Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Opkrævningspolitik

Opkrævningspolitik

Silkeborg Kommunes Opkrævningspolitik har til formål at forebygge restancer, så betalinger for kommunale ydelser i videst muligt omfang finder sted, inden eventuelle manglende betalinger udvikler sig til restancer og yde borgere/virksomheder service i form af information om reglerne for betalinger til offentlige myndigheder samt om reglerne for gældsforhold og gældsafvikling.

Afgrænsning/definition

Ved ”opkrævning” forstås udsendelse af opkrævninger til borgere og virksomheder, samt kontrol af, om betaling finder sted inden for den fastsatte betalingsfrist. Hvis der ikke betales inden for betalingsfristen, udsendes rykkere. Der kan som led i opkrævningen indgås aftaler om henstand eller afdragsvis betaling på de fleste krav.

Udsendelse af opkrævninger

Kravene dannes dels i fagsystemer og dels i debitorsystemet. Ansvaret for kravets korrekthed er placeret hos den person/afdeling som ”påligner” kravet. Spørgsmål til kravene skal rettes til den afdeling/Stab, som har dannet kravet.

Udsendelse af opkrævninger sker via filforsendelse til NETS, der står for videredistribution til bankerne (Betalingsservice), digital post, e-post og Post Nord.

Betalingsfrister

Betalingsfristen fremgår af de fremsendte opkrævninger. I Silkeborg kommune forfalder hovedparten af kravene til betaling den 1. i måneden. På individuelle regninger, der bliver lavet løbende, er der en betalingsfrist på 21 dage.

Aftaler/henstand

Opkrævningsteamet kan indgå aftaler/henstand om betaling. Indgåelse af aftaler vil i hvert enkelt tilfælde ske ud fra en individuel administrativ vurdering på baggrund af f.eks. restancens størrelse, kravets type, sociale hensyn, tabeltræk mv.

Der kan ikke indgås aftaler/henstand på krav med særlige forhold:

  • Ejendomsskat, som er et fortrinsberettiget krav på ejendommen
  • Børnepasning, som er en løbende ydelse og med adgang til modregning i børnefamilieydelse.

Rykkerskrivelse

Opkrævningsteamet sørger for at borgere/virksomheder, der ikke overholder betalingsfristen, modtager en rykkerskrivelse. Inden udsendelse af rykkerskrivelsen gøres, de borgere, der er tilmeldt NEM-SMS opmærksom på deres restance. Alle borgere opfordres til at tilmelde sig NEM-SMS.

Hvis en rykkerskrivelse ikke betales, oversendes kravet til inddrivelse hos SKAT. Dog er der særlige regler omkring ejendomsskat, kontanthjælp og regningskrav. Når et krav oversendes til SKAT vil der blive fremsendt en underretning til borgeren.

Ejendomsskat, fortrinsberettigede krav

Fra 2. februar 2017 har kommunerne overtaget inddrivelse af fortrinsberettigede krav (herunder ejendomsskatter) fra SKAT.

Ved manglende betaling sender Silkeborg Kommune en NEM-SMS. Efterfølgende sendes der en rykker, som indeholder en forkyndelse. Betales der fortsat ikke, sender Silkeborg Kommune en:

  • Underretning til skyldner med henblik på udlægsforretning, hvor der pålægges en retsafgift (mindstebeløb på 300 kr. + 0,5 % at det beløb, der overstiger 3.000 kr.).
  • Der bliver foretaget et kontorudlæg, hvor fogedbog sendes til skyldner.
  • Restancen bliver derefter sendt til advokat med henblik på tvangsauktion.

Kontanthjælp

Ved tilbagebetaling af kontanthjælp skal Silkeborg Kommune fastsætte en afdragsvis betaling, hvis ikke borgeren retter henvendelse. Hvis borgeren misligholder denne aftale kan Silkeborg Kommune sende hele restancen til SKAT.

Regningskrav

Regningskrav indeholder flere forskellige slags fordringer med forskellige inddrivelsesregler – ikke alle krav kan sendes til SKAT.

Renter

Silkeborg Kommune beregner rente efter gældende lovgivning ved for sen betaling. Der beregnes renter på ejendomskatter og visse regningskrav.

Gebyr

Kommunale krav som er tillagt udpantningsret følger den kommunale rente- og gebyrlov. Gebyret udgør 250 kr. pr. rykker.

Kommunale krav som ikke er tillagt udpantningsret følger renteloven. Gebyret udgør 100 kr. pr. rykker.

Modregning og indtrædelsesret

Opkrævningsteamet anvender modregning i de tilfælde, der er lovhjemmel til dette i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark. Derudover har SKAT indtrædelsesret i overskydende skat for en række sociale krav.

Årlig opfølgning

Opkrævningsteamet udarbejder en årlig årsrapport, som fremsendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Af rapporten fremgår udviklingen i restancerne og SKAT´s indsats i forhold til inddrivelse af de kommunale fordringer.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje