Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Forældresamarbejde i dagtilbud

Forældresamarbejde i dagtilbud

I Silkeborg Kommune er vi klar over at forældrene er nøglen til at børn lærer og trives. Det er derfor vigtigt med et godt og tæt samarbejde mellem de voksne i dagtilbuddet og forældrene.

Om forældresamarbejde i dagtilbud

Eget barns trivsel og læring

Samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældre handler først og fremmest om eget barns trivsel og læring. Samarbejdet forgår på mange måder, lige fra den daglige kontakt i forbindelse med at barnet afleveres eller hentes, og til strukturerede samtaler. Samarbejdsformerne varierer fra daginstitution til daginstitution – se den enkelte daginstitutions hjemmeside.

Børnefællesskabet

Forældrene spiller også en væsentlig rolle i forhold til at understøtte fællesskabet og udviklingen i børnegruppen. Som forældre kan man deltage på flere måder.

En mulighed er, at stille op som medlem af forældrebestyrelsen, hvor man er med til at træffe beslutning om overordnede principper og rammer for hele daginstitutionen. Bestyrelserne spiller en stor rolle i forhold til hvilken vej daginstitutionen skal udvikle sig. Bestyrelsens kompetencer og opgaver kan ses i nedenstående.

De fleste børnehuse har desuden en eller flere lokale forældregrupper, som hjælper til med, eller står for arrangementer for børn og forældre. Velfungerende forældregrupper kan være med til at løfte sammenholdet blandt børnene. At være med i en forældregruppe, er en god måde at lære de andre forældre og børnehuset bedre at kende.

Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser

Velkommen i forældrebestyrelsen!

Denne håndbog er et redskab til dig, der er medlem af en forældrebestyrelse i et dagtilbud og til dig, der overvejer at blive det. Her får du en introduktion til arbejdet i forældrebestyrelsen.

Som medlem af forældrebestyrelsen kan du få endnu mere indflydelse på dit barns hverdag. Forældrebestyrelsen behandler emner som for eksempel budget, fælles aktiviteter, feriepasning og fælles politikker for hele institutionen.

Forældrebestyrelsens ret og beføjelser fremgår af Dagtilbudsloven:

Se Dagtilbudsloven på retsinformation.dk

Der er i alt 14 daginstitutioner i Silkeborg Kommune, og hver institution har sin egen forældrebestyrelse. Derudover er der én samlet bestyrelse for dagplejen. Derudover er der 2 selvejende institutioner, 7 private institutioner samt Gjessø i en landsbymodel.

Håndbogen er for både dagplejen og daginstitutionerne. Hvis der er forskelle mellem dagplejen og daginstitutioner, er forskellene beskrevet i de enkelte afsnit. Dagplejen og daginstitutioner er begge nedenfor omtalt som ’institution’.

Afsnittene omkring bestyrelsens beføjelser, udarbejdelse af en forretningsorden og mødeindkaldelse er det, der også hedder ’styrelsesvedtægten’. Styrelsesvedtægten kan kun ændres gennem Børne- og Ungeudvalget.

Det er forældrebestyrelsen, der har kompetence til at fastsætte principper for daginstitutionens og dagplejens arbejde.

Et princip skal forstås som en ramme og en retning, der giver mulighed for flere forskellige handlinger. Et princip er derfor ikke et forslag til en konkret handling. Det er institutionslederen, der, i sidste ende, beslutter hvordan principperne og rammen fyldes ud.

Eksempler på principper

 • Principper for det pædagogiske arbejde i daginstitutionen/dagplejen
 • Principper for personalets sammensætning
 • Principper for lokalt forældresamarbejde
 • Principper for forældrenes deltagelse i hverdagen
 • Principper for lokalt samarbejde mellem frivillige og daginstitutionen
 • Principper for information til/fra forældre
 • Principper for anvendelse af daginstitutionens økonomi

I praksis træffer forældrebestyrelsen og institutionslederen beslutninger i et tillidsfuldt samarbejde. Du kan nedenfor se en række eksempler, der viser hvordan et princip kan se ud, samt et eksempel på en konkret handling. 

Princip Handling
Bestyrelsen beslutter, at der i det kommende år skal gøres en særlig indsats for, at støtte børns venskaber. Ledelsen beslutter på baggrund af et personalemøde, at der er to pædagoger, der deltager i et kursus om børns venskaber og at spisegrupperne i ét børnehus sammensættes så alle børn spiser sammen med mindst én god ven.
Bestyrelsen beslutter at der ønskes en mangfoldighed i personalegruppen Ansættelsesudvalget vedtager hvilken ansøger, der ansættes og lader bestyrelsens princip vægte til fordel for mangfoldighed i personalegruppen.
Bestyrelsen beslutter at bestyrelsesrepræsentanterne i de enkelte børnehuse er forældrenes kontaktpersoner til den daglige leder. Den daglige leder og medarbejderne i arbejdsgruppen beslutter at involvere institutionens bestyrelsesrepræsentanter i en påtænkt nyindretning af garderoben.
Bestyrelsen vedtager at der etableres et udvalg i alle børnehuse der i samarbejde med institutionen kan arrangere sammenkomster eller lignende for børn og forældre i børnehusenes lokaler udenfor åbningstiden. Ledelsen beslutter, at de daglige ledere er kontaktpersoner til udvalget og bistår udvalget med praktiske opgaver f.eks. formidling af invitationer, aftale med rengøringspersonale etc.
Bestyrelsen beslutter at generel information fra institutionen/dagplejen fra forældrene så vidt muligt skal foregå digitalt. Ledelsen vælger at udarbejde et nyhedsbrev, der udsendes pr. mail fire gange årligt. Korte, lokale informationer bliver vist på skærmen i garderoben.

Forældrebestyrelsen har også ret og kompetence til at blive inddraget i en række andre beslutninger.

Forældrebestyrelsen skal være med til at:

 • Ansætte fastansatte medarbejdere og ledere i daginstitutionen, og fx være repræsenteret i ansættelsesudvalget.
 • Udarbejde, evaluere og lave opfølgning på den pædagogiske læreplan.
 • Beslutte fællesaktiviteter for daginstitutionens forældre.
 • Fastsætte hvornår institutionen almindeligvis åbner og lukker de forskellige ugedage, så den ugentlige åbningstid opfyldes.
 • Vedtage evt. lukkedage i institutionerne indenfor de af kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer.
 • Vælge evt. fælles feriepasning.
 • Tage stilling til fravalg af madordning i institutionen efter kommunalbestyrelsens retningslinjer.
 • Fastlægge institutionens mission, vision og værdier.
 • Beslutte hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet.

Forældrebestyrelsen skal ikke træffe beslutning om alle punkter hvert år. Institutionen/dagplejen har normalvis en praksis og traditioner, der kan fortsætte indtil andet er besluttet.

 

Forældrebestyrelsen består af forældrerepræsentanter og medarbejdere. Forældrene og medarbejderne har stemmeret, og institutionslederen er sekretær for bestyrelsen. Udover bestyrelsesmedlemmerne vælges der suppleanter for forældre- og medarbejderrepræsentanter.

Der er forskel på sammensætningen af forældrebestyrelsen i dagplejen og for daginstitutionerne, da der er én samlet forældrebestyrelse for dagplejen, mens der er en forældrebestyrelse for hver daginstitution.

Forældrebestyrelsen i dagplejen består af:

 • 7 forældrerepræsentanter
 • 2 repræsentanter valgt blandt dagplejerne
 • 1 repræsentant valgt blandt de pædagogiske ledere

Forældrebestyrelsen i daginstitutioner består af:

 • 2 forældre fra hvert børnehus i institutionen.
 • Mindst 2 repræsentanter vælges blandt medarbejderne. Antallet af medarbejdere skal altid være lavere end antallet af forældre

Valg til forældrebestyrelserne

Repræsentanter i forældrebestyrelsen vælges for en periode på to år. Der afholdes forskudte valg, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år og halvdelen i lige år.

Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Den suppleant, der får flest stemmer er førstesuppleant. Forældrerepræsentanter og deres suppleanter vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober måned. Valget indkaldes af den siddende bestyrelse.

Medarbejderrepræsentanter og deres suppleanter vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i dagplejen eller institutionen. Personalemødet indkaldes af lederen. Personalemødet afholdes inden udgangen af oktober, dog således at medarbejderne er valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges.

Valgbarhed og valgret

Forældre med børn i dagplejen eller i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter. Ved forældre forstås forældremyndighedsindehavere. Der vil i særlige tilfælde kunne tillægges andre end forældremyndighedsindehaverne valgbarhed. Fastansatte medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Hvis valg af forældrerepræsentanter sker ved afstemning, kan fremmødte forældre, der har valgret, afgive én stemme hver. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

Fastansatte medarbejdere i dagplejen eller i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter. Pædagogiske ledere og daglige ledere er ikke valgbare. Hvis valg af medarbejderrepræsentanter sker ved afstemning, kan fastansatte medarbejdere afgive én stemme hver. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

På forældrebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede en formand og en næstformand blandt forældrerepræsentanterne.

En forældrerepræsentant udtræder af bestyrelsen, hvis vedkommende ikke længere har et barn i institutionen eller dagplejen, eller hvis forældrerepræsentanten selv ønsker at træde ud af bestyrelsen. Suppleanten indtræder i stedet for forældrerepræsentanten. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, på det tidspunkt hvor den pågældende har afleveret/modtaget sin opsigelse. Suppleanten indtræder i stedet for medarbejderrepræsentanten.

Bestyrelsen vedtager en forretningsorden

Alle bestyrelser skal udarbejde en forretningsorden.

Forretningsorden skal indeholde rammerne omkring afholdelse af forældrebestyrelsesmøderne. Som regel tager den nye forretningsorden udgangspunkt i en tidligere forretningsorden.

Rammerne handler blandt andet om, hvem der udsender en mødeindkaldelse, hvor og hvornår mødet skal afholdes, hvem der tager referat og hvordan det offentliggøres.

Forretningsordenen kan også indeholde hvordan forældrebestyrelsen er med til at drøfte budget, fælles aktiviteter, feriepasning og aktiviteter vedr. den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen har også indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af en ny leder. Forretningsordenen kan også indeholde et afsnit omkring omgangstone og kultur i forældrebestyrelsen.

Dertil kan forretningsordenen også indeholde et årshjul for emner, der kan og skal gennemgås i løbet af året. 

Møderne

Forældrebestyrelsen skal holde møde mindst 3 gange årligt. Der kan også afholdes et møde, hvis det ønskes af Formanden, 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne eller institutionslederen.

Mødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, dog kan der i særlige tilfælde indkaldes med kortere varsel. Formanden fastsætter i samarbejde med institutionslederen en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet dagsordenen ud til medlemmerne. Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal formanden have besked senest 8 dage før mødet.

Bestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Bestyrelsen kan dog indbyde andre udenfor bestyrelsen til at deltage i nogle af punkterne, hvis det er relevant. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er til stede. Medlemmer kan kun deltage i afstemninger, når de personligt er tilstede under afstemningen. Hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage, har suppleanten stemmeret.

Der skal udarbejdes et referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet skal som minimum indeholde:

 • Mødedato
 • Hvem der har været til stede ved mødet
 • Dagsorden
 • De trufne beslutninger

Referatet skal godkendes og underskrives af mødedeltagere med stemmeret. Referatet offentliggøres for forældre og medarbejdere i institutionen eller i dagplejen og det skal fremgå af forretningsordenen, hvordan det offentliggøres. Fortrolige oplysninger må ikke offentliggøres. Se også afsnittet nedenfor om tavshedspligt. Referaterne skal også gemmes i en elektronisk mappe.

Forældrebestyrelsen skal være synlig overfor de andre forældre. Det kan forældrebestyrelsen for eksempel være ved at lave en kort beskrivelse af bestyrelsens medlemmer, eventuelt med billeder, så de øvrige forældre i dagtilbuddet ved, hvem der sidder i bestyrelsen.

Tavshedspligt

Medlemmer af forældrebestyrelsen er omfattet af de samme regler om tavshedspligt, som gælder for offentligt ansatte. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer kan blive straffet, hvis de som bestyrelsesmedlem videregiver fortrolige og personlige oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold, som man er blevet bekendt med via arbejdet i bestyrelsen.

Formålet med tavshedspligten er at beskytte enkeltpersoner og familier, så oplysninger der bliver fremlagt på et bestyrelsesmøde ikke kommer videre. Der må kun fremlægges fortrolige oplysninger på et bestyrelsesmøde, hvis oplysningerne er nødvendige for behandlingen af det pågældende emne.

Tavshedspligten skal tages bogstaveligt og gælder også efter man har forladt bestyrelsen.

Institutionslederen beslutter, hvordan principperne og rammen fyldes ud, og institutionslederen har det ledelsesmæssige og faglige ansvar i daginstitutionen/dagplejen.

Det betyder, at institutionslederen træffer beslutningerne vedrørende den pædagogiske tilrettelæggelse af arbejdet i hverdagen, personalet og institutionens drift. Forældrebestyrelsen har dog en særlig forpligtelse i forhold til at iværksætte initiativer, der involverer forældre.

Institutionslederen deltager i forældrebestyrelsesmøderne og institutionslederen er ansvarlig for at inddrage og involvere forældrebestyrelsen i udviklingen af institutionen. Det er også institutionslederen, der fører de principper og beslutninger, som bestyrelsen træffer, ud i livet. Som regel vil en beslutning i forældrebestyrelsen blive truffet sammen med institutionen på baggrund af et oplæg fra institutionslederen.

Det kan nogle gange være lidt svært at adskille principper og handlinger, så institutionslederen kan på forældrebestyrelsesmødet præcisere, hvad det er, forældrebestyrelsen kan beslutte.

Institutionslederen fungerer som byrådets stedlige repræsentant, og institutionslederen skal sørge for, at de beslutninger, der træffes i forældrebestyrelsen er i overensstemmelse med lovgivningen, kommunalbestyrelsens mål og rammer, gældende overenskomster, osv.

Hvis en beslutning fx er i strid med lovgivning, så har institutionslederen pligt til at oplyse forældrebestyrelsen om det. Hvis forældrebestyrelsen ikke er enig med institutionslederen, så kan forældrebestyrelsen kontakte Børne- og Ungeudvalget. Lederen i en selvejende daginstitution referer til bestyrelsen og medarbejderne er ansat i institutionen og ikke i Silkeborg Kommune.

Forældretilfredshed i dagtilbud

Silkeborg Kommune gennemførte i 2019 en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud.

Nedenfor kan du se resultaterne pr. institution:

3 Høje

Alderslyst

Blicheregnen

Buskelunden

Dagpleje

Firkløveret

Gjessø

Gudenåen

Kjellerup Levring

Naturstien

På Toppen

Aarhusbakken Midtbyen

Sejs Laven

Skovstjernen

Søhøjlandet

Skovgården

Tyttebærhuset

Virklund Sydbyen

Kontakt
Staben i Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje