Selvbetjening og tidsbestilling

Nedsat arbejdsevne

Der kan være mange årsager til, at din arbejdsevne er nedsat. Læs mere om mulighederne for at være en del af arbejdsmarkedet med nedsat arbejdsevne.

Læs mere:

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare.

Disse betingelser skal være opfyldt for, at kommunen kan bevilges dig et fleksjob:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent for yderligere oplysninger.

Læs mere om fleksjob på borger.dk

Hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan du måske få bevilget revalidering.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med nedsat arbejdsevne fastholdes, kommer ind eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalideringen kan bestå af:

  • Virksomhedspraktik
  • Kurser
  • Uddannelse
  • Ansættelse med løntilskud
  • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed

Det er en betingelse for at få revalidering, at andre muligheder i lovgivningen, som fx aktivering eller SU ikke er tilstrækkelige til, at personen kommer i beskæftigelse.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent, hvis du vil vide mere om revalidering.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Den 1.januar 2020 blev det muligt for borgere med nedsat arbejdsevne at ansøge om seniorpension, såfremt der er under 6,5 år til folkepensionsalderen.

Seniorpension kan tilkendes personer, som højst har 6 år til folkepensionsalderen.

Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension, at du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 20-25 års beskæftigelse, og at din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Hvis du ønsker at ansøge om seniorpension, skal du kontakte den sagsbehandler du er tilknyttet i kommunen, det vil sige er du sygemeldt eller visiteret til fleksjob, er det den sagsbehandler, der allerede varetager sagsbehandlingen, du skal kontakte.

Hvis du er selvforsørgende, i job eller ledig og ønsker at ansøge om seniorpension kan du kontakte Teamkoordinator Runa Møller Ryø Jobcenteret. Runa træffes på tlf 23 64 85 68.

Hvis du ønsker råd og vejledning er du velkommen til at kontakte Mette Rasmussen på 29326873 eller Hanne Jensen på 29114907.

Du kan læse mere om seniorpension på borger.dk.  

Hvis du er førtidspensionist og har et ønske om at arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed.

Løntilskud for førtidspensionister, også kaldet skånejob, er for dig, som ikke kan klare et job på almindelige vilkår, og som derfor har fået tilkendt førtidspension.

Et job med løntilskud kan oprettes både i offentlig og private virksomheder, indtil du når pensionsalderen.

Kontakt din beskæftigelseskonsulent, hvis du vil vide mere.

Læs mere om løntilskud for førtidspensionister på borger.dk

Personer med handicap kan søge opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv. med fortrinsadgang. Ordningen sikrer at ansøgere kommer til samtale hvis:

  • Ansøger har et handicap
  • Ansøger opfylder de formelle uddannelseskrav

Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Læs mere om fortrinsadgang

Vil du vide mere om fortrinsadgang, så kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på tlf. 89705400 eller send en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk

Har du en funktionsnedsættelse? Så kan du få hjælpemidler, som kompenserer for din funktionsnedsættelse.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for dig, der har en funktionsnedsættelse, at udføre arbejdet på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er en af betingelserne for, at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan udføre dit arbejde.

Der kan kun bevilges hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Vil du vide mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads?

Kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på 89705400 eller send en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk

Hvis du har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du søge om personlig assistance. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

En personlig assistent yder støtte i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe emner, tage specifikke løft, læse op, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer med mere.

Læs mere om personlig assistance

Du kan også kontakte Team Job og Funktionsnedsættelse på 89705400 eller ved at sende en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk  

Har du spørgsmål til afregning af tilskuddet til personlig assistance? Kontakt Administrationsgruppen Ydelse på telefonnummer 8970 1000.

Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med et handicap. Ordningen kan åbne mulighed for at nyuddannede får erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.

Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

Læs mere om isbryderordningen

Vil du vide mere om isbryderordningen, så kontakt Team Job og Funktionsnedsættelse på tlf. 89 70 54 00 eller send en mail til jobogfunktionsnedsaettelse@silkeborg.dk