Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Job Bliv pleje- eller aflastningsfamilie hos os Nuværende plejefamilier

Nuværende plejefamilier

Nedenfor kan nuværende plejefamilier læse om forskellige emner, der er relevante, når man er plejefamilie.

Til nuværende plejefamilier

Du må kun sende personfølsomme oplysninger via emailsystemet, hvis du sender oplysningerne/dokumentet som sikker e-post. Se Silkeborg Kommunes vejledning om sikker post.

Hvad er fortrolige og personfølsomme oplysninger:

 • Cpr-numre
 • Oplysninger om økonomiske forhold
 • Helbredsoplysninger
 • Strafbare forhold
 • Væsentlige sociale oplysninger
 • Andre følsomme privatlivsoplysninger f.eks. interne familieforhold
 • Oplysninger om race/etnisk baggrund
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Oplysning om seksuelle forhold

Vi henviser til Persondatalovens definitioner.

Familierådgiver 

 • Har kompetence i forhold til beslutning om samvær, bevilling af behandling, osv.
 • Har overblik over sagen
 • Varetager den koordinerende rolle
 • Udarbejder handleplaner
 • Endelig godkendelse af match mellem barn og plejefamilie

Konsulent

 • Varetager de ansættelsesmæssige vilkår
 • Herunder lønfastsættelse og forhandling
 • Råd og vejledning
 • Match mellem barn og plejefamilie

Supervisor

 • Superviserer plejefamilien i forhold til barnets vanskeligheder og udfordringer med udgangspunkt i handleplanen
 • Superviserer plejefamilien i forhold til det at være plejefamilie
 • Udarbejder statusbeskrivelser
 • Match mellem barn og plejefamilie

Plejefamilier, som løser døgnopgaver har ret og pligt til at modtage vejledning fra en familieplejekonsulent. Alle plejefamilier har således tilknyttet en konsulent, som udover at varetage de ansættelsesmæssige forhold, også står for match og vejledning.

Herudover modtager nogle plejefamilier yderligere supervision og specialiseret rådgivning eller behandling til plejebarnet. I de tilfælde vil konsulenten primært varetage de ansættelsesmæssige forhold, og supervisor vil varetage alt omhandlende jeres arbejde med plejebarnet. Såfremt der skal være et behandlingstilbud til et barn, sker det altid i samarbejde med barnets socialrådgiver.

Vi forventer, at man som døgnpleje eller aflastnings familie er villig til, og evner at modtage supervision / vejledning, og at man er villig til i samarbejde med os, at se på egen praksis, med det formål at plejebarnet trives. Det vil altid i sidste ende, være familieplejen i Silkeborg, der vurderer om en plejefamilie har behov for supervision.

Som plejefamilie skal I samarbejde med barnets/den unges forældre. I skal være med til at sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige på en måde, som er til barnets bedste.

Det er kommunen, som tilrettelægger samværet. I dette arbejde skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket.

Det betyder, at kommunen har pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. Ofte er det plejefamilien, som gennem en jævnlig dialog med forældrene, informerer om barnets dagligdag.

Når et barn eller en ung anbringes hos jer i plejefamilie, er barnet eller den unge og familiens situation allerede gjort til en offentlig sag.Tavshedspligten er en paragraf i Forvaltningsloven, der sikrer borgerens rettigheder. Lovgivningen om tavshedspligt og udveksling af oplysninger skal sikre, at I som plejefamilie og andre i offentlig tjeneste kun udveksler fortrolige oplysninger om barnet/den unge og deres familie, når det er tilladt ifølge Forvaltningsloven og relevant for barnets/den unges sag.

Det betyder, at du har tavshedspligt om fortrolige oplysninger om dit plejebarn og om barnets familie over for andre personer og myndigheder.Andre personer kan f.eks være din nære veninde. Andre myndigheder kan f.eks være plejebarnets klasselærer (skolen). Fortrolige oplysninger må kun videregives ved samtykke fra den person de omhandler (forældremyndighedsindehaveren, når det drejer sig om børn). Samtykket skal også omfatte hvem oplysningerne må videregives til.

Fortrolige oplysninger er f.eks oplysninger om de forhold der førte til barnets anbringelse, en bestemt sygdom hos barnet eller dets forældre (Se i øvrigt senere afsnit "Email og sikker post"). I langt de fleste situationer kan det aftales med plejebarnets forældre, at fortrolige oplysninger om barnet, som har betydning for barnets trivsel i skole, daginstitution m.v., kan videregives til relevante samarbejdspartnere.

Ved indgåelse af et plejeforhold underskriver plejefamilien en tavshedserklæring. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsens ophør. Hvis du har spørgsmål omkring din tavshedspligt så kontakt barnets familierådgiver.

I har som plejefamilien ret og pligt til at gennemføre to hele uddannelses dage om året. Uddannelsesdage skal disse tilrettelægges i samarbejde med familieplejekonsulenten eller supervisor. Uddannelsen rettes mod læring ift. den opgave i som plejefamilie løser.

Vi har i Silkeborg Kommune særlig fokus på, om I opfylder kravet om deltagelse i kursus, da det er afgørende for det arbejde I som plejefamilie udfører, at I er fagligt ajour og opdateret.

I Silkeborg Kommune har vi et samarbejde med Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, som har et kursuskatalog hvert halve år. Social og Sundhedsskolen udbyder løbende nye kurser.

Gå til sosuoj.dk og se under 'kurser for familieplejere'

Kursusdagene kan imidlertid også være internt tilrettelagt af Silkeborg Kommune.

Herudover tilbyder vi årligt et antal cafémøder, med fagligt indhold.

Kontakt Familieplejen
Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje