Selvbetjening og tidsbestilling

VVM for virksomheder og anlæg

En lang række virksomheder og anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. For nogle projekter skal miljøpåvirkningerne vurderes før der kan gives tilladelse. Der skal ansøges om vurdering af VVM-projekter før projektet gennemføres.

Maskinarbejder der svejser

For virksomheder omfattet af Bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen

Hvis din virksomhed er omfattet af VVM-reglerne og Bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen skal dit projekt vurderes efter VVM-reglerne før du går igang. Du skal indsende en VVM-ansøgning gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Se Godkendelsesbekendtgørelsen

Se Lov om Miljøvurdering af planer og af konkrete projekter

For andre projekter

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal det vurderes efter VVM-reglerne før du går igang. Du skal indsende en VVM-ansøgning til Silkeborg Kommune. 

Klik på "VVM-ansøgning af andre projekter" i boksen.

Læs mere om VVM

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal du ansøge om en VVM-vurdering før du igangsætter dit projekt. Der er to veje:

  1. Er din virksomhed omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed skal du ansøge via ansøgningsportalen Byg og Miljø, se øverst til højre.
  2. For andre projektet skal ansøgning ske på et skema, som du finder i den grønne Selvbetjeningsoversigt under Miljø, energi og affald > Miljø.

VVM-ansøgningen skal sendes til Silkeborg Kommune. I de fleste tilfælde er det Silkeborg Kommune, der skal behandle sagen. I særlige tilfælde er det Miljøstyrelsen, der skal behandle sagen.

Din ansøgning skal under alle omstændigheder sendes til Silkeborg Kommune. Vi videresender ansøgningen til Miljøstyrelsen, hvis de er myndighed.

En lang række virksomheder og anlæg er omfattet af VVM-reglerne. Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og dambrug, motorsportsbaner, fødevareindustri, vejanlæg mm.

De virksomheder og anlæg der er omfattet af VVM-reglerne står på bilag 1 og bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis et anlæg står på bilag 1 i loven, vil anlægget være obligatorisk VVM-pligtigt.

Hvis et anlæg står på bilag 2 i loven skal VVM-myndigheden screene projektet for at vurdere, om det påvirker miljøet væsentligt. Hvis screeningen viser, at der er en væsentlig miljøpåvirkning, er projektet VVM-pligtigt.

Hvis et anlæg er VVM-pligtigt skal der laves en grundig beskrivelse af hvilke miljøpåvirkninger anlægget kan medfører, hvis det etableres. Der er også krav om at offentligheden skal inddrages.

Se Lov om miljøvurdering af planer og konkret projekter


VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at der laves en beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger et anlæg medfører før anlægget etableres. 

Beskrivelser og vurderinger offentliggøres i en Miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten indgår i beslutningen om at give tilladelse til eller at afslå etablering af anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt. 

En Miljøkonsekvensrapport er ikke en tilladelse eller en godkendelse af et projekt, men udelukkende en beskrivelse af projektets miljøpåvirkninger.