Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd Januar

Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Lokalråd Januar

Lokalrådsmøde - Onsdag d. 1. februar kl. 18.30-20.30
Sted: GKIC
Tilstede: Morten Bay, Claus Møller-Nielsen, Henrik Gram-Poulsen, Jørgen Krog og Sjanna Evers Spliid
Afbud: Peter Nymann Eriksen, Karen Glerup (med indledningsvis via telefon)
Referent: Sjanna Evers Spliid

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 30. november 2022.

Referatet blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af dagsorden

Jørgen havde urevideret årsregnskab med – det medtages som punkt under eventuelt.

Ad. 3. Korte meddelelser siden sidst

a. Status fra Midtby-styregruppe/Midtby-projekt

Karen orienterede via telefon. Status er, at der mangler enkelte elementer til cykelstand – vi afventer Ann Robertsen (Silkeborg Kommune) ift. indvielse, spørgsmål fra sidst ift. skiltning, bord til bager og bænk til Genbrugsbutik.

b. Status fra Sti-styregruppe

Claus orienterede om, at stistyregruppen medio januar havde været på gåtur i forlængelse af kommunens forslag til trampesti. Stistyregruppe har evalueret på forslaget – og de vil indstille til kommunen, at trampestien udvides for at øge anvendelsen – så også ift. cyklister/handicapbrug 

c. Status vedr. byggegrunde

Claus orienterede. Positiv dialog om byggegrunde i sydlige del af byen.

d. Opfølgning fra Morten ift. møde vedr. Gjern skole og trafiksikkerhed d. 15. december 2022

Morten orienterede fra mødet. Gjern Skole udtalte et ønske om også at få prioriteret cykelsti-forbindelse på Skovvejen over mod museumsstien. Ligeledes ønske om afskærmning/cykelchikane så de cyklende børn ikke med stor fart kommer fra stien bag SFO ned mod Skovvejen.

e. Opfølgning fra Sjanna ift. initiativ fra Gjern skole vedr. fælles bæredygtighedsarrangement.

Sjanna deltog i møde 9. januar 2023 på Silkeborg bibliotek mhp. et fælles arrangement i samarbejde mellem Gjern Skole, Silkeborg Bibliotekerne og Gjern Lokalråd. Arrangementet omhandler bæredygtighed og vil blive afholdt på Gjern Bibliotek. Der er booket to foredragsholdere til 30. maj 2023. Gjern Skole og Silkeborg Bibliotekerne afholder udgifter. 

Ad. 4. Sager/emner til behandling 

a. Opfølgning på forberedende arbejde ifm. Teglværksgrund og Nordea Fond-ansøgning 

b. Karen (via telefon) og Jørgen orienterede om status fra de sidste 2 møder. 

Labland har lavet skitse-udkast som blev forevist på møde 31.januar 2023. Den umiddelbare vurdering er, at det er et projekt til 2-2,5 mio. kr. Projektet skal nu vurderes ift. prissætning.
Drøftelse af om vi skal søge den 1 mio, der er muligt at ansøge om ved Nordea-fonden – og så afsøge muligheder for at søge andre fonde. Evt. afsøge mulighed for etape-opdele
projektet. Arbejde på at finde resten af finansieringen – frem for kun at søge til et projekt på 1 mio.

Lokalrådet er enige om, at oplægget fra Lokalrådets side er, at der søges på det fulde projekt som skitseret fra Lablands side – uanset at dette projekt beløbsmæssigt overstiger det beløb,
som vi kan søge til fra Nordea-Fonden. Det vigtigste er, at bygningen passer til placeringen og de funktionaliteten, der ønskes – så må vi arbejde på at finde den ekstra finansiering.

Denne løsning foretrækkes frem for at nedskalere projektet til at passe til beløbsgrænsen på 1 mio. ved Nordea-Fonden. Endelig beslutning fra Lokalråd ift. ansøgningsgrundlag afventer, at vi får skitseudkast fremsendt. Når skitseudkast modtages tages der stilling til endelig afklaring. 

c. Spørgsmål fra Mia Berle ift. drift af pavillon på Teglværksgrunden, jf. mail. 

Hvis det bliver et offentligt samlingssted for Silkeborg kommune – og hvis offentlige institutioner skal bruge stedet fast, vil vi som Lokalråd forvente, at Silkeborg kommune også
indgår i driften. For det tilfælde skal driften ikke alene forankres i Lokalråds regi. Vi kan føre tilsyn og forestå konkrete opgaver. Enighed som, at vi som lokalråd ikke kan stå med drift/og afholdelse af udgifter forbundet hermed.

Ad. 5. Forslag til næste dagsorden

a. Ændring/opdatering af vedtægter ift. valgperiode – aftalt at vi genbesøger tidligere udkast Jørgen har lavet med valgperiode på 2 år. 

b. Planlægning af borgermøde 

Ad. 6. Eventuelt

a. Regnskab

b. Stafetten – frist d. 5. februar. Morten oplyser om frist – Sjanna efterspørger input ud over arbejdet med Nordea-ansøgning. Jørgen foreslår info om trampesti. Claus afklarer med Mia
Berle.

c. Hjemmeside Gjern.dk – skal vi gentegne. Morten har haft en indledende drøftelse med Borgerforeningen ift. at overtage hjemmeside/domænet Gjern.dk. Borgerforeningen er positive overfor at samarbejde om hjemmesiden Gjern.dk. Morten fortsætter dialogen.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje