Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Sejlads Bådhavne og slæbesteder Retningslinjer for kommunale bådpladser

Retningslinjer for kommunale bådpladser

Retningslinjer for:  Kommunale bådpladser

Godkendt af: 

Fritids- og Kulturudvalget
Godkendt dato: 23. oktober 2006/ 1. januar 2014
Ajourført dato: Marts 2023

 

Depositum og venteliste:

Silkeborg – Indelukket m.fl.

Der opkræves 1.000,- kr. i depositum (der ikke forrentes) for at komme på ventelisten til en bådplads i Indelukket, Stiftelserne, Borgmesterbroen og Hattenæs.

Opskrivningsdatoen ændres ikke, selvom ønske om sted eller bådpladsstørrelse ændres.

Laven

Der opkræves 1.000,- kr. i depositum (der ikke forrentes) for at komme på ventelisten til en bådplads i Laven.

Opskrivningsdatoen ændres ikke, selvom ønske om bådpladsstørrelse ændres.

Generelt

Der vil i første omgang kun tilbydes bådplads til Silkeborg Kommunes borgere, derefter kan borgere bosat udenfor kommunen tilbydes bådplads.

Da ansøger skal være aktiv søgende, gives der max 3 tilbud om bådplads. Såfremt der bliver sagt nej tak til alle 3 tilbud, vil ansøger blive slettet af ventelisten og depositum vil blive tilbagebetalt.

Når ansøger siger ja til et tilbud, slettes ansøger af ventelisten, og depositum modregnes i lejeopkrævning, i forbindelse med oprettelse af særskilt lejekontrakt.

Ansøger kan, såfremt det ønskes, fortsat optages på ventelisten efter gældende regler.

Tildeling af bådplads, når man er optaget på ventelisten:

Den første ansøger, hvor båden passer til bådpladsen ud fra nedennævnte kriterier, vil få bådpladsen tilbudt:

  • Ansøger vil kun få tilbudt bådplads inden for det/de områder, der er søgt om.
  • Ansøgers båd skal mindst være 10 cm smallere i bredden end den tilbudte bådplads.
  • Endvidere må båden max. være 30 cm smallere i bredden end bådpladsens bredde.
  • Der kan på enkelte bådpladser være en max. længde, ellers må bådene ikke være så lange at de ligger til gene for de øvrige sejlende.

Tvivlsspørgsmål angående bådens længde afgøres af Silkeborg Kommune.

Opkrævning af bådpladsleje:

Lejeperioden gælder fra 1. april til 31. marts. Lejeafgiften skal hvert år senest den 1. marts være indbetalt til Silkeborg Kommune.

Når en borger får en bådplads efter 1. april fremsendes der regning for det resterende antal måneder i lejeperioden.

Påsætning af Silkeborg Kommunes års-mærkat:

Det skal være muligt for lejer af bådpladsen, andre sejlere samt de kommunale opsynsmænd at kunne identificere bådene, der har en lejet bådplads. Derfor påklistrer opsynsmændene mærkat på bådene hvert år.

Forbud i Indelukket:

Grundet forureningsrisiko er der indført nedenstående forbud i Indelukket, uanset om bådene er i vandet, er oplagt, eller det sker i forbindelse med isætning og optag:

  1. Forbud mod vaskning af både (jf. nuancering nedenfor)
  2. Forbud mod slibning af både
  3. Forbud mod maling af både uden passende underdækning

Forbuddet gælder i perioden frem til der foreligger en godkendt handleplan for miljømæssigt forsvarlig vedligehold af både eller til en varig løsning med etablering af en vaskeplads er gennemført.

I perioden frem til der foreligger en godkendt handleplan for håndtering af vedligehold af både eller en varig løsning med etablering af en vaskeplads er gennemført tillades det, at der kan foretages almindelig daglig afskyldning af både ved brug af rent vand over vandlinien. Ved daglig afskylning forstås afvaskning af fugleklatter, pollen mv. Der må ikke skylles diesel, benzin, maling, sæbe og lignende af bådene.

Oplægningspladser:

Der tilbydes, i det omfang der er mulighed for det i Indelukket, oplægningspladser til bådene på lejekontrakter. Såfremt oplægningsplads benyttes, skal båden oplægges mellem 15. september og 15. november. Båden skal være fjernet fra oplægningspladsen senest 10. maj.

Bådene skal oplægges efter opsynsmandens anvisninger. Materialer, der anvendes under oplægningen, skal fjernes samtidig med båden.

Bomanlæg i Indelukket:

Lejere af kommunale bådpladser kan hvert år få tilsendt et kort til bomanlægget i Indelukket, ved at sende en mail til udlejning@silkeborg.dk inden 1. marts. Kortet kan bruges til 1 isætning og 1 optagning af båden.

Gæstepladser:

Gæstepladser anvises af opsynsmændene, som også opkræver gæstepladslejen.

Såfremt det ikke er muligt at afregne med opsynsmændene, fremsendes regning til bådejeren fra Kultur- og Fritidsafdelingen.

Registreringsnummer:

Både, der benytter Silkeborg Søerne, skal være forsynet med registreringsnummer eller en gæstenummerplade.

Begge dele skal ansøges og betales hos Gudenåkomitéen på hjemmesiden: www.sejladspaagudenaaen.dk

Parkering:

Parkering – herunder trailerparkering – skal ske jævnfør den anviste skiltning. Adgangsvejen skal holdes fri, ligesom der skal være fri adgang til slæbestedet.

Opsynsmænd:

Silkeborg Kommunes opsynsmænd fører tilsyn med, at bådene ligger som anvist.

Både, der ligger uden at være anvist plads eller som ligger i strid med retningslinjerne, vil i samråd med politiet blive fjernet for bådejerens regning og risiko.

Opsynsmændene træffes i Indelukket eller på mobil: 20 23 18 89 og 24 61 28 87.

Yderligere oplysninger om kommunale bådpladser fås ved henvendelse til Silkeborg Kommune, Ejendomme, mail: udlejning@silkeborg.dk tlf.: 29 32 36 77.

Ejendomme
Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Merete Høiby Hartington 
Telefon: 29 32 36 77

Kontakt opsynsmændene i Indelukket
 
 

Telefontider:

Steen Nielsen
Telefon: 20 23 18 89

Steffen Johnsen
Telefon: 24 61 28 87

Silkeborg Kommune
Åhave Allé, 8600 Silkeborg

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje