere boligområder, hvis væksten skal fortsætte. Det skal også vurderes om, der bliver behov for mere offentlig service, og der skal ses på midtbyens muligheder samt rekreative muligheder i nærområdet.

Det kan blive svært at udlægge større arealer til byvækst, da der er mange større landbrug omkring Them-Salten. Borgerne bliver inddraget undervejs. Der er de seneste 12 år kommet 119 nye boliger, og der forventes yderlige 89 frem mod 2036. 

(Plan- og Vejudvalget, 07.05.2024, punkt 19)

Så mange brugere er der til haller, sale og fodboldbaner i Them

En analyse viser, at der i 2023 var 308 brugere per indendørs facilitet. Det placerer Them, som dem i kommunen der har 3. flest antal brugere per indendørs facilitet.

Der er 295 forenings-fodboldspillere på 47.658 m2 boldbaner. Det svarer til, at der er 162 m2 fodboldbane per spiller. Det placerer Them som dem, der har 12. færrest m2 boldbaner per spiller i kommunen.

Analysen skal bruges i dialog med foreninger og lokalområder omkring ønsker til at udvikle faciliteter til idræt. Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor-, og Idrætsudvalget, 06.05.2024, punkt 6)

April 2024

Ekstraordinært tilskud til reparation af tag på svømmehallen 

Byrådet giver et ekstraordinært tilskud på 3,5 mio. kr. - 2,9 mio. efter refusion af moms - til Them Hallerne. Pengene skal bruges til at udbedre råd i taget på svømmehallen.  

Them Hallerne har lavet en midlertidig løsning, der har kostet 300.000 kr., men har ikke penge til at finansiere en permanent løsning. Tilskuddet kræver, at Them Hallerne, der er en selvejende institution, præciserer deres vedtægter.

Det betyder blandt andet, at hvis institutionen opløses, skal et eventuelt overskud gå til almennyttige formål i Silkeborg Kommune.  

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 16, byrådet, 30.04.2024, punkt 23)

Prognose: Frisholm Skole får 13,7 % flere elever på 12 år

I dag er der 416 elever på Frisholm Skole fordelt på 20 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 479 elever. En stigning på 15,1 %. I 2036/37 ventes der at være 473 elever. Det er 13,7 % flere end i dag. 

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Them er i 2024 118 børn, og det ventes at stige til 129 i 2026 for så at falde til 108 i 2036. For 3-6-årige er tallet 197 børn i 2024, og det ventes at falde til 163 børn i 2027 og 151 i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Tilskud til discgolfbaner i Salten og Them

Them GF og Them-Salten Lokalråd søger om tilskud på 30.350 kr. til at etablere seks kurve til discgolf rundt om i Them og Salten og discs til gratis udlån.

Kurvene ønskes placeres i nærheden af den rute rundt i Them, som Silkeborg Kommune og Them GF Outdoor er i gang med at etablere.

Sundheds- og Nærhedsudvalget beslutter at sige ja til ansøgningen til puljen til klima, outdoor og trafiksikkerhedsinitiativer.  

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 11.04.2024, punkt 2)

Byrådet opfordrer Trafikstyrelsen til at ændre postnummeret for Knudlund og Rodelund

Byrådsmedlem Luis da Silva Martin har bedt byrådet om at tage stilling til, om byrådet skal kontakte Trafikstyrelsen for at få en status på sagen, om Knudlund Erhvervs ansøgning om postnummerændring til 8600 for at styrke erhvervsområdet.

Han har også bedt byrådet tage stilling til, om byrådet skal opfordre Trafikstyrelsen til at sige ja til ansøgningen.

Byrådet godkender forslaget og beslutter, at Borgmesteren sender en forespørgsel på byrådets vegne til Trafikstyrelsen.

(Byrådet, 30.04.2024, punkt 25)

Hvordan skal det kulturhistoriske miljø ved Høgdal bevares?

Et forslag til en bevarende lokalplan for det kulturhistoriske miljø omkring Høgdal bliver sendt i fire ugers høring, så du kan dele din mening om det. Det beslutter byrådet.

Forslaget skal sikre, at alle bygninger med en høj bevaringsværdi svarende til SAVE 1-3 bevares, og at der fortsat kan opføres nye bygninger til beboelse ved bygninger med høj bevaringsværdi, hvis den bevaringsværdige bygning i stedet bliver anvendt til anneks, udhus eller lignende.

Forslaget indeholder også krav til nye bygningers udseende.

(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2024, punkt 3, byrådet, 30.04.2024, punkt 7)

Mañana Band giver gående koncert i Thems gader

Mañana Band søger om tilskud til at holde 20 koncerter fra maj til december 2024 i Silkeborg by, Kjellerup og Them på hverdage i tidsrummet kl. 14-17.

Formålet med de gående koncerter rundt i byerne er at få byrummet til at boble af liv og sprede en positiv atmosfære, der kan sætte Them på landkortet som en sprudlende og kulturel handelsby.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give tilskud på 50.000 kr. til fire koncerter i Silkeborg by, én i Them og én i Kjellerup.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.04.2024, punkt 14)

Marts 2024

Se skitser af ombygninger og udvidelser af børnehusene i Them 

De tre børnehuse Bøgehuset, Askehuset og Poppelhuset skal renoveres, ombygges og udvides med til sammen 15 vuggestuepladser og 38 børnehavepladser.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender det dispositionsforslag, der er i tekst og tegninger beskriver ombygningerne og udvidelserne. 

Askehusets to bygninger bliver bygget sammen via en ny bygning, Poppelhuset udvides med en tilbygning og Bøgehuset udvides med et nyt krybberum.

I starten af 2026 forventes det, at alle ombygninger er færdige og taget i brug. Byrådet godkender, at der bruges 20,5 mio. kr. på at gennemføre byggeprojekterne. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 05.03.2024, punk 3, byrådet, 19.03.2024, punkt 4) 

Byudvikling i det sydøstlige Them afventer behandling af støjrapport

Byrådsmedlem Helga Sandorf Jacobsen har ønsket en orientering om status på byudvikling af kommuneplanramme 40-B-26, som ligger mellem Them og Salten syd for Saltenvej.

Status er, at Silkeborg Kommune er i dialog med Salten Vognmandsforretning om støj fra virksomhedens drift. Vognmandsforretningen har i slutningen af januar 2024 leveret en støjrapport, som Silkeborg Kommune er ved at behandle. 

Før en lokalplanproces kan sættes i gang, skal behandlingen afsluttes.

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 27)

Them-Salten ventes at få 66 nye boliger de næste tre år

I 2023 blev der i Them-Salten taget 19 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 83 nye, indflyttede boliger. Fra 2024-2026 ventes de 66 af dem at blive opført og indflyttet. 

Der bor i dag 3.872 i Them-Salten, og det tal forventes at stige til 4.027 i 2029 for derefter at falde igen frem mod 2037 til 3.942. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Legeplads på Klokbjerghøjen bevares i 2024

Legepladsen stod til at blive nedlagt fra 1. april 2024 sammen med 11 andre, men byrådet har nu besluttet af bruge 100.000 kr. fra puljen til lokalt initierede projekter i 2024 for indtil videre at bevare legepladserne.

I juni 2023 besluttede Kultur-, Fritid-, Outdoor-, og Idrætsudvalget at nedlægge legepladsen på Klokbjerghøjen sammen med 11 andre legepladser i Silkeborg kommune for at spare 150.000 kr. om året.

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2025 skal finansieringen af legepladserne og en legepladsstrategi for Silkeborg kommunes drøftes.

(Byrådet, 19.03.2024, punkt 18)

Regnskaber godkendt for trafiksikkerhedstiltag på Ryvej

På Ryvej fra Rodelund til Salten Skov er der etableret cykelkantbaner på 1,2 meter plus 0,30 meter rumlestribe. Vejen er udvidet i begge sider med 0,25 meter.

Længere mod øst på Ryvej er rabatten blevet saneret, etableret sideanlæg og autoværn og udvidelse af, hvor der må køres 60 km/t. 

Plan- og Vejudvalget godkender nu regnskabet for tiltagene.  

(Plan- og Vejudvalget, 05.03.2024, punkt 11 og 12)

Februar 2024

Grund til rækkehuse på Frisholmparken sættes til salg 

Frisholmparken 2 blev fra start byggemodnet til rækkehuse. Senere blev en del af grunden byggemodnet til fem parcelhusgrunde. 

Det har efterladt et areal på grunden på ca. 3.400 m2, hvor der kan opføres op til otte rækkehuse. Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af et firma, der er interesseret i at opføre rækkehuse på det resterende areal.

Byrådet godkender, at grunden sættes til salg for en mindstepris på 952.000 kr. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.02.2024, punkt 8, byrådet, 26.02.2024, punkt 12) 

Der søges om medfinansiering til cykelprojekter i Them 

Silkeborg Kommune ønsker at gøre Himmelbjergruten mellem Silkeborg og Ry til en supercykelsti på tværs af kommuner. Det kræver, at der bliver etableret en cykelbane på Ryvej på en ca. 1,8 km strækning, supercykelsti-skiltning samt kantbanelinjer, hvor der ikke er belysning.

Kommunen ønsker også at etablere cykelfaciliteter på Tømmerbyvej mellem Them og Tømmerby. På længere sigt er det muligt at etablere cykelfaciliteter på strækningen mellem Tømmerby og Bryrup, så der er en sammenhængende cykelstirute fra Bryrup til Them.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune søger om medfinansiering fra statens Cykelpulje 2024 til de to projekter. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 14)

Natura 2000-handleplan for Salten Å og Langsø er sendt i høring

Et forslag til en Natura 2000-handleplan for Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø er sendt til høring, så du kan dele din mening om forslaget til planen frem til 12. april.

Det godkender Klima- og Miljøudvalget. Handleplanen skal sikre, at området udvikler sig positivt. Planen skal løbe frem til 2027. Hver sjette år skal Silkeborg Kommune lave en handleplan for området. 

Salten Å og Salten Langsø er en del af et Natura 2000-område, som er et beskyttet naturområde i EU, som skal bevare naturen, dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 2)

Silkeborg Koret fejrer 50 år med jubilæumskoncert i Toftebjerg Medborgerhus

I 2024 er det 50 år siden, Niels Bro Bystrup oprettede Silkeborg Koret. Det markerer koret ved at afholde tre koncerter i samarbejde med Sejs-Koret og Old Boys Big Band med en opførelse af Duke Ellingtons 'Sacred Concert'. 

Mandag den 6. maj kl. 19.30 bliver én af jubilæumskoncerterne afholdt på Toftebjerg Medborgerhus i Them fri entre. 

Silkeborg Koret søger 20.000 kr. til at afholde koncerterne. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 05.02.2024, punkt 16) 

Varmepuljen videreføres i 2024

Them Hallerne fik i 2023 bevilget 30.000 kr. i støtte til en energikonsulent, der lavede en bæredygtig, fremtidssikret plan for Them Hallernes energibesparende investeringer.

I 2024 videreføres varmepuljen, da der fortsat er 105.000 kr. i puljen. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

De beslutter også, at tidligere støttede projekter kan søge igen til nye aktiviteter. Der kan maksimalt søges om støtte på 30.000 kr. Formålet med puljen er at støtte lokale initiativer indenfor varmeområdet, som bidrager til at udfase naturgas og olie fra varmeforsyningen.

(Klima- og Miljøudvalget, 05.02.2024, punkt 3)

Tilsyn: Patientsikkerheden er som den skal være på Toftevang Plejecenter 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et sundhedsfagligt tilsyn den 7. december 2023 på Toftevang Plejecenter.

Styrelsen samlede vurdering af tilsynet var, at der ingen problemer er for patientsikkerheden, og alle målepunkter er opfyldt.

Ældreudvalget er orienteret om i alt 10 tilsyn fra styrelsen i løbet af 2023. 

(Ældreudvalget, 05.02.2024, punkt 4)

Knudlund Erhverv: Prioriter erhvervsområdet i Silkeborg Syd

Erhvervsforeningen Knudlund Erhverv opfordrer til at prioritere erhvervsområdet Rodelund/Knudlund i forbindelse med fastlæggelse af erhvervsplan og fornyelse af kommuneplanen.

Det gør de i en henvendelse til Plan- og Vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Foreningen skriver, at der er rigeligt med jord, der kan opkøbes til fornuftige priser og rigeligt med muligheder for nye boligområder i Them. 

Foreningen skriver også, at vejnettet bør forbedres til erhvervsområdet fra Silkeborgmotorvejen. Foreningen er ved at få behandlet en ansøgning ved Trafikstyrelsen om at skifte postnummer for Rodelund og Knudlund til 8600 Silkeborg for at gavne erhvervsområdet. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 19, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.02.2024, punkt 26)

Januar 2024

Knudlund Skov udvides i 2024

I 2024 udvides Silkeborg Kommune Knudlund Skov, som ligger nord for erhvervsområdet ved Knudlund ved Ryvej 6.

Skoven udvides med 3,5 ha. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Skov spiller en vigtig rolle i målsætningen om at blive CO2-neutral ved at binde CO2 fra atmosfæren. Skov kan også bidrage til biodiversitet, outdooraktiviteter, klimatilpasning og til byggematerialer.

(Klima- og Miljøudvalget, 15.01.2024, punkt 8)

Them Hallerne får afslag på lån

Them Hallerne søger Silkeborg Kommune om medfinansiering til at optage lån på 1 mio. kr. til at optimere pillefyret og ventilationsanlæg samt et mindre solcelleanlæg.

De selvejende haller får i tildelingsmodellen et beløb, der svarer til 65 % af hallernes langfristede gæld.

På grund af kommunens aktuelle økonomiske situation og manglende likviditet i tildelingsmodellen beslutter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget at sige nej til ansøgningen.

Udvalget beslutter også, at der ikke fremadrettet gives tilsagn til medfinansiering af nye lån i de selvejende haller.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.01.2024, punkt 10)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Øget service for buspassager i Them og Salten

Plan- og Vejudvalget beslutter at servicen på rute 215 for buspassagerer i Bryrup, Them og Salten skal øges, så den svarer til de politiske mål for service, der er sat for minimumsbetjening.

De skal ske med flexbusafgange. Der er tale om seks afgange på hverdage, fire afgange på lørdage og tre afgange på søndage, som bliver indført ved køreplansskiftet i 2024.

Priserne på brændstof er faldet, og det betyder, at der er flere penge på budgettet i 2024.

(Plan- og Vejudvalget, 05.12.2023, punkt 17)

Udvidelse af dagtilbudspladser i Them 

Det er fortsat forventningen, at udvidelsen af dagtilbudspladser kan foretages til midten af 2026.

Der er senest arbejdet med at tilpasse projektet på baggrund af aktuelle børnetal og forventninger til børnetal de kommende år.

Samtidig arbejdes der på projektering af om- og udbygninger af de tre børnehuse Askehuset, Poppelhuset og Bøgehuset. Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

Flere aktiviteter og flere besøgende på Høgdal 

Stillingen som leder af den kulturhistoriske besøgsgård Høgdal opnormeres for at støtte, at der kommer flere aktiviteter. Der sættes 75.000 kr. af til opnormeringen.

Det skal også øge muligheden for at tiltrække flere og nye brugergrupper med særlig fokus på daginstitutioner og skoler. Det beslutter Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget.

I alt er 1,4 mio. kr. blevet fordelt til at styrke kultur- og fritidsområdet som følge af kommunens budgetaftale for 2024.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.12.23, punkt 4)

November 2023

Byggegrunde på Smedebakken sælges som projektgrund til rækkehuse

I 2017 besluttede byrådet, at 5 byggemodnede parcelhusgrunde på Smedebakken i Them. Grundene er ikke solgt, og i løbet af de sidste to år har der været to til tre konkrete henvendelser på grundene.

Der er ikke andre parcelhusgrunde til salg i Them. Derfor foreslår Silkeborg Kommune, at de fem parcelhusgrunde i stedet forsøges at blive solgt som en projektgrund med mulighed for at bygge rækkehuse. Det godkender Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Silkeborg Kommune ejer også et areal på Dyrehaven i Them med mulighed for at opføre otte parcelhuse. Arealet er endnu ikke byggemodnet.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.11.2023, punkt 11)

Børneskov etableres i Them ved Dyrehaven

Silkeborg Kommunes grønne område mellem Dyrehaven og Toftegårdsparken bliver udviklet til en børneskov, som skal få endnu flere børn til at lege i naturen.

I børneskoven skal der etableres et sted, hvor man kan søge ly. For eksempel et madpakkehus, shelter eller bålhytte. Der skal også etableres små legeelementer i naturlige materialer, skulpturer udskåret i træ og evt. et muldtoilet.

Børneskoven skal etableres frem mod oktober 2024 i samarbejde med blandt andet lokalområdet. Klima- og Miljøudvalget godkender, at der etableres tre børneskove i kommunen, hvor Them er ét af områderne.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 11)

Nu går arbejdet med bevaringsplan for Høgdal i gang

Plan- og Vejudvalget sætter gang i arbejdet med at få lavet et forslag til en lokalplan, der skal beskytte det bevaringsværdige kulturmiljø i Høgdal.

Sagen har sig baggrund i, at en ejer ønskede at rive sin gård ned Høgdalvej, som er fra det 17. århundrede. Det fik ejeren nej.

Den nye bevaringsplan skal omfatte yderligere 4 ejendomme herunder Høgdal Museum og indeholder bestemmelser for, hvor der kan bygges og i så fald hvordan. Desuden skal alle bygninger SAVE-værdi registreres. Når planen er klar, kommer den i 4 ugers høring.

(Plan- og Vejudvalget, 07.11.2023, punkt 16)

Lokaletilskud til foreninger i Them ændres med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Them G.F. reduceres i lokaletilskud fra 16.302 kr. om året til 13.941 kr. Det er en reducering på 14 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

Det betyder, at Them Skytteforening stiger 15 % i lokaletilskud fra 38.046 kr. om året til 43.731 kr., og at Himmelbjerg Golf Klub stiger 51 % i lokaletilskud fra 41.172 kr. om året til 62.314 kr.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Grundvandet skal sikres i Them og Salten 

Grundvandet og drikkevandsressourcerne skal nu og i fremtiden sikres. Derfor er der lavet en række retningslinjer og konkrete indsatser for vandværkerne i den sydlige del af kommunen.

Der må for eksempel ikke være erhvervsmæssig brug af pesticider i oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed. Planen har været i 12 ugers høring, og 16 har sendt et høringssvar til planen, som ikke gav anledning til ændringer i planen.

Klima- og Miljøudvalget vedtager indsatsplanen for beskyttelse af grundvandet, som dækker den sydlige del af kommunen.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 6)

Oktober 2023

Them Hallerne får flere penge med ny tilskudsmodel 

Byrådet godkender den nye tilskudsmodel for de selvejende haller, som gradvist over de næste 5 år øger tilskuddet til Them Hallerne fra 5,95 mio. kr. om året til 6,24 mio. kr. om året.

Tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 10)

Women of Brass får tilskud til at afholde gratis koncert i Them Kirke 

Det nystartede, professionelle messingensemble Women of Brass ønsker at give borgere i Silkeborg Kommune muligheden for at få en helt særlig koncertoplevelse.

Derfor søger de om 50.000 kr. i tilskud til at holde en stor julekoncert i Mariehøj Kirke og til to mindre koncerter i Thorning Kirke og Them Kirke. Med tilskuddet er det muligt at gøre koncerterne gratis.

Koncerten i Them Kirke er planlagt til den 25. juni 2024. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at bevilge 25.000 kr. i tilskud til koncerterne.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 10)

Der er 395 medlemmer af indendørs idræt i Them

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Salten Square Dancers, Them Badmintonklub og Them Gymnastikforening var 395 medlemmer af indendørs idræt i 2022.

Der var i 2022 over 250 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 over 2.500 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 600 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Skolebuskørsel afløser lokalrute 27-29 fra sommeren 2024

Det er besluttet at nedlægge lokalruterne 27-29 fra sommeren 2024. Nu beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at den skolebuskørsel, der afløser lokalruterne, skal kører én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. dag pr. skole.

Udvalget ønsker også, at muligheden for tilkøb af buskort for enkelt-elever undersøges, og at få opfølgning på buskørsel frem mod skoleåret 2025/26.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 3)

September 2023

Forslag til ny tilskudsmodel sender flere penge til Them Hallerne 

Efter ønske fra byrådet har Silkeborg Kommune lavet et forslag til en ny tilskudsmodel for de selvejende haller.

Them Hallerne får 5,95 mio. kr. om året i den nuværende model. Med forslaget til den nye model vil de ende med at få 6,24 mio. kr. om året.

Forslaget til tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. Forslaget kan blive implementeret gradvist over 5 eller 10 år med start fra 2024.

Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget godkender, at forslaget sendes i høring blandt de selvejende haller og lokalråd.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 3)

Frisholm Skoles inklusionscenter forventes færdig i januar 2024

De første elever på Frisholm Skoles inklusionscenter flyttede ind i februar 2023 og de næste elever i august 2023. De sidste elever forventes at flytte ind i starten af januar 2024, når inklusionscenteret er fuldt ud etableret.

Lige nu er der tilknyttet 22 elever til inklusionscenteret. Når det står færdigt, vil der være plads til ca. 45. elever.

Inklusionscenteret for indskolingen og mellemtrinet er placeret i mellembygningen og udskolingseleverne er placeret i centralbygningen. Det er efter ønske fra medarbejdergruppen for at sikre nærhed til de øvrige elever, så der er mulighed for at spejle sig i de andre alderssvarende elever.

Byrådet beslutter at bevilge 5,9 mio. kr. til at etablere inklusionscenteret. I den forbindelse bliver skolens faglokaler udviklet.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieområdet, 11.09.2023, punkt 2, byrådet, 26.09.2023, punkt 13)

Kulturstaffen får tilskud til at holde koncerter

Musikforeningen Kulturstafetten søger om støtte til honorarer til musikere til 15 koncerter i 2024.

Kulturstafetten holder kulturarrangementer i den sydlige del af kommunen. Arrangementerne foregår fortrinsvis på Toftebjerg – Them Bibliotek & Medborgerhus.

Foreningen har for 2024 et musikbudget på 176.500 kr. Kulturstafetten får 53.550 kr. i tilskud. Det beslutter Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget.

Kulturstafetten kan nu søge Statens Kunstfond om honorarstøtte på samme beløb, som de har fået af Silkeborg Kommune, da det er et krav fra kunstfonden, at kommunen også støtter.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 8)

August 2023

Forslag på vej til ny tilskudsmodel for Them Hallerne

Them Hallerne har haft besøg af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget til et dialogmøde. Them Hallerne ønsker en tilskudsmodel fra Silkeborg Kommune til de selvejende haller, der tager højde for uforudsete udgifter, stigende priser og energiomkostninger. Stigningen i udgifter følges ikke ad med stigningen i tilskuddet til Them Hallerne.

Them Hallerne mener, at driften af svømmebassin er dyrere end kommunens tilskudsmodel går ud fra. I 2023 er der budgetteret med et underskud på 3-400.000 kr.

Them Hallerne vil øge deres indtægter fra foreninger. De foreninger, hvor økonomien hænger godt sammen, vil gerne betale leje for brug af hallerne og svømmebadet. På udvalgets næste møde fremlægges et forslag til en ny tilskudsmodel for alle de selvejende haller i kommunen

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 5)

Salten Skov Forsamlingshus får dækket alle udgifter til varmepumpe 

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. 

Salten Skov Forsamlingshus får derfor 61.909 kr. i tilskud til etableringen af en varmepumpe. De fik også et tilskud på 69.000 kr. til samme projekt i 2022, og de kan nu bruge begge tilskud til at dække købet, eftersom de ikke selv har mulighed for at finansiere det. Det beslutter byrådet.

Årligt giver den en besparelse på 37.381 kr. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Forbud mod at rive hus ned på Høgdalsvej 

Plan- og Vejudvalget har nedlagt forbud mod at rive et bindingsværkshus på Høgdalvej 1 ned. Huset er fra 1747 og var ikke tildelt en SAVE-værdi, inden ansøgningen om nedrivning kom. 

Men på grund af beboelsesbygningens alder, kulturhistoriske betydning og placering i et bevaringsværdigt kulturmiljø foretog Silkeborg Kommune n en registrering af bygningen for at fastlægge dens egentlige bevaringsværdi. 

Resultatet af registreringen er en SAVE-værdi på ”3”, der betegnes som en høj. Forbuddet mod nedrivning gælder i et år og kan ikke forlænges, men til gengæld afløses af en bevarende lokalplan. 
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 18)

Lokalrute 27-29 nedlægges 

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nedlægge lokalruterne 27-29 fra sommeren 2024. 

Ruterne bliver afløst af skolebusser, da det stort set kun er skolebørn der benytter dem.  

Andre passagerer henvises til flextrafik.  

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 20)

Udvidelse af dagtilbudspladser bliver mindre end planlagt 

Der er i anlægsbudgettet sat penge af til at udvide antallet af dagtilbudspladser i Them med 90 pladser. Siden er der lavet en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet. Derfor reduceres udvidelsen i antallet af pladser i forhold til den nye prognose. 

Efter planen ventes udvidelsen at kunne tages i brug til medio 2026. Der kan opstå et mindre underskud af pladser, indtil udvidelsen står klar. Derfor kan der blive behov for at lave mindre, midlertidige løsninger. 

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)

Byens Hus får afslag på ansøgning om tilskud til Them Byfest 

Byens Hus i Them søgte om et tilskud på 30.000 kr. til musikbudgettet ved afholdelsen af Them Byfest 2023 fra puljen De Frie kulturelle midler.

Formålet med arrangementet er at inddrage nye tilflyttere i lokalsamfundet på tværs af alder og interesser. Byfesten giver også mulighed for at byens foreninger og grupper kan samarbejde om et fælles projekt til gavn for byen. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter af give afslag på ansøgningen. Udvalget plejer ikke at støtte byfester med tilskud fra De frie kulturelle midler.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 13)

Juni 2023

Råstofgraveområde ved Asklev kan blive til natur- og rekreativt område 

Når råstofudgravningen ved Asklev er færdig, skal området bruges til noget andet. 

Det kan være til natur- og/eller rekreative formål. Det kan ikke være bebyggelse. Der kan dog opføres offentligt tilgængelige legepladser, mindre skure til opbevaring af legeudstyr, shelters og bålhytte. 

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, at de nuværende råstofgraveområder planlægges at blive udlagt til andre formål efter endt gravning. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Fjernvarmeprojekt i Them-Salten får tilskud fra statens Fjernvarmepulje 

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, at fjernvarmeprojektet i Them-Salten, som også består af fjernvarmeprojekter i Knudlund, Rodelund, Virklund og Sejs-Svejbæk, har opnået tilsagn om tilskud fra statens Fjernvarmepulje. 

Tilskuddet lyder på 57,3 mio. kr. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 15)

Byens Hus får malet vinduer 

Byens Hus har får tilskud på 10.000 kr. til at male vinduer. 

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til vedligeholdelse. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Mañana Band spiller i Them i sommeren 2023

Mañana Band søger om tilskud på 92.760 kr. til honorar til musikere til at spille 10 koncerter i Silkeborg Kommune fra juni til august 2023. 

De fleste koncerter vil foregå i Silkeborg by, og de øvrige koncerter i oplandsbyer som Them og Kjellerup. Koncerterne vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 14:00-17:00, hvor der er flest mennesker i byen.

Formålet med koncerterne er at give borgere og mulighed for at opleve levende, akustisk musik på gågader, torve og stræder. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give et tilskud på 50.000 kr.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 9) 

Støtte til Them Hallernes energibesparende plan 

Them Hallerne har fået støtte til en energikonsulent til at lave en bæredygtig, fremtidssikret plan for Them Hallernes energibesparende investeringer.

Støtten kommer fra de resterende midler fra Klimapuljen. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen, og de ønsker en evaluering af resultatet af puljen efter sommerferien.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 15)

Maj 2023

SFO’en i Them opgraderes med nye faciliteter 

Opgraderingen består af at musikhuset skal ombygges og indrettes til SFO-aktiviteter med grupperum, opholdsrum og værkstedsfaciliteter. Der skal også laves nye køkkenfaciliteter.

Omklædningsrummet, som ligger i forlængelse af gymnastiksal, ombygges til musikhus. Der bliver også lavet udendørs læringsrum med ny legeplads, bålhytte, bålsted og udhuse.

Licitationen af opgaven med at opgradere SFO’ens faciliteter viser, at det bliver 0,433 mio. kr. dyrere end ventet. Byrådet godkender derfor, at der sættes 0,500 mio. kr. mere af til at gennemføre

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 08.05.2023, punkt 9, byrådet 23.05.2023, punkt 4)

Der er åbnet for at etablere butik i hele Salten

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at der kan etableres butik i hele byens geografi.

Forslaget, der nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Cykelstiprojekt mellem Salten og Them kommer nu med i Cykelhandlingsplanen

En cykelsti på Rodelundvej fra Salten til Jævndalsvej. Det projekt, beslutter Plan- og Vejudvalget, skal med i Cykelhandlingsplanen.

Planen indeholder prioriterede projekter til nye cykelstier. Strækningerne vil også blive skrevet ind i Kommuneplanen. Projektet vil gavne pendlere og forbinde Salten og erhvervsområdet ved Knudlund og forbinde Salten og Silkeborg via cykelstier. Projektet forventes at koste 6 mio. kr.

Cykelstiprojektet har været i seks ugers høring og gav ikke anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalgt, 02.01.2023, punkt 13)

Forslag om at ændre busruter 27 og 28 til skolerute

Busrute 27 og 28 bliver stort set kun brugt af skoleelever. Derfor, og på grund af den økonomiske trængte bustrafik, besluttede Plan- og Vejudvalget i august 2022 at sætte gang i arbejdet med at ændre de mindste lokale ruter som busrute 27 og 28 til skoleruter.

Nu beslutter Plan- og Vejudvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal høres om forslaget til ændringen, da skoleafdelingen vil komme til at stå for administration og planlægning af skoleruterne.

Fordelene ved forslaget er blandt andet, at skolekørslen kan tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole, og at ændringer hurtigt kan indarbejdes. Ulemperne er blandt andet, at kørslen ikke er tilgængelig for alle.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 12)

Nye faciliteter til dagplejere i Them er på vej 

Når der skal etableres flere daginstitutionspladser i Them, skal der også etableres faciliteter til dagplejere i form af en legestue.

Legestuen kan også bruges som mødelokale for kommunens dagplejere til faglig sparring. Lige nu har dagplejerne mulighed for at holde legestue i Salten Borgerhus.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget er orienteret om dagplejernes legestue-muligheder.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 08.05.2023, punkt 11)

April 2023

Fjernvarmeprojekter et skridt videre

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojekter i Them, Salten, Knudlund og Rodelund, som nu er kommet et skridt videre.

Status er, at fjernvarmeprojekterne har fået godkendt deres ansøgninger og nu afventer svar på, om projekterne kan få tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 8)

Ny plan for at beskytte grundvandet i Them og Salten 

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandsressourcerne nu og i fremtiden i Them og Salten. 

Forslaget til Indsatsplan Syd, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer samt konkrete indsatser for de syv vandværker i Indsatsområde Syd, herunder nøgle- og lokalvandværkerne i Knudlund, Salten og Them.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 4, byrådet, 25.04.2023, punkt 5)

Opfordring: Udvid ikke råstofområde ved Asklev 

Region Midtjylland har sat gang i en idé- og debatfase for en ny råstofplan, som skal indeholde en plan for råstofindvindingen i Region Midtjylland for de kommende 12 år.

Silkeborg Kommune opfordrer regionen til ikke at udvide råstofgraveområdet ved Asklev yderligere af trafikale hensyn.

Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Vejudvalget godkender, at opfordringen sendes til Region Midtjylland. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 6, Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 27)

Biblioteket i Them bliver permanent brevstemmested for valg 

Det sker fra med virkning fra EU-parlamentsvalg i maj/juni 2024. Det beslutter Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ved Folkeafstemningen 1. juni 2022 og Folketingsvalget 1. november 2022 har det været muligt at brevstemme på biblioteket i Them som et forsøg for at øge tilgængeligheden og servicen for borgerne.

Ved Folkeafstemningen blev 15,6% af brevstemmerne afgivet ved et af de tre lokalbiblioteker. Til Folketingsvalget var det 19,3%. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11.04.2023, punkt 5)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Them, Salten og Knudlund

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Them, Salten og Knudlund godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen i 2024. 65 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave 9,5 km fjernvarmeledninger fra kraftvarmeværket til Virklund og derfra videre til Them, Salten og Knudlund forventes at begynde i slutningen af 2024.

Det er tidligere blevet meldt ud, at der vil være et konverteringsbidrag på 3.000 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen. Det bliver i stedet et beløb, der er afhængig af ens boligstørrelse.

Med en pris på 14,75 kr. per m2 vil en bolig på 184 m2 skulle betale 2.714 kr. i 10 år for at tilslutte sig fjernvarmen. Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Regionalbusser får færre afgange – men nogle reddes

Fra 25. juni 2023 bliver regionalbus 110 og 215 reduceret i afgange for at håndtere de stigende udgifter til kollektiv trafik. Det har Region Midtjylland beslutte

Plan- og Vejudvalget beslutter at kompensere regionens buslinje 215 og bruge 600.000 kr. på at fastholde en dobbeltafgang om morgenen og to om aftenen.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Them-Salten

Der bor i dag 3.838 i Them-Salten. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 4.049 i 2028 – svarende til en stigning på 6 %. Det niveau ventes at holde frem til 2036.

I 2022 er der kommet 25 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 95 nye, indflyttede boliger. Der ventes 26 i år og 35 næste år.

Der går 419 elever på Frisholm Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 499 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 335, og det tal forventes at stige til 361 i 2026 og derfra at falde til 321 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Der kigges på betalingen for brugen af Them Hallerne

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som Them Hallerne får, når den nuværende aftale ender, er 5.853.000 kr. Med model 1 vil de få 6,5 % mindre (5.496.000 kr.) og med model 2 vil de få 1 % mindre (5.796.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Februar 2023

Ny skov plantes nord for Knudlund

En del af planen for at Silkeborg Kommune kan blive CO2-neutral er at plante min. 800.000 m2 skov. Nu har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt de steder, hvor der skal plantes noget af den skov.

Et af de områder er nord for Knudlund. Arealet er på ca. 30.000 m2 og ligger nord for erhvervsområdet i Knudlund grænsende op til Ryvej.

Arealet er udlagt til rekreative formål i kommuneplanen. På arealet er der i forvejen beskyttet natur og derudover har Silkeborg Forsyning en drikkevandsboring på arealet.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 5)

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Them og Salten

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Them og Salten. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Tætning af boring forbedrer vand fra Them Vandværk i 2022

Them Vandværk har ved Smedebakken været udfordret gennem en årrække med flygtige organiske chlor-forbindelser på grund af en nærliggende jordforurening.

I 2022 har vandværket lavet en tætning af den mest forurenerede boring. Det har fået værdierne for de forurenende stoffer til at falde markant. Det næste års tid vil vise om problemerne med vandkvaliteten kan løses ved at overbore de sidste af vandværkets boringer.

I 2022 har Them Vandværk overtaget Katrinedal Vandværk og Tømmerby Vandværk. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status for vandforsyningsplanen, hvor der blandt andet arbejdes med at beskytte grundvandet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Flere fjernvarmeprojekter i Them-Salten er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Them-Salten området er der flere projekter undervejs.

Her har Silkeborg Kommune modtaget tre ansøgninger om at etablere fjernvarme. Det er for Them, Salten og et for Knudlund og Rodeund.

En flaskehals ved at fjernvarmeprojekterne kan være skaffe rådgivere til at lave projektforslag og udbudsmateriale og at skaffe mandskab og materialer til anlægsarbejdet. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Seniorrådet er bekymret over lukning af cafetilbud på Toftevang

Seniorrådet udtrykker bekymring over lukning af cafetilbuddet på Toftevang Plejecenter i Them i et høringssvar til Ældreudvalget. Her skriver de, at de er bekymret for, at de borgere, der har brugt tilbuddet, mister den sociale kontakt, som var en del af at spise middag på plejecentrene.

De stiller også spørgsmålstegn ved om lukningen føre til de forventede besparelser, da der er en vis reaktionstid, når der indgår personalereduktioner.

Ældreudvalget har drøftet Seniorrådets høringssvar. Lukning af cafetilbuddet på Toftevang og tre andre plejecentre er en del af serviceændringer og effektiviseringer, som er vedtaget af byrådet.
(Ældreudvalget, 06.02.2023, punkt 9)

Almene boliger på Ranunkelvej renoveres

Silkeborg Boligselskab afdeling 19 vil renovere badeværelserne i deres almene boliger på Svalevej 1-8 i Bryrup, Gjessøtoften 6-24 i Gjessø og Ranunkelvej 13-24 i Them.

De søger om godkendelse til at optage et lån på 3,5 mio. kr. til renoveringen og til den afledte huslejestigning på 11 %. Huslejen vil stige fra 850 kr./m2 til ca. 918 kr./m2.

Byrådet godkender låneoptagelsen og huslejestigningen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.02.2023, punkt 5, byrådet, 27.02.2023, punkt 14)

Januar 2023

Skal mulighederne for at placere butik i Salten udvides?

I Salten, hvor der ikke er en egentlig bymidte og et forholdsvis begrænset butiksbehov, er der et forslag om at udvide mulighederne til at placere butikker i hele byens geografi.

Det forslag ligger i en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune, som snart kommer i høring.

Byrådet godkender, at forslaget kommer i 8 ugers høring. Vedtages forslaget bliver det et tillæg til kommuneplanen.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Asklev Forsamlingshus får tilskud til at skifte vindue

Forsamlingshuset i Asklev trænger til at få et vindue skiftet og har derfor søgt og fået 6.000 kr. til formålet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Som udgangspunkt kan man få tilskud til max. halvdelen af udgiften, men er beløbet mindre end 10.000 kr. kan der dispenseres fra den regel. Det gør Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget og støtter udskiftningen med det fulde beløb.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Om lokalrådet

Formand
Birgit Tyron

Kasserer
Falle Laygardt

Sekretær
Jesper Henriksen

Medlemmer
Jens Martin Jensen

Kontakt Them-Salten Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje