Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Miljøregler og miljøtilsyn VVM for virksomheder og anlæg

VVM for virksomheder og anlæg

En lang række virksomheder og anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. For nogle projekter skal miljøpåvirkningerne vurderes før der kan gives tilladelse. Der skal ansøges om vurdering af VVM-projekter før projektet gennemføres.

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal du ansøge om en VVM-vurdering før du igangsætter dit projekt. Der er to veje:

VVM ansøgninger

Hvis din virksomhed er omfattet af VVM-reglerne og Bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, skal dit projekt vurderes efter VVM-reglerne før du går i gang. Du skal indsende en VVM-ansøgning for denne virksomhedstype via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Gå til ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal det vurderes efter VVM-reglerne før du går i gang.

Du skal indsende det udfyldte VVM-ansøgningsskema til Silkeborg Kommune, teknisk@silkeborg.dk.

Find VVM-ansøgningsskema på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Skemaet ligger nederst på siden under nyttige links.

Læs mere om VVM

En lang række virksomheder og anlæg er omfattet af VVM-reglerne. Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og dambrug, motorsportsbaner, fødevareindustri, vejanlæg mm.

De virksomheder og anlæg der er omfattet af VVM-reglerne står på bilag 1 og bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis et anlæg står på bilag 1 i loven, vil anlægget være obligatorisk VVM-pligtigt.

Hvis et anlæg står på bilag 2 i loven skal VVM-myndigheden screene projektet for at vurdere, om det påvirker miljøet væsentligt. Hvis screeningen viser, at der er en væsentlig miljøpåvirkning, er projektet VVM-pligtigt.

Hvis et anlæg er VVM-pligtigt skal der laves en grundig beskrivelse af hvilke miljøpåvirkninger anlægget kan medfører, hvis det etableres. Der er også krav om at offentligheden skal inddrages.

Se Lov om miljøvurdering af planer og konkret projekter på Retsinformation.dk

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at der laves en beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger et anlæg medfører før anlægget etableres.

Beskrivelser og vurderinger offentliggøres i en Miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten indgår i beslutningen om at give tilladelse til eller at afslå etablering af anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt.

En Miljøkonsekvensrapport er ikke en tilladelse eller en godkendelse af et projekt, men udelukkende en beskrivelse af projektets miljøpåvirkninger.

Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 3,
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje