Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Vedtægter Them-Salten Lokalråd

Vedtægter Them-Salten Lokalråd

§ 1. Lokalrådets navn er Them-Salten Lokalråd.

§ 2. Lokalrådet består af valgte repræsentanter for borgere i Them og Salten med opland, afgrænset til afstemningsområdet i Them i Silkeborg Kommune.

§ 3. Lokalrådets formål er,

  • at fremme fællesskab og koordinere samarbejde mellem lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder,
  • at bevare og udvikle og synliggøre lokalsamfundet som et godt sted at bo og leve,
  • at kunne tage initiativer og medvirke til at fremme gode vilkår for lokalområdets borgere, foreninger institutioner og virksomheder,
  • at være samtaleforum, høringsinstans og talerør i spørgsmål af fælles interesse for lokalsamfundet overfor Silkeborg Kommune og andre instanser.

§ 4. Lokalrådet består af 7 valgte repræsentanter, der vælges for 4 år ad gangen.

Valget finder sted i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen.

Valgbare er og stemmeret har alle, der på valgdagen har fast bopæl i lokalområdet og er fyldt 16 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 5. Kandidater til lokalrådet opstilles ved et borgermøde, som afholdes senest 1 måned før valget, og med mulighed for at anmelde supplerende kandidater indtil 15 dage før. Kandidaterne skal skriftligt acceptere, at de bliver opstillet. De 7 kandidater, der ved valget får flest stemmer, er valgt til lokalrådet. De følgende op til 7 kandidater er valgt til suppleanter i den rækkefølge, de har fået stemmer til.

§ 6. Hvis et medlem af lokalrådet fraflytter lokalområdet udtræder denne af rådet, og en suppleant indtræder i stedet. Hvis et medlem er fraværende i en længere periode eller af særlige grunde ønsker at udtræde af lokalrådet, behandles dette af rådet, som i påkommende tilfælde indkalder en suppleant.

§ 7. Lokalrådet konstituerer sig selv efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Lokalrådet kan nedsætte særlige udvalg, som kan suppleres med særligt interesserede uden for lokalrådet. Lokalrådet træffer beslutninger på lokalrådets møder med almindeligt flertal og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
 Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. januar.

§ 8. Lokalrådets regnskab føres og revideres efter regler godkendt af Silkeborg Kommune. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Tegningsberettigede for lokalrådet er formand og kasserer.

§ 9. Lokalrådet afholder mindst et årligt borgermøde med redegørelse for lokalrådets arbejde, fremlæggelse af regnskab, behandling af indkomne forslag og spørgsmål. 

Ordinært borgermøde indkaldes med 1 måneds varsel. 

Lokalrådet kan i øvrigt afholde borgermøder om alle spørgsmål af fælles interesse.

§ 10 Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor vedtægtsændringerne er varslet ved indkaldelsen. Eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte på et borgermøde . 

En eventuel kassebeholdning tilbagebetales til Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje