Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Betaling og tilskud i dagtilbud

Betaling og tilskud i dagtilbud

Når dit barn får en plads i dagtilbud, skal I selv betale en del af udgifterne til pladsen. Her kan du læse om regler for betaling, søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads.

Læs mere om:

Taksterne opkræves i 11 måneder og alle takster fremgår i kroner.  

Dagplejen

Antal timer

2023

2024

Op til 30 timer om ugen* 2.206 2.626
Op til 48 timer om ugen 2.830 3.369

*Deltidsplads på 30 timer om ugen kan kun benyttes af forældre på barsels- eller forældreorlov

Vuggestue i børnehuse med kostordning

Antal timer

2023

2024

Op til 30 timer om ugen 3.307 3.623
Op til 40 timer om ugen 3.822 4.191
Op til 45 timer om ugen 3.982 4.368
Over til 46 timer om ugen 4.107 4.634

 

Vuggestue i børnehuse uden kostordning

Antal timer

2023

2024

Op til 30 timer om ugen 2.695 2.982
Op til 40 timer om ugen 3.210 3.549
Op til 45 timer om ugen 3.370 3.727
Over til 46 timer om ugen 3.495 3.993

For vuggestuebørn over 3 år opkræves der altid børnehavetakst

Børnehave i børnehuse med kostordning

Antal timer

2023

2024

Op til 30 timer om ugen 2.022 2.247
Op til 40 timer om ugen 2.357 2.624
Op til 45 timer om ugen 2.477 2.703
Over til 46 timer om ugen 2.527 2.859

 

Børnehave i børnehuse uden kostordning

Antal timer

2023

2024

Op til 30 timer om ugen 1.410 1.606
Op til 40 timer om ugen 1.745 1.983
Op til 45 timer om ugen 1.865 2.062
Over til 46 timer om ugen 1.915 2.218

 

Taksterne fremgår i kroner og opkræves i 11 måneder. 

Oversigt over moduler

Moduler

2023

2024

Morgenplads 710 750
0.-3. klasse eftermiddagsplads 1.769 1.873
0.-3. klasse heldagsplads 2.124 2.247
4. klasse lille modul 607 642
4. klasse stort modul 957 1.013
5. klasse lille modul 468 495
5. klasse stort modul 741 784
6. klasse lille modul 365 386
6. klasse stort modul 586 620
Special SFO og klub for 7. klasse og opefter lille modul 365 386
Special SFO og klub for 7. klasse og opefter stort modul 586 620

Moduler

Et lille modul er op til 2-3 dage om ugen efter skole, afhængig af tilbuddet i den pågældende SFO/klub. Ikke alle tilbyder dette modul.
Et stort modul er op til 5 dage om ugen efter skole.

Fra 4. klasse og opefter kan der nogle steder tilvælges morgenmodul.

Børnene flyttes automatisk til næste klassetrin, på et tilsvarende modul. Ønskes et andet modul, skal der laves en modulændring via vores digitale løsning

6. klassebørn udmeldes automatisk ved udgangen af skoleåret.

Tilskuddet udbetales 12 måneder om året og udgør 75% af udgiften til den private pasningsordning, dog max nedenstående beløb:

0-2 årige børn

Antal timer

2023

2024

Op til 10 timer om ugen 1.159 1.437
Op til 20 timer om ugen 2.317 2.875
Op til 30 timer om ugen 3.476 4.312
Op til 40 timer om ugen 4.634 5.749
Over 40 timer/fuldtid 5.561 6.899

3-6 årige børn

3-6 årige børn

2023

2024

Op til 10 timer om ugen 731 842
Op til 20 timer om ugen 1.463 1.683
Op til 30 timer om ugen 2.194 2.525
Op til 40 timer om ugen 2.925 3.366
Over 40 timer/fuldtid 3.510 4.040

Tilskud til pasning af egne børn i eget hjem

Tilskuddet udbetales 12 måneder om året og er skattepligtigt.

Tilskud

2023

2024

Tilskud pr. barn pr. måned 3.850 4.142

Tilskud til børn i privat daginstitution

Tilskuddet udbetales som driftstilskud til den private institution, der selv fastsætter og opkræver forældrebetalingen.

Beløb er pr. måned (11 måneder om året).

Tilskud

2023

2024

Driftstilskud 0-2 årige børn 9.510 11.310
Driftstilskud 3 år og indtil skolestart 5.513 6.328

Kombinationstilbud

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning, hvor barnet passes af en privat børnepasser.

Læs mere om kombinationstilbud

Kommunen skal give et tilskud på minimum 75 % af udgifterne til pladsen - grundtilskud. Forældrenes egenbetaling må højst udgøre 25 % af de gennemsnitlige udgifter til en plads i dagtilbud.

Betalingen opkræves månedsvis forud med forfald og sidste rettidig betalingsdato den 1. i måneden. Betalingen opkræves i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri.

Opkrævningen sendes til din digitale postkasse og kan tilmeldes PBS.

Vi opkræver et gebyr på op til 250 kr. ved udsendelse af rykkerbrev.

Der bliver automatisk beregnet søskendetilskud, hvis en familie har mindst to børn på samme folkeregisteradresse indmeldt i kommunal eller privat pasning. I skal betale fuld pris for den dyreste plads, og der beregnes 50 % søskendetilskud på de øvrige pladser.

Bemærk ved privat pasning beregnes tilskuddet af en gennemsnitlig bruttotakst af en kommunal plads for aldersgruppen. Dette kan medføre, at det ikke eksempelvis er 50 % af forældrebetalingstaksten i den konkrete privatinstitution, som gives i tilskud.

Der beregnes ikke søskendetilskud i forbindelse med tilskud til pasning af eget barn i hjemmet.

Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud til betaling af pasning i kommunalt dagtilbud samt i privat institution hvis:

  • Husstandsindkomst ligger under 622.200 (2024)

  • For enlige forsørgere ligger under 692.289 (2024)

Først når barnet er indmeldt i dagtilbud, kan du søge om økonomisk fripladstilskud via Nem Plads.

Genberegning af din økonomiske friplads:

Vi sammenholder hver måned de indkomst oplysninger du har tastet i ansøgningen med oplysninger fra SKAT. Hvis der er større afvigelser, regulerer vi for den aktuelle måned, uanset om du har modtaget for meget eller for lidt i tilskud.
Bemærk, dette er ikke en vedvarende ændring. Ændringen gør sig kun gældende for den pågældende måned, herefter fortsætter tilskuddet med den seneste indkomst du har tastet i ansøgningen.

Du vil modtage et brev herom – en agterskrivelse – uanset om du skal tilbagebetale tilskud, eller du får tilskud tilbage. Du modtager reguleringen et par måneder senere.

Bemærk, feriepenge bliver medregnet som indkomst i den måned arbejdsgiveren indberetter dem til SKAT, også selvom de ikke bliver udbetalt den måned. De bliver ikke modregnet i den måned hvor du bruger dem til at holde ferie.
I forbindelse med jobskifte, bliver feriepengene medregnet som indkomst i den måned din tidligere arbejdsgiver indberetter dem til SKAT. Det vil som ofte være den sidste måned du er ansat i virksomheden.

Oplysningspligt:

Hvis du modtager økonomisk fripladstilskud, er du forpligtet til at informere Silkeborg Kommune hvis:

  • Din husstandsindkomst ændres i en længere periode
  • Din civilstatus ændres, eller at du bliver samboende
  • Der sker andre forhold, der har indflydelse på dit økonomiske fripladstilskud

Bemærk, du er også forpligtet til at oplyse månedsindkomst for din ægtefælle, hvis din ægtefælle er bosiddende i udlandet. Du kan fremsende dokumentation som kontoudtog eller lønseddel til Pladsanvisning og Tilskud, Børne- og Familieafdelingen, Silkeborg Kommune.

Årsregulering:

Vi sammenholder hvert år husstandsindkomsterne, med de enkelte måneders tilskud. På den måde foretages der en endelig beregning for tilskuddet året igennem.
Du vil modtage en opgørelse over året, uanset om du skal tilbagebetale tilskud, om du har fået for lidt tilskud og skal have penge retur, eller om tilskuddet har været reguleret korrekt igennem året.

Årsregulering beregnes i foråret godt et år efter.
2021 beregnes i foråret 2023
2022 beregnes i foråret 2024 

Selvstændige:

Som selvstændig, skal du i din ansøgning taste den forventede årsindtægt i din virksomhed.

Ved en årsregulering vil du modtage et brev om at indsende dokumentation for årsindtægter i virksomheden. Herefter skal du udfylde og indsende fremsendte skema og regnskab for virksomheden, for det pågældende år. Når vi har modtaget det fremsendte, sammenholder vi din forventede årsindtægt, du har angivet i ansøgningen, med indtægterne i virksomheden. Herefter vil du modtage en opgørelse over tilskuddet for året.

Såfremt du ikke indsender dokumentation for årsindtægter i virksomheden, vil din økonomiske friplads stoppes for hele reguleringsåret. 

Privat institution:

Ved pasning i privat institution beregnes tilskuddet af en gennemsnitlig bruttotakst af en kommunal plads for aldersgruppen. Vær opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor man har en egenbetaling, selvom man er bevilget 100% økonomisk fripladstilskud, hvis forældrebetalingstaksten i den private institution er dyrere end vores gennemsnitlige forældrebetalingstakst i kommunale dagtilbud.

Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud i forbindelse med tilskud til privat pasning eller tilskud til pasning af egne børn.

En socialpædagogisk friplads kan gives til et barn, hvis barnets ophold i dagtilbud vil være godt for barnet af sociale og pædagogiske årsager samt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. Begge betingelser skal være opfyldt. Der vil ved tildelingen altid foretages en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation. 

I Dagtilbudslovens § 43 stk. 4 beskrives muligheden for at give en hel eller delvis socialpædagogisk friplads. 

Ansøg om socialpædagogisk friplads for børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave:

I kan henvende jer til sundhedsplejerske, institutionsleder, familierådgiver, pædagogisk leder i dagplejen eller lignende. Medarbejderen kan hjælpe med at skaffe og udfylde ansøgningsskemaet, inden de sender det til Børne- og Familieafdelingen.

Inden ansøgning om socialpædagogisk friplads, skal der være ansøgt om økonomisk fripladstilskud.

Hvornår stopper tilskuddet?

Socialpædagogisk friplads kan bevilliges i en begrænset periode, eller så længe barnet er i et dagtilbud. Der kan ydes hel eller delvis socialpædagogisk friplads. Der skal ved overgang til skole/SFO altid søges på ny.

Hvordan får jeg besked?

Din ansøgning behandles i Børne- og Familieafdelingen. Senest 1 måned efter ansøgningen er modtaget, vil du få svar.

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Der skal altså ikke laves en ansøgning fra forældrene.

Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling der resterer, efter den er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50%.

Ved tildeling vil der altid foretages en konkret og individuel vurdering af jeres og barnets situation. 

Kontakt dit barns pasningstilbud hvis du ønsker at vide mere.

Kontakt
Pladsanvisning og Tilskud Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontid

Personlig fremmøde:

Efter forudgående aftale

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje