Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Kombinationstilbud - fleksibel børnepasning

Kombinationstilbud - fleksibel børnepasning

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’ hvor barnet passes af en privat børnepasser

Forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning jf. Dagtilbudslovens §85a.

Læs mere om:

Hvad er et kombinationstilbud?

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’. Med dagtilbud forstås både kommunale, selvejende og private institutioner, samt den kommunale dagpleje. Det er også muligt at benytte et kombinationstilbud over kommunegrænsen.

Hvad er formålet?

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at skabe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældrene har f.eks. skiftende arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

Formålet er videre, at kombinationstilbuddet skal give mulighed for, at et barn kan forblive i sine vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en for barnet kendt person i hjemmet, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter.

Hvordan tilrettelægges kombinationstilbuddet?

Ud fra den enkelte families ansøgning og dokumenterede behov, fastlægges, hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre, samt hvorledes at timerne i det kommunale dagtilbud tilrettelægges bedst.

Kombinationstilbuddet må samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. I Silkeborg Kommuner svarer det til 51 timer, hvis der sker kombination med en vuggestue- eller børnehaveplads, og 48 timer hvis kombinationen er med en dagplejeplads.

Hvad er fleksibel pasning?

Fleksibel pasning er et nyt begreb, der er knyttet til kombinationstilbuddet. Fleksibel pasning beror i lighed med privat pasning som udgangspunkt på en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og en fleksibel børnepasser.

Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit over en periode på mindst fire uger.

Regler for fleksibel pasning:

Reglerne for privat pasning efter dagtilbudslovens § 80-85 gælder som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder, at forældres tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning, ligesom der i lighed med privat pasning skal indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser, som kommunen skal godkende og føre tilsyn med som forudsætning for, at forældrene kan få et tilskud.

Hvem kan benytte sig af ordningen kombinationstilbud?

Det er alene forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, der er berettiget til at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Hvad forstås med "dagtilbuddenes almindelige åbningstid"?

Med dagtilbuddenes almindelige åbningstid menes det tidsrum, hvor det konkrete dagtilbud holder åbent.

Børn i obligatorisk sprogstimuleringstilbud 30 timer om ugen

Forældre med børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, er ikke berettiget til et kombinationstilbud.

Krav til fleksibel pasning:

Fleksibel pasning er i lighed med kravene til private pasningsordninger omfattet af følgende krav:

  • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk.
  • Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
  • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

OBS: Afgørelse om kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvad skal man som forældre gøre?

Bosiddende i Silkeborg Kommune skal tage kontakt til:

Pladsanvisning og Tilskud
Børne- og Familieafdelingen

Kommunen vil i den forbindelse anmode om forskellige oplysninger på skrift, herunder det antal timer, som forældrene ønsker i henholdsvis et deltidstilbud i et dagtilbud og i den fleksibel pasning.

Kommunen vil også bede om dokumentation på, at man er berettiget til et kombinationstilbud. Dokumentation kan i relation til pasningsbehovet f.eks. bestå af en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende, som skal indsendes.

Ansøgning om kombinationstilbud (MitID)

Godkendelse af pasningsaftale om fleksibel pasning:

I lighed med privat pasning er det en betingelse for at få udbetalt et tilskud til fleksibel pasning, at kommunen godkender den pasningsaftale, som indgås mellem forældrene og den fleksible passer.

Kommunen skal ligeledes godkende de økonomiske forhold, som er en del af pasningssaftalen, for at sikre, at der ikke er tale om en proforma-aftale.

Tilsyn med fleksibel pasning:

Kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasning. Såfremt forældre og den fleksible passer har indgået en pasningsaftale, som betyder, at forældrene får et tilskud til fleksibel børnepasning svarende til 20 timer om ugen, er forældrene forpligtet til at aflønne den fleksible børnepasser i henhold til aftalen og til det aftalte timeantal.

Kommunen kan som led i dets tilsyn bede om dokumentation for, at forældrene har anvendt det økonomiske tilskud til at aflønne den fleksible børnepasser.

Såfremt forældrenes behov ændrer sig, og forældrene eksempelvis har behov for færre timer til fleksibel pasning, er forældrene forpligtet til at oplyse kommunen om dette.

OBS: Afgørelse om kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvornår kan tilskuddet udbetales fra?

Tilskuddet kan tidligst udbetales, når ansøgningen er modtaget af Silkeborg kommune, og pasningsaftalen er godkendt. Et tilskud er gældende fra næstkommende 1. eller 16. efter ansøgningstidspunktet.

Hvad bliver forældrebetalingen og hvor meget udbetales i tilskud?

Tilskuddet tager udgangspunkt i reglerne for beregning af tilskud til privat pasning. Det maximale tilskud til privat pasning er beregnet ud fra en fuldtidsplads på 51 timer. Tilskuddet gradueres i forhold til antallet af timer, som anvendes til fleksibel pasning.

Forældrebetalingen for deltidspladsen i dagtilbuddet bliver ligeledes gradueret med udgangspunkt i en fuldtidsplads i det pågældende tilbud.

Kontakt
Pladsanvisning og Tilskud Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Personlig fremmøde:

Efter forudgående aftale

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje