Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet

Byrådet har besluttet

Få et kort overblik over, hvad Byrådet har besluttet på mødet 28. maj 2024.

Dialogmøde med borgerne

Silkeborg Kommune: Byrådet har holdt dialogmøde med borgerne. En borger benyttede sig af tilbuddet om taletid. Indlægget handlede om de trafikale forhold i midtbyen omkring Skoletorvet og gaderne mellem Drewsensvej og Vestergade,
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 1 

Dagsorden godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt mødets dagsorden. Der er 37 punkter på dagsordenen – heraf 7 lukkede. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 2

Mere plads til specialelever

Skægkær: Byrådet har bevilget 450.000 kroner til at skabe mere plads til eleverne i inklusionsklasserne på Skægkærskolen. En af klasserne mangler et aflastningsrum, hvor eleverne kan trække sig. Det bliver løst med en foldedør, der deler et større lokale. Skolen mellemtrin mangler også et grupperum. Det bliver indrettet i et depot, der ikke længere bliver brugt.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 3

Videnshus Dybkær flytter til nedlagt skole

Silkeborg: Byrådet har besluttet at Videnshus Dybkær flytter over i den nedlagte Dybkærskole. Det sker for at skabe plads til flere elever på Dybkær Specialskole, hvor videnscentret i øjeblikket ligger. Skolen får brug for plads til 13 nye elever, der fordeles på 2 klaser i indskolingen og en på mellemtrinnet. Budgettet er på 450.000 kroner.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 4

54,6 mio. kroner til Tollundskolen

Funder: Byrådet har bevilget 54,6 mio. kroner til udvidelse af Tollundskolen – tidligere Funder Skole. Pengene går til etape 2, som primært handler om renovering og ombygning, mens etape 1 handlede om til- og ombygning. Byggeriet er allerede gået i gang. Tollundskolen er i øjeblikket 2-sporet, men der bliver snart behov for 3 spor.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 5

Flere penge til Tandplejen

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget yderligere 750.000 kroner til Tandplejen, der har et efterslæb på behandlinger på grund af flere patientgrupper, manglende kapacitet og efterslæb på grund af corona-restriktioner. Der bliver desuden sat 1 mio. kroner af på budgettet for både 2025 og 2026. Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 6 

Takster for pasning fastholdes

Silkeborg Kommune: Byrådet har valgt at undlade at lade taksten for forældrebetalingen for pasning stige, selvom det bliver dyrere end budgetteret at overholde minimumsnormeringerne på pasningsområdet.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 7

Linå Børnehus får udegruppe

Linå: Byrådet har besluttet at der oprettes en udegruppe i Linå Børnehus. Egentlig var det meningen at udvide institutionen, men det er ikke muligt at lave en permanent løsning her og nu som først besluttet. En midlertidig løsning vil koste 17-18 mio. kroner og kun kunne stå der i 3 år. Nu arbejdes der på en anden permanent løsning. 396.000 kroner af de penge, der indtil videre var sat af til en permanent løsning, bliver i stedet brugt på at finde løsninger på andre pladsproblemer i blandt andet Sejs Pasningsdistrikt.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 8

5 mio. kroner til sygeplejeklinikker mm.

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget en pulje på 5 mio. kroner, der skal gå til renovering af udvalgte plejecentres køkkener, sygeplejeklinikker samt bedre forhold på de steder, hjemme- og sygeplejens møder ind.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 9

Flere pladser på botilbuddet Vesterbo

Silkeborg: Byrådet har bevilget 4,96 mio. kroner til nye servicearealer ved Botilbuddet Vesterbo. Det frigiver plads til yderligere 3 lejemål til beboere, der i øjeblikket opholder sig på eksterne pladser. I øjeblikket koster de eksterne pladser i dette tilfælde 430.000 kroner mere pr. beboer end det vil koste på egne pladser. Investeringen vil derfor være tjent hjem i 2028.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 10

Indsatsplaner for rent drikkevand i høring

Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt 4 planer, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden i 12 ugers høring. For planerne i syd og øst er der tale om tilretninger i de eksisterende planer, plan for det nordlige Silkeborg og selve Hovedplanen er nye forslag. Planerne handler blandt andet om at fordele rollerne, hvad angår beskyttelse af grundvandet mod pesticider og beskriver, hvilke tiltag der er nødvendige. Der er også sat en række mål for at forbedre vandkvaliteten.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 11

Samlet plan for Gudenåen

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 490.000 kroner til en samlet plan for Gudenåen, Gudenådalen og Randers Fjord. Alle Gudenå-kommuner og Randers Fjord-kommuner bidrager økonomisk til at få udarbejdet planen. Der er sat 2 mio. kroner af.  Gudenåkomiteen står for arbejdet. Se nærmere beskrivelse af arbejdet i dagsordenspunktets bilag.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 12 

Klimavurdering af politiske sager

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at der skal udføres et pilotprojekt for klimavurderinger af politiske sager og valgt at det i første omgang skal ske på vej- og trafikområdet. Der er ikke de store erfaringer med modeller til klimavurderinger i kommunerne, kun 4 arbejder med området og har endnu ikke evalueret deres indsats. Skanderborg vil også i gang, og der er planer om et samarbejde mellem de 2 – eller flere kommuner.  Der er i alt cirka 150 politiske sager til behandling i Silkeborg om måneden.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 13

8 mio. kroner til byggemodning

Hårup: Byrådet har bevilget 8,040 mio. kroner til byggemodning af et stykke erhvervsjord mellem Linåvej og Purhusvej i Erhvervspark Hårup langs Silkeborgmotorvejen. Der er stor efterspørgsel på erhvervsjord i området, så Silkeborg Kommune har løbende købt jord op.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 14

Nedgravede skraldespande ved Fredensgård

Silkeborg: Byrådet har givet dispensation til, at der etableres affaldsmolokker (nedgravede skraldespande) i gårdrummet og passagen indtil gården ved Fredensgård. Det ændrer ikke væsentligt ved projektet og kommer derfor ikke i nabohøring. Samme gælder en dispensation til at øge bredden på byggefeltet ud mod Cristian 8.s Vej. Det sker for at kunne lave forskudt byggeri. Dispensationen kommer ikke til at berøre de fælles grønne arealer i gårdrummet, men udelukkende beboernes haver.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 15

Scenarie for stævnepladsens fremtid

Silkeborg: Byrådet har valgt, hvilket scenarie for Stævnepladsen, der skal arbejdes videre med. Det blev scenarie B, Landsbyen, hvor 5-6 af det 24 hektar store område skal bruges til byudvikling. Det giver plads til 100-150 boliger, der placeres centralt med et fællesareal i midten og et stort, sammenhængende grønt område med aktiviteter for hele Gødvad omkring boligerne. Fx bålplads, shelters og sportsbaner. Friluftsauditoriet skal omdannes til boliger. Scenariet skal nu drøftes i alle fagudvalg for at få så mange mulige løsninger og forslag frem i lyset.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 16

Tilskud til pavillon i Gjern

Gjern: Byrådet har besluttet at støtte Gjern Lokalråds byggeri af en pavillon på Teglværksgrunden i Gjern med 750.000 kroner.  Pavillonen skal være et åbent sted for alle og invitere til ophold i naturen uanset vejr. Projektet koster 1,5 mio. kroner, og Gjern Lokalråd skal selv finde resten af midlerne.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 17

Tilskud til motionscenter i Grauballe

Grauballe: Byrådet har givet et tilskud på 198.000 kroner til Grauballe Ungdoms- og Gymnastikforening. Pengene går til at indrette et motionscenter i foreningens egne lokaler. Det bliver et tilbud om styrketræning til beboere i alle aldre. Projektet koster 398.000 kroner – resten skal GUGF selv ud at finde. Foreningen skal ændre i sine vedtægter for at få pengene. Det skal fremgå, at bliver centret nedlagt igen, skal en eventuel formue bruges almennyttige formål.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 18

Hvinningdal får grønt hjerte

Silkeborg: Byrådet har givet et tilskud på 750.000 kroner til Hvinningdal Aktivitetsforening. Pengene skal bruges til at indrette et outdoor-område i hjertet af Hvinningdal med skov, stier, motionsruter, scene, bro ved et regnvandsbassin og en terrasse mod hallen. Her skal være plads til alle slags aktiviteter. Hele projektet har et budget på 1,997 mio. kroner. Resten af midlerne skal foreningen selv ud at finde. Foreningen skal selv stå for driften af området.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 19

Solfangere ved svømmebad

Kragelund: Byrådet har givet et tilskud på 152000 kroner til nye og mere effektive solfangere ved Kragelund Svømmebad. På den måde kan brugen af gas til at varme vandet op minimeres. Hele projektet koster 304.000 kroner, og foreningen bag svømmebadet skal selv finde resten. Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 20

Legeplads nær Cirkuspladsen og klatreparken

Silkeborg: Byrådet har givet et tilskud på 327.000 kroner til foreningen Leg og Lær Silkeborg, der har planer om at indrette en legeplads ved siden af Cirkuspladsen og klatreparken på Kastaniehøjvej 4 i Gødvad. Legepladsen skal supplere de øvrige aktiviteter i området. Budgetter er på 653.000 kroner, og Lær og Lær Silkeborg skal selv finde resten af pengene. Foreningen skal selv stå for driften.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 21

Gymnastik og rytmik i forsamlingshus

Lemming: Byrådet har givet et tilskud på 75.000 kroner til Lemming Forsamlingshus, der har planer om at omdanne Lemming Forsamlingshus til et sted, hvor der også kan dyrkes gymnastik og rytmik.  Det skal ske ved at ombygge scenen, der ikke længere bruges og sætte ribber og rytmiskskinner op. Projektet har et budget på 178.000 kroner, og forsamlingshuset skal selv finde resten af pengene.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 22

Langrendsspor ved Himmelbjergets Golfklub

Virklund: Byrådet har givet et tilskud på 175.000 kroner til Virklund Boldklub, der har planer om at etablere langredsspor på Himmelbjergets Golfklubs arealer. Sporene skal være fleksible og sikre for alle aldersgrupper. Banerne bliver gratis at bruge for alle borgere. Projektet koster 1,5 mio. kroner, og klubben skal selv ud at finde resten.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 23

Årets første tjek af budgettet

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om årets første tjek af budgettet. Pr. 31. marts er der samlet set brugt 33,8 mio. kroner mindre end budgetteret på service. Dog er nogle områder udfordret på at overholde budgettet. Det gælder for veje, pga af vintervejret, mindre indtægt i parkering, socialområdet, ældreområdet og børn og unge med særlige behov. Det mindre forbrug skyldes puljer, der ikke forventes brugt i 2024. Alt tyder på, at det i lykkes at overholde målet om at have min. ½ mia. kroner i kassen. Byrådet har desuden godkendt en række flytninger af bevillingerne.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 24 og 25

Nyt bilag til den økonomiske strategi

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt et nyt bilag til Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi. Bilaget er en sammenskrivning af 2 bilag om retningslinjer for gebyrer og opkrævning af gebyrer og renter.  Der er tale om opdateringer til ny lovgivning.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 26

Kassekreditten hæves

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Silkeborg Kommunes kassekredit bliver hævet fra 200 mio. kroner til 400 mio. kroner. Silkeborg Kommune og de øvrige kommuner oplever store udsving i likviditeten på få dage hver måned, fordi skatter, tilskud og udligning fra staten kommer først på måneden, men udgifter til løn og overførselsindkomst forfalder i slutningen af måneden. På nogle tidspunkter er der et udsving på op til 350 mio. kroner i løbet af ganske få dage. I dag løses det ved at låne obligationer ud i få dage, men det koster i renter. En højere kassekredit er mere hensigtsmæssig.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 27

Brugt 3 mio. kroner mindre på nedrivning

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt regnskabet for nedrivning af kommunale bygninger i 2022. Der er brugt 3,068 mio. kroner mindre end budgetteret. Samtidig har byrådet godkendt en tillægsbevilling på 3 mio. kroner til nye nedrivninger.  Her er tale om Lemming Skolevej 8D, nedrivninger i forbindelse med Tollundskolens renovering, Vestergade 23F i Kjellerup, Teglværkssvinget 9 i Kjellerup samt diverse mindre projekter, fx småhuse og udhuse.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 28

Rytterskolen i Linå solgt

Linå: Byrådet har godkendt salgsprisen på Linågyden 7, som huser Rytterskolen fra 1727. Grunden har været i offentligt udbud uden mindstepris og højeste bud og dermed salgsprisen er på 31.900 kroner. Det er beregnet, at det vil koste omkring 300.000 kroner at rive bygningen ned, og dermed er grundens værdi sammenlignelig med tilsvarende grunde i Linå.
Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, punkt 29

Overskrifter på lukkede punkter

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet 7 lukkede sager med følgende overskrifter: 30: Erhvervelse af rettigheder til spildevandsledning i Ungstrup-Vattrup. 31: Erhvervelse af rettigheder til spildevandsledning i Resenbro. 32: Ekspropriation af Østerlundsvej ved kryds i Virklund. 33: Beslutning om frikøb af forpligtelse efter deklaration for Fredensgård. 34: Beslutning om retssag eller voldgiftssag om fortolkning af deklaration for Fredensgård. 35: Beslutning om procesaftale og lejeaftale i sag om deklaration for Fredensgård. 36: Til orientering. Byrådsmødet, tirsdag 28. maj, sag 30-36

 

 

 

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje