Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs

Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs

Silkeborg Kommune arbejder med børns og unges trivsel. Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs har fokus på aldersgruppen fra dagtilbud til 4. klasse.

Med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er formålet at sætte endnu mere fokus på vores børns trivsel. Det betyder, at vi regelmæssigt vil trivselsvurdere alle børn i dagtilbud og folkeskolen 0.-4. klasse. Dermed øger vi muligheden for at opdage tegn på dårlig trivsel endnu tidligere.

Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen (TOPI).

 

Trivsel på Tværs i skolerne (0.-4. klasse )

Alle folkeskoler i Silkeborg Kommune anvender Samarbejdsmodellen Trivsel på Tværs på 0.-4. klassetrin.

Det betyder blandt andet, at skolerne har en fælles systematisk tilgang til at arbejde med børns læring, udvikling og trivsel især i indskolingen.

På skoleudvikling.silkeborg.dk kan du læse mere om, hvordan Trivsel på tværs bliver brugt i skolerne.

Gå til skoleudvikling.silkeborg.dk

Trivsel på Tværs i dagtilbud (0-6 år)

Det helt grundlæggende i samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er, at vi vil sikre tidlig indsats. Jo tidligere vi opdager og reagerer på eventuelle problemer, jo nemmere er det at finde de gode løsninger og genskabe god balance og trivsel hos barnet.

Vi skærper således vores arbejde med børnenes trivsel, og det betyder bl.a., at vi trivselsvurderer alle børn i alderen 0-6 år to gange om året. Hvis det giver anledning til bekymring, indkalder vi med det samme barnets forældre til en snak om det.

Modellen udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen. Det går også under den populære betegnelse ”TOPI”.

En trivselsvurdering er en vurdering af hvert enkelt barns trivsel. Det adskiller sig ikke meget fra, hvordan vi også i dag arbejder med børnenes trivsel. Forskellen er blot, at det nu gøres mere systematisk, og at det understøttes digitalt. Det sikrer, at vi kommer omkring alle – også dem, der ikke umiddelbart synes at være nogen bekymring om. På den måde kan vi gribe mange ting i opløbet.

Grundlæggende er fokus altid på, hvad i barnets omgivelser og kontekst, der gør, at barnet ikke trives. Det er altid dér, vi, i samarbejde med barnets forældre, vil rette indsatserne mod.

Internt bruger vi kategorierne trivsel, bekymring og stærk bekymring. til at sikre overblik, så vi kan hjælpe så hurtigt som muligt. At barnet er i trivsel, bekymring og stærk bekymring fortæller noget om, hvordan barnet har det i en bestemt sammenhæng.

Hvis der er bekymringer for et barns trivsel, kontakter vi med det samme barnets forældre og aftaler et fokusmøde. Her drøfter vi bekymringen, samt hvilke små eller store ændringer, der skal til for at hjælpe barnet tilbage i god trivsel igen.

For os er det helt essentielt, at vi så tidligt som muligt inddrager forældrene til barnet. De kender barnet bedst, og forældrene er en vigtig ressource, når vi sammen skal finde gode løsninger på, hvordan vi kan hjælpe barnet.

På fokusmødet kan vi også beslutte at aftale endnu et møde, hvor vi kan inddrage eksempelvis talehøre-konsulent, familierådgiver, psykolog eller anden relevant faglighed.

En stor fordel med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er, at sundhedsplejersken, dagplejeren, daginstitutionen og indskoling taler samme sprog og bruger samme metoder. Det letter samarbejdet på tværs og sikrer, at ingen viden om et barns trivsel tabes mellem to stole.

Det giver os mulighed for at understøtte et barns overgang fra et tilbud til et andet. Hvis vi er bekymrede, tilbyder vi at holde et sammenhængsmøde sammen med barnets forældre og medarbejdere fra begge tilbud. Det kan fx være, når et barn skifter fra børnehave til skole. 

Silkeborg Kommune arbejder vi med samarbejdsmodellen for ”Trivsel på Tværs”. Formålet er at opspore børn, som har udfordringer, så tidligt som muligt, så vi sammen med forældrene kan hjælpe børnene i trivsel igen.

Forskellige medier har haft stor opmærksomhed på digital registrering af data vedrørende børns trivsel. Registreringen er en del af systematikken i Trivsel på Tværs og sikrer, at ingen børn bliver overset. I det følgende beskriver vi, hvad vi gør i Silkeborg Kommune: hvad vi registrerer om børns trivsel, hvordan forældrene bliver orienteret, og hvem der har adgang til registreringerne.

Hvad registrerer vi om børns trivsel?

Trivsel på Tværs medfører, at dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne trivselsvurderer alle børn i alderen 0-6 år to gange årligt. Trivselsvurderingen foregår ved, at de ansatte, som er tættest på barnet, først individuelt og herefter i dialog med de øvrige ansatte omkring barnet – f.eks. medarbejderne på barnets stue – vurderer barnets trivsel.

Vurderingen registreres i det digitale system Hjernen & Hjertet med en farvemarkering (grøn, gul eller rød). Desuden tilføjes en kort note, som begrunder vurderingen.

Hvis et barn vurderes til at være i gul eller rød position, inddrages forældrene. Forældreinddragelse er en absolut grundpille i modellen, fordi forældrene kender barnet bedst og er en vigtig ressource, når vi sammen skal finde gode løsninger til, hvordan vi kan hjælpe barnet. Sammen med forældrene udarbejdes en handleplan, som gemmes i systemet.

Sådan behandler vi trivselsdata

Når vi trivselsvurderer et barn, er datamaterialet for det enkelte barn kun tilgængeligt for medarbejdere i det/den relevante børnehus/dagplejer samt for egne ledere på et højere niveau.

Det vil sige, at det kun er personer, der har et sagligt og jævnligt tilbagevendende behov for at kunne tilgå oplysningerne, som har rettighederne til det. Vi vil dog undersøge behovet for eventuelt at indsnævre disse rettigheder yderligere.

Information

Som led i vores oplysningspligt orienterer vi forældrene om formålet med trivselsvurderingerne og de dertilhørende metoder. Der ligger informationsmateriale på kommunens hjemmeside.

Vi har ikke pligt til at indhente samtykke fra forældrene til at kunne foretage trivselsvurderingen, idet der er tale om et internt arbejdsredskab, som anvendes til at undersøge, hvorvidt kommunen lever op til det ansvar, kommunen er pålagt i forhold til at sikre børns trivsel og udvikling.

Til gengæld vil ingen viden om barnets trivsel overgå til et nyt tilbud uden forældrenes samtykke. Hver gang et barn overgår til et nyt tilbud (dvs. fra sundhedspleje til dagpleje/vuggestue; fra dagpleje/vuggestue til børnehave; eller fra børnehave til skole) sikrer vi forældrenes skriftlige samtykke til, at materialet om barnets trivsel videregives til det nye tilbud. For at sikre fuld gennemsigtighed, får forældrene desuden udleveret den indsamlede og digitalt registrerede data, hver gang barnet overgår til et nyt tilbud.

Slutteligt er det værd at nævne, at data arkiveres når barnet stopper i et til og slettes efter efter fem år.

Opdateret februar 2024

I midten af september 2017 blev uddannelsen af omtrent 1200 medarbejdere igangsat.

I uddannelsen deltager sundhedsplejersker, dagplejere, pædagogiske ledere i dagplejen, pædagoger, pædagogmedhjælpere, institutionsledere og daglige ledere samt udvalgte fra Familie- og Børnehandicap, PPR og indskolingen.

Uddannelsen varetages af VIA University College og blev afsluttet i marts 2018.

Silkeborg Kommune har valgt at anvende Forældreportalen til at samle oplysninger, der vedrører samarbejdet mellem dig/jer og dagtilbud om dit/jeres barn.

Kort om forældreportalen

Forældreportalen giver dig som forældre en sikker og overskuelig adgang til fagrelaterede oplysninger om dit/jeres barn. Forældreportalen øger datasikkerheden og sikrer gode procedurer omkring håndtering af persondata.

Vi bruger Forældreportalen til:

  • At I som forældre kan give eller afvise samtykke i forbindelse med videregivelse af oplysninger fra et dagtilbud til et andet dagtilbud eller i overgangen fra dagtilbud til skole.
  • At dele viden der vedrører dit barns trivsel.
  • At vise et samlet overblik over vurderinger og fokuspunkter på dit barn.

Når dagtilbuddet vil dele oplysninger eller indhente et samtykke, vil du modtage et brev i E-boks. I dette brev er der et link til Forældreportalen. 

Portalen tilgås via MitID for at beskytte dine data optimalt. Når du logger ind, vil du blive mødt af en mulighed for fremover at modtage adviseringer på din e-mail (selvvalgt). 

Hvis du har spørgsmål til Forældreportalen og det fagrelaterede indhold kan du kontakte institutionen/skolen, hvor dit barn er tilknyttet.

Teknisk hjælp til Forældreportalen

For teknisk hjælp til Forældreportalen er du velkommen til at kontakte:

Rambølls support
Mail: email@HjernenHjertet.dk  
Tlf.: 51 61 79 43

Du kan her læse introduktionsbreve til Trivsel på Tværs. 

På dansk:

Silkeborg Kommune har sammen med jer forældre et stort fokus på børns trivsel. Derfor begyndte vi i 2017 at bruge samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs. Modellen udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen.

Med Trivsel på Tværs vil vi sikre en tidlig indsats, hvis barnet ikke trives. Jo tidligere vi opdager eventuelle problemer, jo bedre kan vi finde de gode løsninger og genskabe god balance og trivsel hos barnet sammen med jer.

Trivsel på Tværs betyder, at vi trivselsvurderer alle børn i alderen 0-6 år to gange om året. Hvis trivselsvurderingen giver anledning til bekymring, indkalder vi jer forældre til en snak om det. Vi holder selvfølgelig hele tiden øje med om børnene trives. Med Trivsel på Tværs sikrer vi, at det bliver gjort systematisk.

I forbindelse med trivselsvurderingen noterer vi vurderingen af barnets trivsel med en markering med kategorierne: trivsel, øget opmærksomhed og bekymring

Det hjælper os med at sikre en opfølgning på barnets trivsel, og vi kan samtidig let se om barnets trivsel har ændret sig. Vurderingen er kun synlig for personalet tæt på barnet, med mindre du som forældre giver samtykke til at dele trivselsvurderingen med for eksempel sundhedsplejersken eller en talepædagog.

Hvis vi er bekymrede for dit barns trivsel, har vi mulighed for at trække på faglig viden i sundhedsplejen, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), familierådgivningen med flere. Som forældre kender I barnet bedst, og I er en vigtig ressource, når vi skal finde gode løsninger på, hvordan vi sammen kan bringe jeres barn i god trivsel igen.

En anden del af Trivsel på Tværs er at støtte sammenhængen, når jeres barn skifter fra et tilbud til et andet. Det betyder, at vi sammen beskriver, hvad der er vigtigt at vide for det nye tilbud om jeres barn, fx før barnet begynder i skole.

 

På engelsk:

Silkeborg Municipality and you – the parents – are very focused on children's well-being. In 2017, we began to use the model called “Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs”. The model originates from the National Board of Health's (Socialstyrelsen) research project regarding the Detection Model.

We want to make sure your child is thriving, growing and doing as well as possible. With Trivsel på Tværs, we will ensure early action if the child does not feel comfortable. The sooner we discover any possible problems, the better we can work to find the good solutions and restore good balance and well-being of the child. As a parent, you know your child the best and you are an important resource when we search for good solutions.

Trivsel på Tværs means that we systematically follow up on the well-being of all children between 0-6 years of age twice a year. If this gives cause for concern, we call you parents to talk about it. Of course, we are always watching if the children thrive. With Trivsel på Tværs, we ensure that it is done so in a systematic way.

With Trivsel på Tværs, we indicate the child's well-being with a mark in a digital system. It helps us ensure a follow-up to the child's well-being, and at the same time we can easily see if the child's status of well-being has changed. The mark is only visible to the staff close to the child unless you as parents consent to share it with, for example, a healthcare professional or a speech therapist. If we are worried about your child's well-being, we can draw on professional knowledge in health care, educational psychological counseling (PPR), family counseling and more.

Another part of Trivsel på tværs is to support your child’s transition from daycare to kindergarten or to preschool. We make sure that the things we know about your child’s well-being is passed on to the future personal.

Kontakt Trivsel på Tværs
 
 

Dagtilbud

Eva Nørgaard Bak
evanorgaard.bak@silkeborg.dk 

Camilla Kruse Juul Krahn
ckjk@silkeborg.dk 

Skolerne

Signe Skou
signe.skou@silkeborg.dk 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje