Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder Silkeborg sætter modtagelsen af jord fra Nordic Waste på kort pause for at få flere testresultater

Silkeborg sætter modtagelsen af jord fra Nordic Waste på kort pause for at få flere testresultater

Klima- og Miljøudvalget har på et ekstraordinært møde torsdag 1. februar 2024 besluttet at sætte modtagelsen af jord fra Nordic Waste i Randers og jord andre steder fra til støjvolden ved Silkeborgmotorvejen på en kort pause for at få flere testresultater, som bekræfter, at grænseværdierne i miljøgodkendelsen for støjvolden er overholdt. Samtidig har udvalget bedt om at få taget et væsentligt større antal stikprøver af jorden. Resultaterne ventes forelagt udvalget i løbet af små to uger. Beslutningen følger af den tvivl, der er rejst om, hvorvidt jorden fra Nordic Waste er mere forurenet end antaget.

Fakta om jord fra Nordic Waste til støjvolden Støjdragen langs Silkeborgmotorvejen

Opsummering

 • Randers Kommune og Miljøstyrelsen har akut brug for hjælp i forbindelse med et kæmpe jordskred hos Nordic Waste.
 • Vi har indtil 1. februar 2024 modtaget ca. 42.000 tons lettere forurenet jord.
 • Jorden fra Randers svarer forureningsmæssigt til den jord, vi får andre steder fra til støjvolden.
 • Randers Kommune kører jorden til en karteringsplads, hvor der systematisk tages prøver af jorden, og vi tager stikprøver, for at sikre, at jorden overholder grænseværdierne i støjvoldens miljøgodkendelse.
 • Jorden fra Randers overholder derfor de samme grænseværdier for lettere forurenet jord samt enkelte grænseværdier i den lave ende af forurenet jord, som den øvrige jord, der kommer andre steder fra til støjvolden.
 • Med de tilladte koncentrationer, som er angivet i miljøgodkendelsen, udgør jorden ikke en risiko for mennesker eller miljø. Det viser den risikovurdering, der er foretaget.
 • Jorden fra Randers og den øvrige let forurenede jord bruges i støjvoldens kerne. Der lægges et markeringsnet over jorden og 60 cm ren jord oven på, så mennesker ikke kommer i kontakt med kernen, når støjvolden er bygget færdig.
 • Der er ikke aftalt en bestemt mængde jord fra Randers, og vi tager indtil videre mod jorden, så længe grænseværdierne i miljøgodkendelsen til støjvolden er overholdt, og så længe der er politisk opbakning til det. 
 • Lige nu har Klima- og Miljøudvalget sat modtagelsen på en kort pause, indtil der foreligger flere testresultater, som bekræfter at grænseværdierne i miljøgodkendelsen af støjvolden er overholdt. Der tilføres derfor ikke ny jord til støjvolden, men der vil fortsat være aktiviteter på byggepladsen i form at oprydning i de bunker jord, som allerede befinder sig på byggepladsen.
   

Akut situation

 • Et kæmpe jordskred er i gang ved Nordic Waste ved Randers, hvor mere end 2.500.000 tons jord har sat sig i bevægelse ned mod Alling Å og Gammel Århusvej.
 • Randers Kommune har bedt om akut hjælp, fordi det kan ende i en meget alvorlig situation, hvis jorden når ud i vandmiljøet.
 • Derfor hjælper vi Randers ved at tage imod jorden, som vi bruger til kernen i en godt én kilometer lang støjvold langs Silkeborgmotorvejen ved Balle.
 • Vi tager kun mod jorden, hvis den overholder grænseværdierne i miljøgodkendelsen for støjvolden.

Jorden til støjvolden

 • Det er helt normalt at bruge overskydende, lettere forurenet jord fra forskellige anlægsprojekter i en støjvold.
 • Den jord, der kommer fra Randers, svarer til den jord, vi i øvrigt skal bruge til kernen i støjvolden.
 • Jorden fra Randers overholder derfor de samme grænseværdier for lettere forurenet jord samt enkelte grænseværdier i den lave ende af forurenet jord, som den øvrige jord, der kommer andre steder fra til støjvolden.
 • Grænseværdierne og kravene til den lettere forurenede jord samt enkelte grænseværdier i den lave ende af forurenet jord er fastsat i Silkeborg Kommunes miljøgodkendelse af støjvolden fra 29. april 2022, og i et tillæg til miljøgodkendelsen. 
 • Med de tilladte koncentrationer, som er angivet i miljøgodkendelsen, udgør jorden ikke en risiko for mennesker eller miljø. Det viser den risikovurdering, der er foretaget.
 • Vi bruger lettere forurenet jord i kernen, som vi dækker med et 60 cm lag ren jord ovenpå.
 • På den måde kommer mennesker ikke i kontakt med jorden i kernen, når støjvolden er bygget færdig

Jordtyper

 • Der findes grundlæggende tre typer af jord:
  • Ren jord, som ikke udgør nogen fare for mennesker og miljø.
  • Let forurenet jord, som mennesker godt kan opholde sig på, men hvor vi bør tage specielle forholdsregler, når vi fx dyrker grøntsager. Jord i vejrabatter langs vores veje er typisk lettere forurenet jord.
  • Forurenet jord, hvor der kan være en risiko, hvis vi kommer i kontakt med jorden, specielt for børn, hvis de indtager jorden.
 • Den jord, som kommer fra Nordic Waste til Silkeborg, overholder grænseværdierne for lettere forurenet jord samt enkelte grænseværdier i den lave ende af forurenet jord, som den øvrige jord, der kommer andre steder fra til støjvolden, jfr. miljøgodkendelsen for støjvolden.

Kontrol og sikkerhed (opdateret)

 • Randers Kommune kører jorden fra Nordic Waste til en prøvetagningsplads. Her tager Randers Kommune prøver af jorden, så det sikres, at den jord, der køres til Silkeborg, overholder grænseværdierne i miljøgodkendelsen til Støjdragen. 
 • Antallet af jordprøver følger retningslinjerne i Miljøministeriets jordflytningsbekendtgørelse. Randers Kommune tager 1 jordprøve pr. 120 tons jord. Prøven analyseres på et akkrediteret laboratorium. Der analyseres for de stoffer, der er risiko for kan være i jorden. Overholder prøverne fra et parti jord ikke grænseværdierne i miljøgodkendelsen, bliver det parti jord anvendt et andet sted end i Silkeborg.
 • Når analyserne foreligger, anviser Randers Kommune de partier jord, som overholder Støjdragens miljøgodkendelse med kopi til Silkeborg Kommune.
 • Når jorden leveres i Silkeborg, udvælger Silkeborg Forsyning tilfældige læs jord til stikprøver for at kontrollere, at grænseværdierne er overholdt. Der udtages én stikprøve pr. dag.
 • Indtil ca. 1. februar 2024 har Silkeborg Forsyning afvist fire læs jord, heraf to fra Nordic Waste i Randers, fordi kontrolstikprøverne har vist, at jorden for enkelte stoffers vedkommende ikke overholdt grænseværdierne i miljøgodkendelsen.
 • For at sikre, at der ikke sker udskridning af jorden i støjvolden i Silkeborg, bliver jorden som en ekstra sikkerhed tilført kalk, der binder jorden og sikrer mod udskridninger. Med kalk i jorden bliver jorden ”betonagtig”, så den ligger solidt i støjvoldens kerne.
 • Silkeborg Kommune har aftalt med Silkeborg Forsyning, at leveringen af al jord til støjvolden sættes på midlertidig pause for at få taget flere stikprøver af den allerede leverede jord. Det sker fordi, der er rejst tvivl om jordens forureningsgrad. Silkeborg Kommune har valgt at udtage stikprøver for at få bekræftet, at grænseværdierne i miljøgodkendelsen bliver overholdt. Det ventes, at der tages 100-150 stikprøver fra støjvolden, og analyseresultaterne vil blive offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside, når resultaterne foreligger. Resultaterne ventes i anden halvdel af februar 2024.
 • Som en ekstra sikkerhed har Silkeborg Kommune planlagt at udtage vandprøver i området hvor det er muligt.

Samme regler for jorden fra Nordic Waste som fra andre steder (Opdateret)

 • De krav og grænseværdier i miljøgodkendelsen for Støjdragen gælder for al jord til Støjdragen - både den jord, der kommer fra Nordic Waste, og den jord, der kommer fra andre steder i Danmark.
 • Silkeborg Kommune som miljømyndighed kan derfor ikke afvise jord fra Nordic Waste, hvis jorden i øvrigt overholder miljøgodkendelsen for Støjdragen.

Miljøgodkendelsen og grænseværdier (opdateret)

 • I miljøgodkendelsen for støjvolden fastsættes en række grænseværdier for stoffer i jorden.
 • Med de tilladte koncentrationer, som er angivet i miljøgodkendelsen, udgør jorden ikke en risiko for mennesker eller miljø. Det viser den risikovurdering, der er foretaget.
 • Grænseværdierne og kravene til den lettere forurenede jord samt enkelte grænseværdier i den lave ende af forurenet jord er fastsat i Silkeborg Kommunes miljøgodkendelse af støjvolden fra 29. april 2022, og i et tillæg til miljøgodkendelsen.
 • I miljøgodkendelsen fra 29. april 2022 ligger de fleste grænseværdier inden for kriterierne for lettere forurenet jord, syv grænseværdier ligger i den lave ende af kriterierne for forurenet jord, og otte grænseværdier ligger i kategorien for ren jord.
 • I juni 2023 blev der igangsat et arbejde med et tillæg til miljøgodkendelsen med ændring af grænseværdierne. En miljøvurdering fra Dansk Miljørådgivning viser, at der ingen risiko er for øget forureningspåvirkning med de ændrede grænseværdier. (Opdateret)
 • I tillægget til miljøgodkendelsen er tre grænseværdier sat højere end i den oprindelige miljøgodkendelse, og alle de højere værdier svarer til grænseværdier, der gælder for ren jord. Syv grænseværdier er sat lavere end i den oprindelige miljøgodkendelse.
 • Samlet set er ændringerne i grænseværdierne i tillægget til miljøgodkendelsen derfor enten strammere end i den oprindelige miljøgodkendelse, eller ændret indenfor kriterierne for ren jord.
 • 3. januar 2024 afleverede Dansk Miljørådgivning en ny vurdering af miljøpåvirkninger i forhold til at kalkstabilisere jord fra Randers Kommune. Kalken er med til at binde våd jord og sikrer mod udskridninger. På baggrund af risikovurderingen meddelte Silkeborg Kommune herefter Randers Kommune, at grænseværdierne i tillægget er gyldige, og at kommunen som miljømyndighed accepterer kalkstabilisering af jorden fra Randers. Den endelige meddelelse om godkendelse af tillægget til miljøgodkendelsen forventes indenfor kort tid.  (Opdateret)

Mængder

 • Vi modtog den første jord fra Randers fredag 5. januar 2024.
 • Frem til 1. februar 2024 har vi modtaget ca. 42.000 tons.
 • I aftalen med Randers Kommune er der er ikke fastsat, at vi aftager en bestemt mængde jord.
 • Mængden vil afhænge af de løbende udfordringer hos Nordic Waste.
 • Vi tager derfor indtil videre mod de mængder, som Randers Kommune har behov for at flytte.
 • Det vil vi gøre, 
  • så længe jorden overholder grænseværdierne i miljøgodkendelsen, og dermed svarer til den jord, vi ellers vil bruge til Støjdragen
  • så længe, vi har brug for jord til Støjdragen, 
  • og så længe der er politisk opbakning til, at vi tager imod jorden fra Randers. 

Betaling

 • Randers Kommune betaler den normale takst, som også andre betaler, når vi modtager lettere forurenet jord. Det er 57 kr. pr. tons. 
 • Da jorden er våd, og skal kalkstabiliseres inden indbygning, betaler Randers Kommune desuden et tillæg på ca. 70 kr. pr. tons til kalk stabiliseringen. Dette er et ca. beløb, idet prisen afhænger af mængden af tilført kalk.
 • Silkeborg Kommune har ikke et overskud på at aftage jorden fra Randers, da hele støjvoldsprojektet ”Støjdragen” er baseret på ”hvile i sig selv” princippet. Det betyder, at hvis der til slut er et overskud i projektet, så vil pengene blive brugt til yderligere beplantning og udvikling af det rekreative område ved støjvolden langs motorvejen.

Støjvolden

 • Støjvolden kommer samlet til at bestå af ca. 420.000 tons jord. Kernen består af ca. 370.000 tons lettere forurenet jord. Det er overskydende jord, som kommer fra forskellige anlægsprojekter i Danmark. Kernen overdækkes af et markeringsnet og 60 cm ren jord, svarende til ca. 50.000 tons ren jord.
 • Støjvolden får form som en drage. Derfor navnet Katla efter dragen i Astrid Lindgrens eventyrlige historie om brødrene Løvehjerte.
 • Støjvolden skal skærme boligerne i Astrid Lindgren-kvarteret i den nordlige del af Silkeborg mod støj fra Silkeborgmotorvejen (sydsiden).
 • Drageryggen får en højde over det nuværende terrænniveau fra cirka 6 til 15 meter og kommer til at bugte sig over en kilometer.
 • Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning står bag projektet. 
 • Silkeborg Forsyning står for at anlægge støjvolden og nogle stier.
 • Silkeborg Kommune tager sig af beplantning og skaber plads til leg og aktiviteter.
 • Støjvolden bygges i fem etaper og ventes at stå færdig i 2027.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje