Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Marts

Referat fra lokalrådsmøde i Gjern Marts

Lokalrådsmøde - Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 18.30-20.30

Sted: GKIC

Godkendelse af referat fra sidste møde d. 22. februar 2023.

Referatet er godkendt med en enkelte rettelse af et navn.

Godkendelse af dagsorden

Henset til behandling af mailkorrespondance fra Jørgen Krog og Vagn Brostrup Jensen ændres normal rækkefølge og punktet ”Korte meddelelser siden sidst” behandles som dagsordenens punkt 4. Punktet ”Sager/emner til behandling” behandles som dagsordenens punkt 3.

Dagsorden er godkendt.

Sager/emner til behandling

 • Mailkorrespondance fra Jørgen Krog og Vagn Brostrup Jensen
  • Både Jørgen og Vagn har ønsket at trække sig.
 • Jørgen Krogs udtræden og tiltrædelse af suppleant
  • Vagn Bostrup Jensen ønskede ikke at indtræde i lokalrådet. Derfor er Frithiof Qvistgaard indkaldt.
 • Fastlæggelse af dato og koncept for Borgermøde 2023
  • Forslag om start på Teglværksgrunden og gåtur til Hotellet med mad og borgermøde. Onsdag d. 14. juni 2023 Sjanna tjekker hotellet. Morten laver indkaldelse på Facebook.
   • Udvikling af Teglværksgrunden
   • Gåtur langs åen
   • Borgermøde i teltet eller hotellet
 • Status på Teglværksgrunden og drøftelse af det fremadrettede arbejde
  •  Sjanna orienterer om møde med borgmester Helle Gade torsdag d. 23.03.2023 I forlængelse af ansøgningen til Nordea Fonden søger gruppen andre fonde/bidragydere – herunder Silkeborg Kommune om midler. Borgmesteren fortæller at puljen – lokal initierede projekter – ikke bliver fyldt op i 2024.
   Alle gruppeformændene kontaktes, inviteres til en præsentationsdag og forklares, at Teglværkspavillonen skal have penge i kommende budgetforhandlinger. Det kræver stor opbakning fra lokalråd, GAU og andre interessenter. Mødet skal være inden 15. maj. Borgmesteren er positiv over for projektet.
   Fonde:
   • Danske Bank
   • Landsforeningen for Menighedsråd
   • Velux Fonden

Undersøge fonde for skole

   • Egon og Lissie Kristiansens Fond

Sjanna finder kontakter til gruppeformænd og udarbejder en skrivelse.

  • Teglværksgruppen skal måske opdateres med nye medlemmer. Dette er et punkt til næste lokalrådsmøde. I forhold til driften af Teglværks Pavillonen er lokalrådet enige om at få minimeret ansvaret for driften så meget som muligt. 

Korte meddelelser siden sidst

 • Status fra Midtby-styregruppe/Midtby-projekt
  • Karen har rykket Ann Robertson for svar ang. bord ved bageren, bænk ved genbrugsbutikken og indvielse.
  • Karen kontakter Ann ang. flisernes beskaffenhed herunder manglende opfyld af fuger.
 • Status fra Sti-styregruppe
  • Simon fra Outdoor Sekretariatet mangler et svar ang. stiføring ned over åen ved anlægget. Skolen bakker op om en sti som er en alternativ skolevej. Morten og Claus kontakter Mia Berle, Plan og udvikling og Didde Egestrand fra trafiksikkerhedsudvalget.
 • Status vedr. byggegrunde
  • Møde d. 29/03-2024 med kommunen ang. ny lokalplan i den sydlige ende af kommunen. Claus deltager.
 • Høringssvar/udtalelse vedr. cykelhandlingsplan indsendt
  •  Den er indsendt med input fra lokale folk.

Forslag til næste dagsorden

 • Fortsættelse af drøftelse vedr. ændring af vedtægter for lokalrådet
  • Valgperioden kan forkortes til 2 år.

Eventuelt

 • Trafiksikkerhed ned af Amerikavej – Claus er blevet kontaktet af Borrehøj
  • Grundejerforening (Amerikavej og Falkenkær).
  • Lokalrådet har taget deres bekymring med i svaret til trafiksikkerhedsindsatsplanen i 2022. Morten kontakter formanden.
 • Mail fra Frivilligecenteret ang. fokusdag på ensomhed.
  • Henrik kontakter Marianne for at høre nærmere.
 • Henvendelse fra bestyrelsen i GKIC – de vil gerne have et medlem fra lokalrådet ind i bestyrelsen
  • Der er to møder om året. Punktet kommer på dagsordenen næste gang.
 • Henvendelse fra Midtjyllands Avis ang. arbejde i lokalrådet.
  • Vi er åbne hvis de vender tilbage ang. yderlig information.
 • Henvendelse fra Gjern Lokal TV som gerne vil filme lokalrådets arbejde
  • Det bakker lokalrådet op om. Sjanna kontakter Gjern Lokal TV hvad deres tidsperspektiv.
 • Kommunikation via Facebook – Morten vil gerne smide dagsordenen op på vores facebookside inden møderne.
  • Erfaringen fra andre lokalråd er at mere åbenhed bliver modtaget positivt. Vi kan arbejde med at gøre lokalrådet mere personlig. De politiske beslutninger for Gjern kan også lægges ud på Facebook – Det vil vi forsøge at gøre fremadrettet. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje