Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat fra lokalrådsmøde i Gjern lokalråd august

Referat fra lokalrådsmøde i Gjern lokalråd august

Lokalrådsmøde - Onsdag d. 30. august 2023 kl. 18.30-20.30

Sted: GKIC

Tilstede: Henrik, Frithiof, Claus, Karen, Peter og Morten
Referent: Sjanna

1. GAU (repræsenteret ved Steen, Preben og Jakob) deltager 18.30-19.30. Emnet er Teglværkspavillon og fondsansøgning/midler hertil samt diverse opfølgning.

 • GAU – særligt Steen, Preben og Ole vil gerne gøre en indsats for at søge midler hjem til 
  Teglværkspavillonen. GAU har gjort opmærksom på en pulje ved Lokale og Anlægsfonden, 
  der har ansøgningsfrist d. 1. oktober. Lokale og Anlægsfonden afholder et sparringsmøde d. 
  31. august på deres kontor i Nyborg. Steen og Preben er indstillede på at tilmelde sig. 
  Opbakning fra Lokalråd hertil. 
  Opbakning fra Lokalråd til at Steen og Ole fra GAU udformer ansøgning til Lokale og 
  Anlægsfonden. Generelt opbakning fra Lokalråd til øget samarbejde med GAU ift. 
  fondsansøgninger.
  Aftalt, at det er Peter, Karen (?) og Sjanna fra Lokalrådet, der er primære ift. 
  fondsansøgninger ift. Teglværkspavillon – og dermed og kontaktperson for GAU (Ole, 
  Preben og Steen) ift. stillingtagen til konkrete ansøgninger.
  Generel dialog om mulige fonde, der skal søges. Karen vil lave udtræk over mulige fonde.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 28. juni 2023.

 • Referat blev godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden

 • Dagsorden godkendt.

4. Korte meddelelser siden sidst

 1. Status fra Midtby-styregruppe
  Karen har lovet bager, at rykke Ann for status ift. bord.
 2. Status fra Sti-styregruppe (Mens GAU var tilstede)
  Der bliver arbejdet på spang og plateau på strækning mellem Teglværksgrund og 
  Søndergade. Claus tager dialog med relevante lodsejere.
 3. Status vedr. byggegrunde (Mens GAU var tilstede)
  Claus og Preben orienterede i fællesskab. Kommunen arbejder videre med 
  lokalplansarbejdet ift. sydbyen. Pt. er der 30 ejendomme til salg i Gjern. Preben 
  foreslog muligt reklamefremstød fx rettet mod Aarhus med åbne huse i hele byen for 
  at fremme salg. Drøftelser om eventuelt fælles arrangement initieret af Lokalråd og 
  GAU – ”Vi sælger Gjern” – indbyde fx John Frandsen samt evt. øvrige 
  ejendomsmæglere til at være med i et tiltag. Morten kontakter Tine. Claus kontakter 
  John Frandsen.
 4. Status på Teglværksgrunden
  Peter orienterede om drøftelse med Kristian Nielsen fra forvaltningen – ift. aftaler 
  vedr. Teglværksgrunden. Peter undersøger om Kristian kan komme på næste 
  lokalrådsmøde alternativt fx en torsdag eftermiddag.
  Peter orienterede om Naturdag på Teglværksgrunden d. 9. september i samarbejde 
  med biblioteket, spejderne, FB-gruppen Biodiversitet i Gjern og omegn, Arternes 
  Silkeborg og Voel lokalråd (ift. frøposer). Peter har i samarbejde med Voel Lokalråd
  lavet frøposer

5. Sager/emner til behandling

 1. Midtby indstillet til arkitekturprisen i Silkeborg Kommune
  Gjern midtby nomineret i kategorien parker og byrum. Morten sørgede for opslag på 
  FB. Offentliggøres 2.oktober.
 2. Naturdag på Teglværksgrunden d. 9. september 2023
  Se ovenfor.
 3. Prioritering af opgaver 2. halvår 2023
  Enighed om at vi prioriterer promovering af huse til salg, foreningsdag og 
  ansøgninger om midler til Teglværksgrund/pavillon højere end ændring af 
  vedtægter

6 . Forslag til næste dagsorden

7. Eventuelt

 1. Morten orienterede, om at han havde behandlet henvendelse fra grundejerforeningen 
  Borrehøj vedr. Amerikavej/Højholt ift. fartdæmpning/vendeplads for tung trafik. 
  Henvendelse er sendt videre til Ditte Egestrand, trafikplanlægger ved Vej og Trafik i 
  Silkeborg Kommune. Det er bekræftet, at kommunen vil kigge på det. Forholdet er 
  tidligere ligeledes indsendt til høring om trafiksikkerhedsplan i 2022.
 2. Morten orienterede ligeledes om, at Vej og Trafik er rykket for opstregning af 
  vejstriber foran skole.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje