Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Byg i Silkeborg Landzone og landzonetilladelser

Landzone og landzonetilladelser

Udenfor byzone og sommerhusområder kan det kræve landzonetilladelse at ændre anvendelsen af jordarealer eller bygninger, udstykke eller opføre ny bebyggelse.

Hvad er landzone? 

Det er landzone, hvis ikke det er byzone eller sommerhusområde.

Se om et område er landzone (åbner webkort) 

Bemærk: Røde områder er byzone, gule er sommerhusområde, og resten er landzone.

Læs mere om landzonebestemmelserne på Plan- og landdistriktsstyrelsens side Planinfo, hvor du blandt andet kan finde "Vejledning om landzoneadministration Planlovens §§34-38".

Gå til Planinfo

Ansøg om en landzonetilladelse

Ansøgningsprocessen begynder ved, at du udfylder ansøgningen. Find linket øverst på siden.

Har du brug for hjælp til ansøgningen, så kontakt Team Omegn og Landskab i Teknik- og Miljøafdelingen 

Kontakt team Omegn og Landskab

Sagsbehandlingstid

Fra tidspunktet hvor sagsbehandlingen påbegyndes, til du tidligst kan forvente en afgørelse, skal du regne med at der går mindst 16 uger.

Naboorientering, partshøring, og evt. politisk behandling kan desuden forlænge sagsbehandlingstiden ud over de 16 uger.

Du vil modtage en foreløbig vurdering, hvis det ansøgte ikke umiddelbart kan tillades med henblik på at se om dit projekt til tilrettes.

Straksliste for landzoneansøgninger

Vi stræber os på at svare på forespørgsler om ejendomsforhold inden for 14 dage. Reel sagsbehandling prioriteres efter politisk vedtaget princip:

 1. Prioritering
  Anmeldelser af forhold undtaget krav om landzonetilladelse jf. planlovens §§ 36- 37, f.eks. boliger og mindre erhverv i overflødiggjorte bygninger samt boliger til landbrugsejendomme. Der er lovbestemt 14 dage til at behandle disse.

 2. Prioritering
  Erhvervs- og offentlige sager, hvor det tydeligt fremgår, at det ansøgte har betydning for virksomhedsdrift, beskæftigelse eller offentlig forsyning/service, der er samfundskritisk (daginstitutionsbarakker, midlertidige byggepladser, antennemaster, regnvandsbassiner mv.). Igangsættelse af sagsbehandling tilstræbes at ske ikke senere end 30 dage fra ansøgningen er modtaget.

 3. Prioritering
  Særlige tilfælde som f.eks. borgerkritisk bebyggelse som genopførelse af bolig efter hændelig undergang som brand eller storm, forebyggelse af oversvømmelse mv.. Eller hvis fejl i sagsbehandling har forsinket Teknik- og Miljøafdelingens samlede sagsbehandling. Det kan også være, hvis der sker parløb med anden lovgivning med faste lovbestemte tidsfrister. Igangsættelse af sagsbehandling tilstræbes at ske senest 30 dage fra modtagelse.

Hvad kigger vi på i din ansøgning?

Følgende punkter indgår i behandlingen: 

 • Planlægningen (kommuneplanen og vurdering af om det ansøgte er lokalplanpligtigt)
  Se Kommuneplan 2020-2032
 • Miljø (støj, røg, kloakering og forureningsrisiko)
 • Natur (natur, vandløb, skov og sø)
 • Landskab
 • Kulturmiljø
 • Nabohensyn
 • Klima (oversvømmelsesrisiko, servicestruktur)
 • Vejforhold (trafik, byggelinjer, vej og kollektiv trafik)
 • Afgørelsens betydning for fremtidige lignende afgørelser (præcedens)

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage over din afgørelse til Planklagenævnet.

Nyligt meddelte landzonetilladelser

Se oversigten over landzonetilladelser her

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje