Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Vedtægter for Vinderslev og Omegns Lokalråd

Vedtægter for Vinderslev og Omegns Lokalråd

§1. Lokalrådets navn er Vinderslev og Omegns Lokalråd 

§2. Lokalrådet dækker Hauge, Pederstrup, Mausing og Vinderslev med opland, som det er afgrænset ved Vinderslev Skoles distriktsgrænse.

§3. Lokalrådet er et upolitisk samarbejdsorgan, som har til formål:

  • at beskæftige sig med emner af almen lokal interesse efter henvendelse fra foreninger, forældrebestyrelser, borgergrupper og enkelte borgere, eller efter eget initiativ
  • at fremme trivsel og kontakt mellem borgerne indbyrdes
  • at formidle kontakt mellem borgerne og Silkeborg Kommune i sager, der har almen interesse

Lokalrådet afgør, hvorvidt et emne er af almen interesse. 

§4. Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges på det årlige offentlige stormøde ved skriftlig afstemning. Der må stemmes på det antal personer der skal vælges. De kandidater, der opnår højst 
stemmetal er valgt som lokalrådsmedlemmer. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. 

Ved det første stormøde vælges dog 4 medlemmer for 2 år og 3 medlemmer for 1 år. Det skal tilstræbes, at lokalrådets sammensætning er repræsentativt for hele området.

§5. Udover rådets 7 medlemmer vælges der 2 suppleanter til rådet, som sidder for 1 år.

Suppleanterne vælges ligeledes ved skriftlig flertalsafstemning. Tiltræder en suppleant i lokalrådet sidder suppleanten den periode ud, som den person man erstatter, skulle have siddet. §6. Hvis et lokalrådsmedlem fraflytter distriktet, udtræder vedkommende automatisk af rådet og en suppleant træder til.

§7. Lokalrådet kan til enhver tid i perioden selvsupplere rådet med såvel medlemmer som suppleanter, såfremt der bliver behov for dette.

§8. Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. januar og regnskabsåret følger kalenderåret.

§9. Lokalrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Lokalrådet kan fastsætte sin egen forretningsorden.

§10. Offentligt stormøde afholdes hvert år inden 1. dec. (første gang i november 2012). Indkaldelse til stormøde sker ved offentlig annoncering med mindst 21 dages varsel. Til stormødet inviteres alle 
beboere med bopæl i området.

Dagsorden for stormødet:

1) Valg af dirigent

2) Redegørelse for rådets arbejde i den forløbne periode

3) Fremlæggelse af regnskab

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af medlemmer og suppleanter til rådet

6) Valg af revisor og revisorsuppleant

7) Evt.

Alle til stormødet fremmødte personer over 16 år og som har bopæl i området er stemmeberettigede. Alle personer over 18 år og som har bopæl i området er valgbare til lokalrådet. På stormødet behandles indkomne forslag. Disse skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før stormødet.

§11. Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et stormøde, hvor dagsordenpunktet er meddelt ved offentlig annoncering med mindst 21 dages varsel og dersom mindst 2/3 af de fremmødte stemmer 
for ændringsforslaget.

§12. En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på et stormøde såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ved opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning 
almennyttige formål i lokalområdet efter beslutning på stormødet.

Vinderslev, juni 2011

Jane Vibjerg 
Benny Schläger 
Knud Haugaard 
John Iversen 
Hanne Pinholt
Lone Sandberg 
Henry Lund

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje