Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet - september

Byrådet har besluttet - september

Tirsdag 26. september var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over byrådets beslutninger.

2 stedfortræder hos de radikale

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at 1. stedfortræder Kim Egeskov deltager i mødet for De Radikale i stedet for byrådsmedlem, Johan Brødsgaard, der er på ferie. Louis da Silva Morten Junget.
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 2

Dagsorden for mødet godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt dagens dagsorden. Der er 24 punkter – heraf 3 lukkede og en sag, der præsenterer overskrifter på de lukkede sager. Sag 6 blev rykket op inden sag 4. Sag 7 blev taget af dagsorden på grund af nye oplysninger. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 3

Planstrategien 2050 er vedtaget

Silkeborg Kommune: Byrådet har vedtager Planstrategi 2023-2050 endeligt. Blandt fokuspunkterne er omstilling til grøn energi. Det skal være lettere at komme ind i Silkeborg Midtby, men sværere at køre direkte gennem byen. De bløde trafikanter skal prioriteres. Det skal være tydeligere, hvordan de enkelte byer skal udvikles.  Principper skal sikre attraktive erhvervsområder, en balanceret vækst og en natur med plads til både mennesker, dyr og planter. Der skal være en blandet bolig- og beboersammensætning for at opnå en øget mangfoldighed i vores byer og bydele.  
Læs mere om planstrategi 2050
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 4

Plan for flere pladser på Voel Friplejehjem

Voel: Byrådet har sendt en lokalplan, der skaber plads til flere boliger på Voel Friplejehjem i 4 ugers høring. Der er tale om yderligere 6 pladser. De bliver bygget på et område, der tidligere har været have til en tilstødende ejendom. Der kan bygges cirka 415 kvm og der anlægges flere p-pladser. Bygningen er i samme stil som det eksisterende plejehjem. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 5

Ingen dispensation til byggeri på Bragesvej

Hvinningdal: Byrådet har besluttet, at ejeren af en skovbevokset grund på Bragesvej, som i lokalplanen er beregnet til 3 punkthuse, ikke kan få en dispensation fra skovbyggelinjen. Planen er fra 2007 og siden da er hovedparten af byggefelterne sprunget i skov ligesom resten af grunden.  Hvis byggefelterne skulle ryddes for træer, vil skovbrynet få et nyt forløb i kanten af byggefelterne, der derfor vil være omfattet af skovbyggelinjen. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 6

Harsnablundavej udvides

Gødvad: Byrådet har bevilget 1.955.000 kroner til at udvide Harsnablundavej på de første 150 meter fra rundkørslen ved Østre Højmarksvej hen til det nye børnehus ved skolen. Vejen udvides fra 4 meter til 5,5 meter og der kommer cykelsti på den sydligere side mod kun den nordlige i dag. Når vejen er opgraderet, svarer forholdene til standarden for en strækning med den trafikmængde børnehuset fører med sig.
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 8

700.000 kroner til naturhandleplaner

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 700.000 kroner, der skal bruges på at styrke Natura 2000-områder. Opgaverne vil blandt andet være at rydde/fjerne invasive arter, herunder især bjergfyr, pleje naturarealer med god tilstand samt projekter/pleje, der forbedrer naturtilstanden på arealer, hvor målsætningen for arealet ikke er opfyldt. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 9

Opdaterede regler for affald

Silkeborg Kommune: Byrådet har vedtaget nye regulativer for affald ved private husstande og virksomheder samt for forsyning af jord. Der er tale om opdateringer til den nyeste lovgivning.
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 10

Status på klimaplan 2045

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om, at Klimaplan 2045 er godkendt i C40-samarbejdet, som omfatter 96 af Danmarks 98 kommuner. Der er igangsat arbejde omkring, hvordan borgere udenfor fjernvarmenettet kan understøttes i udskiftning af private gas- og oliefyr. Der arbejdes med planer for tekniske anlæg. Der er vedtaget retningslinjer for de grønne puljer i forbindelse med tilslutning af vedvarende energianlæg i kommunen. Også kommunens egen plan om CO2-neutral virksomhed får implementeret større projekter i disse år. I løbet af i år vil der blive sat gang i arbejdet med et partnerskab/samarbejde med landbruget, dialog med private og virksomheders om solceller på tage, muligheder og udfordringer i transportbranchen og handlinger, der fremmer cyklismen.  
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 11

13 mio. kroner til ny skole

Gødvad: Byrådet har bevilget yderligere 13 mio. kroner til byggeriet af den nye Dybkærskole samt flyttet penge fra 2024’s buget for anlæg frem til i år. Den nye skole tages i brug ved årsskiftet. Udenfor skoletiden skal den bruges som lokalt kultur- og aktivitetscenter. Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 12

Inklusionscenter på Frisholm Skole

Them: Byrådet har bevilget 5,9 mio. kroner til et inklusionscenter på Frisholm Skole i Them. Centret har plads til 45 elever fra den sydligere del af kommunen. Børnene undgår derved lang transporttid og får tættere kontakt til nærmiljøet. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 13

Flere har behov for pasning i Gjessø

Gjessø: Byrådet har bevilget 300.000 kroner fra kassen og 1,2 mio. kroner, der tages fra næste års budget, til at få undersøgt og løst udfordringerne med et øget behov for pladser til børn i Gjessø. Allerede i løbet af efteråret vil alle pladser til 3-6-årige være besat. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 14

Tjek af Børnesagsbarometeret

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om resultatet af Ankestyrelsens tjek af børnesager i 2022, hvor Silkeborg Kommune indgik med 29 sager. Silkeborg blev bedt om at redegøre for 2 forhold om frister. Svaret til Ankestyrelsen er, at der var problemer med at registrere i et it-system. Der er desuden tilført 3,5 mio. kroner til arbejdet, så sagsbehandlerne har færre sager.
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 15

Blå Kors skal fortsat betale grundskyld

Gjern: Byrådet har besluttet, at Blå Kors ikke skal fritages fra at betale grundskyld på 3 ejendomme i Gjern. Et byråd kan, men er ikke forpligtet til, at fritage organisationer af Blå Kors’ type for ejendomsskatter. Der ville være tale om 50.000 kroner i dette enkeltstående tilfælde, men et ja vil få andre, lignende organisationer til at forvente samme behandling. Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 16

Borgernes klimahandleplan godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Borgernes Klimahandleplan, der er udarbejdet sammen med borgerne i Silkeborg Kommune. Gennem spørgeskemaer, deltagelse på Skraldival, klimamarch, dialoger på Torvet, møder med forskellige interessenter mfl., er Klimahandlingsudvalget blevet klogere på, hvilke benspænd borgerne oplever, når de gerne vil leve lidt mere klimavenligt. Planen rummer også ideer til et klimavenligere liv. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 17

Retningslinjer for sager om tavshedsbrud

Silkeborg Kommune: Byrådet har vedtaget en række retningslinjer for, hvordan en sag om et byrådsmedlems mulige brud på tavshedspligten skal håndteres. Blandt andet er det direktionen, der afgør om en sag skal meldes til politiet.  En formodning om tavshedsbrud kan fx skyldes et opslag på sociale medier eller presseomtale.
Læs retningslinjerne. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 18

Enhedslisten ønsker retningslinjer for brud på naturbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommune: Byrådet har – efter ønske fra Peter Sig Kristensen, Enhedslisten, behandlet et forslag om retningslinjer for et byrådsmedlems mulige brud på naturbeskyttelsesloven skal håndteres.  Forslaget faldt. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 19

Mathilde Jakobsen permanent medlem

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Mathilde Jakobsen, 1. stedfortræder fra De Konservative, bliver permanent medlem af byrådet. Hun har de seneste stykke tid været indkaldt som stedfortræder for Trine Roungkvist, der nu er tilbage fra barsel. Mathilde Jakobsen overtager afdøde Morten Hæks permanente plads. Den har indtil videre været besat af stedfortræder Peder Enggård. 
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 20

Overskrifter på de lukkede sager

Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet 3 sager på den lukkede dagsorden. Sagerne har følgende overskrifter: Sag 21: Beslutning om igangsætning af ekspropriation til Julsøvej og Sejs Søvej. Sag 22: Beslutning om ekspropriation til stitunnel under Nordre Højmarksvej ved Gubsøtoften. Sag 23: Til orientering.
Byrådsmødet, tirsdag 26. september, sag 24

 

 

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje