Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Sager og klager Silkeborg Kommunes whistleblowerpolitik

Silkeborg Kommunes whistleblowerpolitik

Silkeborg Kommune ser whistleblowerordningen som en god og ekstra mulighed for, at ansatte og samarbejdspartnere trygt og frit kan indberette oplysninger, hvis man har mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Silkeborg Kommune.

Værd at vide om whistleblowerordningen

Alle kommunens nuværende og tidligere medarbejdere kan indberette oplysninger til kommunens whistleblowerordning.

Samarbejdspartnere, som aflønnes af og/eller udfører opgaver på vegne af kommunen (fx plejefamilier, anden aktør etc.) kan også benytte ordningen.

Der kan indberettes om forhold begået af personer med tilknytning til Silkeborg Kommune, fx en medarbejder eller leder i kommunen eller en samarbejdspartner.

Whistleblowerordningen kan kun bruges, hvis du har viden eller begrundet mistanke om alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold, herunder grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Silkeborg Kommune.

Det er fx alvorlige forhold, hvis der er tale om:

  • strafbare forhold – fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, bestikkelse, bedrageri mv.
  • grov eller gentagen overtrædelse af lovgivning eller interne retningslinjer eller procedurer om fx tjenesterejser, gaver, regnskabsaflæggelse mv.
  • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane
  • fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed – fx alvorligt omsorgssvigt.

Hvis et forhold ikke er omfattet af whistleblowerordningen, vil du få at vide, at din indberetning ikke vil blive behandlet og så vidt muligt blive vejledt om, hvor du i stedet kan henvende dig.

Forhold der handler om dit ansættelsesforhold, fx fravær, trivsel, utilfredshed med lønforhold, fysisk arbejdsmiljø, overtrædelse af alkoholpolitik mv. skal ikke indberettes via whistleblowerordningen. Disse forhold skal i stedet indberettes gennem de normale kanaler på arbejdspladsen, fx ledelsessystemet, personaleafdeling, tillidsrepræsentant mv.

Oplysninger til whistleblowerordningen skal indgives i god tro – det vil sige, at du ikke bevidst må indgive urigtige eller vildledende oplysninger. Hvis du bevidst indgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for dig. Du risikerer også at blive anmeldt til politiet.

Alle indberetninger foretages via formularen. Indberetningen kan kun ske skriftligt. Du har mulighed for at vedhæfte dokumentation for at underbygge din indberetning.

Du kan ikke vælge at være anonym, når du anvender whistleblowerordningen. Vi er dog forpligtede til at sikre, at håndteringen af enhver indberetning sker på en sikker måde og at der er fortrolighed omkring din identitet. Læs mere herom nedenfor. 

Når vi har modtaget din indberetning, får du en kvittering. Herefter foretager whistleblowerudvalget en indledende vurdering og undersøgelse af de påpegede forhold.

Hvis whistleblowerudvalget vurderer, at din indberetning vedrører forhold, som ikke falder indenfor ordningen, får du besked om, at whistleblowerudvalget ikke foretager sig yderligere i sagen.

Hvis whistleblowerudvalget vurderer, at din indberetning omhandler alvorlige forhold, vil der blive iværksat en nærmere undersøgelse. I den forbindelse vil den pågældende forvaltning blive inddraget i nødvendigt omfang.

Hvis vi vurderer, at der er, eller kan være tale om strafbare forhold, vil din henvendelse blive videresendt til politiet.

Du vil som udgangspunkt blive orienteret om sagens behandling og eventuelt resultat.

Det er kun whistleblowerudvalget, som består af personalechefen, næstformanden i HovedMED (en medarbejderrepræsentant) og borgerrådgiveren, som har adgang til din indberetning.

Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier.

Medlemmerne af whistleblowerudvalget er underlagt en særlig tavshedspligt. Vi videregiver ikke oplysninger om din identitet til personer uden for whistleblowerudvalget uden dit udtrykkelige samtykke. Det betyder fx, at vi ikke udleverer din identitet i forbindelse med fx anmodninger om aktindsigt.

Ved en eventuel politianmeldelse kan vi dog videregive oplysninger om din identitet. Vi underretter dig altid, inden vi videregiver oplysningerne. Hvis der indledes en retssag mod den, indberetningen handler om, vil du kunne blive indkaldt som vidne under retssagen.

Silkeborg Kommune er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede forhold. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår vedkommende bliver orienteret, så orienteringen ikke får konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt indsamlingen af eventuelt bevismateriale.

Viser det sig, at den pågældende som ansat i Silkeborg Kommune har begået alvorlige fejl eller forsømmelser samt eventuelt lovovertrædelser, vil det som udgangspunkt have ansættelsesretlige konsekvenser. Er der eller vurderes der at være overtrådt regler i straffelovgivningen, vil det som udgangspunkt blive meldt til politiet.

Baggrund

Lov om beskyttelse af Whistleblowere tråde i kraft 17. december 2021. Loven giver medarbejdere i den private og den offentlige sektor mulighed for at indberette overtrædelser af EU-ret inden for specifikke områder, alvorlige lovovertrædelser af dansk ret, samt overtrædelser af øvrige alvorlige forhold.

Som følge af Lov om beskyttelse af whistleblowere § 27, skal Silkeborg kommune mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virke. Oplysninger i form af antal indberetninger, temaer for indberetningerne og status på behandlingen. Af loven fremgår, af offentliggørelse som udgangspunkt skal ske via kommunens hjemmeside.

Silkeborg kommunes Whistleblowerordning er administrativt behandlet og politisk vedtaget med følgende:

  • Etablering af Whistleblowerenhed bestående af personalechefen, næstformanden i HovedMED og borgerrådgiveren.
  • Etablering af en indberetningsportal, der ikke giver mulighed for anonymitet.
  • Målgruppen som kan indberette til ordningen, består af kommunens nuværende og tidligere medarbejdere.

Sagen forventes behandlet i

ØKE
Byrådet

Årsrapporter for Whistleblowerordningen

Årsrapport for whistleblowerordningen i Silkeborg Kommune 2023

Årsrapport for whistleblowerordningen i Silkeborg Kommune 2022

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje