Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommunale Tandpleje er foreløbigt lukket til og med mandag d. 13 april.

 
Tandplejens nødberedskab kan ved vedvarende tandsmerter og større tand- og bøjleskader kontaktes på telefon 89701930 på hverdage mellem kl. 8 - 11.

Tandreguleringsklinikken er ligesom den øvrige del af Tandplejen lukket helt ned KUN ved bøjleproblemer, som du ikke selv kan afhjælpe eller som ikke kan vente, ring da på Nødtelefon (Kun for Bøjle afdelingen) 21 64 89 66 og KUN på hverdage mellem 8 - 11 jvnf. ovenfor.

Såfremt der visiteres til nødbehandling, vil der blive truffet aftale om hvornår klinikken kan åbnes for de visiterede behandlinger.

Forsøg så vidt det overhovedet er muligt at få dine bøjleproblemer afhjulpet ved selvhjælp:
En enkelt løs lås, tabt elastik eller mindre stykker tabt eller brækket tråd vil som hovedregel skulle vente med reparation til tandreguleringsklinikken igen er i normal funktion. Hvis noget stikker, så gør alt hvad I kan for at puffe den skarpe ende på plads, f.eks. med enden af en tændstik, blyant, ren neglefil ell. lign. En løs ”holde-tråd” bag på fortænderne hører principielt ikke til de behandlinger vi må lave i nødvagten. Gør alt hvad du kan for at mindske gener fra den løse tråd og kontakt os så snart vi får lov at åbne for normal funktion igen. Der vil på hjemmesiden blive informeret om dette. Ved løs tråd på flere tænder, vil specialtandlægen på nødtelefonen vurdere om vi kan hjælpe. Kun meget alvorlige gener, f.eks. smerter, hævelser, løse større bøjleelementer kan afhjælpes i den aktuelle periode og kun på afgrænsede tidspunkter.

Fra tirsdag d. 14. april og til og med 30. juni 2020 er Tandplejen pålagt restriktioner i vores virke. Baggrunden er nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for, hvordan tandlæger skal håndtere Covid-19.
Tandplejen vil fra d. 14. april kun kunne behandle patienter, der har et såkaldt kritisk behandlingsbehov.

Alle aktive patientforløb gennemgås og tildeles behandlingstider ifht behov. Vores patienter vil blive kontaktet direkte, når vi igen kan lave behandlingsaftaler.

Vi er ved tandbehandlinger pålagt stramme restriktioner bl.a. mht. brug af værnemidler for at undgå smittespredning når der arbejdes i nærkontakt med mundhulen. Da de aktuelle værnemiddel lagre er begrænsede, tildeles værnemidlerne lige nu primært hospitalerne. Tilgængeligheden af de fornødne værnemidler kan blive begrænsende for hvor mange og hvilke behandlinger vi kan åbne for i tandplejen. Vi beder om forståelse for dette.
Der kan ikke ændres eller aftales nye tider i den periode, hvor Tandplejen holder lukket.

Læs mere under Nødbehandling

Der kan ikke ændres eller aftales nye tider i den periode, hvor Tandplejen holder lukket.

Læs mere på Silkeborg Kommunes Hjemmeside

 

 

Ved behov for, at få kontakt til overtandlægen. Ring til administrationen på telefon 89 70 19 30

Hvis du vil klage, kontakt: 

Overtandlæge 

Hostrupsgade 47

8600 Silkeborg

E-mail: tandplejen@silkeborg.dk

Patientombuddet

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Telefon: 72286600

Fax: 72286601

E-mail: pob@patientombuddet.dk 

Hjemmeside: www.patientombuddet.dk

 

Silkeborg Kommunale Tandpleje er foreløbigt lukket til og med mandag d. 13, april 

 

Tandplejens nødberedskab kan ved vedvarende tandsmerter kontaktes på telefon 89701930 på hverdage mellem kl. 8 - 11.

Fra tirsdag d. 14.april og til og med 30. juni 2020 er Tandplejen pålagt restriktioner i vores virke. Baggrunden er nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for, hvordan tandlæger skal håndtere Covid-19.

Tandplejen vil fra d. 14. april kun kunne behandle patienter, der har et såkaldt kritisk behandlingsbehov. Vi er ved tandbehandlinger pålagt stramme restriktioner bl.a. mht. brug af værnemidler for at undgå smittespredning når der arbejdes i nærkontakt med mundhulen. Da de aktuelle værnemiddel lagre er begrænsede, tildeles værnemidlerne lige nu primært hospitalerne. Tilgængeligheden af de fornødne værnemidler kan blive begrænsende for hvor mange og hvilke behandlinger vi kan åbne for i tandplejen. Vi beder om forståelse for dette.

 


Der kan søges om omsorgstandpleje, hvis borgeren

  • Bor på plejehjem, plejecenter eller er på daghjem
  • Bor i eget hjem eller bofællesskab og har behov for hjælp til egenomsorg og personlig pleje efter lov om social service § 83 eller § 85.

Tilbuddet gælder kun, hvis det vurderes, at almindelig tandlæge ikke kan benyttes.

Omsorgstandpleje bliver givet efter behov. Der bliver ikke behandlet, hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås. Der kan også ydes omsorgstandpleje, hvis borgeren har protese.

Kvalitets-standard kan rekvireres i tandplejens administration, tlf. 8970 1930

Hvad koster det?

Der er en brugerbetaling på 510,00 kr. årligt. (i 2020). Brugerbetalingen opkræves med 42,50 kr. pr. måned.

Der kan søges om personligt tillæg til, at dække udgiften.

I de tilfælde hvor behandling kun kan foregå på en tandklinik, kan der søges om kørselstilskud som personligt tillæg efter gældende regler.

Tilbuddet omfatter

  • Undersøgelse af mund og tænder
  • Forebyggelse af tandsygdomme
  • Behandling af tænder, mund og proteser
Behandling vil først og fremmest være af smertelindrende karakter, så tandsættet er funktionsdygtigt.

Hvor foregår det

Der ydes omsorgstandpleje der, hvor borgeren bor eller på en tandklinik.

Tilmelding til omsorgstandpleje

Visitation til omsorgstandplejen sker via Visitationsgruppen i kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling. Du kan rette henvendelse på telefon 89 70 18 76. Visitationsgruppen vurderer, om du er berettiget til omsorgstandpleje og kontakter i givet fald omsorgstandplejen.

Det er Den kommunale Tandpleje, der står for omsorgstandplejen.

I helt særlige tilfælde kan det være en klinisk tandtekniker. Vær opmærksom på, at det skal være en tekniker, som Silkeborg Kommune har aftale med.

 

Silkeborg Kommunale Tandpleje er foreløbigt lukket til og med mandag d. 13, april 

Tandplejens nødberedskab kan ved vedvarende tandsmerter kontaktes på telefon 89701930 på hverdage mellem kl. 8 - 11.

Fra tirsdag d. 14.april og til og med 30. juni 2020 er Tandplejen pålagt restriktioner i vores virke. Baggrunden er nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for, hvordan tandlæger skal håndtere Covid-19.

Tandplejen vil fra d. 14. april kun kunne behandle patienter, der har et såkaldt kritisk behandlingsbehov. Vi er ved tandbehandlinger pålagt stramme restriktioner bl.a. mht. brug af værnemidler for at undgå smittespredning når der arbejdes i nærkontakt med mundhulen. Da de aktuelle værnemiddel lagre er begrænsede, tildeles værnemidlerne lige nu primært hospitalerne. Tilgængeligheden af de fornødne værnemidler kan blive begrænsende for hvor mange og hvilke behandlinger vi kan åbne for i tandplejen. Vi beder om forståelse for dette.

 

Tandpleje til voksne med handicap eller psykisk lidelse

Special tandpleje er et tilbud til borgere, som pga betydelig og varig funktions nedsættelse af psykisk og/eller fysisk karakter ikke kan benytte privatpraktiserende tandlæge.

Du skal visiteres til specialtandpleje af en tandlæge tilknyttet Specialtandplejen. Ved visitationen vurderes, om du kan tilbydes specialtandpleje, eller om dine behov for tandbehandling vurderes at kunne dækkes i en almindelig tandlægepraksis.
Fælles for målgruppen gælder det, at personerne har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. Således er ordningen IKKE omfattet af ALLE personer med nedenstående diagnoser:
*Sindslidende
*Udviklingshæmmede
*Cerebral parese
*Autisme
*Sklerosepatienter
*Social fobi
*Parkinsons sygdom


Undersøgelse, forebyggelse og behandling
Specialtandplejen tilbyder undersøgelse, forebyggelse og alle typer behandling hos vores særligt uddannede tandplejere og tandlæger. Vi har stor erfaring med at behandle personer med specielle behov. Vi lægger især vægt på at forebygge, så du kan bevare dine egne tænder så sunde som muligt. Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid.

Du er altid velkommen til at tage en ledsager med. Klinikken er indrettet handicap-venligt. Det er vigtigt for os i Specialtandplejen at have et tæt samarbejde med dig, dine pårørende og nære personer, så vi kan behandle dig så godt som muligt. Vi kommer gerne ud i institutioner, på bosteder med mere og giver vejledning og information om tandpleje.

Max 1975 kr. om året (2019)
Det maksimale beløb er 1975 kr. om året (2019 priser) for at modtage specialtandpleje. Vi sender en regning til dig sidst på året. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen. Behov for transport til og fra klinikken skal du selv betale. Eventuel nødbehandling er vederlagsfri og regningen sendes direkte til kommunen.

Henvisning til visitation
Læger, tandlæger, pædagoger og andre støttepersoner kan henvise til visitation i den kommunale Specialtandpleje. Det skal være skriftligt. Find tilmeldingsblanketten til specialtandpleje på linket nedenfor. Adressen, den skal sendes til, står her under.
Derefter indkalder Specialtandplejen dig til en visitation.

Link til specialtandplejen 

Yderligere oplysninger og adresse

Inger Fryland Jørgensen
Den kommunale specialtandpleje
Dybkærskolens tandklinik
Arendalsvej 271
8600 Silkeborg
Telefon 89 70 19 30

Kvalitetsstandarden kan rekvireres på Dybkær klinikken.

EAN-nummer 

5798005638421