Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Vandløb og søer Restaurering af vandløb og søer

Restaurering af vandløb og søer

I Silkeborg Kommune arbejder vi løbende med at gøre vandløb og søer til bedre levesteder for planter og dyr.

Restaurering af vandløb er projekter, der udføres for at forbedre levevilkårene for vandløbets dyr og planter.  Vandløbsrestaureringer laves ofte ved at bringe vandløbet tilbage til dets oprindelige slyngede forløb. I den forbindelse vil der ofte blive anbragt større sten i vandløbet og udlagt grus i banker, hvor fiskene kan gyde.

Restaureringsprojektet kan også bestå i at åbne rørlagte strækninger eller fjerne spærringer ved f.eks. dambrug og vandmøller. Det er ændringer i vandløbet, som giver en betydelig forbedring af levestederne for fisk og smådyr.

Faunapassage

Mange vandløbsfisk er afhængige af, at der er fri passage både op og ned igennem vandløbene for at kunne trække op til de områder, der er velegnede til gydning. Før i tiden skabte opstemninger ved vandmøller, kraftværker, engvandingsanlæg og dambrug mange spærringer i vandløbene, som fisk og smådyr ikke kunne komme forbi. I dag er de fleste af disse store spærringer fjernet. Enten fordi det pågældende anlæg er blevet nedlagt, eller fordi der er anlagt et omløbsstryg til fisk og smådyr uden om spærringen.

I dag er det ofte mindre spærringer ved veje og markoverkørsler, der er et problem. Det er relativt ukompliceret at fjerne disse spærringer, og Silkeborg Kommune medvirker gerne hertil.

Vandløbsrestaurering

Silkeborg Kommune har igennem flere år gennemført mange projekter til restaurering af vandløb eller fjernelse af okker i vandløbene. Mange projekter er gennemført i samarbejde med og med stor velvilje fra private lodsejere.

Udrettede vandløb er blevet genslynget, og der er lagt sten og gydegrus i vandløbene. Spærringer er blevet fjernet, så der er skabt fri passage for smådyr og fisk. Vandløbene er blevet hævet i terrænet og der er gravet bassiner til fældning af okker, så fisk, smådyr og deres yngel kan overleve.

Sørestaurering

Søer er sårbare vandområder, som har behov for beskyttelse for at undgå, at de bliver eutrofierede, hvilket på rent dansk betyder fulde af alger og skidtfisk. Desværre er den skæbne overgået mange af vores søer, og nogle søer er lige på vippen. Derfor er der behov for at prioritere en indsats, der hvor muligheden er til stede. 

I 2018 har Silkeborg Kommune i samarbejde med den lokale forening til genoprettelse af Thorsø, Miljøstyrelsen og Silkeborg Forsyning igangsat et projekt, der skal hjælpe Thorsø på ret køl efter nogle år med ulækre algeopblomstringer i den ellers så skønne badesø. I den unikke badesø Almind Sø arbejder kommune på at styrke beskyttelsen af vandkvaliteten og naturindholdet i forbindelse med en renovering af badepladserne. Engetved Sø og Lyngsø indgår i statens indsatsprogram for søer, hvor Silkeborg Kommune har til opgave at forsøge at få dem restaureret inden 2021.

Læs mere om de aktuelle vandløbsprojekter som kommunen arbejder med på Silkeborg Kommunes side om vandprojekter

Læs mere om de aktuelle sørestaureringsprojekter som kommunen arbejder med på

Silkeborg Kommunes side om søprojekter

Læs mere om vandløbsprojekter, hvor der er skabt offentlig adgang:

Funder Å

Holm Mølle

Møllebækken

Mange af Silkeborg Kommunes restaureringsprojekter er beskrevet på Silkeborg Fiskeriforenings hjemmeside som du kan komme videre til via linket Gå til Silkeborg Fiskeriforenings hjemmeside nedenfor.

Silkeborg Kommune har i samarbejde med flere andre kommuner og DTU-Aqua lavet en vejledning til brugen af træ ved restaurering af vandløb. Metoderne kan anvendes direkte til nye projekter.

Gå til vejledning i 'Restaurering af vandløb med træ'

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje