Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Den sidste tid Plejeorlov

Plejeorlov

Hvis du ønsker at søge plejeorlov.

Plejeorlov og plejevederlag:

Vi har samlet oplysninger, som er relevante for dig, der ønsker at søge plejeorlov.

Hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i sit eget hjem, er du berettiget til plejevederlag, når du har søgt om plejeorlov.

Du skal søge om plejevederlag i den kommune, hvor den døende bor.

Sammen med ansøgning om plejeorlov skal du vedlægge:

 • Kopi af dine lønsedler for de sidste 13 uger. (Hvis du er ansat ved Silkeborg Kommune, kan vi eventuelt selv finde oplysningerne/lønsedlerne).

 • Erklæring fra din nuværende arbejdsgiver om bevilget orlov med eller uden løn. Du skal angive datoen for, hvornår din orlov træder i kraft. (Hvis du er A-kasse ledig, skal A-kassen lave en erklæring).

 • Lægelige oplysninger der bekræfter, at den du ønsker at passe er i terminalstadiet.

Det er en betingelse, at den døende opholder sig i eget hjem på tidspunktet, hvor plejeorloven skal træde i kraft.

Hvis den døende bor på plejehjem, plejebolig eller lignende, hvor plejen i overvejende grad bliver varetaget af et tilknyttet døgnpersonale, kan vi ikke bevilge plejeorloven.

Hvis du får beliget plejeorlov:

Af din bevilling vil det fremgå:

 • Datoen for hvornår din plejeorlov starter.
 • Hvor meget plejevederlaget er beregnet til.
 • Timetal (antal timer, du bliver kompenseret for, max. 37 timer pr. uge).

Timetallet kan ikke overstige det antal timer, du er ansat ved din arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, hvornår plejevederlaget er til udbetaling.

Hvis du har plejeorlov med løn, bliver det plejevederlag, du er berettiget til, udbetalt af din arbejdsgiver.

Der er mulighed for, at flere kan dele et plejevederlag. Vi ,udbetaler dog max. 37 timers plejevederlag pr. uge.

Skema til ansøgning om plejevederlag

Du kan få tilsendt skemaet til at ansøge om plejevederlag ved at kontakte:

Gitte Bjørn
Tlf. 89 70 18 57 

Læs mere om plejeorlov:

Servicelovens § 119:

"Personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag.

Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet".

Almindelige betingelser:

 • Den døende er plejekrævende.
 • Den døende og den, der påtager sig opgaven, skal være enige om plejeordningen.
 • Kommunen vurderer, at den pågældende plejer kan løfte opgaven.
 • Det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje den døende i hjemmet.
 • Plejevederlag kan udbetales til nærtstående.
 • Som nærtstående anses for eksempel ægtefælle, samlever, børn og forældre, men også en nær ven, hvor det vil være nærliggende, at denne person yder plejen. Der stilles altså ikke krav om slægtskab.
 • Plejevederlag kan max. ydes for 37 timer pr. uge.
 • Boligforholdene skal ikke udelukke muligheden for at pleje i hjemmet. Kommunen yder hjælp til eventuelle boligændringer, hjælpemidler og praktisk bistand.
 • Plejeordningen udelukker ikke hjælp/samarbejde fra/med kommunal døgnpleje/hjemmepleje/sygepleje.
 • Plejevederlaget kan udbetales, uanset om plejen foregår i den døendes hjem, eller om den døende tager ophold hos plejeren.
 • Plejeordningen bygger på et frivilligt grundlag.
 • Plejeordningen kan etableres uden hensyntagen til den døendes økonomi.

Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet

 • Personer, der søger om plejevederlag, skal aftale orloven med sin arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal give en skriftlig godkendelse af orloven og herunder en garanti for tilbagevenden til hidtidigt job, når plejeorloven ophører. Hvis personen, der søger plejevederlag, er arbejdsløs, aftales orloven med Jobcentret og A-kassen.

 • Plejeorloven kan også gives på nedsat tid.

 • Flere personer kan dele plejeorloven.

 • Plejevederlaget svarer til 1,5 gange det beløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om dagpenge ved sygdom.

 • Plejevederlag kan som hovedregel ikke overstige den hidtidige indtægt.

 • Hvis et plejevederlag beregnet på denne måde er mindre end 15.802 kr. pr. måned (minimumsbeløbet 2019 niveau), kan modtageren vælge at få udbetalt minimumsbeløbet, hvilket svarer til 82 procent af sygedagpengenes maksimumsbeløb.

 • Selvstændige erhvervsdrivende har ret til plejevederlag fra første hele fraværsdag i plejeperioden.

Ansøgning

Ansøgning om plejeordning/plejevederlag skal rekvireres hos Sundheds- og Omsorgsafdelingen og sendes til den døendes opholdskommune, da det er denne, der udbetaler plejevederlaget.

Særlige betingelser for personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet

 • Plejevederlaget er et skattepligtigt minimumsbeløb på 15.802 kr. (2019 niveau), hvilket svarer til 82 procent af sygedagpengenes maksimumbeløb.

 • Minimumsbeløbet kan ikke udbetales sammen med en anden offentlig forsørgelsesydelse. Eksempelvis vil pension, varmetillæg og boligydelse bortfalde i den periode, hvor der udbetales plejevederlag.

 • Flere personer kan dele plejeorloven.

 • En person, der søger om plejevederlag har pligt til at oplyse kommunen om, hvorvidt pågældende modtager andre forsørgelsesydelser.

Ansøgning

Ansøgning om plejeordning/plejevederlag skal rekvireres hos Sundheds- og Omsorgsafdelingen og sendes til den døendes opholdskommune, da det er denne, der udbetaler plejevederlaget.

Servicelovens § 121:

"Retten plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag som hovedregel i indtil 14 dages efter dødsfaldet. Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på sygehus, hospice eller lignende medfører ikke bortfald af plejevederlag"

Almindelige betingelser

Hvis plejeren begynder at arbejde eller overgår til tidligere forsørgelse før udløbet af 14 dages-perioden, ophører plejevederlaget fra dette tidspunkt.

 • Hvis plejeforholdet ophører af andre grunde, ophører plejevederlaget, når plejeforholdet afsluttes.

 • Plejeren og den plejekrævende kan til enhver tid og uden varsel bringe plejeforholdet til ophør.

 • Kortvarige ophold på sygehus eller kortvarig aflastning på plejehjem eller hospice medfører ikke at plejevederlaget bortfalder.

Servicelovens § 122:

"Kommunen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lignende, når

 • nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jf. § 119, passer en døende,
 • kommunen varetager plejen helt eller delvist eller yder tilskud efter § 95 til hjælp, som familien selv antager, eller
 • et hospice varetager plejen.

Stk. 2. Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold."

Almindelige betingelser

 • Døende personer, som ønsker at blive plejet i hjemmet, skal ikke påføres udgifter, som de ikke ville have haft under indlæggelse.
 • Det er ikke et krav, at der skal etableres plejeforhold med en nærtstående for at få udgifterne dækket. Hvis hjemmeplejen alene varetager plejen, dækkes udgifterne også.
 • Der kan ydes hjælp til egenbetaling til for eksempel sygeplejeartikler, sondemad og lignende.

Den læge, der behandler den døende, søger Lægemiddelstyrelsen om hjælp til lægeordineret medicin.

Det er en generel betingelse for at give hjælp efter denne bestemmelse, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid.

Det er herudover en betingelse, at den døendes tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus.

Til alle lægemidler udskrevet på recept af lægen, ydes der i henhold til Sygesikringsloven 100 procent tilskud.

Silkeborg Kommune yder hjælp til personlig pleje, praktisk bistand og aflastning i hjemmet. Hjemmehjælp ydes, efter behov i hele døgnet.

Hvis der bliver behov for hjemmehjælp, kan der rettes henvendelse til Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

En visitator vil herefter aflægge besøg i hjemmet for at vurdere behovet for hjælpen.

Du har mulighed for at vælge mellem en kommunal eller privat leverandør til at udføre hjælpen.

Der opkræves ikke betaling for hjemmehjælp til pleje af den døende.

Silkeborg Kommunes hjemmesygeplejersker giver vejledning i pleje af den døende og yder omsorg og støtte til de pårørende.

Silkeborg Kommune har døgnpleje. Det betyder, at hjemmesygeplejerskerne kan kontaktes på alle tidspunkter af døgnet.

Når den døende udskrives fra sygehuset til pleje i hjemmet, vil sygehusafdelingen sikre kontaktet til kommunens hjemmesygeplejersker og aftale, hvornår første besøg finder sted i hjemmet.

Hvis den døende ikke har været indlagt, kan hjemmesygeplejen kontaktes enten via den læge, der behandler den døende, eller af Silkeborg Kommunes sektion for hjemmesygepleje/Myndighedssektionen.

Hjemmesygepleje er gratis.

Ved pleje af den døende i hjemmet kan der være behov for en række hjælpemidler.

Hjælpemidler kan eksempelvis være specialseng, personlift og stiklagner m.v.

Herudover kan vi også yde støtte til nødvendige boligændringer - eksempelvis fjernelse af dørtrin af hensyn til brug af kørestol.

Det er Silkeborg Kommunes personale, som vurderer behovet for hjælpemidler.

Hjælpemidler er gratis.

Der er mulighed for at få maden bragt ud fra en af Silkeborg Kommunes godkendte leverandører. Når behovet/ønsket opstår, kan Silkeborg Kommunes myndighedssektion kontaktes.

Ved levering i eget hjem kan der vælges mellem:

 • kølemad og varm mad
 • flere menuer
 • to portionsstørrelser

Efter behov ydes råd og vejledning om kost og ernæring. Hvis lægen foreskriver det, kan der leveres diætkost.

Der er en egenbetaling for madservice.

Silkeborg Kommune har på nogle plejehjem/plejecentre pladser til midlertidigt brug.

Døende borgere med behov for pleje og omsorg kan tilbydes et midlertidigt ophold under forudsætning af:

 • at hospitalsindlæggelse ikke skønnes nødvendigt
 • at pleje og omsorg ikke kan varetages i eget hjem
 • at familie/pårørende har brug for at blive aflastet i en kortere periode

De midlertidige pladser er enestuer.

Henvendelse vedrørende aflastning kan ske til Myndighedssektionen.

Under opholdet betales der for kost, rengøringsmidler samt leje af sengelinned.

For at komme på hospice skal man være uhelbredelig syg. Det vil sige, at egen læge eller en sygehuslæge har vurderet, at helbredende og livsforlængende behandling er afsluttet, så pleje og behandling fremover vil være af lindrende karakter.

Henvendelse til hospice kan rettes direkte eller med assistance fra egen læge eller sygehuslæge.

Efter en tid på hospice vil mulighederne for hjemmeophold blive vurderet. Nogle vil måske kunne være hjemme i en kortere eller længere periode.

Ophold på hospice er gratis.

Du kan finde en fortegnelse over hospice i Danmark hos Hospice Forum Danmark

Læs mere på hospiceforum.dk

Gitte Bjørn

Fuldmægtig

+4589701857

Gitte.Bjorn@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje