Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet

Byrådet har besluttet

Få et kort overblik over, hvad byrådet har besluttet på mødet 25. juni 2024

Dialogmøde med borgerne

Silkeborg Kommune: Byrådet har holdt dialogmøde med borgerne. 2 borgere valgte at deltage og begge kom med indlæg om byggeplanerne for Impala-grunden, som de bor tæt på.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 1

Dagsorden godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt mødets dagsorden. Der er 27 punkter på dagsorden – heraf 3 lukkede.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 2

Ny kontrakt med Kunstcenter Silkeborg Bad

Silkeborg: Byrådet har godkendt en ny aftale mellem Silkeborg Kommune og Kunstcenter Silkeborg Bad. Dermed overgår centret fra at have en driftsaftale til at få en erhvervslejekontrakt. Fremover skal Kunstcenter Silkeborg Bad fokusere på de kunstfaglige aktiviteter, som skal være som på det nuværende niveau, mens Silkeborg Kommune skal stå for det udvendige vedligehold af stedets bygninger. Silkeborg Kommune ejer de 6 bygninger på Silkeborg Bad.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 3

Nyt forslag til boliger på Impala-grunden

Silkeborg: Byrådet har sendt et nyt forslag til lokalplan for grunden på Vestre Ringvej, hvor det nedbrændte Hotel Impala lå, i 9 ugers høring. Der kan opføres i alt 8.500 m2 etageareal i afdæmpede farver fordelt på op til 90 boliger. Byggeriet henvender sig til borgere +50. Det skrånende terræn gør, at bebyggelsen vil opleves som 2-3 etager set fra Sankelmarksvej og 3-4 etager, når man ser den fra syd ved Vestre Ringvej. Der er grønne mellemrum mellem bygningerne, så der er kig fra Sankelmarksvej. Byggeriet kræver dispensation fra skovbygge- og søbeskyttelseslinjen, men respekterer Byrådets tidligere beslutning om afstand til beskyttet natur og skovbryn. Boligerne får adgang fra Vestre Ringvej.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 4

4 mio. kroner til cykelprojekter

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 4 mio. kroner til 10 cykelprojekter ud af Trafiksikkerhedsplanen 51 projekter.  Projekterne har varierede størrelser og priser og ligger i Horn, Almind Sø, Balle, Sydbyen, Alderslyst, Vinderslev, Voel og Silkeborg Gymnasium.  Se Trafiksikkerhedsplanen
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 5

Tidsbegrænset parkering sendt tilbage til udvalget

Silkeborg: Byrådet har har sendt et forslag om indførsel af tidsbegrænset parkering flere steder i og omkring midtbyen i Silkeborg tilbage til Plan- og  Vejudvalget.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 6

CO2-forbrug faldt 37% fra 2022 til 2023

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt klimaregnskabet for 2023 for Silkeborg Kommune som virksomhed. CO2-udledningen er faldet med 37% i forhold til 2022. Resultatet skyldes overvejende udviklingen i kommunens skove, der ikke tidligere blev regnet med samt på ejendomsområdet, hvor gasfyr er ved at blive udfaset. Også i år kommer der mere skov, flere elbiler i regnskabet og færre gasfyr. Buskørsel trækker den anden vej. Alt i alt peger det i retning af, at Silkeborg Kommune når målet om at være CO2-neutral som virksomhed i 2025.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 7

Status for klimaindsatsen i 2024

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om, hvilke tiltag der har været i gang i første halvdel af 2024 for at nå målet om at Silkeborg Kommune som geografisk område kan blive CO2-neutral i 2045. Blandt andet er der delt penge ud fra den grønne pulje med indtægter fra el-produktion fra vindmøllerne ved Marsvinslund til projekter i området. Der er mere fjernvarme på vej, skovrejsning, EU-projekt om at genanvende mere byggeaffald og aftaler med virksomhederne om konkrete klimamål.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 8

Penge til ekstra klasseværelse og legeplads

Silkeborg og Skægkær: Byrådet har bevilget 400.000 kroner, der skal bruges på at indrette et ekstra klasseværelse på Sølystskolen, hvor der tidligere var 2 små lokaler til modtageklasser og til at udvide legepladsen på Skægkærskolens inklusionscenter. Udgifterne fordeler sig med henholdsvist 180.000 kroner og 220.000 kroner.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 9

Ekstra klasseværelse på Virklund Skole

Virklund: Byrådet har besluttet at en del af SFO’en på Virklund Skole skal indrettes, så lokalet også kan bruge til en af de kommende 0. klasser. Der er sat 350.000 kroner af til projektet, der er en del af en større plan for, hvordan Virklund Skole kan udvide fra 2 til 3 spor nu og frem til en egentlig udvidelse er klar i 2028/2029.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 10

Budget for Midtjysk Brand og Redning godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Midtjysk Brand og Rednings budget for 2025. Silkeborgs andel af driftsbudgetter er 21.639.000 kroner. Dertil kommer 5.226.000 kroner til en udviklingsplan, og de indgår endnu ikke i budgettet for 2025. Silkeborg og Viborg er fælles om Midtjysk Brand og Redning og betaler efter indbyggertal, så Silkeborg står for en lille million mere af driftsbudgettet end Viborg.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 11

Feriemidler betales hurtigere tilbage

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at afregne en større del af de feriepenge, der blev optjent af lønmodtagerne under overgangsfasen til den nye ferielov i 2020 til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler.  Indtil nu har det været planen at pengene skal være afdraget i løbet af 28 år, men den samlede forpligtelse udgør aktuelt stadig 305 mio. kroner mod 306,2 mio. kroner i 2020 på grund af renter. Byrådet har besluttet at bruge 70,3 mio. kroner af deponerede midler på at bringe beløbet ned og bruge 50 mio. kroner fra kassen på at bringe beløbet ned og betale resten over 19 år. Deponerede midler indgår ikke aktivt i kommunens økonomi, og der er flere penge i kassen på grund af engangsindtægter på skat.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 12

5 mio. kroner til vedligehold af bygninger

Silkeborg Kommune: Byrådet har frigivet 5 mio. kroner til vedligehold af bygninger. Pengene skal blandt andet bruges på at udskifte tag på Gjern Skole og Gødvadskolen samt renovere taget ved Børnehuset Hytten. I det hele taget er der fokus på at bruge pengene på klimaskærme såsom tage, udhæng og vinduer. 
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 13

Vedligehold af Societetsbygningen på Silkeborg Bad

Silkeborg: Byrådet har bevilget 5,5 mio. kroner til vedligehold af Societetsbygningen på Silkeborg Bad. Først skal overdækningen over døren renoveres, dernæst skal der indhentes tilbud på resten af taget mv. Bygningen er bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 3.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 14

8 mio. kroner til udfasning af gasfyr

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 8 mio. kroner, der skal bruges på at udfase gasfyr i kommunale bygninger. Der er tale om skift til fjernvarme eller varmepumper 9 steder. I alt er der sat en pulje på 89 mio. kroner af til udfasning af kommunale gasfyr fra 2023 frem til 2030.  Den samlede reduktion af CO2 fra gasfyr reduceres med 420 tons i år oveni de 232 tons, der blev reduceret med ved projekter i 2023.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 15

Opstart af vedligehold af Ferskvandscentret

Silkeborg: Byrådet har bevilget 3 mio. kroner til første fase af genopretteligt vedligehold af Ferskvandscentret i Silkeborg. Pengene skal gå til at kortlægge, hvad der bliver behov for, planlægge udbud og reetablere asfalten på Vejlsøvej. Der er i alt sat 12 mio. kroner af til at vedligeholde Ferskvandscentret i 2024-2027.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 16

Nye forhold ved Tollundskolen, børnehus og haller

Funder: Byrådet har bevilget ½ mio. kroner, der skal bruges til at projektere ny adgangsvej, torv og parkering, når der bliver bygget en ny hal ved siden af den nuværende nær Tollundskolen i Funder og Funder Børnehus. Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 17 

Regnskab for renovering af almene boliger

Silkeborg: Byrådet har godkendt det endelige regnskab for renovering og ombygning af 30 almene boliger på Frederiksberggade 19-21. Projektet kostede 48,186 mio. kroner – 7,574 mio. kroner end budgetteret - blandt andet på grund af skimmelsvamp og udgifter til ekstra genhusning. Silkeborg Kommune har stillet garanti for realkreditlån på 20,411 mio. kroner og givet et indskud til grundkapitalen på 50.000 kroner.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 18

Pulje til energispareprojekter fordelt

Silkeborg Kommune: Byrådet har fordelt ½ mio. kroner til projekter i forsamlingshuse og selvejende haller, der er med til at sænke stedernes energiforbrug. Der er tale om projekter I Lemming Forsamlingshus, Salten Skov Forsamlingshus, Vium-Hvam Kultur- og Multihus, AIKC, Gjern Kultur- og Idrætscenter, Nørskovlund Forsamlingshus og Them Hallerne. Alle har modtaget 93% af det ansøgte beløb.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 19

2 mio. kroner til Jysk Musikteater

Silkeborg: Byrådet har bevilget 2 mio. kroner til renovering af Jysk Musikteater. Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere tilkendegivet, at Silkeborg Kommune vil supplere med 20% af det beløb, som Jysk Musikteater kan skaffe eksternt – dog max. 4 mio. kroner. Jysk Musikteater har netop modtaget en privat donation på 10 mio. kroner.  Pengene går til renovering af musikteatrets sal. 
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 20

Højere diæter til Børne- og Ungeudvalget

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at stedfortrædere i Børne- og Ungeudvalget (det udvalg, der tager stilling til tvangsfjernelser og lignende) altid får dobbelt diæt uanset mødets varighed. Møderne er kendetegnet ved ofte at være lange, da der skal gennemgås ganske omfattende materiale, før der foretages så gennemgribende beslutninger. Børne- og Ungeudvalget består af 2 byrådsmedlemmer, en byretsdommer og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset. Ændringen er blevet mulig efter opfordring fra KL til Indenrigsministeriet. Udvalget mødes, når behovet opstår.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 21

Rokade i Socialdemokratiet

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt konsekvenserne af en intern rokade i Socialdemokratiet. Ivan Greve træder ud af Økonomi- og Erhvervsudvalget og erstattes af Rune Kristensen. Lars Faarup overtager Rune Kristensens plads i Sundheds- og Nærhedsudvalget. Ændringerne sker pr. 1. august. Rune Kristensen overtager posten som gruppeformand fra Ivan Greve. Han er til gengæld nyt medlem af Silkeborg Forsynings bestyrelse.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 22

Overskrift på 3 lukkede punkter

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet 3 lukkede punkter med følgende overskrifter. Beslutning om erhvervelse af areal og rettigheder til Sejs Skolesti fra Sejs Søvej til Georg Krügers Vej i Sejs-Svejbæk. 24: Køb af del af Arendalsvej 275. 25: Til orientering. Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 23-25

Underskriftsside
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 26

Forslag til ny lokalplan for Vesterlundsvej

Virklund: Byrådet har sendt et forslag til en ny lokalplan for området syd for Vesterlundsvej i Virklund i 8 ugers høring. Planen er udarbejdet efter adskillige sager om dispensationer på grundene, der skråner ned mod Thorsø, hvor der opstod tvivl om, hvorvidt der var tale om boliger i en eller to etager.  Forslaget sigter mod boliger i max. 2 etager og må max. have en facadehøjde på 6,5 meter og max. bygningshøjde på 8,5 meter. Desuden er bygningerne blevet registeret for at sikre, at bygninger med høj bevaringsværdi bevares.
Byrådsmødet, tirsdag 25. juni, punkt 27

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje