Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Om hjemmesiden Databeskyttelse

Databeskyttelse

Når Silkeborg Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab

For at vi kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug at behandle personoplysninger. Det gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra Silkeborg Kommune indhenter dine oplysninger, og hvor længe vi gemmer oplysningerne. Desuden finder du kontaktoplysninger på Silkeborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Databeskyttelse i Silkeborg Kommune

Du har en række rettigheder som registreret. En af dine rettigheder er, at vi som udgangspunkt har pligt til at oplyse dig, når vi begynder at indsamle dine personoplysninger. Herudover giver rettighederne dig mulighed for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og mulighed for at få berigtiget urigtige oplysninger.

Herudover har du altid ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder nedenfor eller på datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk

Gå til datatilsynet.dk

Ret til oplysning

Du har ret til at blive oplyst, når vi indsamler personoplysninger om dig eller snarest muligt derefter. Retten gælder uanset om oplysningerne kommer direkte fra dig eller en anden. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad kommunen anvender dine personoplysninger til.

Registerindsigt (Indsigtsret)

Indsigtsretten giver dig ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registeret om dig. Hvis du ønsker at få indsigt i dine personoplysninger, kan du bl.a. bruge linket herunder. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at få et eller flere dokumenter fra en sag udleveret, skal du ikke bede om indsigt efter databeskyttelsesforordningen. Her skal du i stedet bede om aktindsigt.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger om dig selv rettet.

Vi er imidlertid underlagt en notatpligt for at dokumentere det grundlag, som en afgørelse er blevet truffet på. Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor skal vi beholde de oprindelige, men måske forkerte, personoplysninger. Vi vil dog altid tilføje et notat med de rigtige oplysninger til sagen.

Ret til sletning

Når personoplysninger behandles i en kommune, er der en begrænset adgang til at få slettet sine personlige oplysninger. Derfor har du som udgangspunkt ikke ret til at få slettet oplysninger fra din sag. Vi har dog mulighed for at slette dine oplysninger, hvis de ikke indgår i en sag – eksempelvis hvis du anmoder om at blive frameldt en service.

Sådan udnytter du dine rettigheder

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du rette henvendelse til den afdeling, der behandler din sag.

Find kontaktoplysninger på de enkelte afdelinger

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt, at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end de der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, fordi vi har hjemmel i lovgivningen til det. Det kan f.eks. være indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi indhenter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Når vi indhenter personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger.

Det varierer, alt efter hvilken sag, det drejer sig om. Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.

Kontakt kommunens afdelinger og stabe

Som udgangspunkt anvender vi den sikre fælles offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password. Det sker eksempelvis på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.

Silkeborg Kommune bruger som hovedregel en helhedsvurdering efter GDPR-reglerne, når kommunen og kommunens institutioner anvender billeder og video som led i kommunens eller institutionernes udførelse af sine opgaver på fx hjemmesider, sociale medier, offentlige plakater, annoncer og andre offentlige kommunikationskanaler.

Silkeborg Kommune følger Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata i forbindelse med anvendelse af fotos og video, herunder reglerne i EU's databeskyttelsesforordning.

Læs Datatilsynest anbefalinger

Ud over disse regler er vi opmærksomme på ikke at vise billeder, der kan virke krænkende, og vi er særligt påpasselige med brug af billeder af børn, sårbare borgere og ældre.

Læs Datatilsynets anbefalinger om samtykke

Silkeborg Kommune har en Facebookside. 

Du skal være opmærksom på, at Facebook indsamler data ved hjælp af cookies, når du bruger vores Facebookside. Det betyder blandt andet, at vi kan få statistik over vores besøgende, ligesom Facebook bruger oplysningerne til at målrette indhold til dig.

Du kan læse mere om Facebooks cookiepolitik på Facebook

Silkeborg Kommune har ingen indflydelse på, hvordan Facebook bruger dine data, men virksomheder har ifølge en EU-dom fra 5. juni 2018 et fælles ansvar med Facebook for at overholde reglerne om beskyttelse af dine persondata.

Justitsministeriet er på vegne af den offentlige sektor i Danmark i dialog med Facebook om konsekvenserne af dommen om delt dataansvar. Dialogen med Facebook sker ikke kun i Danmark, men på fælleseuropæisk plan.

Silkeborg Kommune afventer resultatet af denne dialog og efterfølgende anbefalinger fra kommunernes organisation KL.

Har du spørgsmål om Silkeborg Kommunes brug af Facebook, kan du altid kontakte os på kommunikation@silkeborg.dk.

Silkeborg Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du finder kontaktoplysningerne på databeskyttelsesrådgiveren nederst på denne side.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans. Databeskyttelsesrådgiveren bistår kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling, eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over sagsbehandling, eller klage over en afgørelse, kan du enten følge klagevejledningen, som fremgår af afgørelsen, eller henvende dig til kommunen.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) er ikke klageinstans i forhold til eventuelle klager over kommunens håndtering af dine personoplysninger. Det er Datatilsynet, der er klageinstans.

Du kan klage til Datatilsynet over Silkeborg Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Du kan bl.a. klage over, at

  • du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt
  • der uretmæssigt er lagt oplysninger om dig på internettet
  • der uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig
  • kommunen ikke har slettet dine oplysninger

Gå til klagevejledningen på Datatilsynets hjemmeside

Bemærk: Datatilsynet ønsker, at du - inden du klager - tager kontakt til kommunen.

Du skal derfor kontakte den afdeling, der har behandlet dine personoplysninger, før du klager til Datatilsynet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du kontakter afdelingen, finder du en oversigt over alle kommunens afdelinger her:

Gå til oversigt over Silkeborg Kommunes afdelinger og stabe

Kontakt
Databeskyttelsesrådgiver (DPO) Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje