Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Råd, nævn og udpegninger Handicaprådet

Handicaprådet

Handicaprådet i Silkeborg Kommune er et forum for dialog mellem politikere, repræsentanter fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer i Silkeborg og kommunens administration. Handicaprådets primære opgave er at rådgive i en lang række handicappolitiske spørgsmål.

Læs mere

Silkeborg Handicapråd er nedsat af byrådet og består af 10 medlemmer fordelt med:

 • 5 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer  
 • 3 repræsentanter fra byrådet
 • 2 kommunale udfører ledere

Hvert medlem har en stedfortræder.

Handicaprådet virker for en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode.

Medlemmer 2022-2025

Danske Handicaporganisationer:

Peter Sørensen (Formand)
Lev Silkeborg
Send e-mail Peter Sørensen

Carsten Bech
Scleroseforeningen Silkeborg
Send e-mail til Carsten Bech

Michelle Mozart Mikkelsen 
Autismeforeningen
Send e-mail til Michelle Mozart Mikkelsen

Gudrun Thure Jensen
SIND
Send e-mail til Gudrun Thure Jensen

Linda Lyngsøe
UlykkesPatientForeningen (PTU)
Send e-mail til Linda Lyngsøe

Byrådet:

Signe Haahr Lindegaard (Næstformand)
Socialudvalget
Ældreudvalget
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget
Send e-mail til Signe Haahr Lindegaard

Kern Oddershede 
Socialudvalget
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg 
Send e-mail til Kern Oddershede

Anders Laursen
Sundheds- og Nærhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Send e-mail til Anders Laursen

Silkeborg Kommune:

Iben Tulstrup Kristensen 
Sektionsleder Voksenhandicap, Socialafdelingen
Send e-mail til Iben Tulstrup Kristensen

Lone Baggersgaard Petersen
Sektionsleder Familie og Børnehandicap, Børne- og Familieafdelingen 
Send e-mail til Lone Baggersgaard Petersen


Stedfortrædere:

Danske Handicaporganisationer:

Karsten Bruun
Dansk Blindesamfund
Send e-mail til Karsten Bruun

Ervind Frank Poulsen
Dansk Blindesamfund
Send e-mail til Ervind Frank Poulsen

Byrådet:

Mads Frandsen (for Kern Oddershede)
Socialudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget  
Send e-mail til Mads Frandsen

Peter Sig Kristensen (for Signe Haahr Lindegaard)
Plan- og Vejudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Send e-mail til Peter Sig Kristensen

Kristian Stride (for Anders Laursen)
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg
Arbejdsmarkedsudvalget
Send e-mail til Kristian Stride

Silkeborg Kommune:

Lars Bundgaard Leen (for Iben Tulstrup Kristensen)
Sektionsleder Myndighed, Socialafdelingen
Send e-mail til Lars Bundgaard Leen

Solvejg Lund (for Lone Baggersgaard Petersen)
Myndighedsleder, Børne- og Familieafdelingen
Send e-mail til Solvejg Lund

Handicaprådet har følgende opgaver:

 1. Handicaprådet rådgiver byrådet i Silkeborg Kommune i handicappolitiske spørgsmål
 2. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse
 3. Handicaprådet kan komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer
 4. Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet
 5. Handicaprådet kan frit tage kontakt til eksterne interessenter - eksempelvis andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd - for at udveksle erfaringer og drøfte særlige temaer
 6. Handicaprådet kan på eget initiativ rette henvendelse til byrådet i Silkeborg Kommune samt alle andre myndigheder med forespørgsler og forslag
 7. Handicaprådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger og temaer
 8. Handicaprådet skal høres vedrørende alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap
 9. Handicaprådet afgiver en skriftlig årsberetning til byrådet om rådets arbejde og de administrative og politiske forslag, rådet har fremført samt hvilke økonomiske bevægelser, der har været
 10. Handicaprådet orienterer om sit virke efter behov
 11. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager

Forretningsorden for Handicaprådet 2022-2025

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære møder, hvor aktuelle handicappolitiske spørgsmål drøftes.

Mødekalender:

23. februar 2023

20. april 2023

22. juni 2023

31. august 2023

23. november 2023

Rådets møder er ikke offentlige.

Mødereferater:

Referater fra Handicaprådets møder i 2023 kan du finde her

Silkeborg Kommunes handicapstrategi

Silkeborg Kommunes Handicapstrategi retter sig mod voksne med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser og udspringer af Socialpolitikken 2023-2026, som er udarbejdet af Socialudvalget og godkendt af byrådet.

Handicapstrategien beskriver, hvordan Silkeborg Kommune arbejder for og med mennesker med funktionsnedsættelser, som har brug for hjælp og støtte i varierende omfang. Strategien står på et fundament om, at mennesker med funktionsnedsættelser skal have mulighed for at leve et godt hverdagsliv ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger. Samtidig tager vi afsæt i, at den enkelte bidrager med de ressourcer, som han eller hun besidder - og vi understøtter, at den enkelte i videst muligt omfang oplever selvhjulpenhed og selvstændighed i hverdagslivet.

Handicapstrategien indeholder 4 indsatsområder, som vi arbejder inden for:

 • Sammenhæng i borgerens liv
 • Meningsfulde fællesskaber for alle
 • Tilgængelighed
 • Pårørendesamarbejde 

Nedenfor kan du læse om de forskellige tiltag og initiativer, som skal gøre strategien til virkelighed.

Vi løser opgaven sammen med andre – både i og uden for kommunen

Borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser har ofte kontakt til flere af Silkeborg Kommunes velfærdsafdelinger på én gang. Silkeborg Kommune har udviklet forskellige samarbejdsfora mellem kommunens velfærdsafdelinger, som skal sikre, at borgere, der har indsatser i flere afdelinger, oplever, at der er sammenhæng mellem indsatserne – og dermed i borgerens liv. Vi tror på, at vi kan blive endnu dygtigere til at løse opgaven gennem et kontinuerligt fokus på forpligtende samarbejde og på hinanden som kolleger.

Konkret vil Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen videreudvikle samarbejdet omkring borgere med funktionsnedsættelser for at understøtte den enkeltes potentialer og kompetencer i forhold til også at blive økonomisk selvhjulpne (når det er muligt). 

Vi arbejder også på at styrke det tværgående samarbejde med eksterne aktører omkring borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser – fx regionen eller borgerens læge. Arbejdet foregår både gennem deltagelse i konkrete projekter og i den daglige drift af botilbud og bofællesskaber, hvor ledere og socialfaglige konsulenter løbende opsamler erfaringer, der gør det tværgående samarbejde mere smidigt.

Vi koordinerer overgange i borgerens liv

Vi har særligt fokus på at skabe gode og koordinerede overgange – f.eks. overgangen ved det 18. år for borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Derfor vil vi styrke samarbejdet om gode overgange for borgerne gennem fælles arbejdsgange mellem kommunens velfærdsafdelinger og gennem tidlig dialog med borgeren og dennes pårørende eller netværk, når en overgang nærmer sig.

Alle mennesker har brug for at indgå i og føle sig som en del af fællesskaber, der giver en meningsfuld hverdag for den enkelte - også mennesker med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Nogle har brug for et aktivitets- og samværstilbud, mens andre har brug for og glæde af en fælles kommunal indsats med støtte for at komme i job eller fleksjob – alternativt deltage i et beskæftigelseslignende tilbud.

Vi støtter mennesker med funktionsnedsættelser i at indgå på arbejdsmarkedet

Socialafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen vil fortsat arbejde tæt sammen om at understøtte mennesker med fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser i at indgå på arbejdsmarkedet gennem brug af handicapkompenserende ordninger. Det kan fx dreje sig om personlig assistance på jobbet eller hjælpemidler målrettet jobfunktioner. Vi ser erhvervslivet både i og uden for Silkeborg Kommune som en afgørende samarbejdspartner i forhold til at skabe jobmuligheder for mennesker med funktionsnedsættelser, så den enkelte kan indgå på arbejdsmarkedet - og i arbejdsfællesskaber - med egne kompetencer og potentialer.

Vi skaber flere beskæftigelseslignende tilbud

Socialafdelingen i Silkeborg Kommune vil udvikle rammerne for beskyttet beskæftigelse målrettet borgere med omfattende fysiske og kognitive funktionsnedsættelser med henblik på at kunne tilbyde beskæftigelseslignende tilbud for flere borgere. Konkret vil vi skabe flere beskæftigelseslignende tilbud i strategiperioden samt støtte flere borgere i at kunne indgå i beskæftigelseslignende tilbud. Initiativerne skal understøtte borgernes arbejdsidentitet gennem følelsen af at gå på arbejde og løse opgaver, som skaber værdi for andre, samt ved at være en del af et arbejdslignende fællesskab.

Vi støtter mennesker med funktionsnedsættelser i at benytte frivillige fællesskaber

I Silkeborg Kommune findes frivillige fællesskaber, som også er for borgere med funktionsnedsættelser. Vi vil motivere og støtte borgere med funktionsnedsættelser til i højere grad at bruge relevante frivillige tilbud bl.a. gennem kontakt til kommunens fællesskabsguide.

Vi øger den fysiske tilgængelighed både inde og ude 

Tilgængelighed til offentlige bygninger, udendørsfaciliteter, transport mv. er afgørende for, at mennesker med funktionsnedsættelser kan inkluderes i det almindelige samfundsliv.

Silkeborg Kommune arbejder for et tydeligt fokus på tilgængelighed i alle sammenhænge, hvor kommunen opfører nyt byggeri og udendørsfaciliteter eller renoverer eksisterende byggeri. Det betyder bl.a., at kommunen inddrager interessenter i udformningen af konkrete bygge- og renoveringsprojekter med henblik på at indtænke tilgængelighed fra starten.

Vi vil styrke brugen af velfærdsteknologi som middel til at fremme fysisk tilgængelig for mennesker med funktionsnedsættelser fx gennem brug af motoriserede kørestole på botilbud og i dagtilbud. 

Vi arbejder målrettet med at sikre digital tilgængelighed

Tilgængelighed handler også om at sikre digitale tilpasninger som fx tekstbaserede alternative formater og adgang til informations- og kommunikationsteknologi. Silkeborg Kommune arbejder målrettet på at øge tilgængeligheden på kommunens hjemmeside for mennesker med funktionsnedsættelser.

Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i borgeren, som vi samarbejder med. Vi inddrager borgerens pårørende eller netværk i forløbet, hvis borgeren ønsker det, eller har behov for det grundet sin funktionsnedsættelse. Særligt for borgere med omfattende fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser er samarbejdet med de pårørende centralt i den enkeltes forløb.

Vi styrker kommunikation og samarbejde med pårørende omkring botilbud og bofællesskaber

Socialafdelingens botilbud og bofællesskaber arbejder målrettet på at implementere Let Dialog som kommunikationsplatform mellem borgernes pårørende og botilbud eller bofællesskab. Vi arbejder også med at udbrede IBG systemet med informationer til både borgere og pårørende om hverdagsliv og særlige begivenheder på såvel botilbud og bofællesskaber som dagtilbud.

Vi inviterer pårørende ind på botilbud og i bofællesskaber som aktive samarbejdspartnere. Den konkrete form for samarbejde afhænger af lokale forhold og de pårørendes ønske om involvering. På nogle botilbud er der etableret pårørenderåd, andre steder afholdes faste pårørendemøder eller arrangementer og aktiviteter på de pårørendes initiativ. Vi arbejder kontinuert på at involvere og skabe et godt samarbejde med borgernes pårørende og øvrige netværk. Det gælder både samarbejdet omkring konkrete indsatser og samarbejdet vedrørende sagsbehandling samt visitation. 

Arbejdet med at styrke samarbejde med borgernes pårørende og netværk understøtter implementering og udbredelse af kendskab til Silkeborg Kommunes Kodeks for tillid og samarbejde. Kodeks indgår som en del af den daglige ledelse af kommunens afdelinger og behandles på leder- og personalemøder med fokus på faglig evaluering og refleksion.

Afdelingschefer på tværs af kommunens velfærdsafdelinger har ansvar for at følge op på Handicapstrategien.

Socialchefen dagsordenssætter og drøfter Handicapstrategien med Silkeborg Kommunes Handicapråd en gang årligt. Det sker som udgangspunkt i 4. kvartal.  

Kontakt Handicaprådet
Socialafdelingen Rådhuset Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Handicaprådets sekretariat

Sektionsleder
Karsten Binderup

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje