Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Klimaplanen: Nye indsatser rulles ud

Klimaplanen: Nye indsatser rulles ud

Silkeborg Kommune har som mål at reducere CO2-udledningen med 75 Procent i 2030 og vil være CO2-neutral i 2045. Derfor udrulles en række nye indsatser som en del af Klimaplanen.

En informationskampagne til boligejere om muligheden for solceller på tage, opsætning af ladestandere til elbiler og et kodeks for bæredygtigt byggeri er et par af de nye indsatser, der i 2024-2025 igangsættes for at nå klimaplanens mål om 75 procent reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2045.

Som en del af Klimasamarbejdet DK2020 har Silkeborg Kommune forpligtet sig til at gennemføre en grøn omstilling, der lever op til Parisaftalens målsætninger og gør Silkeborg Kommune modstandsdygtig over for klimaforandringerne og CO2-neutral senest i 2045.

Byrådet har besluttet af igangsætte en række indsatser inden for energi, mobilitet, landbrug, arealanvendelse, erhverv, byggeri samt Borgernes Klimahandleplan og klimatilpasning.

I forvejen er 17 handlinger for klimagasreduktioner igangsat. Det gælder blandt andet udrulning af fjernvarme, grøn varmeproduktion, skovrejsning rundt i kommunen og energioptimering i kommunens bygninger.

Som led i vedtagelsen af klimaplanen og budget 2024 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2024 og ca. 3 mio. fremadrettet til klimaområdet. Der er ligeledes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024 afsat 1 mio. kr. til klimatilpasning.

 

Overblik over nye indsatser 2024-2025

Energi:

Etablering af solceller på tage

Handlinger med etablering af solceller på tage inkluderer informationskampagne til private boligejere og dialog med bygherre, boligforeninger og erhverv og skal bidrage til den strategiske energiplans mål om at have en fossilfri energiforsyning med høj forsyningssikkerhed, der udnytter de potentialer, der er i Silkeborg Kommunes geografi.

Kampagne for udskiftning af individuelle olie- og gasfyr

En kampagne skal informere om muligheder for udskiftning af fossil individuel varmeforsyning med det formål at udfase olie- og gasfyr.

Afsøge EU-partnerskaber til udvikling af metoder for energiomstilling

EU-partnerskaber undersøges for muligheder for at lave lokalvarmeprojekter i nogle af de områder, som ikke har mulighed for at få traditionel fjernvarme.

Prioritering af etablering af vedvarende energianlæg

Opsætning af vindmøller, solcelleanlæg, biogasanlæg samt evt. Power-to-X anlæg prioriteres.

 

Mobilitet:

Udarbejde mobilitetsplan 

Der laves en mobilitetsplan, som understøtter mere grøn transport gennem bl.a. at øge antallet af cyklister og fremme elbiler i Silkeborg Kommune. Flere elbiler vil understøtte en reduktion på transportområdet på 33.367 t CO2 i 2030. Det er svært at vurdere, hvor stort et bidrag øget cyklisme giver ift. CO2- reduktioner. Enhver bilist, der kan flyttes til en cykel giver en reduktion på ca. 95%

Etablering af ladestandere/kampagner med bilforhandlere

Gennem etablering af ladestandere, heriblandt gennem samarbejde med boligforeninger, og dialog med bilbranchen skal elbiler fremmes i Silkeborg Kommune. Flere elbiler vil understøtte en reduktion på transportområdet på 33.367 t CO2 i 2030.

 

Landbrug:

Partnerskabsaftale med landbruget 

En aftale mellem Silkeborg Kommune, landbruget og landbrugsorganisationer om omstilling af sektoren skal bidrage til reduktioner på landbrugsområdet i Silkeborg Kommune, så der leves op til den nationale aftale om reduktioner af klimagasser på landbrugsområdet på 55-65 procent i 2030. Handlingen skal bidrage til en reduktion på 106.673 t CO2 i 2030 på landbrugsområdet.

 

Arealanvendelse:

Opstille målsætning for arealanvendelse 

Der laves en målsætning for arealanvendelse, der bl.a. omhandler andel af skov, ønske om udtagning af lavbundsjorde og opstilling af vedvarende energianlæg. Gennem omlægning til skov og udtagning af lavbundsjorde forventes det, at der kan reduceres 26.392 t CO2 i 2030. Opstilling af vedvarende energianlæg skal bidrage til grøn energiomstilling.

Afsøge fonde for skovrejsning, lavbund m.v.

I forbindelse med skovrejsning, udtagning af lavbundsjorde m.v. afsøges der, hvilke finansieringsmuligheder, der findes fra f.eks. EU og staten. Gennem omlægning til skov og udtagning af lavbundsjorde forventes det, at der kan reduceres 26.392 t CO2 i 2030.

 

Erhverv og byggeri:

Kodeks for bæredygtigt byggeri i Silkeborg Kommune 

I samarbejde med branchen udarbejdes et kodeks for bæredygtigt byggeri i Silkeborg Kommune, som skal understøtte bæredygtigt byggeri.

Pris for bæredygtigt byggeri 

I forbindelse med Arkitekturens Dag i Silkeborg, hvor det arkitektonisk flotteste byggeri kåres, skal der uddeles en tilsvarende pris for det mest bæredygtige byggeri. Dette skal understøtte bæredygtigt byggeri.

Grønne erhvervsklynger

For at understøtte bæredygtigt erhvervsliv i Silkeborg Kommune skal samarbejde med Silkeborg Business sætte fokus på arbejdet med og målet om, at virksomheder skal være CO2-neutrale. Desuden skal der samarbejdes om lokal energiproduktion med erhvervslivet.

 

Borgernes Klimahandleplan:

Anbefalinger fra Borgernes Klimahandleplan

På byrådsmødet i marts blev Borgernes Klimahandleplan godkendt. Klima- og Miljøudvalget går nærmere ind i anbefalingerne til handlinger fra Borgernes Klimahandleplan, så planen realiseres.

 

Klimatilpasning

Oversvømmelser fra skybrud og mindre vandløb (bynære):

Konkretisere risikokortlægningen til konkrete handlinger

De udpegede fokusområder skal nærmere gennemgås og vurderes ift. handlinger. Herunder skal klimatilpasning indarbejdes i nye politikker og strategier og gældende retningslinjer i planer skal gennemgås.

Kommunikation om klimatilpasning 

Der skal kommunikeres til borgere, virksomheder, boligforeninger, grundejerforeninger mv. hvordan klimatilpasning kan foregå på egen grund. Herunder skal der ske en erfaringsopsamling på de nedbørshændelser, der har været i efteråret 2023 sammenholdt med de modelforudsigelser, der er er gjort.

 

Reduktion af påvirkning fra hedebølger:

Udpege risikoområder med særlig høj påvirkning. 

Kommunen skal screenes for områder, hvor hedebølger skaber særlig høj påvirkning.

Reduktion af påvirkning fra tørke i vandløb, natur og landbrugsarealer:

Udpege risikoområder med særlig høj påvirkning

Kommunen screenes for områder, hvor tørke skaber særlig høj påvirkning.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje