Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Vinderne af Arkitekturprisen 2023 er fundet

Vinderne af Arkitekturprisen 2023 er fundet

En dommerkomite udpegede i går 2. oktober vinderne af Arkitekturprisen 2023.

Foruden priserne gav dommerkomiteen også hædrende omtale til flere bygninger og byrum.

Se vinderne af de fire kategorier, hvor Arkitekturprisen blev uddelt, og de byggerier og byrum, der fik hædrende omtale i kategorierne. 

Nederst på siden kan du finde dommerkomiteens begrundelse for deres valg. 

Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse

Arkitekturpris 2023: Enfamiliehus, Engetvedvej, Them

Hædrende omtale: Sommerhus, Vesterlundvej, Virklund

Etageboliger, liberale erhverv, industri, offentlige formål m.v.

Arkitekturpris 2023: Hvinningdal Kirke, Hvinningdal Kirkevej 1

Hædrende omtale: Trailcenter, Vejlsøvej 9

Hædrende omtale: Etageboliger på Dalgasgade 4-14

Restaureringer, til- og ombygninger

Arkitekturpris 2023: Kapel ved Silkeborg Sygehus, Silkeborg

Parker og Byrum

Arkitekturpris 2023: Søndertorv, Silkeborg

Hædrende omtale: Nordskovvej, Silkeborg

Læsernes pris

Dommerkomiteen bestod af formanden for Plan- og Vejudvalget, medlemmer af Plan- og Vejudvalget og to fagdommere fra Akademisk Arkitektforening.

En 5. pris blev også uddelt på aftenen. Det var Midtjyllands Avis, der overrakte Læsernes pris, som gik til Søholt Allé 14, Silkeborg for deres til- og ombygning af villaen fra 1931. 

Arkitekturen gør kommunen smukkere

Silkeborg Kommune uddeler Arkitekturprisen hvert 2. år for at hylde bygninger og anlæg, der gør kommunen smukkere.

Dommerkomiteens begrundelser

Bygherre: Pernille Foss
Arkitekt: Atelier Lise Juel
Adresse: Engetvedvej, Them

I et landskab omgivet af marker og skov er opført et træhus i én etage. Boligen på 500 m2 er indrettet med et stort køkkenalrum og tilstødende stuer som omdrejningspunkt for de mere private zoner.

De private zoner er udformet som en række forgreninger på den centrale bygningskrop. Enkelte bygningsdele skyder op i dobbelthøjde og understreger bygningens skulpturelle formsprog.

Huset fremstår med et ensartet facadeudtryk, og med beklædning udført som lodret bræddebeklædning glathøvlet og olieret, så facaden spiller sammen med farverne i landskabet.

Lignende beklædning er monteret på taget, så huset fremstår som en samlet helhed af træ. Vinduesrammer har en varm tone, der matcher facadetræets gyldne lød.

Tagfladen består primært af et lavt fladt tag, der i enkelte hjørner markerer sig i højden. På den måde er størstedelen af huset diskret og lavt. I bygningen er der arbejdet bevidst med at sikre kig til de varierende omkringliggende landsskabsrum.

Begrundelse for præmiering

Projektet præmieres for at skabe en forbilledlig helhed af landskab og bygning på et helt særligt og smukt sted. Projektet danner en både imponerende og underspillet situation, og der skabes en eventyrlig og sympatisk atmosfære på toppen af bakken.

Trods bygningens størrelse virker projektet både underspillet og imødekommende, men samtidig er det udført med stor præcision og med ansvar for sine omgivelser. Bygningen er levende, dragende og skulpturel, og projektet er både smukt materialiseret og sikkert detaljeret.

Projektet fremviser i alle skalaer og sammenhænge et stort overskud og bliver et naturligt fokuspunkt i området. Projektet husker os på, at der på de smukkeste steder skal bygges med de største ambitioner og i samspil med det landskab man indtager.

Bygherre: Balle Menighedsråd
Arkitekt: Friis og Moltke Architects | Lytt Urban & Landscape Architecture
Adresse: Hvinningdal Kirkevej 1, Silkeborg

Hvinningdal Kirke er placeret på toppen af en bakke, og fremstår som et pejlemærke ud mod landskabet. Kirken er udformet som en vinkelbygning i én etage, der former to pladser. Mod sydvest findes en læfyldt, ankomstplads, der favner ”det nære”. Mod nordvest er etableret en udsigtsplads, der retter sig mod udsigten og indfanger ”det fjerne”, som giver rum for fordybelse og refleksion.

Kirkens højde stiger fra vest mod øst. Klokketårnet er en integreret del af kirken og ligger i den østlige side af kirkerummet. Kirken er opført i hvidgule mursten og med fladt tag. Reliefer i facaderne skaber skyggespil og forfinethed i de store facader.

Begrundelse for præmiering

Projektet præmieres for at skabe ypperlig bygningskunst med dybe rødder i både dansk kirketradition og det bedste fra moderne dansk arkitektur. Kirken er smuk og imødekommende, men også højtidelig og højstemt. Kirkens arkitektur balancerer mellem det jordnære og det himmelstræbende.

Projektet præmieres for kirkens klare forankring på bakkens højeste punkt, hvor kirken kan ses fra hele området og fra den nærliggende Silkeborg Motorvej. Projektet præmieres også for den landskabelige bearbejdning.

Ankomstvejens svagt slyngede forløb op mod kirken fremhæver og bidrager til at kirken opleves fra flere vinkler ved ankomsten.

Projektet er meget ambitiøst materialiseret og detaljeret. Man fornemmer en sikkerhed omkring hele byggeriet – fra første håndskitse helt ned til håndtaget. Hvinningdal Kirke er et forbilledligt projekt, der skaber et sted og formidler en kultur – som vores kirker har gjort det i århundreder.

Bygherre: Region Midtjylland
Adresse: Falkevej 1A, Silkeborg

Kapellet ved Silkeborg Sygehus er tegnet af arkitekten Anton Rosen og er opført i 1924. Bygningen i én etage med hvidpudsede murede facader er rigt dekoreret med bl.a. træværk med udskæringer og pigstens relieffer.

En høj sokkel af kampesten ved hovedfacaden og en rundbuet dør giver kapellet karakter. Kapellet er opbygget symmetrisk omkring en høj midterdel med sadeltag belagt med røde tegltagsten, hvor to skorstene rækker op mod himlen. Midterdelen flankeres af to lavere sidebygninger med et let skrånende tag.

Bygningen er registreret med en høj bevaringsværdi. Før restaureringen af det bevaringsværdige kapel, var bygningen i ringe stand og derfor blev en grundig restaurering af bygningen igangsat bl.a. med det formål at bevare bygningens særlige kvaliteter og arkitektur, som er i stil med det oprindelige sygehus fra 1902.

Restaureringen omfattede de primære bygningsdele som facader, tag, vinduer og døre, og er udført med respekt og nænsomhed for det eksisterende.

Begrundelse for præmiering

Projektet fremhæves for at sikre et lille stykke bygningskultur med dybe rødder i Silkeborg og byens selvforståelse. Kapellet har fået en nænsom restaurering, og dermed genskabes et bygningsværk med et smukt og legende overskud.

Kapellet er en alvorlig bygning, der alligevel præges af fortælleglæde og nærvær. Fremover vil den historiske perle komme besøgende og indlagte til gode, som et stille sted midt i et moderne sygehus.

Bygherre: Silkeborg Kommune
Arkitekt: SLA
Adresse: Søndertorv, Silkeborg

Som afslutning på Søndergade er Søndertorv blevet omlagt til en stor naturplads med mulighed for varierede naturoplevelser, leg og ophold. Torvet er etableret med referencer til hele Søhøjlandets typologier som et samlet landskab med bakker og lavninger, tæt beplantning og høje smukke træer.

Torvet er bygget op omkring en central plads ’Lysningen’, med et kuperet, nedsænket terræn. Omkring ’Lysningen’ er etableret en række grønne øer med forskellige aktiviteter. Indimellem øerne fortsætter gågadernes belægning, så man kan krydse på tværs og langs af pladsen.

Torvet afgrænses af et grønt bakkelandskab, der fungerer som beskyttelse ud mod den trafikerede Christian 8.s Vej. Her er etableret et særligt område med insekthoteller og blomsterlunde for bier, humlebier og sommerfugle.

I pladsens nord-vestlige ende er etableret en ellesump som et regnvandsbed nedsænket i belægningen. På trædebroer kan man gå på opdagelse mellem de flerstammede elletræer og den frodige bundvegetation.

De store smukke egetræer er bevaret og indgår naturligt i de nye varierede plantninger, der bl.a. omfatter nogle af de større skovtræer, som kendes fra højlandets skove. Belysningen på Søndertorv følger de samme principper som belysning i gågaderne.

Begrundelse for præmiering

Søndertorv præmieres for en flot transformation fra et urbant brolagt torv til en stor grøn naturlunge.

Søndertorv præmieres fordi den som grøn lunge i byen er med til at understøtte Silkeborg som outdoor kommune med en attraktiv og levnende grøn midtby med varierende opholdslommer.

Derudover er det et sted med stolthed, betydning og glæde for alle skabt på et meget lille areal.

Bygherre: Kirsten og Kurt
Arkitekt: Tegnestuen Fem
Adresse: Vesterlundvej, Silkeborg

Det nye sommerhus på Vesterlundvej er 100 m2 og har et mindre anneks på 32 m2. Sommerhuset ligger på en skrånende grund med udsigt til Thorsø mod sydøst.

Sommerhuset består overordnet af rektangulære bygningsdele, der er forskudt i forhold til hinanden. Mellem bygningsdelene dannes mindre uderum, der enkelte steder er udnyttet til terrasse. Elementerne er forbundet med en tværgående bygningsdel og samles under et fladt tag.

Mod syd er taget trukket frem, så der dannes et udhæng ved de store sydøstvendte vinduespartier. På den måde skærmes der for sommersolen. Ved husets hoveddør danner taget også et udhæng, så der skærmes for regnen. Mod syd er en overdækket terrasse, hvor taget holdes oppe med træstolper, så overdækningen fremstår let og svævende. Bygningens facader er beklædt med en lys lodret trælistebeklædning, som kontrast til de sorte vindues- og dørrammer.

For at indpasse bygningen i det skrånende terræn, er bygningen placeret på et stolpefundament, der løfter bygningen fra terrænet og får bygningen til at fremstå let og svævende.

Begrundelse for hædrende omtale

Projektet fremhæves som et meget flot eksempel på en tilpasset og underspillet arkitektur, der forbilledligt viser, hvordan man kan opnå et afklaret samspil mellem bygning, landskab og de nære uderum.

 Projektet ’klikker’ meget naturligt ind i de smukke omgivelser med en afslappet, nedskaleret, tilpasset og sympatisk arkitektur, hvor man opnår stor arkitektonisk effekt med et mindre og præcist indgreb.

Projektet skaber en forbilledlig ro og balance på et skønt sted, og samspillet mellem natur og bygning virker enkelt og ligetil. Det enkle projekt har store rumlige og kompositoriske kvaliteter, men mest imponerende er dog hvordan man straks føler roen sænke sig, når man nærmer sig dette særlige sted.

Bygherre: Silkeborg Kommune | Lokale- og Anlægsfonden | Danmarks Idrætsforbund | SMT
Arkitekt: Sweco Architects
Adresse: Vejlsøvej 9, Silkeborg

Silkeborg Trailcenter ligger ved indkørslen til Ferskvandscentret - tæt på skov, vand og by. Trailcenteret er opført som et etplans længehus og fremstår med facader i sortmalede, vertikalt orienteret listebeklædning. Taget er udført som sadeltag beklædt med tagpap. Mod øst er der monteret solceller på tagfladen. Vinduespartier er sorte.

 ygningen har en indre kerne af naturtræ og rummer både klublokaler, træningsrum samt omklædning, bad og toiletter. Naturtræet går igen på mindre facadepartier bl.a. i forbindelse med ankomstarealer, i bålhytten og på redskaber i forbindelse med udearealer.

Huset er bygget op omkring et 77 m2 stort fællesrum, der er omkranset af tre glasvægge. Disponeringen skaber en overskuelig og inviterende bygning, der via en glasfoldevæg kan forbinde fællesrummet med et 114 m2 stort overdækket udeareal.

De nære udearealer består af opholdsområder, serviceområder og aktivitetsområder, hvorfra der er direkte adgang til vandrestier, løberuter, MTB-spor og andre trails. Trailcenteret er åbent for alle.

Begrundelse for hædrende omtale

Projektet fremhæves som et sympatisk og åbent hus, der fungerer som en portal mod de store landskabelige værdier, der præger Silkeborg Kommune.

Projektet blander elegant inde og ude, og er fint og stærkt detaljeret, samtidig med at huset kan tåle at blive brugt. Opgaven er løst robust, smukt og med hjertet på det helt rigtige sted.

Bygherre: Nordic Real Estate Partners
Arkitekt: Norconsult Arkitektur
Adresse: Dalgasgade 4-14, Silkeborg

Syd for banen mellem Sønder Ringvej og Drewsensvej ligger et nyt etagebyggeri i to til fire etager. Etagebebyggelsen rummer 18 lejligheder, hvor arealet af boligerne varierer mellem ca. 70 til 105 m2.

Bebyggelsen ligger i et eksisterende boligkvarter og består af to identiske etagebyggerier med facader opført i røde teglsten, der changerer i farvetonen. Bygningerne har saddeltag belagt med røde tegltagsten.

Det enkelte etagebyggeri er udformet som tre sammenbyggede ”tårne” med hhv. to, tre og fire etager. Hvert ”tårn” ligger forskudt i forhold til hinanden, hvilket giver variation i facaden. Et indhak i facaden mod Dalgasgade med altaner giver ligeledes facaden karakter. Altanerne er delvist beklædt med en stålpladebeklædning og delvist med transparent glas.

Den nordvendte facade præges af trappetårne beklædt med sort metal beklædning, der står i kontrast til teglfacaden. Den sorte farve går dog igen ved vinduer og døre samt ved felter ved siden af vinduerne. På nordfacaden er ligeledes altaner og mindre vinduer, der giver facaden variation.

På nordsiden af bygningen finder man også cykelskure med sort metal beklædning, mens der mod Dalgasgade er en græsplæne, bøgehæk og et hegn, som danner overgang mellem fortov og lejlighedernes private udearealer.

Begrundelse for hædrende omtale 

Projektet fremhæves som et flot etagebyggeri, der fejrer sit markante tag, og låner sine arkitektoniske motiver og materialitet fra de umiddelbare naboer.

På den måde tilpasser projektet sig området trods forskelle i størrelse og typologi.

Bygherre: Silkeborg Kommune
Arkitekt: COWI | SLA
Adresse: Nordskovvej, Silkeborg

Nordskovvej strækker sig ca. 2,4 km fra tilslutningen til Aarhusvej i øst til krydset ved Drewsensvej/Frederiksberggade/Christian 8.s Vej i vest. Cirka midt på vejstrækningen er der etableret en ny tilslutning til Aarhusvej.

Med Nordskovvej er der etableret tre gang- og cykelbroer over vejen, som binder Silkeborg by sammen med Nordskoven. Gang- og cykelbroerne er udført i perforeret cortenstål og har gelændre på indersiden udført i træ. Også den eksisterende jernbane og gangbro fra 1908 har været omfattet af projektet.

Broerne er fredede og er derfor bevaret og indarbejdet i projektet. I projektet er indarbejdet støjafskærmning og håndtering af områdets dyreliv bl.a. padder og flagermus. 

Begrundelse for hædrende omtale

Nordskovvej får hædrende omtale, fordi denne strækning er et smukt bud på, hvordan en vejstrækning netop kan ligge sig ind i et landskab, og hvordan forbindelser kan være berigende både på tværs og på langs.

Strækningen er flot bearbejdet både i det vandrette og lodrette plan, man får bl.a. fornemmelsen af at vejtracéet følger et vandret jævnt terrænniveau. 

Nordskovprojektet får netop hædrende omtale, fordi projektet er udført nænsomt og med stor respekt for eksisterende forhold, og for at bevare træer samt at skabe enkle arkitektoniske nedslag ved de tre gangbroer.

Nordskovvej er ganske enkel blevet en af de smukkeste indfaldsveje til Silkeborg.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje