Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Tilladelser og bevillinger Skiltning Skilte med Nabohjælp og legende børn

Skilte med Nabohjælp og legende børn

Grundejerforeninger kan opsætte skilte med Nabohjælp og Legende børn på boligveje og private fællesveje. Skiltene skal opsættes på en særskilt stander, betaling og vedligeholdelse påhviler ansøgeren. Tilladelsen kræver godkendelse fra Silkeborg kommune.

Om Nabohjælp-skilte

På mindre boligveje og lukkede boligområder kan der gives tilladelse til opsætning af Nabohjælp-skilte, hvis alle beboerne er enige om at deltage i nabohjælp-ordningen.

Et Nabohjælp-skilt koster omkring 3.000kr. (inkl. moms).

Typisk ansøges der fra grundejerforeningsformand/vejlaugs formand. Der gives ikke tilladelse til enkeltpersoners ønsker.

Læs mere om Nabohjælp

Ansøg om Nabohjælp-skilt på et privat areal

Hvis skiltene sættes op på grundejerforeningens fællesarealer eller private arealer, skal placeringen godkendes i henhold til Byggeloven §6D stk. 2.

Sådan ansøger du

Send din ansøgning via e-mail til Team Byg i Teknik og Miljøafdelingen.

 • Du skal oplyse, hvor du ønsker skiltet placeret – gerne vedlagt et kort/foto.
 • Du skal selv bestille, betale og sørge for opsætning, når godkendelsen er modtaget.
 • Du kan selv sætte skiltene op, når godkendelsen er modtaget.

Ansøg om Nabohjælp-skilt på både offentlige veje og private fællesveje i byer

Vejareal er bl.a. cykelsti, fortov, rabat og vej.

Der kan gives tilladelse til opsætning på mindre boligveje. Der tillades ikke opsætning langs større veje. Silkeborg Kommune skal godkende placering af skiltet/skiltene. Din ansøgning behandles af Team Trafik i Teknik- og Miljøafdelingen.

Sådan ansøger du:

Ansøgning foretages digitalt via MitID.

Læs mere om offentlige veje og stier i Lov om offentlige veje m.v. §80, stk. 1 og private fællesveje og fællesstier i Bekendtgørelse af lov om private fællesveje §66, stk. 1.

Lov om offentlige veje m.v. §80, stk. 1

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje §66, stk. 1

Nabohjælp skal opsættes på en særskilt stander

Vej- og Trafikafdelingen har en række standardbetingelser og krav, når vi vurderer ønsker om opsætning af skilte med nabohjælp:

 • Nabohjælp skiltene er ikke færdselsafmærkning og må derfor ikke opsættes på eksisterende vejudstyr, herunder vejnavneskilte, standere med færdselsafmærkning eller signalanlæg.
 • Vi tillader heller ikke opsætning på vejbelysningsmaster.
 • Skiltene må ikke placeres, så de hindrer oversigten i kryds.

Læs mere i Færdselssloven §99, stk. 2. 

Silkeborg Kommune sætter standeren op

Du må ikke selv sætte nabohjælp skiltene op på vejarealet. Ved opsætning på offentligt vejareal eller på private fællesveje i byer, så skal opsætningen foretages af vores Entreprenørgård.

Når placeringen af skiltet er godkendt og aftalt med ansøger, opsætter Entreprenørgården standeren. Herefter kan ansøger selv montere Nabohælp-skiltet.

 • Ansøger betaler for indkøb af stander samt opsætning.
 • Skiltene må ikke placeres, så de hindrer oversigten i kryds.
 • Opsætning af stander skal foretages af vores entreprenørgård.

Såfremt ansøger ønsker at få opsat både skilt for Nabohjælp- og Legende børn, vil der blive opsat en fællesstander, hvor begge skilte monteres.

Silkeborg Kommune opsætter standeren og monterer Legende børn-skiltet. Herefter kan ansøger selv montere Nabohjælpskiltet, når ansøger selv har indkøbt og modtaget dette via Det Kriminalpræventive Råd.

Du kan ansøge om begge skilte i vores digitale ansøgningsblanket.  

Generelt om tilladelsen

Der skal blandt vejens grundejere eller i grundejerforeningen være enighed om at tilslutte sig nabohjælp ordningen. Ansøger påtager sig det fulde ansvar for Nabohjælpskiltene.

Ansøger skal selv sørge for indkøb og opsætning på den opsatte stander. Skiltet må kun være af den type, som er udformet af Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden.

Skiltet skal vedligeholdes af grundejerne/grundejerforeningen og fjernes, når det ikke længere har sin berettigelse. Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med Nabohjælp, ligger udgifter til reparation og udskiftning hos grundejerforeningen. 

Ansøger betaler

Ansøger skal selv betale for opsætning af stander, hvor på ansøger efterfølgende kan montere nabohjælp skiltet. Der betales for indkøb af stander samt opsætning af stander. Der udsendes særskilt faktura inden arbejdet udføres.

Ansøg om Legende børn-skilt på private fællesveje

I mange boligområder og grundejerforeninger ønsker beboerne, at Silkeborg Kommune opsætter skiltet med legende børn – pigen med den røde ballon.

Et Legende børn-skilt koster omkring 3000kr. (inkl. moms)

 

På private fællesveje og private fællesstier i byer kan Silkeborg Kommune give tilladelse til at skiltet med Legende børn opsættes.

Der gælder de samme regler for opsætning og betaling som ved nabohjælp skiltet

 • Legende børn skiltet opsættes på særskilt stander.
 • Opsætning skal foretages af vores entreprenørgård.
 • Skiltene må ikke placeres så de hindrer oversigten.
 • Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabohjælp, er udgiften til reparation, udskiftning mv. Silkeborg Kommune uvedkommende.
 • Ansøger skal selv betale for indkøb af stander samt opsætning. Der fremsendes særskilt faktura inden arbejdet udføres.

Skiltet er uautoriseret færdselsafmærkning og må ikke opsættes ved offentlige veje. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

Sådan ansøger du

Silkeborg Kommune skal godkende placering af skiltet/skiltene. Din ansøgning behandles af Team Trafik i Teknik- og Miljøafdelingen. Du kan ansøge om både skilt for Legende børn og Nabohjælp via den digitale ansøgning. 

Såfremt ansøger ønsker at få opsat både nabohjælp samt Legende børn skiltet, vil der blive opsat en fællesstander, hvor begge skilte monteres. Silkeborg Kommune opsætter standeren og monterer legende børn skiltet.

Herefter kan ansøger selv montere nabohjælp skiltet, når ansøger selv har indkøbt og modtaget dette via Det Kriminalpræventive Råd.

 
Team Trafik
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 
Team Byg
 
 

Telefontid

Book en samtale

Har du brug for vejledning inden du indsender en ansøgning, kan du booke en samtale af 20 minutter varighed.

Book en samtale med en byggesagsbehandler her.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje