Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Systematiske prøver af Nordic Waste-jord i støjvold i Silkeborg viser, at jorden ikke udgør en risiko for mennesker eller miljø

Systematiske prøver af Nordic Waste-jord i støjvold i Silkeborg viser, at jorden ikke udgør en risiko for mennesker eller miljø

Klima- og Miljøudvalget har på et ekstraordinært møde 21. februar 2024 taget resultaterne fra en ny forureningsundersøgelse af jorden fra Nordic Waste til efterretning. Byggeriet af støjvolden ved Silkeborgmotorvejen i Balle kan derfor genoptages.

Byggeriet af støjvolden kan fortsætte med jord fra Nordic Waste og andre steder fra, så længe jorden overholder grænseværdierne i støjvoldens miljøgodkendelse.

En forureningsundersøgelse med analyser af 146 nye jordprøver fra støjvolden ved Silkeborgmotorvejen i Balle viser, at den jord, der er leveret fra Nordic Waste, ikke udgør en risiko for mennesker og miljø, hverken i form af udvaskning til vandmiljøet eller grundvandet eller ved direkte kontakt.

Forureningsundersøgelsen viser, at den hidtidige forklassificering af jorden (inden jorden anvises til Silkeborg) ikke overser væsentlig forurening, da der er relativ god overensstemmelse mellem resultaterne fra forklassificeringen af den leverede jord fra Nordic Waste og forureningsundersøgelsen fra jorden i støjvolden.

Klima- og Miljøudvalget vil fremadrettet følge resultaterne af den løbende prøveudtagning fra jord leveret til støjvolden.

Forureningsundersøgelsen blev sat i værk af Klima- og Miljøudvalget på et ekstraordinært møde 1. februar 2024, fordi der i offentligheden var rejst tvivl om, hvorvidt jorden fra Nordic Waste var mere forurenet end antaget. Modtagelsen af jord til støjvolden blev derfor sat på en kort pause for at få flere testresultater.

Forureningsrapporten, som Silkeborg Kommune har fået Dansk Miljørådgivning til at udarbejde, viser følgende:

Prøveudtagningen

Forureningsrapporten viser analyseresultatet af 146 nye jordprøver.Antallet af prøver og måden, prøverne systematisk er udtaget på, vurderes at være repræsentativ for jorden fra Nordic Waste.

Et repræsentativt udsnit af jorden er analyseret med den skærpede analysefrekvens, som skal bruges til ren jord til fx boligformål, det vil sige med én prøve pr. 30 tons jord.

Alle jordprøverne er analyseret for kulbrinter, som blandt andet findes i olieforurenet jord, tjærestoffer PAH’er (7 stk.), samt for 11 tungmetaller: Bly, kobber, zink, cadmium, nikkel, chrom, barium, selen, arsen, molybdæn og kviksølv.

Ved borearbejdet, hvor prøverne af jorden blev udtaget, blev der ikke observeret forurening i form af olielugt eller misfarvninger, og der blev ikke fundet byggeaffald eller andre fremmedlegemer i jorden. Jorden fremstod relativt ensartet som gråt kalkholdigt ler (kalkstabiliseret ler).

Dansk Miljørådgivning vurderer, at miljøgodkendelsens krav til prøvetagningen pr. 120 tons jord ikke vil overse væsentlig forurening.

Prøveresultaterne

I 15 prøver er der fundet overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for barium. Overskridelserne ligger under den naturlige forekomst af barium i lerjord i Østjylland, og det er derfor sandsynligt, at det stammer fra den almindelige lerjord ved Ølst og ikke fra menneskeskabt forurening.

I én prøve er der fundet en overskridelse af miljøgodkendelsens grænseværdi for kulbrinter (olie). Gennemsnittet for totalkulbrinter i prøverne svarer til lettere forurenet jord.

I én prøve er der fundet en overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for tungmetallet molybdæn svarende til ren jord. Gennemsnittet for molybdæn i prøverne ligger væsentligt under Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium. Når 50 % reglen anvendes (gennemsnittet er under grænseværdi, og overskridelsen ikke er mere en 50 %) er der ikke en overskridelse grænseværdien for molybdæn.

Der er ikke påvist overskridelser af grænseværdierne i støjvoldens miljøgodkendelse for øvrige stoffer.

Middelværdierne for alle de undersøgte stoffer i prøverne er betydeligt under grænseværdierne og svarer til ren eller lettere forurenet jord.

Risikovurdering

Dansk Miljørådgivning vurderer samlet set, at den jord, som er leveret fra Nordic Waste til støjvolden, ikke udgør en risiko for mennesker og miljø, hverken i form af udvaskning til vandmiljøet eller grundvandet eller ved direkte kontakt.

Vurderingen er baseret på den tidligere risikovurdering og de nye analyser af jordprøver.

Det vurderes, at de forurenende stoffer i jorden vil blive liggende stabilt i støjvolden og ikke vil blive udvasket, da stofferne har en høj bindingsevne til jord.

Den forurenede jord i støjvolden dækkes af et lag ren jord på 60 cm, som forhindrer direkte kontakt med den forurenede jord i kernen af støjvolden.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje