Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Vedtægter for Kjellerup Lokalråd

Vedtægter for Kjellerup Lokalråd

§1 Navn

Lokalrådets navn er "Kjellerup Lokalråd"

§ 2 Virkeområde

Kjellerup lokalråds virkeområde dækker Kjellerup by og omegn og afgrænses i det væsentligste af Kjellerup Skoles distriktsgrænse.

§ 3 Formål

Kjellerup Lokalråd er et upolitisk samarbejdsorgan, som har til formål at varetage områdets interesser i forhold til Silkeborg Kommune, herunder:

 • at optimere kommunikationen mellem områdets borgere og Silkeborg Kommune.
 • at være Silkeborg Kommunes samarbejdspartner i lokale spørgsmål.
 • at være talerør for borgerne i sager af fælles eller almen interesse.
 • at tage selvstændige initiativer for at fremme gode vilkår for områdets indbyggere, erhvervsliv, foreningsliv og institutioner.

Lokalrådet afgør, om et emne eller område er af almen eller fælles interesse.

§ 4 Medlemmer

Kjellerup Lokalråd består af op til 7 medlemmer og 3 suppleanter, som vælges ved direkte valg.
For at opnå en repræsentativ sammensætning af lokalrådet kan områdets foreninger/organisationer derudover vælge/udpege hver en repræsentant til Lokalrådet, såfremt de ønsker det. Det er en forudsætning, at hver af de pågældende foreninger/organisationer har mindst 25 medlemmer, og at de valgte/udpegede repræsentanter er bosiddende eller arbejder i lokalrådes virkeområde.

Disse repræsentanter indtræder på lige fod med de direkte valgte medlemmer af lokalrådet.

Alle valg gælder for 2 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Hvis et medlem flytter fra området eller fratræder forening/organisation, udtræder vedkommende automatisk af lokalrådet, og en suppleant træder til.

Alle fremmødte personer over 16 år med bopæl i området er stemmeberettigede.

Alle personer over 18 år med bopæl eller arbejde i området er valgbare.

Lokalrådet kan til enhver tid selvsupplere rådet med såvel medlemmer som suppleanter, såfremt der er behov for dette.

§ 5 Generalforsamling

Lokalrådet indkalder til offentlig generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til mødet sker ved annoncering i Kjellerup Tidende med mindst 14 dages varsel.

Mødet har følgende faste dagsordenspunkter:

 • Valg af dirigent. 
 • Beretning om rådets arbejde siden sidste generalforsamling.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab.
 • Behandling af indkomne forslag, som skal være lokalrådet (formanden) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af medlemmer til rådet og suppleanter for disse.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for 1 år ad gangen.
 • Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 1/3 af lokalrådet finder det nødvendigt, eller hvis mindst 25 borgere fra lokalrådets dækningsområde kræver dette skriftligt med angivelse af dagsorden.

§ 6 Økonomi

Lokalrådets arbejde finansieres ved støtte fra kommunen og ved bidrag fra virksomheder, organisationer og private sponsorer.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab indsendes til Silkeborg Kommune inden den 1. april som dokumentation for det foregående års tilskud.

Lokalrådet hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Medlemmer af lokalrådet hæfter ikke personligt.

§ 7 Kontingenter

Der opereres ikke med medlemskontingenter.

§ 8 Lokalrådets arbejde

Lokalrådet konstituerer sig ved første møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og et medlem tegner lokalrådet.

Formanden varetager lokalrådets arbejde og indkalder til mindst et møde pr. kvartal samt efter behov.

Mindst 3 medlemmer af lokalrådet kan forlange, at der indkaldes til lokalrådsmøde.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der tages referat ved møderne.

Lokalrådet kan efter behov nedsætte arbejdsudvalg.

I et arbejdsudvalg kan alle borgere deltage; dog skal der som minimum sidde et medlem af Kjellerup Lokalråd i gruppen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved annoncering i Kjellerup Tidende med mindst 14 dages varsel, og dersom 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte borgere stemmer for ændringsforslaget.

§ 10 Opløsning af Lokalrådet

En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved offentlig indkaldelse i Kjellerup Tidende med mindst 14 dages varsel. Opløsningen kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte borgere stemmer for.

Ved opløsning af lokalrådet tilfalder lokalrådets midler almennyttige formål, som er i overensstemmelse med lokalrådets formål (§ 2) efter beslutning på generalforsamlingen.

§ 11 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er godkendt den 21-04-2008 af Kjellerup Lokalråd.
Helle Westergaard

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 12-04-2011
Thomas Berntsen, dirigent
Svend Thue Damgaard, talsmand for Kjellerup Lokalråd

Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 02-04-2014
Axel Fisker, dirigent
Svend Thue Damgaard, formand

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje