Selvbetjening og tidsbestilling

Tandpleje under pandemi med COVID-19

Silkeborg Kommunale Tandpleje indkalder dem, der har størst behov først. Der skal foretages en konkret og individuel tandlægefaglig vurdering af borgerens behov for en tandplejeindsats.

Vi er fortsat pålagt restriktioner for at minimere risiko for smittespredning. Dette indebærer blandt andet begrænset adgang til klinikkerne, så vidt muligt undgå aerosoldannende procedurer samt udvidet brug af værnemidler i for hold til tidligere.

Vi beder i den kommende tid om forståelse for at vi på grund af de fortsatte restriktioner ikke har mulighed for at udføre vores opgaver i samme omfang som under normale omstændigheder.

Ved behov for mere information, kan der læses mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside om corona.
Ved behov for, at få kontakt til overtandlægen. Ring til administrationen på telefon 89 70 19 30

Hvis du vil klage, kontakt: 

Overtandlæge 

Hostrupsgade 47

8600 Silkeborg

E-mail: tandplejen@silkeborg.dk

Patientombuddet

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Telefon: 72286600

Fax: 72286601

E-mail: pob@patientombuddet.dk 

Hjemmeside: www.patientombuddet.dk

 

 Tandpleje under pandemi med COVID-19

Silkeborg Kommunale Tandpleje/omsorgstandpleje indkalder dem, der har størst behov først. Der foretages en konkret og individuel tandlægefaglig vurdering af borgerens behov for en tandplejeindsats.

Vi er fortsat pålagt restriktioner for at minimere risiko for smittespredning. Dette indebærer bl.a. begrænset adgang til klinikkerne, så vidt muligt undgå aerosoldannende procedurer samt udvidet brug af værnemidler ift. tidligere.

Tilhører man en af de nævnte grupper, bedes man give klinikken besked.

Vi beder i den kommende tid om forståelse for at vi p gr a de fortsatte restriktioner ikke har mulighed for at udføre vores opgaver i samme omfang som under normale omstændigheder.

For mere information læs mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside om corona.


Der kan søges om omsorgstandpleje, hvis borgeren

  • Bor på plejehjem, plejecenter eller er på daghjem
  • Bor i eget hjem eller bofællesskab og har behov for hjælp til egenomsorg og personlig pleje efter lov om social service § 83 eller § 85.

Tilbuddet gælder kun, hvis det vurderes, at almindelig tandlæge ikke kan benyttes.

Omsorgstandpleje bliver givet efter behov. Der bliver ikke behandlet, hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås. Der kan også ydes omsorgstandpleje, hvis borgeren har protese.

Kvalitets-standard kan rekvireres i tandplejens administration, tlf. 8970 1930

Hvad koster det?

Der er en brugerbetaling på 550,00 kr. årligt. (i 2021). Brugerbetalingen opkræves med pr. måned.

Der kan søges om personligt tillæg til, at dække udgiften.
I de tilfælde hvor behandling kun kan foregå på en tandklinik, kan der søges om kørselstilskud som personligt tillæg efter gældende regler.

Tilbuddet omfatter

  • Undersøgelse af mund og tænder
  • Forebyggelse af tandsygdomme
  • Behandling af tænder, mund og proteser
Behandling vil først og fremmest være af smertelindrende karakter, så tandsættet er funktionsdygtigt.

Hvor foregår det

Der ydes omsorgstandpleje der, hvor borgeren bor eller på en tandklinik.

Tilmelding til omsorgstandpleje

Visitation til omsorgstandplejen sker via Visitationsgruppen i kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling. Du kan rette henvendelse på telefon 89 70 18 76. Visitationsgruppen vurderer, om du er berettiget til omsorgstandpleje og kontakter i givet fald omsorgstandplejen.

Det er Den kommunale Tandpleje, der står for omsorgstandplejen.

I helt særlige tilfælde kan det være en klinisk tandtekniker. Vær opmærksom på, at det skal være en tekniker, som Silkeborg Kommune har aftale med.

 

Tandpleje under pandemi COVID-19

Silkeborg Kommunale Tandpleje/Special, voksen og Socialtandpleje indkalder dem, der har størst behov først. Der foretages en konkret og individuel tandlægefaglig vurdering af borgerens behov for en tandplejeindsats.

Vi er fortsat pålagt restriktioner for at minimere risiko for smittespredning. Dette indebærer bl.a. begrænset adgang til klinikkerne, så vidt muligt undgå aerosoldannende procedurer samt udvidet brug af værnemidler ift. tidligere.

Tilhører man en af de nævnte grupper, bedes man give klinikken besked.

Vi beder i den kommende tid om forståelse for at vi p gr a de fortsatte restriktioner ikke har mulighed for at udføre vores opgaver i samme omfang som under normale omstændigheder. 

For mere information læs mere på Silkeborg kommunes hjemmeside om corona 

 

Specialtandpleje er tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af varigt handicap eller psykisk lidelse


Specialtandpleje til voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Har du et handicap eller psykisk lidelse som gør at du ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud, findes kommunens tilbud om specialiseret tandpleje. Du skal visiteres til specialtandplejen af specialtandplejens tandlæge. Hvis det ved visitationen vurderes, at dit behov kan tilgodeses hos en privatpraktiserende tandlæge, vil du dog ikke blive visiteret til specialtandpleje.

Du kan få hjælp hos specialtandplejen, hvis du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af
• Psykisk udviklingshæmning
• Sindslidelse
• Andet for eksempel indgribende autisme, omfattende cerebral parese og sklerose, social fobi, OCD.

Undersøgelse, forebyggelse og behandling
Specialtandplejen tilbyder undersøgelse, forebyggelse og alle typer behandling hos vores særligt uddannede tandplejere og tandlæger. Vi har stor erfaring med at behandle personer med specielle behov. Vi lægger især vægt på forebyggelse. Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid.
Du er altid velkommen til at tage en ledsager med. Klinikken er indrettet handicapvenligt. Det er vigtigt for os i Specialtandplejen at have et tæt samarbejde med dig, dine pårørende og nære personer, så vi kan behandle dig så godt som muligt. Der er mulighed for at vi, efter nærmere aftale, kan komme ud i institutioner, på bosteder mv. for vejledning og information om tandpleje.

Kvalitetsstandarden kan rekvireres på Dybkær klinikken.

Max 2050 kr. om året (2021-niveau)
Den maksimale egenbetaling 2010,00 kr. om året (2020 priser) for at modtage specialtandpleje. Vi sender en regning til dig sidst på året. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen. Eventuelle udgifter til transport til og fra klinikken skal du selv afholde.

Tilmelding til specialtandpleje
Læger, tandlæger, pædagoger og andre fagpersoner kan henvise til visitation.
Det foregår ved at udfylde henvisningsblanketten. Tryk på link. Blanketten sendes via EDI eller sikker post:

sikkerpost.tandplejen@silkeborg.dk

Emne: Specialtandpleje henvisning.

Du vil derefter blive indkaldt til en visitation.

Link til specialtandplejen 

Yderligere oplysninger og adresse

Den kommunale specialtandpleje
Dybkærskolens tandklinik
Arendalsvej 271
8600 Silkeborg
Telefon 89 70 19 30

Link til Dybkær klinikken