Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring Inklusion og specialtilbud

Inklusion og specialtilbud

Inklusion betyder, at et barn eller ung er til stede og deltager, er accepteret og får et udbytte af at være i enten dagtilbuddet, skolen eller fritidstilbuddet.

Silkeborg Kommune har som mål, at så mange børn og unge som muligt går i almindelige dagtilbud og skoler tæt på deres nærmiljø. Det giver den bedste sammenhæng for barnet og dets familie. Det er kun børn og unge med svære funktionsnedsættelser, der skal i en specialbørnehave eller en specialklasse.

Inklusion betyder, at et barn eller en ung er til stede og deltager, er accepteret og får et udbytte af at være i enten dagtilbuddet, skolen eller fritidstilbuddet.

Læs pjecen "Handlemuligheder når dit barn har det svært" som pdf (kan også findes som sort/hvid-pjece) og find den som tekst nederst på siden. 

Hvis dit barn har brug for en specialpædagogisk indsats, som kun kan udføres i en specialenhed, har Silkeborg Kommune tilbud både under Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven:

Tilbud under Dagtilbudsloven

Silkeborg Kommune har specialpladser, der bevilges efter Dagtilbudsloven og Serviceloven. Pladserne bevilges af Børne- og Familieafdelingen i samarbejde med PPL i Skoleafdelingen

Du skal tale med dit barns institution om mulighederne. 

Går dit barn ikke i en institution, kan du kontakte Dagtilbud på dagtilbudspaedagogik@silkeborg.dk 

Tilbud under Folkeskoleloven

Silkeborg Kommune har et antal specialklasser under Folkeskoleloven på inklusionscentre for forskellige målgrupper. Du skal tale med din skole om mulighederne.

Læs mere om inklusion i dagtilbud, skole og på inklusionscenter

Når vi arbejder med gode fællesskaber for børnene, spiller forældrene en vigtig rolle - det er sammen, vi skaber de bedste betingelser for børnene.

Fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed, så alle børn bliver udfordret og møder andre børn, de kan spejle sig i og fællesskaber, der forandres og udvikles i forhold til den konkrete børnegruppe.

En folder til forældrene om inklusion

Parent information in English

Et dialogspil, som kan anvendes på forældremøder 

Materiale til personalet med begrebsafklaringer

Fem cases til drøftelse i medarbejdergrupperne

Der er udarbejdet en pjece til forældre, der giver indblik i begrebet, og hvordan inklusion tænkes på skolerne.

Forældrepjece om inklusion

Inklusionscentrene har samme funktion som specialskoler. Der er et samarbejde mellem skoler med elever med forskellige udfordringer. Inklusionscentrene har til opgave at varetage undervisningen af elever med svære vanskeligheder inden for forskellige områder, samt at fastholde og videreudvikle de specialpædagogiske kompetencer i såvel normal- som specialundervisning.

Hvis dit barn skal visiteres til et specialtilbud, sker det via ledelsen i dit dagtilbud/din skole.

Se de skoler, der har tilknyttet inklusionscentre, i bilag 2.01 til Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen.

Læs om de forskellige inklusionscentre (specialskoler) i kommunen på hjemmesiderne ved de skoler, de er tilknyttet.

Inklusionscentrene er fordelt således:

 • børn med generelle og specifikke lærings- og udviklingsvanskeligheder
 • børn med svære specifikke lærings- og udviklingsvanskeligheder
 • børn med udfordringer i udskolingen

Pædagogiske kriterier

Visitationsudvalget visiterer til inklusionscenter ud fra følgende parametre:

 • barnets trivsel i hverdagen i dagtilbud/skole og andre sammenhænge (socialt, fagligt)
 • barnets læring (udfordringer/muligheder/status)
 • barnets behov, funktionsniveau og potentiale i forhold til udvikling, trivsel, læring

Krav til dokumentation

Visitationsudvalgets grundlag for at træffe afgørelse om visitation sker på baggrund af følgende dokumentation:

 • Ansøgningsskema
 • Opdateret handleplan med følgende indhold:
  • Være i kronologisk rækkefølge med seneste tiltag øverst
  • Beskrive og evaluere de tiltag, som er gjort i eget regi
  • Have forældres og barnets perspektiv med
  • Forholde sig til hvordan indholdet af PPV’en er blevet anvendt i praksis
 • PPV
 • Forældremyndighedsindehavernes underskrifter, eventuelt digitalt indsamlede.

Bemærk: ovenstående materiale bliver læst af det samlede visitationsudvalg og efterfølgende af ledelserne på inklusionscentrene, når der skal matches mellem børn og centre.

Børn kan placeres i et inklusionscenter på baggrund af følgende kriterier:

 • barnets udfordringer skal kunne imødekommes bedst muligt både med hensyn til egne udfordringer og ind i den elevgruppe, som er på inklusionscentret samt med blik for forældrenes input
 • hensyn til barnets daglige transporttid (geografi i forhold til barnets adresse)
 • indplacering på mindst muligt indgribende niveau (et barn må ikke visiteres til et mere indgribende niveau end der er behov for – eksempelvis kan der arbejdes med midlertidige optag)

Visiterede børn i inklusionscenter skal mindst én gang årligt have revurderet sit tilbud.

Revisitation sker som udgangspunkt i december eller april hvert år med henblik på at kunne indgå i de almindelige visitationsrunders fordeling af elever, hvis der skal ske en ændring i barnets skoletilbud.

Skoleleder har ansvar for revisitation. Det skal ske i samarbejde med medarbejdere, forældrene og PPL-medarbejderen, hvor elevens handleplan drøftes.

Skoleleder træffer afgørelse om, hvorvidt barnet fortsætter i tilbuddet, eller om barnets tilbud indstilles til ændring eller ophør (jævnfør bekendtgørelsen).

Fortsættelse:
Hvis alle parter er enige om, at barnet bør fortsætte i tilbuddet, noteres dette ned på revisitationsskemaet, som gemmes i barnets visitationssag.
Forældre partshøres, og PPL-medarbejder afgiver sin vurdering – som kan være en opdatering af tidligere PPV eller udtalelse, hvor ny viden tilføjes.

Ændring eller ophør:
Hvis én af parterne (skolen, forældrene eller PPL-medarbejder) foreslår møde med henblik på, at der skal overvejes ændringer eller ophør, eller der er uenighed om skolens planer for kommende skoleår, noteres dette i revisitationsskemaet, og der krydses af ved: ønsker møde. Forældre deltager ikke i revisitationsmøderne. Skolen medbringer deres perspektiv.

Hvis andre sektioner er engageret i sagen (Sundhedsplejen, Familie- og Børnehandicap), inddrages disse i overvejelserne. Ved ønske om møde orienteres disse om revisitationsmødedatoerne, og på skemaet påføres deres kontaktoplysninger med henblik på, at de kan indkaldes til mødet.

PPL - Pædagogisk Praksis og Læring
Skoleafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

PPL's teams har lukket for henvendelse i skolernes ferier.

Se perioderne på Skolernes ferier og fridage

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje