Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Strategi for boliger med billig husleje

Strategi for boliger med billig husleje

HOUSING FIRST

Socialudvalget ønsker at arbejde aktivt med at øge udbuddet af boliger med billig husleje i Silkeborg Kommune, så alle borgere i kommunen har mulighed for at have et hjem.

Silkeborg Kommune arbejder aktivt med Housing First tilgangen, hvor grundopfattelsen er, at alle mennesker har brug for en bolig og for sikkerhed omkring boligsituationen. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre fx psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk.

Socialudvalget ønsker at styrke området med en bred vifte af boligtyper, som tilgodeser borgernes forskellige behov. Behovet er aktualiseret med det forøgede politiske og strategiske fokus på Housing First-tilgangen i forbindelse med omlægningen af kommunens hjemløseindsats i 2023.

Socialudvalget ønsker at inddrage flere private, offentlige og frivillige aktører i løsningen af boligudfordringerne, og har søgt inspiration til boligstrategien på studieture og besøg ved andre kommuner. Socialudvalget peger på fire overordnede indsatsområder, som kræver tæt samarbejde og dialog mellem Silkeborg Kommune, boligorganisationerne i kommunen og øvrige samarbejdspartnere for at lykkes med boligstrategien.


Dekorativt billede

DE FIRE INDSATSOMRÅDER ER:

1 KVOTER TIL ALMENE BOLIGER MED BILLIG HUSLEJE

Der prioriteres aktuelt 50 kvoter om året til nye almene boliger.

Én kvote svarer til én ny almen bolig, og udgiften for én kvote er 235.000 kr.

For at øge antallet af boliger med billig husleje vil Socialudvalget arbejde for:

 • At flere af de kommunale kvoter bruges til boliger med billig husleje på max 3.500 kr. ekskl. forbrugsudgifter.
 • At der tilbydes forskellige boligløsninger, der tilgodeser forskellige behov for geografisk placering og fællesskab med andre, fx enkeltstående lejligheder i eksisterende ejendomme og mindre bofællesskaber, der er geografisk spredt i kommunen.

2 SKÆRPET ANVISNINGSRET

Silkeborg Kommune har i dag anvisningsret til hver fjerde ledige almene bolig i kommunen.

Det betyder, at kommunen kan visitere borgere til hver fjerde ledig almen bolig. Størstedelen af boligerne matcher ikke behovet, hvilket primært skyldes huslejeniveauet.

For at øge andelen af relevante boligtilbud ønsker Socialudvalget, at der arbejdes på en skærpet anvisningsret, hvor kommunen prioriterer kvalitet frem for kvantitet:

 • Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Silkeborg Kommune, boligorganisationerne i kommunen og Den Boligsociale Helhedsplan, som bl.a. vil arbejde med anvisningsretten med henblik på at kommunen får tilbudt flere relevante boliger med en billig husleje, men færre boliger samlet set.
 • Boligorganisationerne i Silkeborg Kommune, Den Boligsociale Helhedsplan og Danmarks Almene Boliger (BL) arbejder på at lave en fælles udlejningsaftale for boligorganisationerne med Silkeborg Kommune. Aftaleudkast forventes klar medio 2024.

Dekorativt billede

3 INDSATS MOD BOLIGUDSÆTTELSER

Silkeborg Kommune har i 2023 haft 15 boligudsættelser fra almene boliger.

Socialudvalget ønsker at styrke indsatsen mod boligudsættelser, så der er 33 procent færre udsættelser i 2025, svarende til max 10 boligudsættelser.

 • Den Boligsociale Helhedsplan arbejder sammen med AAB Silkeborg, Arbejdernes Byggeforening og Silkeborg Boligselskab om at lave et nyt tilbud om økonomisk rådgivning til beboere i almene boligorganisationer. Projektet er støttet af Social- og Boligstyrelsen og varer ca. 6 måneder.
 • I regi af den nedsatte arbejdsgruppe på tværs af Silkeborg Kommune, boligorganisationerne i kommunen og Den Boligsociale Helhedsplan arbejdes der med at udvikle konkrete initiativer, som skal forhindre boligudsættelser.
 • Silkeborg Kommune vil have en generel opmærksomhed på civilsamfundsaktører, der leverer forskellige frivillige indsatser, som fx økonomisk rådgivning.

4 PRIVATE PARTNERSKABER

Socialudvalget ønsker at øge andelen af boliger med billig husleje gennem samarbejde med private aktører. Et privat partnerskab er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og private aktører, og kan for eksempel være en aftale om kommunal anvisningsret til små private boliger med billig husleje.

 • Silkeborg Kommune forholder sig åbent og imødekommende overfor henvendelser fra private om samarbejdsmuligheder, der kan bidrage til at løse behovet for forskellige boliger med billig husleje.
 • Socialudvalget har en målsætning om at indgå en samarbejdsaftale om boliger med billig husleje med minimum én privat aktør i 2024.

Strategien for boliger med billig husleje gælder for perioden 2024-2027.

Socialudvalget følger strategien og får en status på indsatsområderne i 2025.

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje