Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Politikker og strategier på 0-18 års området Strategi for dagtilbud

Strategi for dagtilbud

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med børn fra 0-6 år.

Strategien for dagtilbud i Silkeborg Kommune løber frem til 2024.

Vi arbejder indenfor fire overordnede temaer:

 • Leg, læring og trivsel
 • Stærke børnefællesskaber – alle skal med
 • Det gode udeliv
 • Vi bygger oven på vores viden

Her kan du læse om de forskellige tiltag og projekter, der skal gøre strategien til virkelighed.

Vil du gerne have et hurtigt overblik over de mange tiltag? Så tjek grafikken med tidslinjen her på siden.

Leg, læring og trivsel

Vi lader os inspirere af hinandens måde at arbejde og deler viden på tværs af dagtilbud.

I Silkeborg Kommunes dagtilbud arbejder vi kontinuerligt med at understøtte medarbejderes faglige kompetenceudvikling. Gennem seks forskellige faglige netværk har medarbejdere mulighed for at indgå i eksperimenterende fællesskaber med andre ansatte, hvor de afprøver nye idéer og vidensdeler med udgangspunkt i dagtilbuddenes lokale læreplaner og de seks fælles læreplanstemaer.

Fire af læreplanstemaerne har sit eget netværk: natur, udeliv og science, kultur, æstetik og fællesskaber, krop, sanser og bevægelse samt sprog og kommunikation.

Læreplanstemaerne ‘social udvikling’ og ‘alsidig personlig udvikling’ dækkes af netværket for særlig pædagogisk indsats. Derudover består netværkene også af et mediepædagogiske netværk, hvor pædagogiske medarbejdere har mulighed for videndeling og kompetenceudvikling inden for det mediepædagogiske felt.

Hvert netværk mødes 2-3 gange årligt og vil være en vekselvirkning mellem vidensdeling, faglige oplæg fra oplægsholdere samt konkrete workshops. De forskellige netværk kan også mødes på tværs til fælles temamøder eller inviteres med på fælles lederstrategidage ift. særligt prioriterede temaer.

Frem mod 2024 har vi særligt fokus på, hvordan viden fra netværkene kan videreformidles og aktiveres lokalt blandt medarbejdere i dagtilbuddene.

Vi inviterer lokalområdet til dialog og samarbejde.

Dagtilbud af høj kvalitet skaber en positiv forskel for alle børn. Mødet med kunst og kultur, det lokale idrætsliv, en virksomhed eller forening åbner nye muligheder for læring, inspiration og viden. I den styrkede pædagogiske læreplan har dette arbejde fået overskriften ’Det åbne dagtilbud’.

Få mere at vide om Det åbne dagtilbud på emu.dk - Danmarks læringsportal

I arbejdet med at udvikle gode dagtilbud ligger derfor en oplagt mulighed for at åbne institutionerne og invitere omverden ind og søge læring, inspiration og viden uden for institutionen. Der opstår nye muligheder for at styrke børnenes læring, trivsel og udvikling i mødet med det omkringliggende samfund. Det pædagogiske arbejde får nyt liv og mødet kan bidrage til nye og vigtige perspektiver hos børnene.

Mange dagtilbud arbejder i forvejen ud fra dette. Med den styrkede pædagogiske læreplan er det vores ønske at systematisere arbejdet med det. Portalen UD&LÆR understøtter arbejdet med det åbne dagtilbud i Silkeborg Kommune.

Gå til UD&LÆR - udoglaer.dk/dagtilbud

I 2022 har alle dagtilbud - sammen med deres forældrebestyrelser - udviklet principper for, hvordan de vil udvide det pædagogiske læringsmiljø. Principperne er formuleret i deres lokal pædagogiske læreplaner eller på deres hjemmesider.

I 2023 og 2024 vil dagtilbuddene have et særligt fokus på, hvordan de kan omsætte idéer og principper i praksis.

Sansevandringer

Som en måde at arbejde med naturen og det åbne dagtilbud på, tilbydes dagtilbud kurser i sansevandringer. Sansevandringer er en særlig måde at opleve og lære om et bestemt lokalområde, hvor der kredses om stedernes rum, arkitektur, historie, anekdoter og mennesker - og man lader sanserne være indgangen til stedet.

Børn og voksne udforsker hermed lokalområderne sammen gennem forskellige pædagogiske greb og metoder, hvor både børn og voksne bliver bragt i spil.

Se en video fra en workshop i Gjern i 2019

Lokale projekter

Daginstitutioner samarbejder med frivillige, erhvervsliv og andre relevante samarbejdspartnere i forskelligt omfang og på forskellige måder.

Et par gode eksempler:

Børnehuset Troldhøj:

”Vi har haft et godt samarbejde med en frivillig i vores lokalområde, der en dag kom forbi og tilbød at spille, synge og læse historie for børnene en dag om ugen. Han havde været psykolog i kommunen, skulle til at gå på pension og fandt det meningsfuldt at give et par timer om ugen til børnene i den lokale børnehave. Han havde to hold børn én dag om ugen, og han spillede harmonika og sang sammen med børn og en pædagog, og han sluttede af med at læse en historie. Hver gang han var hos os, afsluttede vi med en kop kaffe og lidt snak. Dette forløb i flere år.”

Naturstien:

”Vi har tidligere medarbejdere, som er gået på pension, og som kommer engang imellem i huset og hjælper med forskellige praktiske ting, som fx produktion af fødselsdagsgaver med børn, syltning, bagning, rygning af fisk, tilberedning af leverpostej og bagning af vaniljekranse. Vi har en forælder, som har besøgt os med en brandbil, da han er brandmand. Her kunne børn komme tæt på en brandbil og få en lille køretur. Den lokale rideskole – hvor vi også har forældre tilknyttet - kom forbi med heste, så børn kunne få en ridetur sammen med en voksen. Vi har et tæt samarbejde med Biblioteket Toftebjerg. Her kommer vi på besøg - og de vil i fremtiden komme ud til os og hjælpe med pædagogiske forløb, som hænger sammen med vores læreplaner.”

Seniorklub:

Der er en velfungerende seniorklub for tidligere ledere i Silkeborg Kommunes dagtilbud.

Medlemmerne bidrager fx som frivillige i projekter til gavn for børn og unge.

Alle børn skal have oplevelser med kultur.

Børnekultur

I Silkeborg Kommune vægter vi børnekulturen højt. I pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur møder barnet nye sider af sig selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at forstå sin omverden. Det pædagogiske personale skal derfor skabe et læringsmiljø, der formidler glæde ved æstetiske oplevelser og skabende praksis.

Vi arbejder løbende med at skabe et tæt samarbejde mellem kommunens kulturudbydere og fritids- og foreningslivet. Det sker i et samarbejde imellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen, Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen, hvor vi har fokus på involvering og udvikling af nye partnerskaber samt igangsættelse og drift af udvalgte projekter og initiativer. Ambitionen er at fremme en tværgående kultur præget af sammenhæng og helhed i arbejdet med børne- og ungekulturen i Silkeborg Kommune.

Projekt ’Forvandling’ er et eksempel på et sådant projekt og partnerskab med Limfjordsteatret, hvor ansatte fra dagtilbud er blevet uddannet i at benytte simple fortælletekniske greb og metoder fra scenekunsten ift. at arbejde med børns sanser og kreativitet i mødet med naturen og den kultur, de er rundet af.

Se film om projekt Forvandling

Læs mere om Limfjordsteatret

UD&LÆR

UD&LÆR er Silkeborg Kommunes digitale formidlingsplatform af kulturtilbud til dagtilbud og skoler, som afvikles i eksterne læringsmiljøer.
Tanken bag portalen UD&LÆR er at gøre det nemt for det pædagogiske personale på både skoler og i dagtilbud at skabe oplevelser for børnene i nye rammer, så de kan møde og blive klogere på forskellige fagområder.

Der er ingen specifikke krav til typen af udbyder på portalen, det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for skoler, daginstitutioner eller ungdomsuddannelserne. Portalen vil også give adgang og overblik over lokale kunstnere og relevante støtteordninger.

UD&LÆR udvikles i tæt tilknytning til det åbne dagtilbud og den åbne skole. Undervisnings- og læringsforløbene på UD&LÆR kan bidrage til skolernes og dagtilbuddenes opfyldelse af læringsmål gennem mange forskellige forløb, hvor oplevelse, læring og faglighed går hånd i hånd.

Alle dagtilbud tilbydes hvert år at deltage i Den Kreative Skoles ’Fabulatoriet’.

Fabulatoriet er en måde at skabe rum for glæde, nysgerrighed og fortrolighed med billedkunst, dans og musik, med rim, rytmer og sange. Børnene lærer gennem musik, sang, dans og billedkunst nye måder at udtrykke sig på, som de bruger i hverdagens leg.

Fabulatoriet består af ca. 40 årlige musik-, danse- og billedkunstforløb forestået af professionelle musikpædagoger, dansere og kunstnere fra Den Kreative Skole.

Et forløb har en varighed på 12 uger.

Læs mere om Fabulatoriet på denkreativeskole.dk

Læs mere om UD&LÆR på udoglaer.dk

Vi udvikler dagtilbud med særlige profiler som ’Natur og udeliv’, ’Idræt og bevægelse’, ’Kultur’, m.m.

I de kommende år vil der blive bygget mange nye børnehuse grundet den store tilflytning, der er til Silkeborg Kommune.

Flere børnehuse retter deres pædagogiske sigte med bestemte profiler. Profilinstitutioner kan være med til at fremme læring, trivsel og udvikling for børn i dagtilbud. Det kan fx være mod idræt og bevægelse, natur og udeliv, musik eller kultur og æstetiske læreprocesser.

Flere dagtilbud har været i gang med at blive certificeret som idrætsinstitutioner eller idrætsdagplejere.

Se film fra Ans for nærmere indblik i uddannelsen

Børn leger sig til kropsbevidsthed, en stærkere krop og bedre kontrol over dens muligheder og begrænsninger. At bevæge sig er også at turde. Fx at turde et farligt spring eller turde vise sin glæde ved at bevæge sig. Glæden skaber oprigtighed og ligeværdige relationer mellem mennesker, børnene imellem og voksne og børn imellem.

Se et eksempel på en profilinstitution: Funder børnehus

Flere dagtilbud har også skærpet deres pædagogiske profil mod naturen - det gælder både børnehuse og dagplejere. Det kan både være som skov- eller naturdagtilbud eller under Friluftsrådets grønne mærkningsordning ’de grønne spirer’. I mange dagtilbud skabes profilen gennem en særlig prioritering og inddragelse af naturen og udelivet i den daglige praksis.

Arbejdet med profilering af de enkelte dagtilbud sker i samspil med udformningen af dagtilbuddets pædagogiske læreplan.

Dagtilbud, der ønsker at profilere sig gennem det kreative som fx musikken, vinder også større indpas.

Børnehuset Birksvej vil fremadrettet udvikle en musikpædagogisk praksis, hvor musik, sang og bevægelse er udgangspunktet for arbejdet med børnene og den pædagogiske læreplan. Tiltag, som skal understøtte dette, er bl.a. samarbejde med Den Kreative Skole i Silkeborg samt en Sang-glad certificering.

Læs mere om Børnehuset Birksvej

Stærke børnefællesskaber – alle skal med

Vi styrker samarbejdet med forældre gennem dialog og sammenhæng.

Arbejdet med at skabe et tættere forældresamarbejde består af flere forskellige indsatser.

Vi samler kommunikationen på den samme platform

Silkeborg Kommunes dagtilbud arbejder målrettet med implementering af AULA som kommunikationsplatform, så forældre inden længe kan anvende samme system i dagtilbud og skole. Under afprøvning og tilpasning af det nye system, har vi arbejdet tæt sammen med forældre, så det er tydeligt, hvad AULA med fordel kan anvendes til i samarbejdet med forældre.

Vi arbejder videre med overgange

Fagprofessionelle og forældre arbejder tæt sammen om at skabe sammenhæng i børnenes liv.

Det lille barns første erfaringer med overgange skaber et mønster, der reaktiveres ved efterfølgende overgange. Projekt ’Barnet i Centrum’ har været med til at sætte rammer for den gode og trygge modtagelse af børn i dagpleje og vuggestue. De gode erfaringer og nye praksisformer, som sætter barnet i centrum og understøtter barnets tidlige tilknytning er udbredt til alle børnehuse og til dagplejen.

Der er bygget videre på de gode erfaringer i arbejdet med kvalitet og sammenhæng i barnets overgange fra dagpleje og vuggestue til børnehave. Og der er løbende arbejdet videre med kvalitet og sammenhæng i barnets overgang fra børnehave til skole.

Formålet er at sikre og understøtte sammenhæng i børns liv – og forskningen viser, at børn, som har haft gode oplevelser med overgange, tager det med sig og er bedre rustet til de overgange, de vil opleve senere i deres liv.

Vi bygger bro mellem forskning og praksis

Dagtilbud samarbejder i de kommende år med et ph.d.-forskningsprojekt på Aarhus Universitet. Projektets formål er at undersøge samarbejdet mellem pædagoger og forældre ved hjælp af observationsstudier og interviews med pædagoger og forældre.

Baggrunden: Studier viser, at relationen mellem fagprofessionelle og borgere generelt, herunder pædagoger og forældre, har ændret karakter.

Konkret viser studierne, at forældre i højere grad udfordrer pædagogernes faglige råd, hvilket udfordrer deres autoritet.

Studierne viser dog ikke, hvad det i praksis betyder for relationen og samarbejdet mellem forældre og pædagoger, herunder hvordan forældre og pædagoger oplever udfordringerne, samt hvordan pædagogerne kan bevare deres professionelle autoritet. Det skal dette forskningsprojekt gøre os klogere på.

Børnehuset Højen (Buskelund), som ligger i et byområde, og Ans Børnehus (Gudenåen), som ligger i et landområde, deltager begge og bistår med praksis.

Dialog mellem forældrebestyrelser og politikere

Der planlægges med to årlige dialogmøder mellem forældrebestyrelser, politikere og institutionsledere – se temaer i de seneste år:

 • Trivsel på Tværs, Fri for Mobberi og Bevægelse i dagtilbud
 • Betydningen af lege- og læringsmiljøer i dagtilbud
 • Betydningen af dannelse og børneperspektiv i dagtilbud
 • Outdoor i børnehøjde og eksempler på natur, udeliv og science 0-6 år
 • Rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale i dagtilbud

Forældretilfredshedsundersøgelse

Der gennemføres hvert andet år en forældretilfredshedsundersøgelse, som omfatter alle forældre til børn i dagtilbud. Forældrenes tilbagemeldinger skal bidrage til den løbende udvikling af kvalitet i de kommunale dagtilbud.

Se forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2019 på silkeborg.dk

Børne- og Undervisningsministeriet stod for forældretilfredsundersøgelse på landsplan i 2022.

Se den landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse af dagtilbud 2022 på im.dk

Vi sætter tidligt ind, når et barn har brug for hjælp.

Trivsel på Tværs

Efter afprøvning af elementer i Opsporingsmodellen (TOPI) i et pilotprojekt er Trivsel på Tværs implementeret i alle daginstitutioner og dagplejen. Tilgangen har været fælles kompetenceløft for i alt 1300 ledere og medarbejdere. Målet er trivsel for alle børn samt væsentligt tidligere opsporing og indsats i forhold til børn i udsatte positioner.

Systematik og metode i Trivsel på Tværs sikrer, at alle børns trivsel og udvikling vurderes og drøftes fælles kollegialt mindst to gange årligt. Hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling inddrages forældrene straks. For at understøtte barnets trivsel kan der afholdes et fokusmøde med forældre, primærpædagog, leder og tværfaglige ressourcer som sundhedsplejerske, psykolog, tale-hørekonsulent og familierådgiver. Trivsel på Tværs understøtter sammenhæng i børnenes liv, når barnet skifter fra hjem til dagtilbud, og når det skifter mellem dagtilbud og til skole.

I Trivsel på Tværs ses barnets adfærd i den sociale konktest, hvori barnet indgår, og der fokuseres på barnets ressourcer og udviklingsmuligheder. Forældre anses altid som en ressource og er aktive samarbejdspartnere. Trivsel på tværs er med til at styrke det tværfaglige samarbejde og skabe fælles begreber, fælles sprog og forståelse af hinandens praksis.

Læs mere om Trivsel på Tværs, systematik og metode

Barnets første 1000 dage – en bedre start på livet

Vi arbejder målrettet med sårbare børns udvikling de første 1000 dage.

”Barnets første 1000 dage – en bedre start på livet” var et initiativ, hvis mål er at give et løft af de første og vigtige år i børn fra sårbare familiers liv. Det er i barnets første 1000 dage af livet, at grundlæggende kognitive, sociale og adfærdsmæssige kompetencer udvikles.

Samtidig ved vi, at udsathed slår igennem, allerede når børnene er helt små og går i dagtilbud. Hensigten er derfor en bred indsats, der skal hjælpe de sårbare og udsatte familier og børn i de første 1000 dage af barnets liv.

I 2021 afviklede vi derfor et større kompetenceløft i viden om barnets første 1000 dage.

60 pædagoger har gennemført et diplommodul målrettet pædagoger i daginstitutioner, der arbejder med 0-2-årige i udsatte positioner.

Pædagogerne er nu kvalificerede til at kunne identificere og håndtere komplekse problemstillinger vedrørende sårbarhed og udsathed relateret til tidlig indsats for de yngste børn på grundlag af den styrkede pædagogiske læreplan.

Herudover er der afviklet fem-dages læringsforløb, målrettet pædagogiske assistenter og dagplejere, der arbejder med 0-2-årige i udsatte positioner.

Læringsdagene har kvalificeret medarbejderne til at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet i eget hjem med henblik på tidligt forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Vi arbejder målrettet med børnenes sprog fra de er helt små.

Silkeborg Kommunes dagtilbud arbejder ud fra et sprogsyn, hvor kommunikation og sprog bliver udviklet i samspil mellem børn og voksne.

Vi vil skabe et sprogligt læringsmiljø af høj kvalitet, hvor dialog og interaktion understøtter barnets sproglige udvikling. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilgodese, at barnet møder sproget i hverdagsrutiner - strukturerede såvel som børneinitierede aktiviteter. Derfor har det betydning, at det pædagogiske personale er bevidste om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.

Indsatsen omkring sprog i Silkeborg Kommunes dagtilbud er forankret i Strategi for sprog og skriftsprog 0-18 år, der er vedtaget i 2022. Strategien vil afløse den tidligere Udviklingsplan for sprog 0-12 år. Strategi for sprog og skriftsprog 0-18 år - og de tilhørende handleplaner - vil blive implementeret i dagtilbud i løbet af 2023.

Sproglige og kommunikative kompetencer grundlægges tidligt i livet og er afgørende for børns udvikling, trivsel og læring. Sproget er fundamentet for at kunne kommunikere og lære noget nyt. Samtidig er det et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på følelser og meninger, og børns kommunikative og sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning for deres fortsatte udvikling af sprog- og senere læsefærdigheder. Det er derfor vigtigt, at den sproglige udvikling følges kontinuerligt og at der foregår en tidlig og målrettet indsats for at udvikle børnenes sproglige og kommunikative færdigheder.

I Silkeborg Kommunes vurderingspraksis vil vi derfor fra 2023 indføre Sprogtrappen i dagpleje, vuggestue og i overgangen til børnehaven, samt fortsat anvende ’Sprogvurdering 3-6’ i børnehave og i overgangen til skole, som vurderingsværktøjer. Men viden om børnenes sproglige og kommunikative udvikling baseres, udover data fra sprogvurderinger, også på erfaringsbaseret viden både fra hjemmet og de fagprofessionelle. 

Det er formålet, at den kommunale vurderingspraksis primært anvendes til at pege på, om de sproglige læringsmiljøer tilbyder det, som det enkelte barn og fællesskabet udvikler sig mest af. Den systematiske vurderingspraksis giver viden og data om børnenes sproglige udvikling og skal bruges til at kvalificere den sprogpædagogiske praksis og indsats for alle børn.

Hvert dagtilbud har en sprogansvarlig, som deltager i det faglige netværk Sprog og kommunikation, hvor aktuelle emner som fx forældresamarbejde, sprogindsatser i læringsmiljøet, opfølgende indsatser efter sprogvurderinger bliver sat på dagsordenen. 

Arbejdet med at understøtte den almene sprogudvikling i dagtilbuddene understøttes af sprogvejledning fra PPL – Pædagogisk Praksis og Læring.

Læs mere om PPL – Pædagogisk Praksis og Læring

I Silkeborg Kommune kan udvalgte forældre desuden få Sproggaven. Sproggaven består af forskelligt materiale, bøger, spil og legetøj, der kan understøtte forældre i arbejdet med at udvikle barnets kommunikation og sprog.

Læs mere om sproggaven

Forældre, sundhedspleje og dagtilbud samarbejder om børn i en socialt, udsat position.

Med støtte fra Socialstyrelsens satspuljemidler blev der med udgangen af 2018 til 2022 iværksat et projekt, hvor sundhedsplejen medtænkes i udviklingen af et systematiseret tværfagligt samarbejde med forældre og dagtilbud. Der er fokus på en tidlig og forebyggende indsats. Projektet hedder ’Målrettet samarbejde’ – og på grund af projektets succes fortsætter det efter 2022.

Der er et stort ønske om at prioritere det kontinuerlige samarbejde med sundhedsplejersken, og det er lykkedes at inddrage den sundhedsfaglige vinkel i højere grad i dagtilbuddets vurdering af, og støtte til, barnet. Projektet retter sig fortsat mod børn og forældre, som enten er i en socialt udsat position eller har risiko for at komme det. Målrettet samarbejde retter sig mod medarbejdere i 11 udvalgte børnehuse, dagplejere, sundhedsplejersker og forældre.

Med projektet er der et ønske om fortsat at øge den fysiske og mentale sundhed og trivsel blandt børn i dagtilbud. Fremadrettet sker det ved, at sundhedsplejersken er i dagtilbuddet i enten i Familierum eller fx Baby Bazar, men også ved at sundhedsplejen deltager i samarbejdsmøder med dagtilbud.

Et Familierum er et uformelt rum, hvor der er tilbud og aktiviteter, som understøtter forældresamarbejdet. Familierummet skal understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling, og rummet sikrer let adgang til rådgivning og sparring fra sundhedsplejen.

I Silkeborg Kommune arbejder vi ud fra Den sammenhængende Børne- og Unge politik og Mindset for inklusion.

Målet for arbejdet med inklusion er, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune bliver inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet.

Det vægtes højt, at børnene går i dagtilbud i deres nærmiljø og at børnene mødes af et personale, der har de nødvendige kompetencer.

En del af de børn, der passes i Silkeborg Kommune, kan have et særligt behov for støtte for at opnå trivsel og læring. Denne opgave løses først og fremmest i de almene dagtilbud.

Det betyder, at daginstitutioner og dagplejen, udover de almindelige pædagogfaglige indsatser, også tilbyder en specialpædagogisk indsats til børn, der har brug for ekstra støtte. Den indsats, der ydes i de almene daginstitutioner og dagplejen, skal sikre, at alle børn bliver en af et børnefællesskab.

Alle institutioner har ansat én eller flere inklusionspædagoger, som har et særligt ansvar for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og sammen med den lokale leder udvikle de specialpædagogiske kompetencer i institutionen.

Inklusionspædagogernes opgaver organiseres og fordeles lokalt. Den specialpædagogiske indsats i de almene dagtilbud er både rettet mod konteksten omkring de børn, der har definerede og varige specialpædagogiske behov, men er også rettet mod børn, der i perioder har brug for en særlig tilrettelagt indsats lokalt.

Den lokale, specialpædagogiske indsats støttes af et centralt vejlednings- og specialteam.

Det interne kursus ’Styrkede børnefællesskaber - specialpædagogik i det almene dagtilbud’ er et kursusforløb over fem undervisningsdage og har som formål at understøtte særlige pædagogiske indsatser lokalt. Det afvikles løbende med stor tilslutning fra medarbejdere i dagtilbud.

Læs mere om Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, de fælles strategier og indsatser

Vi arbejder kontinuerligt med at understøtte og udvikle en evalueringskultur i børnehusene.

Evalueringskultur betyder, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske lege- læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Det kan fx ske gennem pædagogisk dokumentation, der danner grundlag for analyse af og systematisk refleksion over sammenhængen mellem lege- og læringsmiljøet og børnenes læring og trivsel og udvikling. Det kan give anledning til løbende justeringer, så det pædagogiske læringsmiljø bedst muligt understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evalueringskulturen understøtter, at personalet udvikler en fagligt nysgerrigt og reflekteret tilgang til tilrettelæggelse og evaluering af den pædagogiske praksis.

Dette bidrager til, at personalet får øje på deres praksis, tænker over den og ser mulighederne for at ændre praksis, hvis der er behov for det.

I vores dagtilbud understøttes evalueringskulturen af:

 • Aktionslæring, hvor hypoteser undersøges via små prøvehandlinger
 • Konsulentfaciliterede processer
 • Anvendelse af forskellige former for data til refleksion, analyse og udvikling af pædagogisk praksis. Data er fx sprogvurderinger, trivselsvurderinger, børneperspektiver, PLV og observationer
 • Kompetenceudviklingsforløb bl.a. VIA-diplommodulet og faglige fyrtårne
 • Pædagogisk tilsyn

Evalueringskulturen er således medvirkende til at skabe en fælles forståelse for kvalitet i forhold til den pædagogiske læreplan, som dermed bliver levendegjort og retningsgivende for den pædagogiske praksis i vores dagtilbud.

Det gode udeliv

Vi udnytter vores særlige muligheder for et godt udeliv i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Silkeborg Kommune ønsker at benytte outdoor som et værktøj til at finde nye løsninger på de kommunale kernevelfærdsområder. Dette er en del af byrådets vision, hvor der står, at vi skal: “Benytte Danmarks Outdoorhovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle”.

Derfor vil Silkeborg Kommunes dagtilbud også indgå i dette samarbejde med kommunens andre afdelinger. I 2019 blev der udarbejdet en Outdoor Masterplan, som løber frem til 2025.

I et dagtilbudsperspektiv handler det om, hvordan den pædagogisk praksis og den styrkede pædagogiske læreplan kan tænkes ind i outdoor-mindsettet.

Vores dagtilbud har i forvejen en stærk tradition for at være i naturen og dyrke udelivet. Forskningsmæssigt har natur og udeliv i dagtilbud også fået større opmærksomhed. Vi ved i dag, at:

 1. Børn, der kommer meget ud i naturen, bliver stærkere og sundere
 2. Vild leg i naturomgivelser fremmer børns alsidige udvikling
 3. Naturens former inspirerer til leg og opdagelse
 4. Lege i naturen skaber grobund for nye fællesskaber og leg på tværs af køn
 5. Grønne omgivelser styrker metal sundhed. Pædagogisk arbejde i naturen støtter opmærksomhed og koncentration
 6. Pædagogisk arbejde i naturen kan styrke interessen for naturen og science
 7. Det er let at variere det pædagogiske arbejde i grønne omgivelser – det fremmer børns trivsel

Dette vidensgrundlag vil dagtilbuddene fortsat udforske og udfolde i praksis mellem børn og voksne og i samspil med eksterne samarbejdspartnere, andre kommunale afdelinger og velfærdsområder som led i den overordnede masterplan for outdoor.

Se Silkeborg Kommunes masterplan for Danmarks Outdoor Hovedstad

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Læringsmiljøet skal tage afsæt i mulig læring og inddrage børnene som aktive medskabere af egen læring ved at stille åbne, nysgerrige spørgsmål til børnenes forståelse af sammenhænge i naturen og deres omverden.

Med udgangspunkt i ovenstående vil der derfor fremadrettet være et øget fokus på at invitere den vilde natur ind på dagtilbuddenes legepladser. Det skal bl.a. understøtte dagtilbuddene i at blive grønnere, mere bæredygtige og samtidig bidrage til børnenes læring om bl.a. biodiversitet, vand og naturens kredsløb.

Omlægning til legepladser med mere vild natur kan ske via nyopførte børnehuse som fx Langdalshøjen i Sejs eller via mindre forandringsprojekter som fx i Virklund børnehus. Her har legepladsen gennem de senere år, bevæget sig i en vildere og mere mangfoldig retning, så børnehuset i dag bl.a. har egne høns, områder med vilde blomster, køkkenhave, bi-hoteller, kvasbunker, bær og nøddebuske, et vandhul til dyrene og en pilehytte.

Det faglige netværk for natur, udeliv og science har til formål at skabe læring og kompetenceudvikling på tværs af dagtilbud.

Netværket består af medarbejdere fra alle kommunens daginstitutioner samt dagplejen, som sammen deler erfaringer, udveksler idéer og indgår i et eksperimenterende fællesskab omkring læreplanstemaet og de to overordnede pædagogiske mål. Derudover er netværket tiltænkt en særlig rolle ift. at bidrage med feedback, idéer og kvalificering af dagtilbuddenes rolle i Silkeborg Kommunes masterplan for Danmarks Outdoor Hovedstad.

Se film om masterplan for Danmarks Outdoor Hovedstad

Vi udfordrer børns smagssanser, minimerer madspild, sikrer mest muligt økologi og fremmer plantebaseret mad.

Der er i en årrække arbejdet med sund kost, økologisk omlægning og minimering af madspild i alle kostordninger i dagtilbud. Vi sætter fortsat fokus på børn, mad og måltider og bruger de erfaringer, vi har høstet i tidligere projekter.

På daginstitutionsområdet arbejder vi med lokale netværk for køkkenansatte, der er med til at sikre, at der bliver serveret sundt og nærende mad til alle børn, samt at hygiejneregler er overholdt i forhold til loven. Samtidig har dagplejen i samspil med forældrebestyrelsen udarbejdet en ny politik for mad og måltider i den kommunale dagpleje.

Vi arbejder fortsat med regeringens målsætning om 60 % økologi fra 2020 - og vi er gode til at arbejde efter det. Ved seneste måling havde vi økologiprocent på 67 i gennemsnit.

Fremadrettet vil dagtilbud også arbejde med plantebaseret mad.

Vi bygger ovenpå vores viden

Vi deler viden og lærer af hinandens gode eksempler.

Viden i spil er en særlig indsats, som skal understøtte videndeling på tværs af børnehuse og dagplejen.

Første skridt var indsamling af gode eksempler på lege- og læringsmiljøer, hvor alle læreplanstemaer er bragt i spil – hele dagen.

Næste skridt var indsamling af gode praksiseksempler på, hvordan der kan arbejdes med børnefællesskaber, hvor alle børn kan være aktive deltagere. Senest er der via læringssamtalerne i 2022 samlet eksempler på, hvordan institutioner og dagplejen arbejder på at opbygge social kapital i stærke arbejdsfællesskaber.

Fra 2022-2024 arbejder vi videre med en model for, hvordan de gode eksempler kan formidles og deles på en lettilgængelig måde.

Rammen

Vi styrker medarbejdernes og ledernes kompetencer.

Formålet med forløbet ”Stærke dagtilbud – alle børn skal være en del af fællesskabet” var at løfte den generelle kvalitet i dagtilbud og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i Silkeborg Kommune.

Det er sket ved at styrke kompetenceniveauet blandt medarbejdere og ledelse i dagtilbud. Forløbet var planlagt som en vekselvirkning mellem kompetenceudvikling, fyraftensmøder og processer til implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i perioden 2019-22.

Der er i kommunens dagtilbud et fælles pædagogisk grundlag i form af Trivsel på Tværs, og der er løbende arbejdet med udvikling og implementering af en fælles ramme for kvalitet i børns overgange fra hjem til indskoling.

Det fælles pædagogiske grundlag er udfoldet yderligere i en række fyraftensmøder for ledere og medarbejdere:

 • Forår 2019: Lege- og læringsmiljøer
 • Efterår 2019: Dannelse og børneperspektiver
 • Efterår 2020: Den pædagogiske læreplan færdiggøres i lokale skriveprocesser og gøres tilgængelig på institutionens hjemmeside
 • Forår 2021: Forældresamarbejde og det åbne dagtilbud
 • Forår 2022: Natur, udeliv og science
 • Efterår 2022: Krop, sanser og bevægelse

Kompetenceløft for alle, der arbejder i dagtilbud, prioriteres også i de kommende år via intern lederkonference, ledelsesfaglige temadage og fyraftensmøder.

Vi skaber en stærk organisering, klæder vores ledere på til at håndtere deres opgave og danner stærke, faglige netværk.

Organisering og ledelse

Der er de seneste år arbejdet med en lang række af tilpasninger:

 • Etablering og løbende udvikling af tværgående ledernetværk med deltagelse af institutionsledere og daglige ledere i dagtilbud
 • Kompetenceløft for alle ledere i dagtilbud i samarbejde med VIA: ”Sæt kompetencer i spil på nye måder igennem ledelse”
 • Reorganisering af specialområdet i 2019
 • Kompetenceudvikling for alle ledere i dagtilbud: Faglig ledelse samt diplom i evalueringskultur og kvalitetsudvikling til understøttelse af den styrkede pædagogiske læreplan
 • Ny tildelingsmodel i 2022, så alle institutioner får egne lokale midler til understøttelse af stærke børnefællesskaber og særlige pædagogiske indsatser
 • Ny lovgivning om styrket tilsyn implementeret i 2022

Åbningstider og feriepasning tilpasset lokale behov

Der er gennemført forsøg med udvidet åbningstid i udvalgte børnehuse. Formålet er, at åbningstiden og den fælles feriepasning er tilpasset forældres behov lokalt.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje