Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Skole, SFO og Klub Skolestart og skoleskift

Skolestart og skoleskift

Her kan du læse om, hvordan du finder den skole, dit barn hører til, hvordan du indskriver dit barn i skolen og skifter skole med mere.

Distriktsskolen har altid plads til dit barn

Alle husstande i Silkeborg Kommune er tilknyttet en skole, som betegnes som dit barns distriktsskole. Dit barn kan i hele sin undervisningspligtige alder blive optaget på denne skole og kan ligeledes få betalt buskørsel efter gældende regler til denne.

Læs mere om:

Forældre til et barn, der er klar til indskrivning, vil modtage et brev fra distriktsskolen i december i den digitale postkasse.

Indskrivningen til skoleåret 2024/25 gennemføres digitalt i perioden 18. december 2023 - 21 januar 2024.

Et barn kan starte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og starter senest det år, hvor barnet fylder 7 år.

Retningslinjerne for at blive optaget på en anden skole end distriktsskolen fremgår af boksen "Frit skolevalg..."

Digital indskrivning til skoleåret 2024/25

Indskrivning på skoler med forskellige afdelinger

I forbindelse med indskrivningen til 0. klasse har eleven krav på at blive optaget på den afdeling, der ligger tættest på elevens bopæl. Eleven kan efter forældrenes ønske indskrives på en anden afdeling inden for distriktet, hvis der er plads. 

Ønsker om indskrivning i en anden afdeling inden for skoledistriktet skal imødekommes forud for evt. indskrivning af elever fra andre skoledistrikter eller kommuner. Dog må der kun optages elever fra andre afdelinger indtil og med elev nr. 26 pr. klasse.

Du skal melde dit barn ind i skolen på nettet

Du kan skrive jeres barn ind fra enhver computer, der har adgang til internettet.

Linket til den digitale indskrivning finder du på denne side, men kun i januar hvert år. Se periode i indskrivningsbrevet.

Forældre med forældremyndighed kan skrive barnet ind.

Hjælp til at indmelde dit barn

Skolesekretæren på den lokale skole vil gerne hjælpe, og du kan få hjælp i Borgerservice på Rådhuset, Søvej 1 i Silkeborg. Du kan også gå på det lokale bibliotek, som har computere, du kan bruge.

Når dit barn skal starte i skole er det en stor begivenhed - både for dit barn og for dig som forælder. Der er masser af følelser og forventninger på spil - alt fra at glæde sig til at være bekymret for, hvordan det mon kommer til at gå.

I Silkeborg Kommune arbejder vi på at skabe den bedst mulige sammenhæng og kvalitet, når børn skal starte et nyt sted. Det betyder, at vi bruger en række tiltag, der skal sikre, at du og dit barn får så god en start som muligt.

Indskrivning

Når dit barn er klar til indskrivning, vil du i december modtage et brev fra distriktsskolen i den digitale postkasse. Dit barn kan starte i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og starter senest det år, hvor barnet fylder 7 år. Hvis I sammen med børnehaven har ansøgt om skoleudsættelse eller skift til anden skoledistrikt, vil du modtage svar om dette i løbet af marts måned.

Trivselsvurderinger

Med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er formålet at sætte endnu mere fokus på børns trivsel. Dette gælder også i børnenes overgange mellem dagtilbud og til skolen. Det pædagogiske personale trivselsvurderer derfor alle børn 2 gange om året. Når barnet nærmer sig skolestart, har vi i trivselsvurderingen et særligt fokus på dit barns overgang og skoleparathed.

Læs mere om Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs

Skoleparathedsamtale

I slutningen af det sidste år vil du blive inviteret til en samtale i børnehaven. På mødet vil I sammen udarbejde en overgangsbeskrivelse. Det er et skema, hvor I sammen har mulighed for at videregive oplysninger om dit barn, som er relevante for skolen. Det kan f.eks. være lege eller sange dit barn godt kan lide eller ting dit barn synes er svært. Samtidigt giver du dit samtykke til, at informationerne må gives videre til skolen. Skolen kan se overgangsbeskrivelsen fra den 15. maj, så de har mulighed for at forberede sig på at modtage dit barn.

Sammenhængsmøde

Hvis du sammen med børnehaven vurderer, at dit barn vil være særligt udsat i overgangen, vil du få mulighed for et møde med både skole og børnehave. På mødet kan I dele jeres viden, så opstarten i skolen bliver så god som muligt, ud fra de tiltag I sammen beslutter på mødet.

Før start

I god tid før skolestart vil du modtage en generel velkomst fra skolen, herunder praktiske oplysninger omkring selve skolestarten.

Har du spørgsmål til skolestarten?

Du kan læse mere om, hvordan du som forælder kan støtte op i overgangsperioden i informationen fra dit barns kommende skole eller på deres hjemmeside. Du er også altid velkommen til at spørge personalet.

Sådan støtter du dit barn

Når dit barn skal starte et nyt sted, kan I som forældre støtte op om jeres barn på flere forskellige måder.

 • Hjælp dit barn med at sætte ord på glæder og bekymringer. Spørg ind til, hvad dit barn glæder sig til og hvad der er svært.
 • Giv udtryk for, at det nye sted er et dejligt sted at være og at der er mange gode ting at glæde sig til.
 • Træk dig lidt tilbage, når du afleverer. Det er med til at signalere, at det nye sted er godt og trygt overfor dit barn.

Et tilflyttende barn i kommunen, som ikke taler dansk, bliver sammen med sin familie inviteret til et møde i Videncenter for Sprog og Læsning.

På mødet får familien fortalt om det danske skolesystem, og i fællesskab laves der en plan for, hvor barnet skal starte i skole.

Det er Videncentret, der træffer den endelig beslutning om, hvorvidt barnet skal starte i en modtagelsesklasse eller i en almindelig klasse på distriktsskolen.

Kontakt:
Maria Ellehuus Nielsen
Flersprogskonsulent for skoleelever
Tlf.: +45 21 35 01 24
MariaEllehuus.Nielsen@silkeborg.dk

Læs mere om Videncenter for Sprog og Læsning

Du har mulighed for at vælge en anden skole end distriktsskolen til dit barn både ved skolestart og skoleskift undervejs i skoleforløbet, hvis der er plads på den pågældende skole.

Silkeborg Byråd har besluttet, at optagelse af elever fra andet skoledistrikt (frit skolevalg) eller anden kommune sker efter bestemmelserne beskrevet i styrelsesvedtægtens bilag 2.03.

I Silkeborg Kommune er optag af elever fra et andet skoledistrikt og andre kommuner afhængigt af skolernes kapacitet. Dvs. at skolerne kun kan optage elever, hvis de har kapaciteten til det. Skolernes nuværende kapacitet kan ses i et underbilag til styrelsesvedtægtens bilag 2.03.

Se bilag 2.03 Optagelse af elever

Ansøgning om skoleskift i indeværende eller kommende skoleår

Ansøgningerne om optag på anden skole end distriktsskolen i det indeværende eller kommende skoleår behandles i den rækkefølge, skolelederen modtager ansøgningerne. 

Du skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning til at sende ansøgningen:

Søg om andet folkeskoletilbud end distriktsskolen.

Hvis du søger en anden skole end distriktsskolen til det kommende skoleår, er fristen for ansøgning hertil den 15. maj i det kalenderår, hvor der ønskes skolestart pr. 1. august, hvis ansøgningen skal kunne udløse en ekstra klasse. Efter den 15. maj gælder principperne som ved start i indeværende skoleår, dvs. at så kan en ansøgning ikke udløse en ekstra klasse, og der kan kun ske optag, hvis skolen har kapacitet til det indenfor de spor der er.

Ansøgning om optagelse til kommende 0. klasse

Du ansøger om en anden folkeskole ved skolestart i 0. klasse via den almindelige digitale indskrivning, se boksen "Indskrivning i børnehaveklasse".

Hvis det ikke er muligt at opfylde alles ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, optages børnene efter nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge. 

Når indskrivningen er afsluttet, behandles ansøgningerne af den modtagende skole, og forældrene vil modtage svar senest den 1. marts.

 1. Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner.
 2. Børn der ved begyndelsen af deres skolegang har søskende på skolen, hvor søskende har gået på skolen siden søskendes skolestart.
 3. Børn der ved begyndelsen af deres skolegang har søskende på skolen.
 4. Afstand til skolen - nærmere boende går forud for fjernere boende.

Herefter optages andre kommuners børn efter samme kriterier.

Praktisk information

Ønsker du rådgivning om dit barns skoleskift, kan du kontakte skolelederen på den skole, hvor dit barn allerede går.

Du skal være opmærksom på, at kommunen ikke betaler for kørsel til andre skoler end distriktsskolen.

Søg om andet folkeskoletilbud end distriktsskolen (for alle andre end elever til kommende 0. klasse).

Du tilmelder dit barn på den ønskede privatskole.

Husk at give kommunen besked om dit skolevalg!

Du skal imidlertid også give Skoleafdelingen besked om jeres valg af privatskole. Kommunen skal nemlig sikre, at alle børn får den undervisning, som de har krav på.

 • Du kan oplyse om valget af privatskole ved indskrivning til børnehaveklassen gennem den digitale indskrivning.
 • Ved skift undervejs i skoleforløbet giver du dit barns tidligere skole besked, så sender de besked til Skoleafdelingen.  

Befordring til privatskolen betales af forældrene

Vær opmærksom på at kommunen ikke betaler transport til andre skoler end distriktsskolen.

Som forældre kan du vælge at lade dit barn hjemmeundervise, men der er en række krav til hjemmeundervisningen. Ved hjemmeundervisning har forældrene ansvaret for barnets undervisning.

Læs mere om Hjemmeundervisning

Børn, der starter i 0. klasse i en kommunal skole, kan begynde i skolens SFO den første mandag i uge 31.

Barnet skal tilmeldes til SFO via Nemplads

Læs mere om SFO og klub

Afslutning i børnehaven bliver derfor senest i uge 27, før de tre lukkeuger i uge 28-29-30.

Børn, der begynder i 0. klasse i privatskole, kan forblive i børnehave indtil skoleårets start.

Dit barn har ret til at fortsætte sin skolegang på den skole, hvor det er startet.

Dit barn kan således fortsætte på skolen, selvom det flytter til en anden bopæl udenfor skolens distrikt eller til en anden kommune.

Vær opmærksom på at kommunen ikke betaler transport til andre skoler end distriktsskolen.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barnet fylder 6 år.

Kommunalbestyrelsen (v/skolelederen på barnets distriktsskole) kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes ét år, når det er begrundet i barnets udvikling.

Se mere om lovgrundlaget i Folkeskolelovens § 34

Det betyder, at skolelederen på den lokale skole og forældrene skal være enige om, at en skoleudsættelse er det bedste for barnet. Hvis enten skolelederen ikke kan godkende skoleudsættelsen, eller forældrene ikke vil give samtykke til skoleudsættelsen, så skal barnet starte i skolen på det retmæssige tidspunkt.

Ansøgning om skoleudsættelse sker via den digitale indskrivning  

Du ansøger om skoleudsættelse gennem den almindelige digitale indskrivning i uge 1-4, hvor du vælger knappen om skoleudsættelse.

Du modtager svar på ansøgningen senest 1. marts fra skolelederen på den lokale skole (distriktsskolen).

I Silkeborg Kommune indhenter vi ikke tilladelser til at køre med eleverne, idet al transport af børnene i skole- og SFO-tid sker under skolelederens generelle tilsyn, og at transporten naturligvis foregår ud fra gældende lov. Forældre informeres på forhånd omkring transportforhold i forbindelse med ture i skoletiden.

Skoleafdelingen
Sekretariatet Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje