Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Vedtægter for Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Vedtægter for Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Vedtægter for Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Revideret og godkendt på Stormødet 2018

§1. Lokalrådets navn er Frederiksdal-Kragelund Lokalråd og det omfatter landsbyerne Frederiksdal og Kragelund med opland indenfor Silkeborg kommune, som det er afgrænset ved Kragelund Skoles distriktsgrænse.

§2. Lokalrådets formål er at være koordinerende for områdets foreninger og borgere samt at være Silkeborg kommunes samarbejdspartner i lokale spørgsmål. Lokalrådet kan tage selvstændige initiativer for at fremme gode vilkår for områdets indbyggere, forretningsliv og institutioner.

§3. Lokalrådet består af op til 7 medlemmer, valgt for en 2 årig periode ad gangen og genvalg kan finde sted. Valget til Lokalrådet foregår årligt ved Borgermødet jvfr. § 9 nedenstående. Alle, der er fyldt 18 år og har stemmeret ved næstkommende kommunalvalg og har bopæl i området på valgdagen, er valgbare. Alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i området på valgdagen, har stemmeret. Stemmeafgivningen kræver personligt fremmøde. Navne på kandidater afleveres til lokalrådet senest 30 dage før valgdatoen. Senest 14 dage før valgdatoen offentliggøres kandidatnavnene ved opslag samt på Lokalrådets hjemmeside.

§4. Ved valget skal afgives 3 stemmer på 3 forskellige kandidater ved afkrydsning. De op til 7 kandidater, der opnår højest stemmetal er valgt som lokalrådsmedlemmer. De efterfølgende 4 kandidater står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiger til. I tilfælde af stemmelighed vil der blive afholdt lodtrækning. Den siddende lokalrådsformand vil afholde lodtrækningen i overværelse af de implicerede parter.

§5. Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra distriktet, udtræder vedkommende automatisk af rådet og en suppleant træder til.

§6. Lokalrådet kan til enhver tid i perioden selvsupplere rådet med såvel medlemmer som suppleanter, såfremt der bliver behov for dette.

§7. Lokalrådets funktionsperiode begynder umiddelbart i forlængelse af valget til Lokalrådet ved Borgermødet . Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8. Lokalrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Lokalrådet kan fastsætte sin egen forretningsorden.

§9. Lokalrådet indkalder mindst 1 gang årligt inden 1. april til et offentligt borgermøde, hvor rådet gør rede for sit arbejde og rådets regnskab aflægges. Valg til Lokalrådet foregår årligt ved Borgermødet. Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant. Stormødet har følgende faste dagsordenpunkter: 1. Redegørelse for rådets arbejde i den forløbne periode. 2. Fremlæggelse af regnskab. 3. Indkommende forslag behandles. 4. Valg af revisor og revisorsuppleant.

§10. Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor dagsordenpunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel og dersom mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.

§11. En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på et borgermøde såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ved opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i lokalområdet efter beslutning på et stormøde.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje