Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Vedtægter for Buskelund Lokalråd

Vedtægter for Buskelund Lokalråd

§ 1 Lokalrådets navn er Buskelund Lokalråd, der dækker skoledistriktet for Buskelund skole.

§ 2 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, herunder det gode fællesskab i Buskelund i social- og kulturel forstand, samt som bindeled imellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere, at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet kan ligeledes tage sager op på eget initiativ.

§3 Lokalrådet består af minimum 5 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen, således halvdelen vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år. Alle, der har stemmeret ved kommunevalget og har bopæl i området på valgdagen er valgbare. Dog er medlemmer af Folketinget, Regionsrådet og Byrådet ikke valgbare. Navne på kandidater afleveres til lokalrådet senest 30 dage før valgdatoen. Herefter offentliggøres kandidatnavnene 14 dage før valget. I tilfælde af, at der er færre end 4 kandidater, foregår valget på et offentligt annonceret borgermøde. Valget afvikles af det siddende lokalråd.

§ 4 Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde. Ved valget skal der afgives 1 stemme på en kandidat. De kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt som lokalrådsmedlemmer. De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiget til. Ved stemmelighed trækkes der lod om placering. Alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i området på valgdagen, har stemmeret.

§ 5 Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra området, udtræder vedkommende af lokalrådet ved næste valg. Et medlem kan endvidere anmode om at udtræde. Anmodningen skal godkendes på et ordinært lokalrådsmøde. I begge tilfælde træder en suppleant til. Hvis der ikke er suppleanter, kan lokalrådet suppleres på et offentligt annonceret borgermøde.

§ 5.1 Efter fælles overenskomst med Balle Lokalråd kan borgere bosiddende i Balle Skoledistrikt vælge at orientere sig imod Buskelund Lokalråd og hermed gøre sig stemme- og opstillingsberettiget i Buskelund fremfor i Balle. Efter samme princip kan borgere i Buskelund Skoledistrikt vælge at orientere sig imod Balle Lokalråd og hermed gøre sig stemme- og opstillingsberettiget i Balle fremfor Buskelund. Adgang til dette gives ved orientering til formand for Buskelund Lokalråd og formand for Balle Lokalråd. Overenskomsten imellem lokalrådene afspejler at Balle og Buskelund har en naturlig fællesmængde af interesser.

§ 6 Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. januar og regnskabsåret følger kalenderåret. Lokalrådets regnskab gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab indsendes til Silkeborg Kommune inden den 1. april som dokumentation for foregående års tilskud.

§ 7 Lokalrådet skal umiddelbart efter valget konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen kan gentages. Lokalrådet fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 8 Lokalrådet tegnes af 2 medlemmer af lokalrådet i forening, hvoraf 1 medlem skal være formanden eller kassereren.

§ 9 For lokalrådets forpligtelser hæfter alene lokalrådet med sin formue.

§ 10 Lokalrådet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.

§ 11 Lokalrådet kan afholde borgermøder efter behov. Lokalrådet indkalder dog mindst én gang årligt inden den 1. marts, med 14 dages varsel, til et offentligt borgermøde omkring regnskab, valg m.v., jf. dagsordenspunkterne nedenfor. Borgermødet kan udsættes under særlige omstændigheder, men skal afholdes senest den 1. juni. Til borgermødet omkring regnskab, valg m.v. udpeger lokalrådet en dirigent. Mødet har følgende faste dagsordenpunkter:

Valg af dirigent
Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag behandles
Suppleringsvalg til lokalrådet
Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
7. 7. Evt.
§ 12 Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to tredjedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Ændringer i vedtægten skal godkendes af Silkeborg Kommune, såfremt lokalrådet modtager tilskud fra Silkeborg Kommune.

§ 13 En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på to på hinanden følgende borgermøder, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Ved en eventuel opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på borgermødet.

Vedtaget på lokalrådsmøde/borgermøde den 25/4-2022.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje