Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Trivsel, udvikling og læring for skolebørn Sprog, læsning og hørelse

Sprog, læsning og hørelse

Hvis du er bekymret for dit barns udvikling af sprog eller læsning, kan du læse mere om årsager, og hvad du kan gøre.

Få hjælp til dit barns sproglige/skriftsproglige udfordringer

Der er mulighed for vejledning til forældre, som er bekymrede for deres barns sproglige eller skriftsproglige udvikling i dagtilbud eller skole.

Forskellige fagprofessionelle kan supportere i denne sammenhæng. I dagtilbud vil det primært være tale-/hørekonsulenten, hvor der i skolen vil være forskellige fagprofesionelle at trække på (tale-/hørekonsulent, læsevejleder eller læsekonsulent) i forhold til, hvad der er relevant for de specifikke vanskeligheder.

Det er dagtilbud eller skole, som eventuelt i samarbejde med forældre indkalder til møde herom.

På mødet aftales, hvordan forældre og fagprofessionelle arbejder videre med barnets sproglige/skriftsproglige udvikling.

Mødet medfører som udgangspunkt ingen videre indstilling, med mindre dette aftales på mødet. I henhold til GDPR skal forældrene underskrive samtykke til at afholde mødet, da de fagprofessionelle er forpligtet på at journalisere mødereferat.

Henvend jer til barnets pædagog eller lærer, hvis I har behov for support.

Jeg er bekymret for mit barns

Børn udvikler sprog og tale i forskelligt tempo. 5-7 % af alle børnehavebørn har en afvigende eller forsinket sprogudvikling.

Nogle børn med sprogvanskeligheder har både svært ved at forstå, hvad andre siger og selv gøre sig forståelige. Disse børn taler ofte i korte sætninger, og nogle børn bytter rundt på ordene i sætningen.

Undersøgelse af dit barn starter i børnehaven eller skolen

Tal med jeres barns pædagog eller lærer omkring de sproglige udfordringer. De taler med den tilknyttede tale-hørekonsulent. Konsulenten vil tage en samtale med jer og barnets voksne. Tale-hørekonsulenten kan vurdere, om barnet skal undersøges videre. Det aftales med jer som forældre.

Nogle gange er der også brug for andre faggrupper, for eksempel fysioterapeut, psykolog eller tosprogsvejleder.

Efter en undersøgelse vil tale-hørekonsulenten vejlede forældre og personale om, hvordan de kan støtte barnets sprogudvikling i hverdagen. Hvis tale-hørekonsulenten vurderer, at dit barn har brug for undervisning, vil undervisningen som regel finde sted i børnehaven eller skolen.

Hjælp ved massive sproglige udfordringer

Taleboblen:

Taleboblen er et tilbud til normalbegavede 4-6 årige med massiv forsinket eller mangelfuld sprogudvikling. Det er et gruppetilbud, hvor der lægges vægt på, at børnene skal kunne bidrage og modtage til det sociale fællesskab. Derudover er det en forudsætning, at børnene har modtaget taleundervisning. Der er 4-6 børn i gruppen.

Tale-hørekonsulenten indstiller dit barn til gruppetilbuddet. Et visitationsudvalg tager endeligt stilling hvilket tilbud, der fremadrettet vil være bedst for jeres barn.

Undervisningen foregår i ”Springbrættet” i Lollandsgade 6.

Mange børn får væske i mellemøret eller mellemørebetændelse én eller flere gange inden skolestart. Dette kan i en periode give nedsat hørelse. Nogle børn bliver født med et høretab på det ene eller begge ører. Høretabet kan komme og gå - eller være et konstant høretab.

Uanset høretabets størrelse kan det have indflydelse på dit barns tale-sprogudvikling, eksempelvis ved at barnet lærer sproget langsommere eller udtaler lydene i sproget mindre klart.

Undersøgelse af dit barns hørelse starter hos lægen

Hvis du skal have undersøgt dit barns hørelse, kan du henvende dig direkte hos en øre-, næse-, halslæge.

Tale-hørekonsulenten følger barnets udvikling

Ved nedsat hørelse bliver dit barn tilknyttet en tale-hørekonsulent. Konsulenten har løbende kontakt med forældre, pædagoger og lærere for at sikre, at barnet har gode betingelser for at kunne følge samtalerne i hverdagen og fortsætte sin sprogudvikling og læring.

Se i boksen "Find medarbejder i PPL" til højre for at finde den lokale tale-hørekonsulent.

Hjælp ved nedsat hørelse og forsinket udvikling af sprog

Nogle børn har glæde af et forløb med Auditory Verbal Therapy (AVT-forløb). Denne undervisning finder oftest sted i hjemmet, da forældrene er en vigtig del af undervisningen.

Forløbet skal iværksættes sammen med jeres tale-hørekonsulent, som vurderer om et AVT-forløb er det rette tilbud for dit barn.

Nogle børn har sværere ved at lære at læse end andre.

Hvis dit barn ikke lærer at læse så hurtigt, som du og skolen forventer, vil barnets dansklærer og skolens læsevejleder i første omgang planlægge en indsats. Der kan for eksempel i en fastsat periode arbejdes med særligt aftalt skriftsprogligt arbejde i skolen og hjemme.

Hvis barnet herefter stadig har behov for en ekstra indsats, kan skolen aftale et læse-k-møde med læsekonsulenten. Her rådgiver læsekonsulenten konkret i forhold til barnets læseudvikling.

Undersøgelse af dit barns skriftsproglige vanskeligheder

Hvis dit barn trods en målrettet indsats i skole og hjem stadig har meget svært ved at lære at læse, kan lærerne indstille til et K-møde. På K-mødet vejleder forskellige fagprofesionelle, hvilke særlige indsatser der kan understøtte barnets skriftsproglige udvikling.

Forældreinformation

Der er udarbejdet en folder målrettet forældre med information om ordblindhed.

Læs forældreinformationen på Videncenter for Sprog og Læsnings hjemmeside

Viden om ordblindhed

Man antager, at mellem 5-7 % af den danske befolkning er ordblinde, og at ordblindhed ofte er genetisk betinget. At afdække ordblindhed er af stor betydning for barnet, da det ellers kan komme til at føle sig utilstrækkelig i skolen.

Ordblindhed kan først identificeres fra 3. klasse, da det er nødvendigt at sikre tid til konsolidering af lydprincippet (at kunne omsætte bogstav til lyd og sammensætte disse lyde til ord). Dette kan først forventes ordentligt indlært i 3. klasse.

Man kan dog allerede fra 0. klasse identificere elever i skriftsproglige vanskeligheder og sætte ind med målrettede indsatser for at afhjælpe disse. Ordblinde elever vil i forskellig udstrækning profitere heraf, da ordblindhed findes på et kontinuum fra let - middelsvær - svær ordblindhed. Dog er ordblinde elever kendetegnet ved, at de afkoder langsommere, mere upræcist og dermed med dårligere forståelse.

Ordblindhed er ikke en statisk funktionsnedsættelse, og mange ordblinde vil løbende udvikle deres skriftsproglige færdigheder, om end langsommere end normalt. Derfor vil der også være børn, som er ramt i let grad, hvor ordblindheden afdækkes sent i skoleforløbet.

Ordblindetesten kan tages fra 3. klasse og op, men forældrenes retskrav er først gældende fra 4. klasse.

Læsning består overordnet af to delområder - afkodning og forståelse.

Når man er ordblind, består vanskelighederne i det tekniske - at afkode ordene. Vanskelighederne er ikke i forhold til forståelsen, idet barnet forstår indholdet, hvis det læses højt.

Den mindre læseerfaring, flere ordblinde børn har, vil ofte påvirke udviklingen af deres ordforråd, som er vigtig for en god læseforståelse. Derfor skal både skole og forældre være opmærksomme på at stimulere barnets ordforråd i den daglige dialog og fokusere på brugen af nye ord. Fælles læsning af tekster stimulerer ordforrådet optimalt, da skriftsproget er meget mere varieret end vores talesprog.

Skolegang og support

Fra barnet starter i 0. klasse er lærere og fagprofessionelle opmærksomme på at følge elevernes skriftsproglige udvikling via obligatoriske test som fx sprogvurdering 3-6 og ordlæseprøverne i 1. og 2. klasse mm.

Man skal som forælder være opmærksom på, at barnet kan være forsinket i sin skriftsproglige udvikling, hvis der ikke har været optimale læringsbetingelser, som fx skilsmisse, sygdom eller andre udfordringer kan forårsage. I så fald kan det rettes op med en særlig indsats fra skole og hjem.

Hvis man som forældre er bekymret for sit barns skriftsproglige udvikling, er det første skridt at henvende sig til barnets dansklærer. Dansklæreren kan i første omgang henvende sig til skolens læsevejleder/ressourcelærer i læsning. Er der brug for yderligere sparring, kan skolen trække på læsekonsulenten, som ligeledes kan yde vejledning til skole og forældre.

Alle elever, der er testet ordblinde i Silkeborg Kommune, skal arbejde på velfungerende IT-udstyr, som kan transporteres mellem skole og hjem. Ordblinde elever skal have mulighed for at arbejde med programmer og teknikker, som overordnet kaldes læse-skriveteknologi. Har eleven på trods af introduktion på skolen stadig svært ved at bruge LST’en, kan skolen henvende sig til Videncenter for Sprog og Læsning for support.

På mellemtrinnet arbejder ordblinde elever på den kommunalt udlånte Chromebook. I udskolingen opfordrer Silkeborg Kommune til Bring Your Own Device. Hvis eleven ikke har mulighed for dette, har skolen ansvar for, at personlig, tidssvarende IT-udstyr stilles til rådighed.

Skolen kan når som helst indkalde til et læse-k-møde, hvor det afgøres, hvordan Videncenter for Sprog og Læsning kan understøtte barnet/skolen i arbejdet med elevens skriftsproglige udvikling.

Silkeborg Ungdomsskole tilbyder 10. klasse til unge ordblinde. Der er forskellige linjer, som retter sig mod forskellige ungdomsuddannelser. Alle linjer understøtter arbejdet med LST og prøver på særlige vilkår. Er den unge særlig hårdt ramt af sin ordblindhed er “SPOR 1” en mulighed. SPOR 1 er en klasse med 8 ordblinde elever, hvor der arbejdes indgående med LST. SPOR 1 søges ved henvendelse til Silkeborg Ungdomsskole.

Alle ordblinde børn tilbydes i 9. og 10. klasse at gå til prøve på særlige vilkår, hvor der er ekstra tid til at bruge de kompenserende værktøjer, LST. Dette aftales mellem forældre/barn og lærere/ledelse på den enkelte skole inden 1. december.

Find mere viden

Viden om ordblindhed til ordblinde, pårørende og fagpersoner

Folkeskolens prøver på særlige vilkår og fritagelser

Gode råd til læsning med dit barn i skriftsproglige vanskeligheder

Læse-SkriveTeknologi (LST)

Rapporter og artikler med viden, erfaring og inspiration inden for læsevanskeligheder

Bring Your Own Device (BYOD), bilag 3.05.02 til Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Mange børn har en periode i deres liv, hvor deres tale ikke er flydende. Børnene tøver og indsætter ord, som ’øh’ og ’hmmm’, mens de leder efter de ord, de skal bruge. I de fleste tilfælde er det helt almindelig ikke-flydende tale, men hos nogle børn er der tale om stammen.

Stammen begynder hos de fleste, når de er mellem 2 og 5 år. Stammen har mange former og kan vise sig som gentagelser, forlængelser, blokering, medbevægelser og grimasser.

Barnet kan ikke bare lade være med at stamme. Det kan hjælpe dit barn at anerkende, at det indimellem er svært for barnet at få sagt det, det gerne vil. Herudover er det vigtigt ikke at stille for høje krav og have for store forventninger til barnet. Det er fint, når barnet stammer med løse gentagelser.

Vi ved ikke, hvorfor børn stammer, men mange faktorer kan spille ind. Man ved, at stammen kan være arvelig. Stammen kan variere meget i perioder. I nogle perioder kan den være helt væk, men vender så tilbage igen.

Undersøgelse af stammen starter i børnehaven eller skolen

Tal med jeres barns pædagog i børnehaven eller lærer på skolen omkring udfordringerne med barnet. De taler med tale-hørekonsulenten, som vil undersøge barnet eventuelt ved at teste barnets udtale og sprog.

Nogle gange inddrager tale-hørekonsulenten også PPLs andre faggrupper, for eksempel psykolog og tosprogsvejleder.

Hjælp til dit barn, hvis det stammer

Stammeforløb for forældre og førskolebørn

Et tilbud til 4-6-årige børn, der stammer ifølge med deres forældre. Tilbuddet har fokus på omgivelsernes mulighed for at understøtte mest flydende tale hos børnene.

Stammeforløb for elever i 3. til 5. klasse

På kurset møder børnene andre børn, der stammer. De lærer deres egne og andres stammen at kende, og får mulighed for at tale om de tanker og følelser, der er forbundet med stammen.

Stammecafé for elever fra 6. til 10. klasse
Et tilbud efter skoletid én gang om ugen i 5 uger. Her mødes eleverne med andre, der stammer. De får lov til at arbejde med stammen og får mulighed for at afprøve for eksempel teknikker for at få mere flydende tale.

Tale-hørekonsulenten henviser til gruppeforløbene.

Børn udvikler sprog og tale i forskelligt tempo. 5-7 % af alle børnehavebørn har en afvigende eller forsinket sprogudvikling.

Nogle børn har svært ved at udtale ordene korrekt, men de forstår alt, hvad der bliver sagt til dem, og de bruger mange forskellige ord. For nogle børn er der tale om en forsinkelse, hvor den korrekte tale kommer med tiden. Barnet siger eksempelvis ’det dår dot’ i stedet for ’det går godt’. Hos andre børn afviger sproget fra den normale udvikling, og de har brug for undervisning af en tale-hørekonsulent.

Undersøgelse af dit barns udtale starter i børnehaven

Tal med jeres barns pædagog i børnehaven omkring udfordringerne med udtale. De taler med den tilknyttede tale-hørekonsulent. Konsulenten tager en samtale med jer og barnets pædagog. Tale-hørekonsulenten kan vurdere om barnet skal undersøges videre. Det aftales med jer som forældre.

Efter undersøgelsen vil tale-hørekonsulenten vejlede forældre og personale om, hvordan de kan støtte barnets sprogudvikling i hverdagen. Nogle gange inddrager tale-hørekonsulenten andre faggrupper for eksempel psykolog og fysioterapeut.

Tale-hørekonsulenten følger barnets udvikling af sproget

Konsulenten taler løbende med forældre, pædagoger og lærere for at sikre, at barnet har gode betingelser for at kunne fortsætte sin sproglige udvikling.

Find tale-hørekonsulenten i dit pasningstilbud til højre på siden.

Hjælp til dit barns problemer med udtalen:

Undervisning

Hvis tale-hørekonsulenten vurderer, at dit barn har brug for undervisning, vil undervisningen som regel finde sted i børnehaven.

Nogle få børn med massive vanskeligheder har mere gavn af at blive undervist i en gruppe. Fonologigrupperne er et tilbud til 4-6-årige normalt begavede børn med udtalevanskeligheder. Der er to grupper, i den ene foregår undervisningen én gang om ugen og den anden to dage om ugen.

Tale-hørekonsulenten indstiller dit barn til gruppetilbuddet. Et visitationsudvalg tager endeligt stilling hvilket tilbud, der fremadrettet vil være bedst for jeres barn.

Undervisningen foregår i ”Springbrættet” i Lollandsgade 6.

Hjælp til sprogudvikling, hvis dit barn ikke taler dansk hjemme:

Ligesom alle andre børn er gruppen af flersprogede børn og unge en uhomogen gruppe med vidt forskellige forudsætninger for sproglige udvikling.

Udviklingen af flersprogede elevers sprog- og læsefærdigheder kræver ikke en anderledes sprog- og læsepædagogik end etnisk danske elever har brug for. Men den kræver ekstra opmærksomhed på udvalgte områder.

Tilgodeses disse områder, kan flersprogede børn og unge tilegne sig sprog- og læsefærdigheder, som er svarer til de etsprogede jævnaldrenes.

Nyankomne familier med børn fra 0-6 år

Familiens sundhedsplejerske er formidler og vejleder ved indskrivningen til dagtilbud for flersprogede børn og deres forældre.

Når barnet optages i dagtilbud, arrangerer sundhedsplejersken et besøg i institutionen eller dagplejen sammen med barn og forældre. Sundhedsplejersken medtager tolk til dette besøg, hvis der er behov.

Nyankomne børn og unge, som skal gå i skole

Børn der flytter til kommunen, og som kan meget lidt eller intet dansk, bliver sammen med deres familie inviteret til et møde i Videncenter for sprog og læsning.

På mødet får familien fortalt om det danske skolesystem, og i fællesskab laves der en plan for, hvor barnet skal starte i skole.

Det er Videncenter for sprog og læsning, der træffer den endelig beslutning om, hvorvidt barnet skal starte i en modtagelsesklasse eller i en almindelig klasse på distriktsskolen.

Find Videncenter for sprog og læsning

Dansk som andetsprog i skolen

Elever med et andet modersmål end dansk har oftest brug for supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen foregår typisk i barnets egen klasse som en integreret del af undervisningen. Er behovet for supplerende undervisning stort, kan undervisningen foregå på små hold eller i forlængelse af elevens skema.

Det er skolen, der organiserer og gennemfører den supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Modersmålsundervisning

Flersprogede elever fra Færøerne, Grønland, EU- og EØS-lande har ret til modersmålsundervisning. Hvis Silkeborg Kommune ikke selv har modersmålsundervisning på et ønsket sprog, kan barnet blive tilknyttet et hold i en anden kommune. Silkeborg Kommune tilbyder ikke modersmålsundervisning til elever fra øvrige lande.

Kontakt Videncenter for sprog og læsning for mere information og tilmelding

Lektiehjælp fra 7. klassetrin

Der tilbydes lektiehjælp til alle flersprogede unge fra 7. klassetrin og op. Tilbuddet gælder også unge på ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, på sprogskolen og i arbejde. Forældre er ligeledes velkomne.

Lektiehjælpen foregår mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18:30-21:30 på skoledage på Sølystskolen.

Man kan tilmelde sig lektiehjælpens Facebookside og få nyheder, opdateringer og stille spørgsmål.

Læs mere om lektiecaféen

Hjælp og rådgivning vedrørende flersprogede børn

Silkeborg Kommune har et Videncenter for sprog og læsning, der varetager arbejds- og udviklingsopgaver vedrørende 0-18-årige flersprogede børn og unge.

Læs mere om arbejdet med flersprogede børn og unge på Videncenter for sprog og læsning

Sprogvurdering

Ifølge Dagtilbudsloven skal pædagogerne i dit barns institution tage stilling til dit barns sproglige udvikling omkring 3-års alderen. Hvis der er formodning om, at barnet har brug for sprogstimulering, gennemfører pædagogen en sprogvurdering, hvor I som forældre vil blive inddraget.

Læs mere i pjecen om sprogvurdering af 3-årige børn (pdf) 

Hvis dit barn ikke er i dagtilbud, skal dit barn sprogvurderes omkring 3 år.

Kontakt da venligst:
Børne- og Familieafdelingen
Telefon: 2148 5534

Alle flersprogede børn bliver sprogvurderet af en flersprogsvejleder fra Videncenter for sprog og læsning, når de er cirka 3 år. Vurderingen sker for at sikre en tidlig sprogindsats og dermed en god skolestart.

Sprogvurderingen foregår som udgangspunkt i dagtilbuddet.

Børn med behov for en ekstra sproglig indsats i dansk får tilbudt sprogstimulering. Sprogstimuleringen foregår i barnets daginstitution og supporteres af flersprogsvejlederne fra Videncenter for sprog og læsning.

Barnet sprogvurderes igen inden skolestart. Her vurderes, om barnet også i skolen har brug for en ekstra sproglig indsats, eller om barnet eventuelt skal henvises til basisundervisning i en modtagelsesklasse.

Læs mere om arbejdet med tosprogede børn på Videncenter for sprog og læsning

Ifølge Folkeskoleloven skal dit barns skole sørge for, at der bliver foretage en sprogvurdering af dit barn, når det går i 0. klasse. Du kan høre mere om denne sprogvurdering og resultaterne af den ved at kontakte børnehaveklasselederen på dit barns skole.

Udover de nationalt bestemte test har vi i Silkeborg Kommune en obligatorisk vurderingspraksis, som er kommunalpolitisk besluttet. Ved at følge elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling får skolerne gode forudsætninger for at tilrettelægge og kvalificere den undervisning, eleverne har brug for. Dermed ligger det kommunale fokus på kvalificeret anvendelse af data i praksis og en mere ensartet procedure på kommunens folkeskoler.

Alle børn sprogvurderes i begyndelsen af børnehaveklassen. Det sker ved en elektronisk gruppeprøve, hvor der er opgaver med rim, bogstavkendskab og sprogforståelse. Hvis barnets besvarelser giver anledning til en ekstra opmærksomhed, vil forældrene blive orienteret og nødvendige indsatser for at hjælpe barnet godt videre vil blive aftalt med forældre og iværksat af skolen.

I foråret i børnehaveklassen gennemfører alle børn i Silkeborg Kommune den indledende del af Risikotest for Ordblindhed. Risikotest for ordblindhed er IKKE en ordblindetest, men en afdækning af vigtige forudsætninger for en god læseudvikling. Ligesom ved sprogvurderingen vil forældrene blive orienteret, hvis det vurderes, at der er behov for en skærpet opmærksomhed for fortsat at give barnet den rette undervisning i den begyndende læsning.

I Silkeborg Kommune ligger der en obligatorisk vurdering af læseudviklingen i efteråret på alle årgange fra 1.-8. klasse. Resultatet kan hermed anvendes som afsæt for, hvad klassen og den enkelte elev har brug for at arbejde med i løbet af skoleåret. Desuden laves der i foråret 2. klasse en staveprøve med nonsensord, mens der i 3.-8. klasse gennemføres en obligatorisk staveprøve i efteråret.

Uanset hvornår i skoleforløbet, der evt. opstår en mistanke om vanskeligheder med skriftsproget, iværksættes en række supplerende afdækninger. Hvis en elev også ved de supplerende afdækninger vækker bekymring, vil skolen orientere forældrene, og man vil forsøge at afhjælpe vanskelighederne gennem en systematisk undervisning og tæt dialog/samarbejde mellem skole, elev og hjem.

Strategi og handleplaner for sprog og skriftsprog

Læs mere på Sprog og skriftsprog Silkeborg

Læs mere om udvikling af sprogfærdigheder hos børn i alderen 0-6 år

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige

Videncenter for Sprog og Læsning (VSL)
v/Teamleder Mette Bak Bjerregaard Sølystskolen Gran Allé 20 8600 Silkeborg
 
 

Visitation af nyankommne:

Konsulent Maria Ellehuus Nielsen

Telefon: 21350124

PPL - Pædagogisk Praksis og Læring
Skoleafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

PPL's teams har lukket for henvendelse i skolernes ferier.

Se perioderne på Skolernes ferier og fridage

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje