Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Vedtægter for Gjern Lokalråd

Vedtægter for Gjern Lokalråd

Gjern d. 9.maj 2006

§1 Lokalrådets navn er Gjern Lokalråd, afgrænset ved Gjern skoles distriktsgrænse.

§2 Lokalrådets formål er at være koordinerende for områdets foreninger og borgerne samt at være Silkeborg Kommunes samarbejdspartner i lokale spørgsmål. Lokalrådet kan tage selvstændige initiativer for at fremme gode vilkår for områdets indbyggere, foreningsliv, erhvervsdrivende og institutioner. 

§3 Lokalrådet består af 7 medlemmer, valgt for 4 år ad gangen samtidigt med valg til kommunalbestyrelsen. Alle, der har stemmeret ved kommunalvalget, og har bopæl i området på valgdagen, er valgbare, dog er medlemmer af Folketinget, Regionsrådet og Byrådet ikke valgbare. Alle der er fyldt 16 år, og har bopæl i området på valgdagen har stemmeret. Stemmeafgivningen kræver personligt fremmøde. Navne på kandidater afleveres til lokalrådet senest 30 dage før valgdatoen. Senest 14 dag før valgdatoen offentliggøres kandidatnavnene. 

§4 Ved valget kan afgives op til 4 stemmer på 4 forskellige kandidater ved afkrydsning. De 7 kandidater, der opnår højest stemmetal er valgt som lokalrådsmedlemmer; De efterfølgende 4 kandidater står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge som deres stemmetal berettiger til. I tilfælde af stemmelighed vil der blive afholdt lodtrækning. Den siddende lokalrådsformand vil afholde lodtrækningen i overværelse af de implicerede parter. 

§5 Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra distriktet, udtræder vedkommende automatisk af rådet, og en suppleant træder til. Udtrædelse af anden grund afgøres af lokalrådet.

§6 Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. Januar, og regnskabsåret følger kalenderåret.

§7 Lokalrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Lokalrådet kan fastsætte sin egen forretningsorden. 

§8 Lokalrådet indkalder mindst 1 gang årligt inden 1. april til et offentligt borgermøde, hvor rådet gør rede for sit arbejde og rådets regnskab aflægges. Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant.

Dette møde har følgende faste dagsordenspunkter:

  1. Redegørelse for rådets arbejde i den forløbne periode.
  2. Fremlæggelse af regnskab.
  3. Indkomne forslag behandles.
  4. Valg af revisor og revisorsuppleant.

§9 Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor dagsordenpunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Nødvendige tilpasninger af lovændringer sker dog uden offentlig indkaldelse, og tilpasninger fremlægges ved efterfølgende borgermøde til godkendelse.

§10 En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på et borgermøde, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ved opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i lokalområdet efter beslutning på et borgermøde. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Konstituering i 2006 Rev. A/09052006
Formand: Kirsten Secher Andersen
Næstformand: Jørgen Krog, Østergade
Kasserer: Jens H. Poulsen, Nørbækvej
Sekretær: Erling Jensen Lemming
Medlem: Ulla Kvist
Ejvind Svejstrup
Claus Møller-Nielsen

Se nuværende bestyrelse under medlemmer.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje